توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر تاریخ کاشت ‌های پاییزه و زمستانه بر خصوصیات مرفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شریاط فاریاب در خراسان (نیشابور)
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي و منابع طبيعي، تابستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۲ارزیابی مدیریت متعارف در تناوب های آیش– جو علوفه ای و چغندر قند– جو علوفه ای و اثر آن بر تراکم و روش توزیع گونه های مختلف علف هرز
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، پاييز, دوره  ۱۱ , شماره  ۴۱ (الف)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
این تحقیق در سال 1382 در  مزرعه تحقیقاتی دانشکد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو قطعه زمین تحت کشت جو علوفه ای به اجرا درآمد. نمونه برداری به روش سیستماتیک روی فواصل نمونه برداری 7 متر 7x متر و کوادرات های 0.5 متر0.5x متر، در سه مرحله، قبل از مصرف علف کش، بعد از مصرف علف کش و بعد از برداشت محصول انجام شد. نتایج نشان داد تراکم گیاهچه های علف های هرز یکساله در تناوب چغندر– جو بیش از مزرعه با تناوب آیش– جو و تراکم علف های هرز چند ساله در تناوب آیش– جو بیش از تناوب چغندر– جو بود. نقشه های توزیع و تراکم گونه ها، توزیع لکه ای علف های هرز را تایید کردند. شکل و اندازه لکه ها با توجه به گونه و مزرعه تغییر نمود اما موقعیت مکانی لکه ها قبل و بعد از مصرف علف کش تغییر زیادی نکرد. درصد نقاط عاری از علف هرز در مزرعه با تناوب آیش– جو، در مرحله اول و دوم نمونه برداری به ترتیب 11.5 و 1.5 درصد و در مزرعه با تناوب چغندر– جو، 0.6 و 0 درصد گزارش شد. این نتایج علاوه بر تاکید آلودگی بیشتر در مزرعه با تناوب چغندر– جو، ناکارامدتر بودن این تفاوت را از تناوب آیش– جو با مدیریت متعارف اعمال شده در مزرعه نشان می دهد.

۳بررسی خصوصیات مورفولوژیک،‌ عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي زراعي ايران، , دوره  ۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۲
با توجه به نقش روغن کرچک در صنایع مختلف و همچنین محدودیت منابع آب و اثر آن بر تولید و عملکرد روغن کرچک،‌ آزمایشی به منظور بررسی اثر فواصل آبیاری و تراکم بوته در واحد سطح بر عملکرد و اجزای عملکرد کرچک در قالب طرح کرت های خردشده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی انجام شد، بطوریکه در کرت های اصلی فواصل آبیاری با چهار سطح (یک، دو، سه و چهارهفته) و در کرت های فرعی تراکم بوته با چهارسطح (5، 4، 3 و 2 بوته در مترمربع) با چهارتکرار قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از: ارتفاع بوته، ارتفاع گل آذین، ارتفاع اولین گل آذین، تعداد گل آذین، تعداد شاخه های فرعی، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در بوته، بیوماس در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، شاخص برداشت، عملکرد روغن. نتایج حاصله نشان داد که تیمارهای مختلف آبیاری تاثیر معنی داری بر کلیه صفات مورد مطالعه بجز شاخص برداشت و درصد روغن داشت (P≤0.01). ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، شاخص برداشت و درصد روغن تحت تاثیر تراکم های مختلف بوته در واحد سطح قرار نگرفتند ولی تراکم تاثیر معنی داری بر روی صفات دیگر مورد مطالعه داشت. بیشترین عملکرد دانه (1.16 تن در هکتار) و عملکرد روغن کرچک (0.54 تن در هکتار) در فاصله دور یک هفته آبیاری و کمترین آنها در فواصل آبیاری چهار هفته مشاهده شد. در بین تیمارهای مورد آزمایش تراکم 4 بوته در متر مربع با فاصله دور آبیاری دو هفته بیشترین عملکرد دانه (1.4 تن در هکتار) و عملکرد روغن (0.69 تن در هکتار) را دارا بود.

۴بررسی اثر تاریخ کاشت، زمان و روشهای مختلف مدیریت علف های هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي زراعي ايران، , دوره  ۷ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت، زمان و روش کنترل علف های هرز زیره سبز بر جمعیت و بیوماس علفهای هرز مزرعه آزمایشی در دو سال زراعی 85 و 86 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ٣ تکرار انجام شد. تیمار های آزمایش شامل تاریخ کاشت (۲٠ آذر، ٣٠ دی ، ۱۰ اسفند)، زمان کنترل علف های هرز (مراحل ظهور برگ واقعی، شاخه دهی و شروع تشکیل چتر)، روش کنترل (وجین دستی، استفاده از شعله افکن و شاهد) بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر عملکرد زیره سبز معنی دار بود به طوریکه بیشترین و کمترین عملکرد به ترتیب در تاریخ کاشت های 20 آذر و 10 اسفند بدست آمد. تاخیر در کاشت عملکرد کاه، تعداد چترک در چتر، تعداد دانه در بوته و عملکرد بیولوژیک را کاهش داد. در بین تیمار های مختلف زمان کنترل علفهای هرز تفاوت معنی داری بین مراحل تشکیل چتر و شاخه دهی با ظهور برگ واقعی از نظر عملکرد زیره وجود داشت بطوریکه بیشترین عملکرد دانه، عملکرد کاه و عملکرد بیولوژیک در مرحله ای که علف های هرز آن در زمان شاخه دهی کنترل شده بودند، ملاحظه گردید. همچنین تفاوت معنی داری در عملکرد و اجزای عملکرد بین روش وجین دستی و تیمار های شاهد و شعله افکن مشاهده گردید. به طور کلی بیشترین عملکرد دانه، کاه و بیولوژیک در روش کنترل علفهای هرز با استفاده از وجین دستی به دست آمد.

۵اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزا عملکرد و درصد روغن دانه گیاه کرچک
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي زراعي ايران، , دوره  ۶ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۱
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد، اجزا عملکرد دانه و درصد روغن دانه گیاه کرچک مطالعه ای در سال زراعی 83– 82 با استفاده از آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای این آزمایش عبارت بودند از ترکیبی از چهار سطح تاریخ کاشت (شامل 18 فروردین، 2 اردیبهشت، 17 اردیبهشت و 1 خرداد) و چهار سطح کودهای آلی و شیمیایی (شامل کود گاوی، کود کمپوست هر یک به مقدار 30 تن در هکتار و کود شیمیایی (100 کیلوگرم در هکتار ازت و 250 کیلوگرم در هکتار فسفر) و تیمار بدون کود (شاهد)) بود. نتایج این بررسی نشان داد که با تاخیر در کاشت عملکرد دانه؛ درصد روغن دانه و عملکرد روغن کاهش یافت ولی از نظر آماری اختلاف معنی داری بین تاریخهای دوم اردیبهشت، هفدهم اردیبهشت و اول خرداد مشاهده نشد. شاخص برداشت و وزن صد دانه تحت تاثیر هیچیک از تیمارها اعم از تاریخ کاشت و تیمارهای کودی قرار نگرفت. بیشترین تعداد شاخه های جانبی، تعداد گل آذین های بارور، تعداد کپسول بارور در بوته، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در بوته، وزن کاه و کلش در تاریخ کاشت 17 اردیبهشت و تیمار کود شیمیایی حاصل شد. نتایج این بررسی نشان داد که بیشترین درصد روغن، عملکرد دانه و عملکرد روغن در تیمارهای کود کمپوست و کود شیمیایی و در تاریخ کاشت 18 فروردین بدست آمد.

