توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی لانه گزینی لاک پشت عقابی (Eretmochelys imbricata) در سواحل جزیره هرمز
اطلاعات انتشار: زيست شناسي ايران، , دوره  ۲۳ , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۹
جزیره هرمز از جنوب به سمت شمال شرقی دارای سواحلی بوده که لاک پشتهای عقابی برای تخم گذاری به آن مراجعه می کنند. طبق مشاهدات فصل تخم گذاری از اسفند 1384 شروع تا خرداد 1385 ادامه داشت. تعداد 20 لانه جهت اندازه گیری پارامترهایی مثل: حفره لانه، فاصله لانه از دریا، درصد موفقیت تفریخ، طول دوره انکوباسیون، تعداد کل تخمها، تعداد تخمهای فاسد، تعداد تخمهای نرمال و غیر نرمال، ورن و قطر تخمها، تعداد تخمهای سالم تفریخ شده و نشده و تعداد نوزادهای زنده و مرده در لانه نشان گذاری و محافظت گردید. بر این اساس میانگین حفره لانه 50 سانتیمتر، فاصله لانه از دریا 12 متر، متوسط تعداد تخمها 91 عدد، میانگین طول دوره تفریخ 67 روز، میانگین وزن نوزادها 15.1 گرم و متوسط درصد موفقیت تفریخ برای هر لانه 73 درصد به دست آمد. تعداد کل تخمها با قطر تخمها رابطه همبستگی منفی معنی دار ( (r=–0.60و با حفره لانه همبستگی مثبت معنی دار ( (r=0.32را نشان داد. بین طول مستقیم لاک پشتی نوزادها با وزن آنها رابطه همبستگی مثبت معنی دار ( (r=0.88به دست آمد. مقایسه بین تعداد کل تخمها این منطقه و جنوب خلیج فارس با سایر نقاط جهان نشان داد که نسبت به ابن نقاط میانگین تعداد تخم پایین تری دارند ولی از نظر اندازه و طول نوزادها تفاوت محسوسی نداشت.

۲تمساح پوزه کوتاه در ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: رش‍د آم‍وزش‌ زي‍س‍ت‌ش‍ن‍اس‍ي‌، سال
تعداد صفحات: ۹

۳لاک پشت های دریایی ایران
اطلاعات انتشار: فصلنامه رشد آموزش زيست شناسي، شماره۹۲، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۶

۴لاک پشتِ لاک نرم فراتی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فصلنامه رشد آموزش زيست شناسي، شماره۹۷، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۶
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه