توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی دقت روش های مختلف میدانی بر آورد فرسایش آبکندی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
یکی از نیازهای پروژه های فرسایش برآورد حجم فرسایش آبکندی است. حجم فرسایش آبکندی از مجموع احجام جزئی بدست می آید. حجم جزئی از حاصلضرب متوسط سطح در طول مسیری از آبکند حاصل می شود. دقت حجم برآوردی از فرسایش آبکندی بستگی به فاصله بین مقاطع عرضی و روش اندازه گیری شده دارد. این تحقیق در نظر دارد تا با بررسی روش های مختلف اندازه گیری سطح مقطع و فاصله مختلف بین مقاطع عرضی در آبکندهای منطقه بن رود زنگنه فارس به تنبین زوایای این مساله بپردازد. در این تحقیق شش سیستم آبکندی در بن رود زنگنه در نزدیکی شیراز انتخاب و بر اساس ویژگی های خاک و شکل مقطع عرضی مسیرهایی با طول 2 تا 25 متر از آبکند انتخاب و مقاطع با فواصل یک متر انتخاب شد. در هر مقطع روش اندازه گیری با متر و تهیه تصویر از مقطع عرضی مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا در هر مقطع عرض بالا، پائین و عمق آبکند اندازه گیری شد و از همان مقطع با قرار دادن مقیاس تصویر دیجیتال تهیه گردید. سطح مقطع با روش متر با استفاده از فرمول هندسی محاسبه گردید و مساحت مقطع به روش دیجیتال نیز در نرم افزار اتوکد 2008 محاسبه شد. حجم مسیرهای انتخابی با فاصله مقاطع یک تا 10 متر در هر دو روش برآورد شد و با استفاده از مقایسه خطای مطلق مناسب ترین فاصله مقاطع عرضی از نظر علمی و عملی معرفی گردیدند.
نتایج این تحقیق نشان داد که 65 درصد از اطلاعات برآوردی توسط روش تصویری دارای خطای کمتری نسبت به روش اندازه گیری با نوار متر می باشد. تمامی مشاهدات نشانگر این واقعیت است که با افزایش فاصله بین مقاطع عرضی به 6 تا 7 متر، میزان خطای مطلق در هردو روش افزایش یافته و به بیش از 30 درصد می رشد. از نظر علمی فاصله دومتر بین مقاطع عرضی کمترین خطای مطلق را ارائه می دهد در حالی که فاصله 10 متر نیز پس از دو متر دارای کمترین خطای مطلق است لذا با توجه به هزینه های اندازه گیری میدانی توصیه می شود در شرایط مشابه به آبکندهای بن رود زنگنه، میتوان فاصله 10 متر برای اندازه گیری بین مقاطع عرضی را پیشنهاد نمود.

۲بررسی دقت روشهای مختلف میدانی در برآورد حجم فرسایش آبکندی
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
یکی از نیازهای پروژه های فرسایش خاک برآورد حجم فرسایش آبکندی است . حجم فرسایش آبکندی از مجموع احجام جزئی بدست می آید. حجم جزئی از حاصلضرب متوسط سطح مقطع در طول مسیری از آبکند حاصل می شود . دقت حجم برآوردی ازفرسایش آبکندی بستگی به فاصله بین مقاطع عرضی و روش اندازه گیری شده دارد . این تحقیق در یک اکوسیستم جنگلی –مرتعی تخریب و تبدیل شده به دیمزارهای کم بازده به نام بن رود زنگنه استان فارس واقع در 45 کیلومتری جنوبغربی شیراز صورت گرفته است. این تح قیق در نظر دارد تا با بررسی روش های مختلف اندازه گیری سطح مقطع و فاصله مختلف بین مقاطع عرضی درآبکندهای منطقه بن رود زنگنه فارس به تبیین زوایای این مسئله بپردازد . در این تحقیق پنج زیر حوضه انتخاب و علل ایجاد آبکند با استفاده از مدارک تاریخی و آستانه توپوگر افی بوسیله رابطه شیب و مساحت بالای آبکندها بررسی شد . سپس شش سیستم آبکندی در یکی از زیر حوضه ها انتخاب و بر اساس ویژگی های خاک و شکل مقطع عرضی مسیرهائی با طول 20 تا 25 متر از آبکند و مقاطع با فواصل یک متر انتخاب شد ند. اندازهگیری مقطع عرضی آبکند با استفاد ه از دو روش حاصل شد . در روش اول با استفاده از نوارمتر و اندازه گیری عرض بالا و پایین و عمق مقطع عرضی، مقدار مساحت مقطع محاسبه گردید و در روش دوم ابتدا از مقطع عرضی معین شده توسط متر تصویر برداری رقومی صورت گرفت و سپس با استفاده از نرم افزار اتوکد با روایت 2008 مساحت مقطع عرضی محاسبه شد . حجم مسی رهای انتخابی با فاصله مقاطع یک تا 10 متر در هر دو روش برآورد شد وبا استفاده از مقایسه خطای مطلق مناسب ترین فاصله مقاطع عرضی از نظر علمی و عملی معرفی گردیدند