۶ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی از ویژگی های زراعی زعفران (.Crocus sativus L) و رفتار بنه ها
اطلاعات انتشار: مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران)، , دوره  ۴۲ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۳
به منظور بررسی تاثیر تراکم های بالا و روش های مختلف کشت بنه زعفران (Crocus sativus L.) بر برخی خصوصیات زراعی و رفتار بنه ها، مطالعه ای در سه سال زراعی 86–85، 87–86 و 88–87 بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایشی سه روش مختلف کشت بصورت ردیفی، کپه ای و تصادفی (پخشی) و تراکم های مختلف بنه بر مبنای سه سطح تراکم کم، متوسط و زیاد (به ترتیب معادل 4، 8 و 12 تن بنه در هکتار) در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که تراکم بنه در هر سه سال بهره برداری از زمین، تعداد گل، وزن تر و خشک گلهای تولیدشده، وزن تر و خشک کلاله در واحد سطح را تحت تاثیر قرار داد به طوری که با افزایش تراکم از سطح 4 به 12 تن بنه در هکتار، میانگین صفات مذکور از روندی افزایشی برخوردار بود. در کل مدت بهره برداری از مزرعه، کشت ردیفی نسبت به دو روش کشت کپه ای و تصادفی، منجر به افزایش تعداد گل، وزن تر و خشک گلهای تولیدشده در واحد سطح شد. نوع روش کشت نیز بر وزن تر کلاله در دو سال اول و بر وزن خشک کلاله در هر سه سال تاثیرگذار بود و بیشترین وزن تر و خشک کلاله در روش کشت ردیفی نسبت به دو روش کپه ای و تصادفی حاصل شد. تعداد بنه دختری تولیدشده در واحد سطح تنها در سال دوم تحت تاثیر تیمارهای تراکم بنه و روش کاشت قرار گرفتند، به طوری که تراکم 12 تن بنه در هکتار، تعداد بنه های تولیدی را به میزان 30.81% نسبت به تراکم کم افزایش داد. همچنین روش کشت کپه ای نسبت به کشت ردیفی تعداد بنه دختری بیشتری تولید کرد (43.07%). در هیچ یک از سال های مورد مطالعه وزن تر و خشک بنه های دختری تولیدشده در واحد سطح، تحت تاثیر تراکم بنه قرار نگرفتند اما، در طی سال اول تحقیق، تغییر روش کشت از ردیفی به کپه ای و تصادفی منجر به کاهش وزن تر و خشک بنه ها در واحد سطح شد. اثر متقابل تراکم و روش کشت تنها در سال اول بر تعداد گل، وزن تر و خشک گل، وزن تر و خشک کلاله در واحد سطح تاثیرگذار بود و در سال سوم تعداد، وزن تر و خشک بنه تولیدشده را تحت تاثیر قرار داد.

۷بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه شنبلیله (.Trigonella foenum–graecum L)
اطلاعات انتشار: بوم شناسي كشاورزي، زمستان, دوره  ۳ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۹
به منظور مطالعه اثر تیمارهای مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر شاخص های کمی و کیفی گیاه علوفه ای شنبلیله (Trigonella foenum–graecum L.)، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار در سال زراعی 85–1384 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار نوع کود آلی (کود گاوی به میزان 40 تن در هکتار، کود گوسفندی به میزان 30 تن در هکتار، کود مرغی به میزان 20 تن در هکتار و کمپوست به میزان 30 تن در هکتار)، کود شیمیایی (100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن با استفاده از کود اوره و 250 کیلوگرم فسفات آمونیوم) و تیمار شاهد بود. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین عملکرد علوفه تر (5618 کیلوگرم در هکتار) و خشک (565 کیلوگرم در هکتار) در تیمار کاربرد کود شیمیایی به دست آمد. تیمار کود مرغی بیشترین درصد قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی برگ و کمترین مقدار قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی ساقه را دارا بود. کمترین درصد قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی برگ و بیشترین مقدار قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی ساقه در تیمار کود شیمیایی مشاهده شد. بطور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تیمار کود شیمیایی در مقایسه با سایر تیمارهای کودی دارای برتری نسبی در صفات کمی مورد ارزیابی بود.

