توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی نقش سرمایه انسانی وتحقیق وتوسعه بر بهره وری کل عوامل در صنعت نفت و گاز
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی صادرات گاز ایران، سال
تعداد صفحات: ۲۲
در این تحقیق تابع تولید بخش نفت و گاز طی دوره ( 1386–1357) با استفاده از روش ARDL برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بخش نفت و گاز اثر قابل ملاحظه ای بر بهره وری کل عوامل و بهره وری نیروی کار و سرمایه در بخش مذکور داشته است. این نتیجه گیری با توجه به سهم و اهمیت نفت و گاز در اقتصاد کشور و بالا بودن ارزش افزوده مشتقات نفتی و بازدهی زیاد سرمایه گذاری در سرمایه انسانی وتحقیقات صنعت مذکور از اهمیت زیادی برخوردار است.

۲بررسی رابطه علت و معلولی میان تجارت، صادرات و واردات و توسعه مالی در اقتصاد ایران(با تاکید در جذب سرمایه گذاری خارجی)
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی، سال
تعداد صفحات: ۱۹
این مقاله به بررسی آثار متقابل و شناسایی جهت علیت میان توسعه مالی و تجارب بین الملل در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری و آزمون علیت گرنجری در چارچوب این الگو پرداخته است نتایج این مقاله دلالت بر ارتباط یک طرفه از تجارت به توسعه مالی – که می توان آن را پدیده دنباله روی تقاضا تعبیر کرد. در اقتصاد ایران دارد و ارتباط معکوس آن یا به عبارتی پدیده راهبری عرضه تایید نمی گردد. از این رو این مهم استنباط می گردد که افزایش سطح تجارت و همچنین آاد سازی تجاری در اقتصاد ایران موجب افزایش سطح توسعه مالی می گردد و در نتیجه به منظور بهبود و توسعه بخش مالی اقتصاد سیاست های بخش مالی اقتنصاد سیاست های آزاد سازی تجاری و به ویژه الحاق هر چه سریع تر به سازمان جهانی تجارت توصیه می گردد.

۳بررسی وضعیت تجارت درون صنعتی در توسعه بخش خدمات مالی کشورهای در حال توسعه(با تاکید بر توسعه سرمایه گذاری خارجی)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی، سال
تعداد صفحات: ۸
این مقاله بنا به اهمیت رو به رشد تجارت خدمات از جمله خدمات مالی و در راستای افزایش همگرایی های منطقه ای به برآورد میزان تجارت درون صنعتی در بخش خدمات مالی کشورهای عضو گروه دی هشت می پردازد. براساس یافته های این مقاله علی رغم مقدار بسیار بالای شاخص IIT ایران و بیشترین سهم در حجم تجارت درون صنعتی در بخش خدمات مالی در مقایسه با سایر کشورهای عضو گروه دی هشت، ایران دارای کمترین میزان تجارت جدید و نهایی درون صنعتی در این بخش– براساس شاخص MIIT در مقایسه با سایر کشورهای عضو این گروه می باشد و مقدار تغییر تجارت خدمات مالی در طی دوره مورد بررسی از نوع بین صنعتی بوده است.

۴تاثیر بهره وری عوامل تواید بر صادرات و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط (SME)
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی، سال
تعداد صفحات: ۱۶
بررسی مبانی نظری در حوزه تجارت بین الملل حاکی از این واقعیت است که بهره وری عوامل تولید نقش اساسی در رشد و توسعه صادرات ایفا می کند. بنارباین توجه به بهره وری عوامل تولید به عنوان یکی از متغییرهای مهم در ایجاد مزیت نسبی و رشد صادرات مطرح می باشد. از این رو در مقاله حاضر ابتدا با استفاده از تابع تولید کاب–داگلاس و شاخص کندریک به محاسبه رشد بهره وری کل در توسعه زیر بخش های مختلف صنایع ایران پرداخته شده و سهم متغییرهای وابسته به تجارت خارجی دئر رشد تولید صنعتی در فاصله زمانی (1385–1360)دست آمده است.

۵بررسی اثر آزاد سازی تجاری بر انتشار گازهای گلخانهای (آزمون فرضیه پناهگاه های آلودگی و منحنی زیست محیطی کوزنتس، مقایسه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه)
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ملی انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۵
آزادسازی تجاری با توجه به سه اثر مقیاس، ترکیب و فناوری، کیفیت محیط زیست (انتشار گازهای آلاینده ) را تحت تاثیر قرار می دهد. از سویی دیگر، به دنبال آزادسازی تجاری، جابجایی سرمایه در سطح بین الملل تشدید می شود و بر اساس فرضیه پناهگاه آلایندگی، انتقال صنایع آلاینده از کشورهایی با سیاستهای زیست محیطی شدید به سمت کشورهایی با سیاست های زیست محیطی ملایم، افزایش می– یابد.پ

۶بررسی تحولات جهانی شدن در عرصه امنیت انسانی و منابع انرژی در منطقه غرب آسیا
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ملی انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
امنیت و میزان آن برای تمام نظامهای سیاسی و شهروندان صرف نظر از سطح توسعه اقتصادی ، اجتماعی و نوع ایدئولوژی ، از مهمترین و با اولویت ترین مسایل به شمار می آید. مقوله امنیت به مثابه یک آرمان و واقعیت بعنوان یکی از حقوق اساسی مردم مطرح بوده است و در نهایت برآیند مجموعه ای از تعامل ها ، تعاون و سازگاری بین اجزای مختلف نظام اجتماعی است

۷چالشهای حضور بخش غیردولتی در صنعت نفت و گاز (رویکرد اصل 44)
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ملی انرژی، سال
تعداد صفحات: ۹
در پی ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 ، اقتصاد ایران در دوره اقتصاد » و از « غیر دولتی » به اقتصاد « اقتصاد دولتی » گذر از قرار گرفت، اما ورود بخش غیر « اقتصاد رقابتی » به « انحصاری دولتی به اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی به استناد گزارشهای داخلی و بینالمللی با چالشها و محدویتهای گستردهای مواجه است. بخش قابل توجهی از این چالشها بطور مشترک در کلیه بخشهای اقتصادی قابل مشاهدهاند اما حوزه نفت و گاز ایران از ویژگیهای خاصی برخوردار است که بموجب آن ورود بخش غیردولتی را با چالشهای خاصی مواجه مینماید

۸بررسی رابطه بین افزایش ارزش افزوده،بهره وری و توزیع درآمد در بخش کشاورزی درایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، سال
تعداد صفحات: ۶
یکی از اصلیترین دلایل پایین بودن سطح بهرهوری وجود نیرو یکار مازاد، پایین بودن نسبت سرانه سرمایه و زمین، پایین بودن سطح آموزش و مهارت نیرو یکار در بخش کشاورزی و عدم توجه جدی دولتها برای افزایش سرمایه انسانی و مهارتهای روستاییان از جمله دلایل پایین بودن سطح بهرهوری نیرو یکار دربخش کشاورزی میباشد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مهمترین عامل نابرابریی درآمد در بخش کشاورزی، افزایش دستمزدهای واقعی در این بخش و دومین متغیر تأثیرگذار، افزایش بهر هوری نیروی انسانی م یباشد. همچنین بهبود رابطه مبادله به نفع بخش کشاورزی و افزایش هزینه های دولت به قیمت ثابت نیز از عوامل مؤثر برای کنترل و کاهش نابرابریی درآمدی در مناطق روستایی هستند. مهمترین عامل تعیین کننده بهر هوری نیز افزایش سرمایه انسانی و همچنین به دلیل تعیین دستوری دستمزدها در اقتصاد ایران توسط دولت، نرخ دستمزد واقعی بخش کشاورزی با بهره وری ارتباطی نداشته ولی از طریق کاهش نرخ تورم می توان آن را افزایش داد

۹بررسی اثرات سرریز تحقیق و توسعه و پیشرفت فناوری درایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران، سال
تعداد صفحات: ۲۰
پیشرفت تکنولوژیکی و سرمایه گذاری در فعالیتهای تحقیق و توسعه به عنوان عامل مهم تعیین کننده صادرات می باشد زیرا پیشرفت تکنولوژیکی و سرمایه گذاری در فعالیتهای تحقیق و توسعه موجب نوآوری و در نتیجه سبب بهبود کیفیت و تنوع کالا و خدمات و یا کاهش هزینه های تولید و در نهایت موجب افزایش قدرت رقابت پذیری و ا فزایش صادرات می گردد لذا هدف مقاله حاضر بررسی نقش فعالیتهای تحقیق و توسعه داخلی و خارجی ا زطریق واردات کالا بر صادرات غیرنفتی اقتصادی ایران طی دوره 85–83 می باشد. نتیاج تحقیق نشان داد متغیر انباشت سرمایه R&D داخلی و متغیر انباشت سرمایه R&D خارجی اثر مثبت و معنی داری بر عملکرد صادرات غیرنفی اقتصاد ایران دارد.

