توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱روش خزیدن نوزاد به سینه مادر
اطلاعات انتشار: پرستاري و مامايي - دانشگاه علوم پزشكي تبريز، سال
تعداد صفحات: ۵

۲ارتباط اختلالهای تغذیه‌ای با تصویر ذهنی از جسم در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه علوم پزشکی قزوین
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه: نارضایتی از تصویر ذهنی از جسم و مشکلات تغذیه ای یکی از اختلال‌های شایع دوره نوجوانی و جوانی به خصوص در ورزشکاران است. هدف: مطالعه به منظور تعیین ارتباط اختلال های تغذیه‌ای با تصویر ذهنی از جسم در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی 226 نفر دانشجوی ورزشکار و 350 نفر دانشجوی غیرورزشکار انجام شد که در سال 93–1392 در دانشگاه علوم پزشکی قزوین تحصیل می کردند. تمام دانشجویان دختر و پسر ورزشکاری که به طور خاص یک رشته ورزشی را دنبال می کردند و حداقل در یکی از سطوح مسابقه های ورزشی شرکت کرده بودند، به عنوان دانشجویان ورزشکار به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. دانشجویان دختر و پسر غیرورزشکار به صورت تصادفی از بین دانشجویانی انتخاب شدند که هیچ گونه فعالیت ورزشی نداشتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های اطلاعات فردی، نگرش غذایی استاندارد (EAT–26) و روابط چند بُعدی خود– بدن استاندارد (MBSRQ) استفاده شد. داده ها با آزمون های تی و کای دو تحلیل شدند. یافته ها: میانگین سنی دانشجویان 19\3±92\21 سال و میانگین شاخص توده بدنی آن ها 18\3±24\22 کیلوگرم بر مترمربع بود. فراوانی اختلال های خوردن در دانشجویان ورزشکار %5\11 و در دانشجویان غیرورزشکار %2\11 بود. بی اشتهایی عصبی نسبت به پُراشتهایی عصبی در هر دو گروه شیوع بالاتری داشت. دانشجویان با شاخص توده بدنی طبیعی، از تصویر ذهنی بهتر و اختلال های تغذیه ای کم تری نسبت به دانشجویان لاغر و دارای اضافه وزن و چاق برخوردار بودند. بین متغیرهای سن، مقطع تحصیلی و جنسیت با اختلال های تغذیه‌ای و تصویر ذهنی از جسم ارتباط آماری معنی داری دیده نشد. همچنین بین اختلال های تغذیه ای با تصویر ذهنی از جسم ارتباط معنی داری دیده نشد. فراوانی اختلال های تغذیه ای در پسران بیش تر از دختران بود، ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، به نظر می رسد اختلال های تغذیه ای و تصویر ذهنی نامطلوب در بین هر دو گروه دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار به طور نسبی رایج و شاخص توده بدنی عامل پیش بینی کننده اختلال های خوردن است.

۳بررسی عدم مصرف صبحانه و برخی عوامل دموگرافیک مرتبط با آن در نوجوانان 14 تا 18 ساله شهر سنندج در سال 1392
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده علوم پزشكي نيشابور، دوم،شماره۵، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: صبحانه مهم ترین وعده غذایی بوده و نقش مهمی در حفظ سلامتی نوجوانان دارد. مصرف صبحانه باعث افزایش کیفیت رژیم غذایی و جلوگیری از ابتلا به بیماری های مزمن می شود. از این رو مطالعه حاضر به رابطه عدم مصرف صبحانه و برخی عوامل دموگرافیک مرتبط با آن در نوجوانان 14 تا 18 ساله شهر سنندج می پردازد.مواد و روش ها: در این مطالعه 553 نوجوان 14 تا 18 ساله دبیرستان های شهر سنندج به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. چک لیست اطلاعات دموگرافیک و تن سنجی کلیه افراد تهیه شد و داده ها توسط نرم افزار SPSS v.16 با استفاده از آزمون های آماری کای اسکور و T–test تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: 41 نفر (5\ 7درصد) از نوجوانان اظهار داشتند که صبحانه نمی خورند و 59 نفر (7\ 10 درصد) هم یک یا دو روز در هفته صبحانه مصرف می کردند. مصرف صبحانه به شکل معنی داری در نوجوانان پسر بیش از دختران بود (001 \ P 0). نتایج نشان داد که بین سطح تحصیلات والدین با مصرف صبحانه در نوجوانان رابطه وجود دارد (05 \ P 0). بین نمایه توده بدنی در نوجوانان با مصرف صبحانه رابطه معنی داری دیده نشد (16 \ P = 0). با افزایش سن در نوجوانان مصرف صبحانه کاهش یافت (003 \P 0).نتیجه گیری: مصرف صبحانه در نوجوانان تحت تاثیر عوامل دموگرافیک قرار دارد. بالا بودن سطح سواد و تحصیلات والدین و همچنین رده بالاتر شغلی در مداومت مصرف صبحانه نوجوانان در طول هفته موثر گزارش شده است. بنابراین والدین نقش تعیین کننده ای در شکل گیری عادات مفید مصرف صبحانه در نوجوانان دارند.

۴الگوی مقاومت دارویی باکتری های جدا شده از عفونت های ادراری در منطقه ملکان طی سال های 1383–1382
اطلاعات انتشار: مجله سلامت جامعه، دوم،شماره۲، ، سال
تعداد صفحات: ۷

۵اثر انواع روش پخت و حرارت بر میزان نیتریت باقی مانده در سوسیس
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه: وجود نیتریت در فرآورده های گوشتی به دلیل ترکیب با آمین های ثانویه و ایجاد ماده سرطان زای نیتروزآمین مهم است. هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر انواع روش پخت و حرارت بر میزان نیتریت باقی مانده در سوسیس انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه تجربی در سال 1393 در آزمایشگاه غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. نمونه های سوسیس %90 گوشت تولید شده در شرایط یکسان در یک کارخانه قزوین در شرایط مناسب به آزمایشگاه انتقال داده شدند. میزان نیتریت باقی مانده اندازه گیری و پس از انجام روش های مختلف پخت (سرخ کردن، کبابی کردن و ماکروویو) در دما و زمان های متفاوت با سه بار تکرار و در مجموع 39 آزمایش، میزان نیتریت مجدداً اندازه گیری شد. داده ها با آزمون آماری واریانس یک طرفه تحلیل شدند. یافته ها: میزان نیتریت باقی مانده در نمونه سوسیس قبل از حرارت دادن 57\33 میلی گرم در کیلوگرم بود که با روش سرخ کردن در دمای 120 درجه سانتی گراد به مدت 5 دقیقه به 46\26 میلی گرم در کیلوگرم رسید . میانگین نیتریت باقی مانده در سایر دماها و زمان های پخت اختلاف معنی داری داشت؛ به طوری که در روش سرخ کردن در دمای 220 درجه سانتی گراد طی 5 و 10 دقیقه به ترتیب به 42\1 میلی گرم در کیلوگرم و 0 میلی گرم در کیلوگرم رسید. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، به نظر می رسد هر چه دما و زمان پخت افزایش یابد، میزان نیتریت باقی مانده در فرآورده نهایی بیش تر کاهش می یابد.
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه