توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تحلیل چند متغیره عوامل روانشناختی مرتبط با مصرف سیگار در نوجوانان
اطلاعات انتشار: پايش، تابستان, دوره  ۵ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۸
با توجه به افزایش شیوع مصرف سیگار در نوجوانان، تعیین عوامل مرتبط با مصرف سیگار در این گروه حایز اهمیت زیادی است. هدف مقاله حاضر تعیین شیوع مصرف سیگار و عوامل روانشناختی مرتبط با مصرف سیگار در میان 1785 دانش آموز در30  دبیرستان در شهر تبریز می باشد.دانش آموزان شرکت کننده در مطالعه یک پرسشنامه خودایفایی را تکمیل کردند که شامل مشخصات دموگرافیک و سوالات اندازه گیری اعتماد به نفس، گرایش به مصرف سیگار و تعیین مراحل مصرف سیگار (سیگاری، سیگار آزموده، غیر سیگاری) بود. با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک، ارتباط عوامل روانشناختی با مصرف سیگار مورد بررسی قرار گرفت.حدود 23 درصد دانش آموزان مصرف سیگار را تجربه کرده بودند، ولی تنها 4.4 درصد سیگاری بودند. با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و از بین عوامل روانشناختی مورد بررسی، تجربه مصرف الکل (OR=1.53)، تجربه مصرف مواد غیر مجاز (OR=9.99) و گرایش مثبت به مصرف سیگار (OR=1.26) با مصرف سیگار ارتباط داشتند.یافته های این مطالعه اقدامات پیشگیری در دوره نوجوانی و قبل از آن را توصیه می کند و البته اقدامات پیشگیری برای مصرف سیگار نوجوانان باید مطابق با مراحل سیگار کشیدن و با توجه به عوامل خطر باشد.

۲شیوع مصرف سیگار و عوامل فردی – محیطی مرتبط با آن در نوجوانان شهر تبریز
اطلاعات انتشار: مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران، پاييز, دوره  ۲۴ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه: مصرف سیگار یکی از مشکلات اساسی بهداشت عمومی است که به ویژه نوجوانان را درگیر می کند. هدف این مطالعه، تعیین شیوع مصرف سیگار در نوجوانان (19–15 ساله) و تعیین علل فردی – محیطی مرتبط با مصرف سیگار در این گروه می باشد.روش کار: در این مطالعه توصیفی – مقطعی، سی دبیرستان بر حسب نوع مدرسه از میان دبیرستان های پسرانه شهر تبریز به طور تصادفی انتخاب گردیدند و 1785 دانش آموز حاضر در 68 کلاس، یک پرسشنامه خود ایفا در رابطه با رفتار مصرف سیگار و بعضی عوامل خطر را تکمیل نمودند. با استفاده از مدل رگرسیون لوجیستیک، ارتباط عوامل فردی – محیطی با مصرف سیگار مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد و 0.01 P< معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: حدود 23% از شرکت کنندگان در مطالعه، تجربه مصرف سیگار را گزارش کردند. 77.4% دانش آموزان غیرسیگاری، 18.2% سیگار آزموده و 4.4% سیگاری معمول بودند. شرکت در گروه های مصرف سیگار، داشتن دوستان نزدیک سیگاری و تعارف سیگار از طرف دیگران ارتباط شدیدی با مصرف سیگار در نوجوانان داشت.نتیجه گیری: شیوع مصرف سیگار در نوجوانان شهر تبریز قابل توجه است و داشتن دوستان نزدیک سیگاری با مصرف سیگار در نوجوانان ارتباط شدیدی دارد.

۳شیوع زایمان سزارین و عوامل دموگرافیک مرتبط با آن در شهر تبریز، 1383
اطلاعات انتشار: مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پاييز, دوره  ۲۸ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و اهداف: بر پایه شواهد موجود، انجام زایمان سزارین در زایمان های بدون عارضه ممکن است میرایی و بیماری زایی مادر و نوزاد را افزایش دهد. هدف مطالعه حاضر برآورد شیوع زایمان سزارین و تعیین عوامل مرتبط با آن در شهر تبریز می باشد.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی 1473 زن در 6 بیمارستان و مراکز زایمانی شهر تبریز در شهریور ماه 1383 مورد مصاحبه قرار گرفتند. پرسشنامه این پژوهش شامل سوالاتی برای کسب اطلاعات دموگرافیک و نوع زایمان بود. داده ها با استفاده از آزمون مجذور کای و آزمون تی مستقل در نرم افزارهای SPSS و EPI تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: کلا از میان 1473 زن انتخاب شده 672 (45.6%) مورد زایمان سزارین داشتند. زایمان سزارین در بیمارستانهای خصوصی، در زنان با سطح تحصیلات بالا و طبقه اجتماعی – اقتصادی بالا بیشتر بود. میانگین سن زنان با زایمان طبیعی و سزارین به ترتیب 5.4±25.51 و 5.3±27.69 بود (0.001>P).نتیجه گیری: شیوع زایمان سزارین به ویژه در بیمارستانهای خصوصی بالاست و برنامه های مداخله ای برای تغییرنگرش زنان نسبت به زایمان سزارین و افزایش آگاهی زنان در مورد زایمان بی درد برای کاهش شیوع زایمان سزارین لازم است.

۴ارزیابی استافیلوکوک کواگولاز منفی در کشت های خون کودکان
اطلاعات انتشار: مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، زمستان, دوره  ۲۸ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: در سالهای اخیر عفونت های ناشی از استافیلوکوک های کواگولاز منفی افزایش پیدا کرده و یکی از شایع ترین عوامل عفونتهای بیمارستانی محسوب می شوند. این عفونت ها در بیماران با شنت و کاتترهای تعبیه شده، اختلال ایمنی و نوزادان شایعتر است. هدف مطالعه حاضر بررسی عفونتهای ناشی از استافیلوکوک کواگولاز منفی در کشت های خون کودکان بستری و بررسی حساسیت و مقاومت میکروبی بود.روش بررسی: 270 مورد کشت خون مثبت استافیلوکوک کواگولاز منفی در بیمارانی که در معاینه بالینی مشکوک به سپتی سمی بودند. در مدت 2 سال در آزمایشگاه مرکز پزشکی کودکان تبریز از نظر سپتی سمی و مقاومت آنتی بیوتیکی مورد مطالعه قرار دادیم.یافته ها: 54.4% از بیماران مذکر و 45.6% مونث بودند. میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 28±10 ماه بود (حداقل سن یکروز و حداکثر 10 سال). از 270 مورد کشت خون مثبت از نظر استافیلوکوک کواگولاز منفی، 213 مورد سپتی سمی واقعی و 57 مورد (21.1%) دچار آلودگی خارجی و عفونت کاذب بودند. مقاومت نسبت به وانکومایسین در 7 مورد (2.6%) دیده شد.نتیجه گیری: توجه خاص به علایم بالینی، آزمایشگاهی و انجام کشت های خون مکرر در تشخیص سپتی سمی های ناشی از استافیلوکوک کواگولاز منفی اهمیت زیادی دارد. وانکومایسین داروی انتخابی سپتی سمی های ناشی از استافیلوکوک کواگولاز منفی است.

۵دیدگاه دانشجویان و مربیان پرستاری در مورد توانمندی های حرفه ای دانشجویان در کارآموزی در عرصه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
اطلاعات انتشار: مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، پاييز و زمستان, دوره  ۶ , شماره  ۲ (پياپي ۱۶)، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: اغلب مطالعات پیشین به بررسی عوامل موثر بر فراگیری دوره آموزش پرداخته اند و دستاوردهای دوره آموزش پرستاری کمتر بررسی شده است. این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان و مربیان پرستاری در مورد توانمندی های حرفه ای دانشجویان در کارآموزی در عرصه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد. روش ها: در این مطالعه توصیفی در سال 1382، 74 نفر دانشجوی ترم هشت دوره کارشناسی و 33 نفر مربی پرستاری با روش سرشماری انتخاب شدند. پرسشنامه پژوهشگرساخته با مقیاس  پنج نقطه ای لیکرت که 96 سوال را در حیطه های ارایه خدمات به بیمار، مراقبت از بیمار، تامین امنیت بیمار، توانمندی های مدیریتی، ارتقای کیفیت مراقبت و آموزش به بیمار شامل می شد، بطور خودایفا بین نمونه ها توزیع و سپس کلیه پرسشنامه ها جمع آوری شد. داده ها با نرم افزار SPSS به صورت توزیع فراوانی و با آزمون مجذور کای تحلیل گردید. نتایج: از دیدگاه دانشجویان و مربیان، توانمندی های حرفه ای دانشجویان در کارآموزی در عرصه، در هر شش بعد رضایت بخش نبود. با استفاده از آزمون مجذور کای در ابعاد ارایه خدمات به بیمار، مراقبت از بیمار، توانمندی های مدیریتی ، ارتقای کیفیت  مراقبت و آموزش به بیمار، بین نقطه نظرات دو گروه اختلاف معنی دار آماری مشاهده شد. نتیجه گیری: توانمندی های حرفه ای دانشجویان در کارآموزی در عرصه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حد مطلوب نبود که می تواند ناشی از فقدان محیط حمایتی و انگیزشی، نظارت، سرپرستی و مکانیزم های مدیریتی باشد.

۶تعیین میزان اثر بخشی روش ترکیبی پیشگیری از بارداری:‌ روش روزهای استاندارد،‌ کاندوم و قرص های پیشگیری اورژانسی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، بهار, دوره  ۲۹ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: در کشور ما حدود 20% از افراد از روش های غیرمطمئن پیشگیری از بارداری یا از هیچ روشی برای پیشگیری استفاده می کنند. روش روزهای استاندارد یک روش تنظیم خانواده است که بر پایه آگاهی از باروری استوار بوده و استفاده کنندگان از این روش در روزهای 19–8 دوره قاعدگی از نزدیکی محافظت نشده خودداری می کنند. هدف از این مطالعه، تعیین میزان اثر بخشی روش ترکیبی پیشگیری از بارداری (روش روزهای استاندارد، کاندوم و قرص های پیشگیری اورژانسی) است.روش بررسی: کلا 240 خانم 40–17 ساله، از چهار روستا در قسمت غرب شهر تبریز، با دوره قاعدگی 32–26 روز که حداقل یک سال نمی خواستند باردار شوند،‌ در مطالعه شرکت داده شدند. موارد بعد از آموزش روش،‌ بمدت 12 ماه پیگیری شدند. از فرمول Pearl pregnancy rate برای محاسبه درصد پیشگیری از بارداری استفاده شد.یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که 117 زن بدون بارداری تا انتهای مطالعه (بمدت 12 ماه) باقی ماندند. تنها در 8 نفر از شرکت کنندگان در مطالعه بارداری ناخواسته رخ داد و کلا 1956 زن– ماه مواجهه از 240 زن محاسبه شد. بنابراین درصد بارداری ناخواسته 4.91% بود که نشان دهنده 95.09% پیشگیری از بارداری می باشد.نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که روش ترکیبی می تواند روشی موثر و قابل قبول برای زوج ها باشد.

۷بررسی اپیدمیولوژیک خود آزاری در دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهر تبریز و عوامل موثر بر آن
اطلاعات انتشار: مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تابستان, دوره  ۲۹ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و اهداف: برآورد دقیقی از شیوع خود آزای در نوجوانان وجود ندارد. هدف از مطالعه حاضر تعیین شیوع خود آزاری و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دوم دبیرستانهای پسرانه شهر تبریز می باشد.روش بررسی: 1772 نفر از میان دانش آموزان دوم دبیرستانهای پسرانه شهر تبریز بطور تصادفی انتخاب شدند. یک پرسشنامه به منظور کسب اطلاعات در مورد مشخصات دموگرافیک، تجربه خود آزاری، رفتار مصرف سیگار، رفتار خطر پذیر و اعتماد به نفس تکمیل گردید. ارتباط عوامل مختلف با خود آزادی در دانش آموزان با استفاده از مدل رگرسیون لوجستیک بررسی گردید.یافته ها: از میان 1772 دانش آموز 76 نفر (4.3%، حدود اطمینان 95%: 5.3–3.4) خود آزاری را تجربه کرده بودند. هشت نفر (10.5%) حکاکی روی پوست،‌4 نفر (5.3%) سوزاندن، 9 نفر (11.8%) داغ زدن، 27 نفر (35.5%) بریدن، 7 نفر (9.2%) خالکوبی، 5 نفر (6.6%) کندن پوست و 17 نفر (22.4%) از آنها کوبیدن سربه دیوار را ذکر کردند. نتایج نشان داد که تجربه مصرف الکل (OR=1.52)، داشتن دوستان نزدیک سیگاری (OR=2.54) و بودن در مراحل پیشرفته مصرف سیگار (OR=1.86) با خود آزاری در دانش آموزان ارتباط معنی داری دارد.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که شیوع خود آزاری در مقایسه با کشورهای دیگر کمتر است و عواملی مانند سن دانش آموزان، وضعیت مصرف سیگار و مصرف الکل با خود آزاری ارتباط دارد. برای برنامه ریزی اقدامات پیشگیری مطالعات بیشتر و با نمونه های متفاوت نیاز است.

۸زمان تا بارداری در زنان شهر تبریز
اطلاعات انتشار: پرستاري و مامايي - دانشگاه علوم پزشكي تبريز، سال
تعداد صفحات: ۶

۹بررسی اپیدمیولوژیک مصرف داروهای روان گردان و الکل در دانش آموزان دوم دبیرستان های پسرانه شهر تبریز
اطلاعات انتشار: مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۴ (پياپي ۲۶)، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: اطلاعات محدودی در باره سوء مصرف مواد در نوجوانان ایرانی وجود دارد. هدف مطالعه حاضر برآورد شیوع سوء مصرف مواد روان گردان و تعیین عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دوم دبیرستان های پسرانه شهر تبریز می باشد.روش کار: (%13.7) 1785 دانش آموز دوم دبیرستان از دبیرستانهای پسرانه شهر تبریز به روش سهمی خوشه ای تصادفی انتخاب گردید و در اسفند 1383 دانش آموزان یک پرسشنامه خود ایفای 48 سوالی را تکمیل کردند. سوالات پرسشنامه به منظور تعیین مصرف مواد روان گردان و الکل، مراحل مصرف سیگار، اندازه گیری اعتماد به نفس، اندازه گیری گرایش به مصرف سیگار و رفتارهای خطر پذیر و مشخصات دموگرافیک طراحی شده بود. با استفاده از رگرسیون لوجستیک، عوامل مرتبط با شیوع مصرف مواد روان گردان و الکل بررسی شد.یافته ها: میانگین سن دانش آموزان شرکت کننده در مطالعه به هنگام ورود به مطالعه 0.87±16.28 سال (دامنه سنی 19–15) بود. از میان 1785 دانش آموز 226 نفر (12.7%) تجربه مصرف الکل و 36 دانش آموز (2.0%) تجربه مصرف داروهای روان گردان داشتند. سن بالا (OR=1.55)، داشتن رفتار خطر پذیر عمومی (OR=1.70)، بودن در مرحله پیشرفته مصرف سیگار (OR=3.70)، تجربه خود آزاری (OR=1.22)، وضعیت اجتماعی– اقتصادی بالا (OR=1.62) و تجربه مصرف مواد روان گردان (OR=5.72) با تجربه مصرف الکل ارتباط داشت و بودن در مرحله پیشرفته مصرف سیگار (OR=3.26)، وضعیت اجتماعی– اقتصادی بالا (OR=1.52) و تجربه مصرف الکل (OR=7.81) با تجربه مصرف مواد روان گردان ارتباط داشت.نتیجه گیری: این مطالعه شیوع پایین سو مصرف مواد را در نوجوانان نشان داد و همچنین برخی عوامل مرتبط را معین کرد. نتایج این مطالعه از برنامه هایی که هدفشان تغییر همزمان رفتارهای پر خطر است، حمایت می کند. هر چند نتایج این مطالعه برای مسوولان بهداشت عمومی اهمیت زیادی دارد ولی مطالعات بیشتری برای تعمیم یافته ها نیاز است.

۱۰تحلیل چندمتغیره عوامل روانشناختی مرتبط با مصرف سیگار در نوجوانان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پايش، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۱نگرش و رفتارهای پر خطر دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان تبریز در ارتباط با مواد مخدر (مقاله کوتاه)
اطلاعات انتشار: مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)، پاييز, دوره  ۱۴ , شماره  ۳ (پياپي ۵۴) ويژه نامه اعتياد، سال
تعداد صفحات: ۵
هدف: این پژوهش با هدف بررسی نگرش دانش آموزان نوجوان تبریزی به مواد مخدر، رفتارهای پر خطر و افراد مورد تعامل آنها انجام شد.روش: در یک پژوهش توصیفی – مقطعی 500 دانش آموز راهنمایی و دبیرستانی شهر تبریز که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای – تصادفی انتخاب شده بودند به کمک یک پرسش نامه ویژگی های جمعیت شناختی و نگرشی بررسی شدند. داده ها به کمک آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شدند.یافته ها: 92 درصد دانش آموزان مصرف مواد مخدر را مردود دانستند و 10% بر این باور بودند که مواد مخدر در شادابی فرد تاثیر مثبت دارد. 27% کنجکاوی را عاملی برای گرایش به مصرف این مواد دانستند. 4% دانش آموزان رفت وآمد به جاهای پرخطر از نظر مواد مخدر را گزارش کردند. دانش آموزان درباره مواد مخدر بیشتر به ترتیب با دوستان، اعضای خانواده و سپس آموزگاران گفتگو کرده اند و 9% آنها دوستان خود را به والدین خود معرفی نمی کنند. ضریب همبستگی پیرسون بین سن (p<0.004)، شمار اعضای خانواده (p<0.05) و رتبه تولد (p<0.05) با مجموع امتیاز نگرش و رفتارهای مطلوب رابطه مثبت و معنی دار نشان داد. ارتباط بین رفتارهای مطلوب و معدل دانش آموز به سطح معنی داری نزدیک بود.نتیجه گیری: طراحی و اجرای مداخلات مبتنی بر پیش گیری از سوی گروه هم سال با همکاری پدران و مادران در مدرسه و خانواده ضروری است.

۱۲بررسی عوامل روان شناختی مرتبط با گذر از مراحل مصرف سیگار در نوجوانان
اطلاعات انتشار: دانشور، آبان, دوره  ۱۶ , شماره  ۷۷، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: تحقیقات گذشته نشان داده اند که شروع زود هنگام مصرف سیگار، مهم ترین عامل تعیین کننده مدت زمان مصرف، مقدار مصرف روزانه و احتمال وابستگی به نیکوتین است. هدف مطالعه حاضر، تعیین پیش بینی کننده های روان شناختی گذر از مراحل مصرف سیگار است. سه مرحله برای مصرف سیگار به صورت غیر سیگاری، سیگار آزموده و سیگاری معمول در نظر گرفته شده است.روش کار: 1785 دانش آموز، دو بار با فاصله زمانی 12 ماه مورد بررسی قرار گرفتند. در شروع مطالعه، دانش آموزان پرسشنامه ای را در رابطه با رفتار مصرف سیگار و اندازه گیری متغیر های پیشگو کننده تکمیل کردند. بعد از 12 ماه دوباره همان دانش آموزان پرسشنامه دیگری در رابطه با رفتار مصرف سیگار تکمیل کردند. داده ها با استفاده از رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: برای گذر از مرحله غیر سیگاری به مرحله سیگار آزموده، بروز مصرف الکل و رفتار خطرپذیر عمومی و برای گذر از مرحله غیر سیگاری به مرحله سیگاری معمول، گرایش مثبت به مصرف سیگار، رفتار خطرپذیر عمومی و بروز مصرف الکل و سوء مصرف مواد پیش بینی کننده هستند. گرایش مثبت به مصرف سیگار، رفتار خطرپذیر عمومی و هنجار مربوط به مصرف سیگار در رابطه با پدر (عکس العمل خفیف) پیشگو کننده ای قوی برای گذر از مراحل سیگار آزموده به مرحله سیگاری معمول است.نتیجه گیری: پیشگیری از مصرف سیگار باید در دوره دبیرستان و قبل از آن شروع شود. نتایج این مطالعه از برنامه هایی که هدفشان تغییر همزمان رفتارهای پرخطر است، حمایت می کند.

۱۳پذیرش و روزهای اقامت بیماران بر اساس پروتکل ارزیابی مناسبت در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی تبریز در سال 1385
اطلاعات انتشار: مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تابستان, دوره  ۳۰ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و اهداف: کاهش استفاده های نابجا از خدمات بهداشتی یکی از شیوه های تحدید هزینه های بهداشتی و درمانی بدون آسیب به کیفیت این خدمات می باشد. سنجش اساسی میزان استفاده نابجا از این خدمات در این پژوهش از طریق سنجش دو فرایند مهم پذیرش و بستری غیرمقتضی بیمار مورد تاکید قرار گرفته است. مطالعه حاضر گامی است جهت پی بردن به این امر در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی تا مشخص گردد که میزان پذیرش و بستریهای غیرمقتضی در این مرکز General به چه صورت می باشد.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی تحلیلی، پذیرش و بستری 268 نفر از بیماران مرکز آموزشی درمانی امام خمینی بر اساس پروتکل ارزیابی مناسبت (Appropriateness Evaluation Protocol, AEP) یا مورد مطالعه قرار گرفته و نیز ویژگیهای فردی اجتماعی آنان نیز بررسی و از آزمون t مستقل و مجذور کای برای تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که 6% پذیرش ها و 8.6% بستری ها غیرمقتضی بودند. بین پذیرش غیرمقتضی با متغیر شناخت بیماری ارتباط معنی داری مشاهده شد (P=0.038) ولی نوع پذیرش بیمار با سن، جنس و وضعیت بیمه رابطه معنادار نداشت (P<0.05). بین بستری غیرمقتضی با سن، جنس و وضعیت بیمه درمانی و شناخت بیماری ارتباط معنی داری دیده نشد. همچنین بین پذیرش و بستری غیرمقتضی در روزهای تعطیل و غیرتعطیل نیز ارتباط معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: درصد کمی از پذیرشهای بیمارستانی غیرمقتضی می باشد که علت آن را می توان به ضعف نظام بهداشت و درمان در سطوح پایین تر و سیستم ارجاع نسبت داد. کاهش اقامت غیرمقتضی، بهره وری بیمارستان را افزایش، لیست انتظار و هزینه اقامت را کاهش و همچنین بیماران را کمتر در معرض عفونت بیمارستانی قرار می دهد. می توان با توجه به نتایج مطالعه در جهت جلوگیری از پذیرش غیرمقتضی و کاهش بستری های غیرمقتضی تلاش بیشتری کرده و تدابیر خاصی را ارایه داد، مثل اصلاح فرآیند ترخیص بیماران، و اصلاح سطوح پایین تر نظام عرضه خدمات.