۳مقایسهی خطا در تعیین حجم فرسایشآبکندی با تغییر در فاصله بین مقاطع عرضی
اطلاعات انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۷
یکی از نیازهای پروژه های فرسایش برآورد حجم فرسایش آبکندی است. حجم فرسایش آبکندی ازمجموع احجام جزئی بدست میآید. حجم جزئی از حاصلضرب متوسط سطح مقطع در طول مسیری از آبکند حاصل می شود. دقت حجم برآوردی از فرسایش آبکندی بستگی به فاصله بین مقاطع عرضی و روش اندازهگیری شده دارد. این تحقیق در نظر دارد تا با بررسی روشهای مختلف اندازه– گیری سطح مقطع و فاصله مختلف بین مقاطع عرضی در آبکندهای منطقه بن رود زنگنه فارس به تبین زوایای این مسئله به پردازد. در این تحقیق ششسیستم آبکندی در بن رود زنگنه در نزدیکی شیراز انتخاب و بر اساس ویژگیهای خاک و شکل مقطع عرضی مسیرهائی با طول 20 تا 25 متر از آبکند انتخاب و مقاطع با فواصل یک متر انتخاب شد. در هر مقطع ، روش اندازهگیری با متر و تهیه تصویر از مقطع عرضی مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا در هر مقطع عرض بالا، پائین و عمق آبکند اندازه گیری شد و از همان مقطع با قرار دادن مقیاس تصویر دیجیتال تهیه گردید. سطح مقطع با روش متر با استفاده از فرمول هندسی محاسبه گردید و مساحت مقطع به روش دیجیتال نیز در نرم– افزار اتوکد 2008 محاسبه شد. حجم مسیرهای انتخابی با فاصله مقاطع یک تا 10 متر در هر دو روش برآورد شد وبا استفاده از مقایسه خطای مطلق مناسبترین فاصله مقاطع عرضی از نظر علمی و عملی معرفی گردیدند. نتایج این تحقیق نشان داد که 65 درصد از اطلاعات برآوردی توسط روش تصویری دارای خطای کمتری نسبت به روش اندازهگیری با نوار متر میباشد. تمامی مشاهدات نشانگر این واقعیت است که با افزایش فاصله بین مقاطع عرضی به 6 تا 7 متر ، میزان خطای مطلق در هر دو روش افزایش یافته و به بیش از 30 درصد میرسد

۴مقایسه عملکرد کششی دو تیغه خاکورز حفاظتی به منظور استفاده در یک ماشین چندکاره کشاورزی(کمبینات)
اطلاعات انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۷
درتحقیقی که در پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران به منظور کاهش توان مصرفی واحد خاکورزی اولیه یک ماشین چندکاره کشاورزی انجام شد، نسبت به ساخت دو تیغه با عرض های 660 و 440 میلی متر جهت استفاده در واحد خاکورزی اولیه این کمبینات اقدام گردید. برای مقایسه نیروی کشش دو مدل ساخته شده ازسویل بین (soil bin) آزمایشگاه دینامیک خاک موسسه تحقیقات فنی و مهندسی وزارت جهادکشاورزی (واقع در کرج) استفاده شد. این سویل بین دارای خاک لومی– رسی با محتوای رطوبتی 13\23 درصد بود که میزان جرم مخصوص ظاهری آن در عمق های 200، 250 و 300 میلی متر به ترتیب معادل 1\39، 1\46 و 1\47 گرم بر سانتی متر مکعب بدست آمد. پس از انجام آزمون ها (در سرعت ثابت 0\4 متربرثانیه)، مشاهده شد که در عمق های 200، 250 و 300 میلی متر، تیغه باریک تر به ترتیب به 0\61، 0\71 و 0\90 کیلونیوتن نیروی کمتری نسبت به مدل عریض تر جهت کشش نیاز دارد، به عبارت دیگر می توان گفت علی رغم اینکه عرض کار تیغه باریک تر تنها به اندازه یک سوم از عرض تیغه عریض تر کاهش یافته است، نیروی کشش در آن کمتر از نصف نیروی کشش تیغه عریض تر رسیده است. استفاده از تیغه باریک تر در عرض کار 1\5 متری ماشین چندکاره در عمق های 200، 250 و 300 میلی متر به ترتیب منجر به کاهش 0\77، 0\86 و 1\13 کیلونیوتن نیروی کشش کمتر نسبت به تیغه عریض تر خواهد شد.

۵مدلسازی نیروی کشش یک تیغه خاکورز بالدار بر اساس سامانه استنتاج فازی و روش رگرسیون خطی چندمتغیره
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این تحقیق یک روش مبتنی بر منطق فازی جهت پیشبینی عملکرد کششی یک نوع تیغه بالدار مورد ارزیابی وجهت تعیین دقت آن در پیشبینی، با روش آنالیز رگرسیون خطی چندمتغیره مورد مقایسه قرار گرفت.آزمایشهایی روی تیغه خاکورز در خاکی با بافت لومی– رسی با محتوای رطوبتی13\23% و در عمقهای 100 و 200 و 300 میلیمتر انجام شد.اصول مدلسازی فازی بر اساس روش سوگنو به منظور پیش بینی تغییرات نیروی کشش نسبت به عرض و عمق کاری تیغه خاکورز استفاده شد. در داده های آموزش مقادیر ضریب تعیین و خطای نسبی در روش مبتنی بر منطق فازی به ترتیب 0\970ئ6.274% ودرروش آنالیز رگرسیون خطی به ترتیب 0\958 و 8ه\083 بدست آمد