۱۰مروری بر صادرات محصولات با فناوری پیشرفته هایتک در جهان و ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران، سال
تعداد صفحات: ۲۰
مقدار صادرات یک کشور با سطح تکنولوژی محصولات صادراتی آن کشور مرتبط است علاوه بر آن جریان تجارت در میان کشورهای تا حدود زیادی بستگی به تفاوت های دانش تکنولوژیک این کشور ها دارد طی دو دهه اخیر مصنوعات با تکنولوژی بالا در جهان یکی از بخشهای مهم صادراتی به شمار آمده اند که ارزش افروده و دستزد بالایی را نیز با خود به همراه آورده است امروزه نماگر صادرات هایتک جایگاه ویژه ای در میان نماگرهای تجاری یافته چرا که مصنوعات هایتک نشان دهنده تجارت در مرزهای دانش بوده و انعکاسی از سرمایه گذاری های عمده در زمینه تحقیق و توسعه هستند اهمیت صادرات هایتک به دلایل متعددی است از جمله آن که ظرفیت های یک کشور در پیشبرد فرایند تحقیق و توسعه را نشان داده و امکان توسعه دانش جدید در آن کشور و قابلیت تبدیل این دانش به کالا و فروش آن در بازارهای جهانی را منعکس می کند.

۱۱مقایسه مدل لجیستیک و مدلهای هاروی در پیش بینی مصرف برق ایران برای افق 1400
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی، سال
تعداد صفحات: ۲۹
برخی از مدلهای پیش بینی برپایه صورتهای گوناگون از منحنی رشد لجیستیکی قرار دارند این مقاله با به کارگیری مدل لجیستیکی مدل لجیستیکی ماروی و مدل ماروی به پیش بینی مصرف برق در ایران تا افق 1400 می پردازد مدلهای رشد لجیستیک ، لجیستیک ماروی و ماروی برای پیش بینی مصرف الکتریسیته درایران تا سال 1400 شمسی برای بخشهای خانگی، غیرخانگی و کل الکتریسیته محاسبه و کارآمدی این مدلها برای پیش بینی ارزیابی شده است مقایسه نشان میدهد که مدل ماروی بهتر از مدلهای دیگر مصرف برق ایران را پیش بینی میکند داده های 1385–1347 مصرف برق از آمارهای شرکت ما در تخصصی توانیر اخذ شده است وزارت نیرو 1386. برای براورد پارامتر ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است.

۱۲بررسی نقش سرمایه گذاری در نیروی انسانی و اشتغال بخش گردشگری در استان همدان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۸
صنعت توریسم یا گردشگری امروزه بعنوان یکی از عوامل موثر در توسعه اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی کشورها محسوب می شود.بعضی از کارشناسان اقتصادی تا آنجا موضوع توریسم را پر اهمیت جلوه می دهند و آن را با واژه توسعه مترادف می دانند.از این روست که بسیاری از کشورها هر ساله مبالغ چشمگیری از بودجه خود را صرف بستر سازی و توسعه صنعت توریسم می کنند. مطالعه دقیق پیش نیازهای توسعه و گسترش صنعت توریسم نشان می دهد که آنچه که کارشناسان از آنها بعنوان شاخص های توسعه پایدار نام می برند با زیر ساختها و بسترهای لازم توسعه صنعت توریسم برابری می کنند.به عبارت دیگر،صنعت توریسم و بحث توسعه پایدار مستلزم توجه به مجموعه مشترکی از عناصر زیر بنایی هستند. منابع انسانی،پایه اصلی ثروت ملتها را تشکیل می دهد .در واقع،چگونگی روند توسعه اقتصادی،اجتماعی هر کشور را در نهایت منابع انسانی آن تعیین می کند .بدین روی،بهره برداری کامل و متناسب از منابع انسانی هر کشور باید به عنوان یکی از هدفهای راهبردی توسعه در نظر گرفته شود. در این مقاله،ضمن ارائه تصویری کلی از وضعیت موجود نیروی انسانی و بازار کار در استان همدان،ویژگیهای جمعیت فعال،شاغل وبیکار را بر می شماریم.سرانجام در قسمت پایانی مقاله،به نتیجه گیری می پردازیم

۱۳نقش مدیریت اقتصادی درهزینه های تحقیق و توسعه درارتقاء صنعت نفت و گاز
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، سال
تعداد صفحات: ۲۷
دراین تحقیق تابع تولید بخش نفت و گازطی دوره 1386–38 با استفاده ازروش ARDL براوردشده است نتایج نشان میدهد که سرمایه گذاری درتحقیق و توسعه بخش نفت و گازاثرقابل ملاحظه ای بربهره وری کل عوامل و بهره وری نیروی کارو سرمایه دربخش مذکور داشته است این نتیجه گیری باتوجه به سهم و اهمیت نفت و گازدراقتصادکشورو بالا بودن ارزش افزوده مشتقات نفتی و بازدهی زیادسرمایه گذاری درتحقیق و توسعه صنعت مذکور ازاهمیت زیادی برخوردار است.