۱۴بررسی الگوی مقاومت دارویی استافیلوکوک کواگولاز منفی در کودکان
اطلاعات انتشار: يافته، تابستان, دوره  ۹ , شماره  ۲ (پياپي ۳۲)، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: استافیلوکوک کواگولاز منفی شایعترین میکروارگانیزمی است که در کشت های خون یافت می شود. تشخیص دقیق و آنتی بیوگرام این باکتری ارزش زیادی در درمان سپتی سمی های ناشی از این باکتری ایفا می کند. هدف از این مطالعه ارزیابی حساسیت و مقاومت استافیلوکوک کواگولاز منفی جدا شده از کشت های خون کودکان بود.مواد و روشها: 270 نمونه کشت خون مثبت استافیلوکوک کواگولاز منفی در طی 2 سال (83–1382) در مرکز پزشکی کودکان با روش های استاندارد آزمایشگاهی انتخاب و برای ارزیابی الگوی مقاومت دارویی از تکنیک دیفیوژن آگار (کریبی ـ بوئر) استفاده شد.یافته ها: در این مطالعه 4\54% از بیماران مذکر و 6\45% مونث بودند. میانگین جمعیت مورد مطالعه 10 ماه و حداقل سن یک روز و حداکثر 10 سال بودند. از 270 مورد کشت خون مثبت استافیلوکوک کواگولاز منفی 213 مورد ( 9\78%) عفونت واقعی و تعداد 57 مورد (1\21%) آلودگی خارجی بود. نتایج حاصل از آنتی بیوگرام نشان داد که استافیلوکوک های کواگولاز منفی نسبت به پنی سیلین 1\98%، آمپی سیلین 9\95%، سفالکسین 3\62%، سفتی زوکیسم 9\55%، سفتریاکسون 7\53% و وانکومایسین 6\2% مقاوم هستند.بحث و نتیجه گیری: الگوی حساسیت و مقاومت دارویی استافیلوکوک کواگولاز منفی غیر قابل پیش بینی و مقاومت چندگانه به آن شایع است. وانکومایسین داروی انتخابی درمان سپتی سمی می باشد زیرا فقط (6\2%) موارد به آن مقاوم بودند.

۱۵میزان بروز خودآزاری در دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهر تبریز
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، پاييز, دوره  ۱۱ , شماره  ۳ (پي در پي ۳۱)، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: خودآزاری رفتاری غیرمهلک است که در آن شخص به طورعمد خود را مجروح می کند و یا ماده ای را بیش از مقدار نسخه شده مصرف می کند. این مطالعه به منظور تعیین میزان بروز خودآزاری و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر دبیرستان های شهر تبریز انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه طولی 1772 (13.7 درصد) دانش آموز پسر سال دوم دبیرستان های شهر تبریز به روش سهمی خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و دو بار به فاصله یک سال در دو پایه تحصیلی متوالی مورد بررسی قرار گرفتند. در شروع مطالعه (اسفند 1383)، دانش آموزان یک پرسشنامه خود ایفای 48 سوالی پاسخ گزین را تکمیل کردند. بعد از یک سال (اسفند 1384)، پرسشنامه 10 سوالی دیگری به همان دانش آموزان که در سال سوم دبیرستان به تحصیل اشتغال داشتند؛ ارایه گردید تا بروز خودآزاری تعیین گردد. با استفاده از رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با بروز خودآزاری بررسی شد.یافته ها: میانگین سن دانش آموزان شرکت کننده در مطالعه به هنگام ورود به مطالعه 16.28±0.87 سال (دامنه سنی 19–15) بود. در طول یک سال، 4.8 درصد دانش آموزان بروز خودآزاری را ذکر کردند. بیشترین نوع خودآزاری بریدن و سوزاندن بود. پیشرفت در مراحل مصرف سیگار (OR=2.81)، داشتن دوستان نزدیک سیگاری (OR=1.78) و بروز مصرف الکل (OR=2.27) با بروز خودآزاری در دانش آموزان ارتباط داشت.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که بروز خودآزاری در این گروه از نوجوانان ایرانی 4.8 درصد در سال است. بروز خودآزاری با عواملی مانند سن دانش آموزان، وضعیت مصرف سیگار و مصرف الکل ارتباط داشت.

۱۶بررسی باورهای بهداشتی زنان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز نسبت به انجام ماموگرافی و معاینات کلینیکی پستان
اطلاعات انتشار: نشريه پرستاري ايران، شهريور, دوره  ۲۴ , شماره  ۷۱، سال
تعداد صفحات: ۱۱
زمینه و هدف: معاینات کلینیکی پستان و ماموگرافی برای تشخیص زودرس سرطان پستان در زنان فاقد علامت توصیه شده است. در این میان باورهای بهداشتی نقش مهمی را در تمایل افراد نسبت به مشارکت در رفتارهای مرتبط با ارتقا سلامت ایفا می کند.این مطالعه با هدف بررسی باورهای بهداشتی کارکنان زن مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز نسبت به انجام ماموگرافی و معاینات کلینیکی پستان انجام شده است.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، 196 نفر از 52 مرکز با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی سهمی انتخاب و باورهای بهداشتی آنان نسبت به انجام ماموگرافی و معاینات کلینیکی پستان بر اساس مدل باورهای بهداشتی چمپیون از طریق پرسشنامه بررسی شد و داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 14 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: 26.6 درصد از زنان انجام ماموگرافی و 10.7 درصد انجام معاینات کلینیکی پستان را گزارش نمودند. شایع ترین مانع برای انجام ماموگرافی و معاینات کلینیکی پستان به ترتیب دردناک بودن ماموگرافی (2.45±1.02) و ترس از احتمال تشخیص توده های بدخیم بود (2.30±1.05). انجام ماموگرافی با وضعیت تاهل و سن (p<0.001) ارتباط معنی دار داشت. همچنین انجام معاینات کلینیکی پستان با سن ارتباط معنی دار داشت (p=0.02).نتیجه گیری کلی: با اینکه شرکت کنندگان در مراکز بهداشتی شاغل می باشند اما باورهای نادرستی نیز نسبت به انجام ماموگرافی و معاینات کلینیکی پستان دارند و این باورها می تواند با مشارکت اندک آنان در برنامه های غربالگری مرتبط باشد. تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و تصحیح باورهای غلط این زنان ضروری به نظر می رسد.

۱۷بررسی گذر از مراحل مصرف سیگار و عوامل فردی – محیطی مرتبط با آن در نوجوانان
اطلاعات انتشار: مجله اپيدميولوژي ايران، زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه و اهداف: مصرف سیگار یکی از مشکلات اساسی بهداشت عمومی است که بخصوص جمعیت نوجوان را درگیر می کند. هدف از مطالعه حاضر تعیین پیش بینی کننده های فردی – محیطی گذر از مراحل مصرف سیگار است. سه مرحله برای مصرف سیگار بصورت غیرسیگاری، سیگار آزموده و سیگاری معمول در نظر گرفته شده است.روش کار: 1785 دانش آموز، با فاصله زمانی 12 ماه دو بار مورد بررسی قرار گرفتند. در شروع مطالعه دانش آموزان پرسشنامه ای را در رابطه با رفتار مصرف سیگار و اندازه گیری متغیرهای پیشگوکننده تکمیل کردند. بعد از 12 ماه دوباره همان دانش آموزان پرسشنامه دیگری در رابطه با رفتار مصرف سیگار تکمیل کردند. داده ها با استفاده از رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل گردید.نتایج: در طول 12 ماه 3\14% از دانش آموزان غیرسیگاری به مرحله سیگار آزموده و 5\16% از دانش آموزان سیگار آزموده به مرحله سیگاری معمول انتقال یافتند. برای گذر از مرحله غیرسیگاری به سیگارآزموده، داشتن تجربه مصرف الکل، شرکت در گروه های سیگاری و داشتن دوست نزدیک سیگاری نقش دارند. همچنین پیش بینی کننده های گذر از مرحله سیگار آزموده به سیگاری معمول، داشتن تجربه مصرف الکل و داشتن دوست نزدیک سیگاری هستند.نتیجه گیری: پیشگیری از مصرف سیگار باید در دوره دبیرستان و قبل از آن شروع شود.

۱۸عوامل مرتبط با رشد نامطلوب کودکان 6 تا 24 ماهه در شهر تبریز
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، پاييز, دوره  ۱۲ , شماره  ۳ (پي در پي ۳۵)، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۹تعیین میزان اثربخشی روش ترکیبی پیشگیری از بارداری : روش روزهای استاندارد، کاندوم و قرصهای پیشگیری اورژانسی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله پزشكي- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز، سال
تعداد صفحات: ۵


۲۱پذیرش و روزهای اقامت بیماران براساس پروتکل ارزیابی مناسبت در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی تبریز در سال 1385
اطلاعات انتشار: مجله پزشكي- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز، سال
تعداد صفحات: ۵

۲۲بررسی میزان شیوع و عوامل موثر در تغییر روش های پیشگیری از بارداری
اطلاعات انتشار: پژوهش پرستاري، زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۴ (پياپي ۳۱)، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۲۳مطالعه تاثیر شیاف واژینال لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با قرص واژینال مترونیدازول در تنظیم PH واژن مبتلایان به واژینوزباکتریال
اطلاعات انتشار: پرستاري و مامايي - دانشگاه علوم پزشكي تبريز، سال
تعداد صفحات: ۸

۲۴تغییر روش های پیشگیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی–درمانی شهر تبریز
اطلاعات انتشار: پرستاري و مامايي - دانشگاه علوم پزشكي تبريز، سال
تعداد صفحات: ۸

۲۵تاثیر نگه دارندگی اسیدهای آلی بر شاخص های میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت مرغ
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين، خرداد و تير, دوره  ۱۹ , شماره  ۲ (پي در پي ۷۹)، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه: افزودن اسیدهای خوراکی به مواد غذایی علاوه بر اثرات مهاری بر میکرو ارگانیسم ها، موجب ایجاد طعم و رنگ مناسب در آن ها می شود. هدف: این مطالعه به منظور تاثیر نگه دارندگی اسیدهای آلی بر برخی شاخص های میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت مرغ انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه تجربی در سال 1393 در شهرستان کوهدشت بر روی 200 گوشت مرغ انجام شد. گوشت ناحیه ران مرغ متعاقب اسپری با محلول های استریل اسیدهای سیتریک، استیک و پروپیونیک %1، بسته بندی و در دمای 4 درجه سلسیوس نگه داری و با فواصل 2 روزه آزمایش شد. تاثیر تیمارهای مختلف از نقطه نظر میکروبی (شمارش مزوفیل های هوازی، کلی فرم ها، سرماگراها و بی هوازی ها)، شیمایی (PH و ازت تام فرار) و ظاهری (درصد خونابه، کیفیت رنگ و بو) بررسی شد. داده ها با آزمون های آماری واریانس، تعقیبی LSD و کروسکال والیس تحلیل شدند. یافته ها: تفاوت بین نمونه شاه د و نمونه تیمارهای اسید استیک و پروپیونیک از نظر رشد باکتری و افزایش ماندگاری گوشت معنی دار بود. همچنین تفاوت بین نمونه های اسید سیتریک با اسید استیک و پروپیونیک از نظر رشد باکتری و افزایش ماندگاری گوشت معنی دار بود، ولی بین نمونه های اسید استیک و پروپیونیک تفاوتی مشاهده نشد. با توجه به شاخص های میکروبی، شیمیایی و ظاهری نمونه شاهد تا 4 روز، تیمار شده با اسید سیتریک تا 5 روز و اسید استیک و پروپیونیک 6 تا 7 روز قابل نگه داری بودند. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، غلظت %1 اسیدهای آلی بدون ایجاد اثر نامطلوب ظاهری، در افزایش ماندگاری گوشت مرغ موثر بود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۳۳ نتیجه