۸بررسی اثرات تاریخ کشت، زمان و روش های کنترل علف های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي زراعي ايران، فروردين و ارديبهشت, دوره  ۸ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۸
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت، زمان کنترل و روش کنترل علف های هرز بر جمعیت و بیوماس علفهای هرز در زیره سبز، دو آزمایش در سالهای زراعی 1385 و 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ٣ تکرار انجام گرفت. تیمار های آزمایش شامل تاریخ کاشت (۲٠ آذر، ٣٠ دی، ۱۰ اسفند)، زمان کنترل علف های هرز (مراحل ظهور برگ واقعی، شاخه دهی و شروع تشکیل چتر) و روش های کنترل (وجین دستی، استفاده از شعله افکن و شاهد) بودند. نتایج این آزمایشات نشان داد که روش های مختلف کنترل، زمان کنترل علفهای هرز و تاریخ کاشت اثرات معنی داری بر تراکم و بیوماس علفهای هرز داشته اند. بیشترین میانگین تراکم و بیوماس علفهای هرز در تاریخ کاشت 10 اسفند و کنترل در زمان ظهور برگ واقعی و استفاده از روش شعله افکن بدست آمد. زمان تشکیل چتر زیره سبز بهترین مرحله برای کنترل علفهای هرز این گیاه بوده است. استفاده از شعله افکن رشد علف های هرز را در ابتدای دوره رشد کاهش داده اما روش وجین دستی موجب کاهش معنی داری در تراکم و وزن خشک علف های هرز در مراحل انتهای رشد زیره سبز گردیده است. اولین تاریخ کاشت کمترین میانگین بیوماس علف هرز و بیشترین عملکرد دانه زیره سبز را نسبت به تاریخ کاشت های بعدی موجب گردیده است. تیمار وجین دستی علارغم اینکه میانگین تراکم و وزن خشک علف های هرز کمتری نسبت به روش شعله افکن داشته است اما عملکرد زیره سبز کمتری را نسبت به روش شعله افکن به همراه داشته است.

۹ارزیابی کاشت پاییزه اکوتیپ های زیره سبز (.Cuminum cyminum L) در شرایط آب و هوایی مشهد
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي زراعي ايران، بهار, دوره  ۱۰ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به منظور مطالعه واکنش تعدادی از اکوتیپ های زیره سبز (.Cumin cyminum L) به تاریخ های کاشت پاییزه، آزمایشی در سال زراعی 87–1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش تاریخ های کاشت به صورت فاکتور اصلی در سه سطح (26 مهر، 17 آبان و 8 آذر) و اکوتیپ به عنوان فاکتور فرعی در شش سطح (قائن، خواف، تربت حیدریه، سبزوار، قوچان و RZ19) در نظر گرفته شدند. نتایج بررسی ها نشان داد که اثر تاریخ کاشت، اکوتیپ و اثر متقابل تاریخ کاشت و اکوتیپ بر اجزاء عملکرد دانه (درصد بقا، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر و وزن هزار دانه)، عملکرد دانه و عملکرد زیستی معنی دار شد. به طور کلی با تاخیر در کاشت (از 26 مهر به 8 آذر) تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد زیستی کاهش یافت. گیاهان تاریخ کاشت سوم دارای بالاترین درصد بقای زمستانه بودند. در کلیه صفات مزبور اکوتیپ قائن و RZ19 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مقادیر میانگین ها بودند، با توجه به حصول نتایج مناسب و جهت گسترش کشت پائیزه زیره سبز در نقاط مختلف استان، تداوم این گونه آزمایش ها توصیه می شود.

۱۰ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی و شیمیایی و تراکم بر عملکرد گل و ویژگی های بنه زعفران (.Crocus sativus L)
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، فروردين و ارديبهشت, دوره  ۲۵ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۱
به منظور ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی و شیمیایی و تراکم بر عملکرد گل و ویژگی های بنه زعفران، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سه سال زراعی 1386 ،1387 و 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای این تحقیق شامل 1– کود بیولوژیک نیتروکسین حاوی باکتری های تثبیت کننده نیتروژن از جنس ،Azospirillum \ Azotobacter کود دلفارد (اختصاصی زعفران حاوی 12% ازت از منبع اوره و نیترات، 8% فسفر، 4% پتاسیم و کلاتهای آهن، روی، منگنز و مس) و شاهد (بدون مصرف کود) 2– تراکم های مختلف بنه بر مبنای 4، 6، 8، 10 و 12 تن در هکتار در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که اثر تیمارهای کودی بر تعداد گل، وزن تر و خشک گل، وزن تر و خشک کلاله در سال های آزمایش معنی دار بود. اثر تیمارهای کودی بر تعداد بنه، وزن تر و خشک بنه در سال دوم آزمایش نیز معنی دار بود. بیشترین تعداد گل، وزن خشک گل، وزن خشک کلاله و وزن خشک بنه در تیمار کود دلفارد مشاهده شد در حالی که کمترین تعداد گل، وزن خشک گل، وزن خشک کلاله و وزن خشک بنه در سه سال آزمایش مربوط به تیمار نیتروکسین بود. اثر تیمارهای مختلف تراکم بر تعداد گل، وزن تر گل، وزن خشک گل و وزن خشک کلاله در سال دوم و بر تعداد گل و وزن تر گل در سال سوم معنی داری بود. بیشترین میزان وزن خشک کلاله در سال دوم و سوم آزمایش در تراکم 8 تن بنه در هکتار بدست آمد. نتایج اثر متقابل بین کود و تراکم نشان داد که بیشترین وزن خشک گل و کلاله در تراکم 8 تن بنه در هکتار و تیمار کودی دلفارد بدست آمد. برازش منحنی رگرسیون خطی بین تعداد بنه و وزن خشک بنه ها بیانگر آن بود که با افزایش تعداد بنه های تولیدی در متر مربع، وزن خشک بنه ها کاهش یافت.

۱۱اثرات مدیریت تلفیقی آفتابدهی، مالچ کاه و وجین دستی بر بانک بذر علف های هرز
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي زراعي ايران، مرداد و شهريور, دوره  ۸ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۷
بمنظور بررسی اثرات آفتابدهی، مالچ کاه جو و وجین دستی بر بانک بذر علف های هرز، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 87–1386 اجرا شد. این طرح بصورت کرت های دوبار خرد شده و در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. کرت اصلی دارای سه سطح شامل آفتابدهی با نایلون شفاف، نایلون تیره و عدم آفتابدهی (شاهد) بود. در کرت های فرعی مقادیر مختلف مالچ کاه جو (0، 300 و 600 گرم در مترمربع) قرار گرفتند. در کرت فرعی فرعی تیمار وجین شامل دو سطح وجین دستی و عدم وجین بود. با بررسی بذور جدا شده از بانک بذر علف های هرز، 16 گونه علف هرز پهن برگ و 3 گونه علف هرز باریک برگ شناسایی شدند که در مجموع آنها تنها 3 گونه علف هرز چندساله مشاهده شد. نتایج نشان داد که تراکم بذر علف های هرز در خاک شاهد 1.8 برابر بیشتر از آفتابدهی با نایلون شفاف بود. مالچ کاه و وجین دستی نیز تراکم بذر علف های هرز در خاک را بطور معنی داری کاهش دادند. بانک بذر در کرت های وجین نشده 3 برابر بیشتر از کرت های وجین شده بود. کمترین جمعیت بانک بذر در اثر متقابل آفتابدهی با نایلون شفاف، 300 گرم در مترمربع مالچ کاه و وجین دستی بدست آمد.

۱۲اثر تنش یخ ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare)
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي زراعي ايران، مهر و آبان, دوره  ۸ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۷
به منظور بررسی اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها در دو توده بومی رازیانه، آزمایشی در سال زراعی 1383 به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار، در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد. تیمارهای مورد بررسی شامل دو توده بومی (خراسان و کرمان)، دو تاریخ کشت (16\7\1383 و 7\8\1383) و 6 تیمار دمایی (0، 3–، 6–، 9–، 12– و 15–) بودند. گیاهچه های رشد یافته در مزرعه در مرحله 6–4 برگی از زمین خارج شده و پس از انتقال به آزمایشگاه با استفاده از فریزر ترموگرادیان در معرض تیمارهای یخ ‌زدگی قرار گرفتند و سپس از طریق میزان نشت الکترولیت ‌ها در اندام ‌های مختلف گیاهچه (ریشه، طوقه و برگ)، پایداری غشا سلولی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که با کاهش دمای یخ زدگی، درصد نشت الکترولیت در اندام ‌های مختلف، به طور معنی دار تحت تاثیر قرار گرفت. در بین دو توده مورد بررسی دمای 50 درصد کشندگی (LT50) بر اساس درصد نشت الکترولیت ‌ها در توده کرمان کمتر بود. LT50 در تاریخ کاشت دوم در هر دو توده بومی در مقایسه با تاریخ کاشت اول، کمتر بود. همچنین LT50 در طوقه در مقایسه با اندام ‌های دیگر پایین ‌تر بود. با توجه به اهمیت خسارت سرما در گیاه رازیانه انجام مطالعات بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

۱۳تاثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهد
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي زراعي ايران، فروردين و ارديبهشت, دوره  ۹ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
کشت مخلوط یکی از مهمترین مولفه های تولید پایدار محصولات کشاورزی است. به منظور بررسی تاثیر الگوی کاشت و تراکم کشت بر عملکرد علوفه ارزن و سویا، آزمایشی در سال زراعی 87–1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل سه الگوی کشت (تک کشتی، کشت مخلوط ردیفی و کشت مخلوط درهم) و سه تراکم مختلف کشت ارزن (25، 30 و 35 بوته در مترمربع) بودند. چون ارزن به عنوان گیاه پایه در نظر گرفته شده بود از تک کشتی سویا صرفنظر شد. نتایج حاصل نشان از برتری عملکرد علوفه تر و خشک کشت مخلوط ردیفی بر تک کشتی و کشت درهم داشت. از بین تراکم های مختلف ارزن، تراکم 30 بوته در مترمربع بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک را دارا بود. از لحاظ خصوصیات مورفولوژیکی، تفاوت چندانی بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد. بررسی نسبت برابری مالی در کشت مخلوط ردیفی در تراکم های مختلف حاکی از برتری 61 درصدی تراکم 30 بوته در مترمربع ارزن بر تک کشتی ارزن بود. به طور کلی بر اساس نتایج حاصله کشت مخلوط ردیفی و تراکم 30 بوته در مترمربع ارزن و سویا، روش کاشت و تراکم مناسبی برای جایگزینی با تک کشتی ارزن می باشد.

۱۴بررسی اثر تاریخ نشاکاری بر شاخص های رشد و عملکرد علوفه ذرت (.Zea mays L) در منطقه مشهد
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي زراعي ايران، بهار, دوره  ۱۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹

۱۵تاثیر کودهای شیمیایی، گاوی و کمپوست زباله شهری بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن سه ژنوتیپ کنجد (.Sesamum indicum L) در مشهد
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي زراعي ايران، تابستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به منظور بررسی واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و کمیت روغن کنجد به استفاده از کودهای آلی و شیمیایی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1385 انجام گرفت. فاکتور اصلی آزمایش شامل چهار نوع کود (کود شیمیایی، گاوی، کمپوست زباله شهری و شاهد (بدون کود)) در کرت های اصلی و فاکتور فرعی شامل ارقام کنجد در سه سطح (دو توده محلی کلات و اسفراین و رقم التان) در کرت های فرعی قرار گرفتند. اثر تیمارهای مختلف کودی بر تعداد شاخه در گیاه، تعداد کپسول در گیاه، عملکرد بیولوژیک، دانه و روغن معنی دار (P<0.05) بود. اعمال تیمارهای مختلف کودی باعث افزایش عملکرد دانه نسبت به تیمار شاهد گردید، به طوری که بیشترین عملکرد دانه به میزان 1518 کیلوگرم در هکتار در تیمار کود شیمیایی بدست آمد. تیمارهای کود دامی و کمپوست نیز با تولید 1418 و 1295 کیلوگرم تفاوت معنی دار نسبت به تیمار شاهد (1078کیلوگرم در هکتار) داشتند. صفاتی نظیر ارتفاع گیاه، وزن هزار دانه، تعداد دانه درکپسول و درصد روغن تحت تاثیر تیمارهای کودی قرار نگرفتند. اثر رقم بر تمامی صفات ذکر شده فوق معنی دار بود. رقم اسفراین بیشترین ارتفاع گیاه (122 سانتیمتر) و تعداد کپسول در گیاه (94 کپسول) را دارا بود. رقم کلات نیز بیشترین وزن هزار دانه (3.50 گرم)، عملکرد دانه (1533 کیلوگرم در هکتار) و درصد روغن (52.03) را به خود اختصاص داد. بیشترین عملکرد روغن در تیمار کود شیمایی و رقم کلات بدست آمد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۵ از میان ۱۵ نتیجه