۱۴نقش مدیریت اقتصادی سیاستهای تجاری و بهره وری درکشورهای منتخب اوپک
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، سال
تعداد صفحات: ۲۵
بهره وری یکی ازمفاهیمی است که افزایش تولید را همراه با توسعه به ارمغان خواهد آورد این مطالعه به ارزیابی اثرات گسترش سیاستهای تجاری و درامدهای نفتی بربهره وری نیروی کار می پردازد به همین دلیل بررسی اثردرجه باز بودن اقتصاد ازجنبه شدت صادرات و واردات بربهره وری نیروی کار مورد توجه قرارگرفته استدرواقع می توان گفت که بازبودن اقتصادمیتواند بصورت کانالی برای انتقال تکنولوژی عمل کند و اثرات سرریز تکنولوژی را به بخشهای مختلف اقتصادی منتقل نماید این مقاله ضمن بررسی تئوری های مربوطه به طراحی و تخمین الگو به منظور تحلیل رابطه بین بازبودن اقتصاد و درامدهای نفتی بربهره وری کل درکشورهای منتخب صادر کننده نفتی عضو اوپک ایران الجزایر نیجریه عربستان سعودی اندونیزی امارات متحده عربی و کویت می پردازده نتایج نشان میدهد که درجه بازبودن اقتصاد شدت سرمایه سرمایه گذاری خارجی سرمایه انسانی تاثیر مثبتی برروی بهره وری دارد و ازطرف تاثیر درامدهای حاصل از صادرات نفتی درکشورهای عضواوپک دارای تاثیر منفی بربهره وری کل عوامل تولید بوده که حاکی ازانحراف نسبی قیمت عوامل تولید و عدم تخصیص بهینه عوامل تولید می باشد.

۱۵اثر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر صادرات در ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: رشد فناوري، زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۲۵، سال
تعداد صفحات: ۹
اگر چه امروزه تجارت نمی تواند به تنهایی به عنوان موتور رشد به حساب آید ولی هنوز هم می تواند به کشورهای در حال توسعه کمک زیادی نماید. از طریق تجارت یک کشور در حال توسعه می تواند از یک نقطه غیر کارا به نقطه بهینه تولید برسد. بنابراین رشد صادرات صنعت هر کشور به نرخ ارز، تحقیق و توسعه، بهره وری بستگی دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش تحقیق و توسعه در صادرات فعالیت صنعتی کدهای دو رقمی ISIC است. به این منظور از یک پانل آماری (9 گروه صنعتی طی سالهای 1386–1374) و در چارچوب یک مدل اقتصاد سنجی لگاریتمی چند متغیره استفاده شده است. در کنار متغیر مخارج تحقیق و توسعه تاثیر متغیرهایی مانند نرخ ارز موثر واقعی، مقدار سودآوری هر صنعت، مربع اندازه بنگاه و مقدار نیروی کار، سهم مواد اولیه خارجی بر روی حجم صادارت بررسی شده است. نتایج حاصل از این مدل رگرسیون حاکی از آن است که در دوره مورد مطالعه نرخ ارز موثر واقعی با دو وقفه، مقدار سود آوری هر صنعت، نیروی کار و مربع اندازه بنگاه تاثیر مثبت بر صادرات دارد و سهم مواد اولیه خارجی (برخلاف چرخه ورنون) تاثیری بر صادرات ندارد. و مخارج تحقیق و توسعه با سه وقفه در برخی کدها تاثیر مثبت و در برخی دیگر بی معنی است.


۱۷بررسی اثرات شاخص های نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی و آمریکا
اطلاعات انتشار: رفاه اجتماعي، تابستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۴۵ (فقر (۱))، سال
تعداد صفحات: ۲۷

۱۸بررسی عوامل تعیین کننده بهره وری در صنایع کارخانه ایران
اطلاعات انتشار: مديريت صنعتي، سال
تعداد صفحات: ۲۱

۱۹تحلیل عوامل موثر بر جهانی شدن صنایع در اقتصاد ایران
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، سال
تعداد صفحات: ۷
با توجه به اهمیت جهانی شدن صنایع در کشورهای جهان در این پژوهش اقدام به بررسی اثرات خصوصی سازی صنایع بزرگ با جهانی شدن اقتصاد با استفاده از شاخص جهانی شدن اقتصاد پرداخته شد. در این راستا آثار خصوصی شدن مالکیت صنایع در گروه کدهای دورقمی (ISIC) بر شاخص جهانی شدن اقتصاد با استفاده از رهیافت داده های ترکیبی برآورد گردید، نتایج مدل نشان داد که علاوه بر خصوصی شدن مالکیت صنایع، متغیرهایی چون سرمایه سرانه، درجه باز بودن اقتصاد، نیروی کار متخصص و هزینه های تحقیق و توسعه بر جهانی شدن صنایع در ایران دارای آثار مثبت و معنی دار می باشد. لذا پیشنهاد شد که در بخش های مختلف اقتصاد انحصارات کم تر شده و هزینه های تحقیقاتی در صنایع افزایش یابد تا از کانال گسترش بهره وری بر ارتقای جهانی شدن صنایع افزوده گردد.

۲۰بررسی رابطه ی بین کیفیت گزارشگری مالی و کارآیی سرمایه گذاری (مبتنی بر پایداری مالی و نظام مالیاتی و حسابرسی مبتنی بر ریسک)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
کیفیت گزارشگری مالی و مالیاتی از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران موجب بروز مشکلی بنام سهمیه بندی سرمایه می شود. زمانی که مدیران از اطلاعات محرمانه سوء استفاده نمایند؛ سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری امتناع می کنند. هم چنین وجود مشکلات نمایندگی و منفعت گرایی مدیران سبب حساسیت سرمایه گذاران می گردد و تأمین مالی پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت را با مشکل مواجه می نماید. اطلاعات حسابداری از دو طریق می توانند به کارآیی (بهره وری سرمایه گذاری) کمک نمایند: 1)کم کردن ریسک و عدم تقارن اطلاعاتی2) کمک به مکانیزم های کنترل شرکتی جهت ایستادگی در برابر انگیزه های منفعت جویانه مدیران و حفظ منافع سهامداران اقلیت و بستانکاران. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و بهره وری سرمایه گذاری و ارزیابی این ارتباط در شرکت های با ساختار سرمایه متکی به تسهیلات بانکی می باشد. در این تحقیق بازده ی سرمایه گذاری به عنوان انحراف از سرمایه گذاری موردانتظار تعریف شده است و توسط رگرسیون میزان سرمایه گذاری بر تابع فرصت های رشد اندازه گیری شده است. نمونه ی آماری این تحقیق شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که داده های مربوط به آن ها در طول سال های 1383 تا 1388 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش تر شرکت های نمونه آماری، دچار کم سرمایه گذاری هستند و بین کیفیت گزارشگری مالی و کارآیی سرمایه گذاری ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. هم چنین نتایج نشان داد که ساختار سرمایه متکی به تسهیلات بانکی، تأثیری بر ارتباط بین کارآیی سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی ندارد.

۲۱بررسی اثرات صادرات غیر نفتی بررشد اقتصادی دراقتصاد ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در این تحقیق اثر صادرات غیر نفتی بر رشد اقتصادی و شکاف درآمدی ایران با کشرکای صنعتی آن با استفاده از داد های سری زمانی و پانلی آزمون می شود. برای این منظور از روش حداقل مربعات معمولی و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد، اگر چه کل صادرات واقعی و صادرات نفتی اثری مثبت بر رشد اقتصاد ایران دارند اما صادرات غیر نفتی مانعی برای رشد اقتصادی ایران و عاملی در جهت افزایش شکاف درآمدی می باشد بطوریکه با ترکیب فعلی، ایران منفعتی از صادرات غیر نفتی در عرصه بین المللی نخواهد برد. سایر نتایج نشان می دهد، انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی و توسعه بخش مالی موتور محرکی برای رشد اقتصاد ایران بوده و عاملی در جهت کاهش شکاف درامدی هستند. در مقابل سیاست های مشوق زاد و ولد و عدم تطابق بازار ارز رسمی و غیر رسمی عواملی در جهت افزایش شکاف درآمدی هستند.

۲۲استراتژی حفاظت از لاک پشت های دریایی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: محيط زيست، سال
تعداد صفحات: ۱۱

۲۳بررسی کروکودیل پوزه کوتاه در ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: محيط زيست، سال
تعداد صفحات: ۷

۲۴بررسی تاثیرات شاخص های حکمرانی خوب و شاخص های بروز فساد بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی
اطلاعات انتشار: فصلنامه دانش ارزيابي، اول،شماره۲، پاييز و زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۳۶

۲۵بررسی تاثیر فضای کسب و کار و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی منا
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فصلنامه دانش ارزيابي، پنجم،شماره۱۸، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۸
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۸ نتیجه