۶بررسی اثرات توریسم بر توسعه پایدار شهری(نمونه موردی: کلانشهر اهواز)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۹
مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر توریسم بر توسعه پایدار شهر اهواز و تأثیر آن بر زیرساخت های شهری و تحولات اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از نوع پیمایشی بوده که بخشی ازاطلاعات آن به روش کتابخانه ای جمعآوری و بخش دیگربا ابزار پرسشنامه از کارشناسان و صاحب نظران ذیربط گردآوری شده است. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخبه دست آمده و در آخرداده های حاصل از پرسشنامه ها در محیط نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.برخی ازنتایج این تحقیق عبارت اند از؛ انگیزه بیشتر گردشگران برای سفر به شهر اهواز به ترتیب اولویت، اقتصادی–تجاری و تاریخی –فرهنگی است.توریسم اقتصادی تأثیرگذارترین نوع گردشگری در شهر اهواز است. ورود گردشگران به شهر اهواز در توسعه امکانات تفریحی و پارک ها،بهبود دسترسی ها و زیرساخت ها، زنده نگه داشتن فرهنگ وهنر بومی، موفولوژی شهر،میزان اشتغال و درآمد مردم تأثیر داشته است(اما متوسط و رو به پایین). همچنین صاحب نظران، با توجه به عدم رضایت کافی از حجم و کیفیت تبلیغات عمومی جهت جذب گردشگرو نیز با توجه به شرایط آب و هوایی استان خوزستان،وضعیت حضور گردشگران بطور مستمر در فصول مختلف سال در استان خوزستان وشهر اهواز را خیلی کم و ضعیف ارزیابی کرده اند.

۷رابطه ویژگی های اجتماعی و فردی زنان بر احساس امنیت آنان در اماکن عمومی شهر بندرعباس
اطلاعات انتشار: مطالعات جامعه شناختي شهري (مطالعات شهري)، پاييز, دوره  ۲ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۹
هدف این تحقیق، بررسی تاثیر برخی متغیرهای اجتماعی و فردی زنان بر میزان احساس امنیت آنان در اماکن عمومی شهر بندرعباس است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زنان شهر بندرعباس که در فاصله سنی (15–65) قرار دارند می شود. چارچوب نظری پژوهش بر اساس دیدگاه کارکردگرایی است. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه با طیف لیکرت (شاخصهای پنج قسمتی از خیلی کم تا خیلی زیاد) است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمونهای تحلیل دومتغیره، ضریب همبستگی پیرسون، و تحلیل رگرسیون انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای آگاهی از حوادث و جرائم (R2=0.40). اعتماد نهادینه (R2=0.33)، نگرش نسبت به عملکرد پلیس (R2=0.36)، نوع پوشش زنان (R2=0.38)، و فضای کالبدی شهر (R2=0.40) با میزان احساس امنیت رابطه معناداری وجود دارد ولی بین اعتماد عام (R2=0.29) و تجربه قربانی شدن (R2=0.40) با میزان احساس امنیت رابطه معناداری وجود ندارد. به طور کلی 42 درصد تغییرات میزان احساس امنیت زنان (متغیر وابسته) به وسیله متغیرهای مستقل تبیین می شود.

۸مقایسه روشهای حساسیت مختلف براورد تبخیر تعرق به متغیرهای اقلیمی در ایستگاه سینوپتیک سروستان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک، سال
تعداد صفحات: ۷
آنالیز حساسیت برای تعیین تغییرات در تبخیر و تعرق با توجه به یک تغییر شناخته شده در یکی از متغیرهای اقلیمی خیلی مهم است. در این تحقیق حساسیت تبخیر و تعرق روش فائو پنمن مانتیث، پنمن کیمبرلی، پنمن 1948، تابشی فائو، هاگریوز 1985 به سه متغیر اقلیمی ( درجه حرارت حداکثر، سرعت باد و تابش خورشیدی) در ایستگاه سروستان برای دوره 22ساله (2003–1982) مطالعه گردید. در این تحقیق برای نشان دادن تاثیر متغیرهای اقلیم بر تبخیر وتعرق از معیار درصد تغییرات استفاده گردید. نتایج نشان داد که در اکثر روشها بیشترین حساسیت بترتیب به تابش خالص، درجه حرارت حداکثر و سرعت باد وجود دارد. نتایج این تحقیق برای تعیین دقت مورد نیاز هنگام اندازه گیری متغیرهای اقلیمی برای براورد تبخیر و تعرق کاربرد دارد.

۹بررسی تاثیرونتیلاسیون طبیعی برحجم ابرتشکیل شده درطبقه بندی مناطق مخاطره زا توسط دینامیک سیالات محاسباتی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی، سال
تعداد صفحات: ۷
پیش بینی میزان حجم ابرگاز قابل انفجار انتشاریافته و چگونگی انتشار آن یکی ازمهمترین عوامل درطبقه بندی مناطق مخاطره زااست برای منظور طبقه بندی مناطق مخاطره زا باید مدل انتشارگاز و چگونگی پخش آن مورد بررسی قرارگیرد دریان مقاله دینامیک سیالات محاسباتی جهت بررسی و تحلیل مخاطرات مرتبط با پخش گاز به کاررفته است ابرگازی تشکیل شده دراثرنشت موادقابل اشتعال درمناطق خطرناک و اثرونتیلاسیون برآن توسط دینامیک سیالات محاسباتی مورد بررسی قرارگرفته است ابتدا برای نشان دادن دقت محاسبات انجام شده توسط دینامیک سیالات محاسباتی نتایج بدستا مده با داده های تجربی مقایسه شده است نتایج حاصل ازشبیه سازی با نتایج تجربی حاصل ازازمایش انجام شده همخوانی خوبی داشته است دراین مقاله ونتیلاسیون طبیعی مورد بررسی قرارگرفته است موارد مورد بررسی شامل اثرمکان و حجم ونتیلاسیون برحجم ابرگاز قابل اشتعال تشکیل شده درمحیط است نتایج نشان میدهد که با افزایش سرعت باد میزان حجم ابرتشکیل شده کاهش می یابد اما درسرعت های بالای هوای ورودی این تاثیر کاهش می یابد و درنتیجه سرعت باد دارای نقطه اپتیمم است انتخاب مکان نامناسب ونتیلاسیون موجب بوجود امدن جریانهای چرخشی و فضاهای راکد می گردد و موجب افزیاش حجم ابرگاز قابل اشتعال میگردد

۱۰بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر تصادفات رانندگی درون شهری (مطالعه موردی: استان کهکیلویه و بویراحمد)
اطلاعات انتشار: مطالعات جامعه شناختي شهري (مطالعات شهري)، بهار, دوره  ۳ , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۲۲
یکی از مسائل مهم در جوامع شهری که باعث افزایش سطح رفاه افراد شده، استفاده از وسایط نقلیه (خودرو) است ولی بنا به دلایل متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این وسایل سبب معضلاتی از جمله تخلفات و تصادفات درون شهری بویژه در شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد شده است. در این بررسی روش تحقیق پیمایشی و مبتنی بر پرسشنامه است و جامعه آماری آن همه رانندگان اتومبیل 18 سال به بالایی است که دارای گواهینامه رانندگی در استان هستند. با استفاده از آمارهای به دست آمده و فرمول کوکران حجم نمونه تحقیق 368 نفر به دست آمد. از میان نظریه های مطرح شده، نظریه غالب دیدگاه پس افتادگی فرهنگی بوده و در این تحقیق از آزمون های ضریب همبستگی، رگرسیون،T و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از بین این متغیرها: سابقه گواهینامه رانندگی (r= –0.165) حالات روحی شخص (r= 0.134)، اعتقاد به لزوم رعایت مقررات رانندگی (r= –0.197)، پایگاه اجتماعی – اقتصادی (r= 0.27)، برخورد قاطع پلیس (r= 0.141)، رسیدگی به عیوب وسیله نقلیه (r= 0.108)، ایمنی خیابانها و جاده ها (r= 0.219) با بروز تصادفات رانندگی رابطه معناداری دارد و این عوامل در بروز تصادفات و تخلفات اثرگذار است. طبق نتایج به دست آمده از تحلیل مسیر پژوهش فوق، متغیرهای مستقل توانایی تبیین 51.3 درصد تغییرات متغیر وابسته (تصادف رانندگی) را دارا می باشند.

۱۱صورتبندی برهان نظم از منظر سوئینبرن
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي هستي شناختي، پاييز و زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۶
برهان نظم ساده ترین، قابل فهم ترین و عمومی ترین برهان بر وجود خداوند است. در طول تاریخ روایت های متعددی از این برهان ارائه شده است که از درجات متفاوتی از قوت و دقت برخوردارند. به نظر نگارندگان معقول ترین و قابل دفاع ترین روایت از این برهان، روایت «استدلال از راه بهترین تبیین» است. روایت های کلاسیک، مقایسه ای، تنظیم دقیق، پیچیدگی غیرقابل تقلیل بیوشیمیایی و اطلاعات زیست شناختی ضمن آنکه هر یک روایت هایی مستقل هستند، اما به نظر می آید اگر بتوان این روایت ها را در خدمت «استدلال از راه بهترین تبیین» درآورد، برهان نظم می تواند نقش موثرتری در اثبات وجود خدا در کنار سایر براهین ایفا کند. سوئینبرن استدلالی ارائه کرده، که نتیجه آن– به زعم وی– محتمل بودن وجود خدا را نشان می دهد. او این بار را بر دوش برهانی استقرایی گذاشته است. ریچارد سوئینبرن در تقریر این برهان با تفکیک نظم جهان به نظم زمانی و نظم مکانی و صورتبندی جدیدی از برهان طرح و تدبیر، تلاش درخوری در این راه نموده است. در این جستار سعی شده تا تقریر و روایت سوئینبرن از برهان نظم که در آثار متعدد او به انحای مختلف بیان شده است در یکجا و به صورت نظام مند تقریر شود، تا راه برای بررسی، نقد و یا تقویت آن هموارتر گردد. با جستجوی انجام گرفته این برهان تاکنون با نظامی که در این مقاله بدان پرداخته شده است، صورتبندی نشده است.

۱۲عوامل موثر بر گرایش به بدحجابی در بین دختران و زنان شهر اصفهان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فصلنامه تخصصي جامعه شناسي، سال
تعداد صفحات: ۲۵
یکی از آسیب های اجتماعی که در سال های اخیر در برخی از شهرهای بزرگ بویژه اصفهان تا حدودی گسترش یافته پدیده بدحجابی و گرایش به پوشش های غربی توسط برخی از دختران و زنان در سطح شهر می باشد.در تحقیق مزبور ضمن تعریف عملیاتی مفاهیم فرد با حجاب و بدحجاب، با استفاده از روش تحقیق میدانی–پیمایشی علل بدحجابی دختران و زنان بدحجاب سنین 15 تا 35سال در شهر اصفهان در زمستان 1384 بررسی شده است. ضمن بیان دیدگاه ها و پیامدهایبدحجابی و ... تعداد نمونه بر اساس آزمون آماری300 نفر (150 نفر باحجاب و 150نفر بدحجاب) انتخاب گردید و نظرهای آنان مورد بررسی قرار گرفت و یافته های بدست آمده بر اساس آزمون «کی دو» مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. عوامل موثر بر گرایش به بدحجابی عبارتند از: وضع نامناسب خانواده شامل پوشش مادر در خارج از منزل، فقدان نظارت والدین بر فرزندان و ... برنامه های وسایل ارتباط جمعی شامل برنامه های شبکه های تلویزیونی و سینماها و ... فقدان نظارت اجتماعی از جمله نظارت بر واحدهای تولیدی، فقدان نظارت بر مغازه ها و .... فقر فرهنگی شامل فقدان آموزش در مدارس، فقدان آگاهی از باورهای دینی و ... ضعف نظام اداری، وضع حجاب در سازمان های دولتی و خصوصی و برنامه های شبکه های خارجی و ماهواره ای، وجود زمینه های مناسب برای بدحجابی در سطح شهر و خصوصیات فردی و جوانی که در اصل مقاله به آنها پرداخته خواهد شد.

۱۳هماهنگی تطبیقپذیر رلههای اضافه جریان و دیستانس با استفاده از الگوریتم ژنتیک
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، سال
تعداد صفحات: ۸
هماهنگی رلههای حفاظتی موجود در شبکه از اهمیت ویژهای برخوردار م یباشد و نیاز به دقت بالایی دارد. معمولا هماهنگی انجام شده بر روی رله های حفاظتی با فرض ثابت ماندن شبکه انجام می شود و این درحالی است که شرایط بهره برداری از شبکه باعث می شود تا آرایش شبکه مدام تغییر کند . با تغییر تپولوژی شبکه تنظیمات انجام شده قبلی دیگر بهینه نیست و ممکن است قیدهای هماهنگی نیز رعایت نشود. در این مقاله مسئله هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان جهت دار و دیستانس به صورت تطبیق پذیر حل شده است به صورتی که نسبت به تغییرات شبکه حساس بوده و با تغییرات شبکه ، محاسبات مجددا انجام شده و تنظیمات جدید به رله ها اعمال می شود . به منظور حل این مسئله بهینهسازی، از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است و همچنین جهت ارزیابی روش پیشنهادی، مسئله بر روی یک سیستم تست حل شده است که نتایج بدست آمده نشان دهنده کارایی دقیق و عملکرد منطقی روش پیشنهادی می باشد

۱۴بررسی تأ ثیر سوادرسانه ای بر مصرف کالاهای فرهنگی زنان 15–39 سال (مطالعه موردی شهر شهرکرد)
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مصرف و بویژه الگوی مصرف کالاهای فرهنگی و برنامه ریزی در حال حاضر یکی از مسائل مورد توجه برنامه ریزان فرهنگی کشور است؛ بر این اساس پژوهش فوق به بررسی تأثیر سواد رسانه ای بر مصرف کالاهای فرهنگی «مطالعه موردی زنان 15–39 سال شهر شهرکرد» پرداخته است. روش مطالعه در این تحقیق روش پیمایشی است که در آن جمع آوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه )محقق ساخته ( می باشد؛ جامعه آماری شامل کلیه زنان 15–39 سال شهر شهرکرد (نفر 39596)است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه تعداد (380) نفر تعیین و هر یک از نمونه ها با توجه به روش نمونه گیریخوشه ای چند مرحله ای (سیستماتیک) مشخص گردیدند. سواد رسانه ای بعنوان یک متغیر مستقل واسط (وابسته درونی) درتعامل دوسویه با استفاده از رسانه و نحوه تاثیر گذاری رسانه ها ست؛ رسانه های جمعی ، شبکه های اجتماعی و سواد رسانهای، متغیر هایی با تاثیر متقابل بر یکدیگرند. همانطور که مصرف کالاهای فرهنگی وابسته به میزان سواد رسانه ای زنان است ،سواد رسانه ای بعنوان متغیر مستقل واسط بر میزان مصرف کالاهای فرهنگی زنان (متغیر وابسته) تأثیر گذار است. برمبنای سهسطح مصرف (انگیزه ،عادت ،رفتار) و مصرف کالاهای فرهنگی بر مبنای سه سطح بررسی شده (میزان و نوع وگرایش بهمصرف) زنان دارای سطوح بالای سوادرسانه ای، نسبت به زنانی که از سطوح سواد رسانه ای کمتری برخوردارند بنا بر سطحسوادرسانه ای شان انگیزه خرید و مصرف کالاهای فرهنگی بیشتری در آنها ایجاد شده است. و انگیزه مصرف در زنان منجر بهرفتار مصرف و گرایش و تنوع در مصرف کالاهای فرهنگی و تکرار در اعمال مصرف ، منجر به ایجاد عادت در مصرف کالاهایفرهنگی آنها می شود.

۱۵بررسی تاثیر سواد رسانه ای بر مصرف ذهنی کالاهای فرهنگی زنان 15 – 39 سال (مطالعه موردی شهر شهرکرد)
اطلاعات انتشار: رسانه، سال
تعداد صفحات: ۲۴

۱۶بررسی عوامل موثر برانگیزه شهروندان نسبت به مشارکت درمدیریت شهری شهریاسوج
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۱۹
پژوهش حاضردرپی بررسی عوامل موثر برانگیزه شهروندان نسبت به مشارکت درمدیریت شهری شهریاسوج بود.روش این پژوهش ازنوع پیمایشی بوده. روش نمونه گیری به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است.جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه ساکنینشهرستان یاسوج می باشد. برآوردحجم نمونه نیزبااستفاده ازفرمول کوکران صورت گرفته است،باتوجه به جمعیت شهرستانیاسوج(جمعیت 15 سال وبالاتر)بااستفاده ازفرمول کوکران حدود 384 پرسشنامه مورد نیاز بود.برای گردآوری اطلاعات موجودازپرسشنامه استفاده شده است.داده هابا استفاده ازنرم افزارspss وباجدول دو بعدی ونموداروازآزمون های تحلیل واریانس یک طرفه آنووا وآزمون تی ،فریدمن وهمبستگی ودوبعدی تحلیل شدند.نتایج نشان دادکه میزان مشارکت در مدیریت شهری شهروندان یاسوجی متوسط روبه پایین میباشدوبین متغیرهای سطح تحصیلات،سن،شغل ومشارکت در مدیریت شهری رابطه معنی دارآماری وجودداردومقدارضریباتا(Eta=\290 حاکی ازشدت متوسط وروبه بالایی ازرابطه بین ومتغیرسطح تحصیلات ومشارکت درمدیریت شهری رانشان میدهدومقدارضریب پیرسونr=0\157 حاکی ازمتوسط بودن رابطه بین دومتغیرسن ومشارکت درمدیریت شهری می باشدکه رابطه مستقیم ومعناداراست وهمچنین میزان ضریب اتاEta=\241 حاکی ازشدت متوسط وروبه بالایی ازرابطه بین دومتغیرشغل ومشارکت درمدیریت شهری رانشان میدهد.بنابراین نوع شغل برمیزان افزایش مشارکت تاثیرخواهدداشت

۱۷همسانی و ناهمسانی فرهنگی و تاثیر آن بر رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد دهاقان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین، سال
تعداد صفحات: ۱۳
یکی از عوامل مهم در رضایت زناشویی همسانی بین زوجین می باشد . در این تحقیق به بررسی همسانی و ناهمسانی فرهنگی و تاثیر آن بر رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد شهرستان دهاقان پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد شهرستان دهاقان بوده و تعداد افراد نمونه ای در این تحقیق 100 نفر بوده که به صورت خوشه ای چند مرحله ای از میان کلیه دانش جویان دانشگاه آزاد شهرستان دهاقان انتخاب گردیدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه رضایت زناشویی استفاده شد. جهت مقایسه رضایت زناشویی از لحاظ فرهنگی همسان و ناهمسان از آزمون t مستقل استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین رضایت زناشویی زوج های همسان از نظر فرهنگی و غیر همسان تفاوت وجود دارد و بنابراین رضایت زناشویی زوج هایی که همسانی فرهنگی دارند با زوج های ناهمسان از نظر فرهنگی متفاوت است.متغیرهای سن،تحصیلات و قومیت تاثیری بر رضایت زناشویی نداشته و میزان رضایت زناشویی زوج های غیرخویشاوند و خویشاوند از یکدیگر متفاوت است.

۱۸فرمول های درآمد دولت اسلامی قواعد شرعی حاکم بر مالیات در نظام ولایت فقیه
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
دردنیای مدرن هزینه دولت ها از طریق مالیات تامین می شود. در دولت اسلامی هزینه دولت، از طریق خمس، زکات، صدقات و موقوفات و ... پرداخت می شود. جمهوری اسلامی ایران با تجارت کشورهای مدرن و براساس شریعت اسلامی از طریق مالیات، خمس، زکات، صدقات و موقوفات و منابع طبیعی خداددی نظیر نفت و گازمی خواهد هزینه های عمومی دولت را تامین نماید. اما فرمول فقهی و حقوقی حاکم برمالیات در دولت اسلامی کدامند؟ و هر یک چه نقشی مدیریتی درجامعه اسلامی دارند؟ این مقاله فهرستی قواعد فقهی حاکم بر مالیات دراسلام را نشان می دهد. امما این قواعد چون زیادند برخی ازمهمترین آنها را مستند سازی نموده و به کاربرد آنها در مالیات اشاره می نماید و تاحدودی نقش آنها دراقتصاد و مدیریت جامعه را به تصویر می کشد برخی از قواعد مورد مطالعه دراین تجقیق عبارتنداز: قواعد عدالت، ولایت، مصلحت، حق فقرا، تعاون ،خود اظهاری ، امانت، من له الغنم، خمس بعد از مونه، التزام به لوازم، این مقاله با کاربرد قواعد فقهی در حوزه درآمد و اقتصاد کلان می خواهد، با کار کتابخانه ای و تحلیلی، اجتهادی به هدف فرمول های تامین درآمد دولت اسلامی در دوران غیبت دست یابد. برخی از قواعد حاکم بر درآمد دولت اسلامی

۱۹بررسی میزان علاقه جوانان به مشاغل کشاورزی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن مطالعه موردی: شهرستان فارسان
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
بخش کشاورزی در ایران به ویژه شهرستان فارسان می تواند در راه رشد اقتصادی کشور نقش مثبتی ایفا نماید. توسعه و ترویج کشاورزی و بالا رفتن مهارت و دانش کشاورزی و ایجاد انگیزه در بین جوانان از طریق برنامه ریزی های دقیق و مدون فرهنگی و اجتماعی در عملکرد مطلوب تولید محصولات کشاورزی در ایران موثر است. این پژوهش با هدف بررسی و مطالعهی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر گرایش جوانان شهرستان فارسان به مشاغل کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس 7 فرضیه تدوین شد. جامعه آماری، کلیه ی جوانان 18 تا 36 سال کشاورز شهرستان فارسان در سال 1393 به تعداد 1800 نفر (1723 مرد و 77 زن) است. حجم نمونه تعداد 243 نفر بر اساس فرمول کوکران محاسبه شد و افراد نمونه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و جمع آوری شده اند. در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر شاخص های تحقیق در ابعاد (گرایش به مشاغل کشاورزی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی) تهیه و تنظیم گردید و روایی آن توسط متخصصان تأیید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 0\81 1 مورد تأیید قرار گرفت. درتدوین چارچوب نظری از نظرات غالب اندیشمندان از جمله ماکس وبر، کراچفیلد، شافر، مایکل تودارو، رابینسون، لیگتی در کنار صاحب نظران دینی داخل و خارج از کشور استفاده شده است. در بررسی توصیفی متغیرها از معیارهای میانگین و انحراف معیار استفاده شد و در بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق از آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها نشان داد که، بین «سطح درآمدزایی»، «سرمایه گذاری دولتی و تسهیلات حماتی»، «مدرنیزه شدن کشاورزی» ، «آینده شغلی مطمئن کشاورزان»، «حذف واسطه های خرید محصولات» و «وضع اقتصادی جوانان» و «علاقمندی به کشاورزی» رابطه معنادار وجود دارد.

۲۰شناخت دلایل بروز رفتارهای غیر اخلاقی در بین ورزشکاران استان زنجان
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، سال
تعداد صفحات: ۷
تحقیق حاضر با هدف شناخت د لایل بروز رفتارهای غیراخلاقی در بین ورزشکاران استان زنجان صورت گرفت. د لایل بروز رفتارهای غیر اخلاقی در بین ورزشکاران استان زنجان بررسی شد. نمونه آماری این تحقیق ۱۰۹ نفر از ورزشکاران استان در رشته های مختلف ورزشی بود که فعالیت چندین ساله در ورزش و سابقه حضور در مسابقا ورزشی را داشتند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند که جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر ۴۰ سوال ۵ ارزشی با استفاده از مدل چهار بعدی عوامل موثر بر رفتارهای غیراخلاقی ۱– ویژگی های محیط . ۲– ویژگی های فردی . ۳– روابط میان افراد ۴– تعامل فرد با محیط با پایایی a=۰.۸۷ بررسی شد و جهت تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردید . نتایج یافته ها نشان داد بین ورزشکاران استان زنجان عوامل تعامل فرد با محیط در اولویت اول ویژگی های محیطی ویژگی های فردی و روابط میان افراد به ترتیب بیشترین تاثیر را در بروز رفتارهای غیراخلاقی داشته است. از آنجا که تمام تلاش ها کوشش ها در ورزش اهداف اجتماعی و فرهنگی را دنبال می کند. یافته های پژوهشی حاضر موید توجه بیش از پیش مدیران مربیان ورزشکاران و دست اند در کاران ورزش بوده تا با بهبود عملکرد امروز نسل های ورزشی آینده را تضمین کنیم و بصیرت انسانی را ارج نهیم.

۲۱بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری در جهان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ماهنامه دادرسي، دهم،شماره۵۹، آذر و دي ، سال
تعداد صفحات: ۲

۲۲نگذارید گذشته تان فراموش شود
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ماهنامه رشد آموزش ابتدايي، ۹۳-۹۴،شماره۷، فروردين ، سال
تعداد صفحات: ۴

۲۳رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان از لحاظ شاخص های گردشگری با استفاده از مدل topsis
اطلاعات انتشار: فصلنامه نگرش هاي نو در جغرافياي انساني، پنجم،شماره۲، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۲۱
گردشگری امروزه بخش بزرگی از اقتصاد جهانی را از آن خود کرده است. کشورهای مختلف در پی آنند که سهم هر چه بیشتری از گردشگری جهانی را از آن خود کنند. در این فرآیند کشورهایی می توانند جذب بیشتری از گردشگران جهانی را داشته باشند که شرایط لازم مولفه های گردشگری پایدار را تهیه کنند. علی رغم توانمندی های ایران در زمینه گردشگری، متاسفانه تاکنون نتوانسته به جایگاه شایسته ای در این صنعت دست یابد. و نتایج تحقیقات در زمینه گردشگری کشور نشان از چالش های عدیده ای است. هدف این مقاله، رتبه بندی شهرستان های استان خوزستان بر اساس برخی از عوامل موثر در جذب گردشگر با بهره گیری از مدل TOPSIS است در پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی سعی بر آن است که با توجه به نیاز تحقیق و وجود شاخص های متعدد توسعه گردشگری از 9 شاخص استفاده شده است. برای تجزیه تحلیل داده ها و رتبه بندی از مدل TOPSIS استفاده شده است نتیجه به دست آمده حاکی از آنست که خوزستان با داشتن صدها جاذبه تاریخی، طبیعی، فرهنگی و مذهبی و وجود مناطق جنگی، قابلیت توسعه و سرمایه گذاری کلان در این صنعت را دارد و رتبه بندی شهرستان ها نشان از برتری چند شهرستان نسبت به سایر شهرستان های استان است که بین شهرستان های اهواز، دزفول و شوشتر به عنوان گروه اول توسعه یافته و سایر شهرستان ها شکاف عمیقی وجود دارد. و گروه آخر متشکل از 7 شهرستان که نسبت به سایر شهرستان های استان کمتر توسعه یافته هستند. به غیر از شهرستان هندیجان بقیه شهرستان ها جاذبه و آثار خیلی کمی دارد و امکان سرمایه گذاری وجود ندارد چون هر سرمایه گذاری بایستی بازدهی داشته باشد.

۲۴بررسی روش های تایید جای گذاری صحیح لوله تغذیه ای بینی معده ای در بخش های ویژه
اطلاعات انتشار: پژوهش پرستاري، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: جای گذاری لوله های تغذیه ای بینی معده ای (NGT) یکی از رایج ترین رویه ها در بخش های ویژه می باشد، لذا تعیین جای گذاری صحیح لوله تغذیه ای جهت جلوگیری از ورود اشتباهی به راههای هوایی که منجر به پنومونی، پنوموتراکس و حتی مرگ می شود، اهمیت ویژه ای دارد. هدف از این پژوهش مطالعه مروری روش های بررسی جای گذاری صحیح لوله بینی معده ای و محدودیت های همراه با این روش ها در بخش های ویژه می باشد. روش: مروری بر منابع انگلیسی با استفاده از پایگاه داده ای پزشکی PubMed ، Medline و CINAHL جهت بررسی روش های تایید جای گذاری لوله بینی معده ای ما بین سال های2014–1994 انجام پذیرفت. علاوه بر این جستجو منابع جهت صحت تشخیصی تمایز جای گذاری لوله بینی معده ای از راه های هوایی در روش های مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. ارزیابی کیفیت، استخراج داده ها و تجزیه و تحلیل در تمام مطالعات انجام شد. یافته ها: روش های مختلفی جهت بررسی تایید جای گذاری در این مطالعه مشخص شد که هر کدام همراه با محدودیت هایی می باشند. از 194 مقاله مرتبط 31 مورد تکراری بود. روش سمع رایج ترین روش و رادیوگرافی (x–ray) به عنوان روش استاندارد (gold standard) مشخص گردید. دیگر روش ها شامل دیدن مستقیم رنگ محتویات آسپیره شده، اندازه گیری PH مایع آسپیره شده، کاپنوگرافی و قراردادن لوله با دید مستقیم می باشد که هر کدام از این روش ها همراه با محدودیت هایی می باشند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه یک روش به تنهایی جهت جای گذاری لوله بینی معده ای وجود ندارد، توصیه می گردد بیش از یک روش جهت جای گذاری لوله در بیماران ویژه به کار گرفته شود. همچنین نیاز به پژوهش های بیشتر جهت تعیین روش های جدید و ایمن ضروری می باشد.

۲۵بررسی روش ها و انگیزه‌ها در موارد قتل های گزارش شده در تابستان 1392
اطلاعات انتشار: تحقيقات نظام سلامت، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: قتل یکی از هولناک‌ترین جنایت‌های بشری است که به رغم وضع قوانین مختلف برای پیشگیری از وقوع این جرم، گریبانگیر تمام جوامع بوده است. مسایل مالی، سلیقه، جنون آنی، رفتارهای جنسی نامتعارف، خشونت، دشنام و ناسزاگویی و حتی دوست داشتن و احساس تعلق از عواملی است که هر روز به عنوان انگیزه‌های قتل در حوادث روزنامه‌ها درج می‌گردد. این مطالعه برای تعیین روش‌های مختلف و انگیزه‌های احتمالی وقوع قتل گزارش شده در تابستان 92 انجام گرفته است. روش‌‌ها: این مطالعه با هدف تحلیل محتوای مطالب منتشره پیرامون قتل که در روزنامه کثیرالنتشار همشهری که در فصل تابستان 1392 منتشر شده انجام شد. تعداد کل روزنامه‌ها 81 نسخه بود و از مجموع نسخه‌های مورد بررسی، 97 مورد قتل به دست آمد. برای آنالیز اطلاعات از آمار توصیفی نظیر درصد و فروانی و از نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 استفاده شد. یافته‌ها: بر اساس یافته‌های مطالعه 1\71 ? از مقتولین مذکر بودند و 6\85 ? قاتلین نیز مرد بودند. اکثریت قاتلین و مقتولین در رده سنی 21 تا 30 سال بود. همچنین بیشترین انگیزه قتل (8\25?) سرقت بوده است . 34 ? از قتل‌ها توسط اسلحه گرم و 7\90 ? قتل‌ها عمدی بوده است که 7\58 ? از آنها با قصد قبلی انجام شده‌اند. نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه اکثر مقتولین و قاتلین مذکر و در سنین جوانی بوده‌اند و انگیزه اصلی قتل‌ها نیز سرقت بوده است و در ضمن روش‌های مختلف قتل و انگیزه‌های آن با عوامل فردی و اجتماعی ارتباط دارد لذا توصیه می‌شود که مسوولین جامعه اقدامات پیشگیرانه برای ارتکاب به بزه نظیر افزایش سطح رفاه جامعه، کاهش دسترسی به سلاح‌های گرم و تسریع در رسیدگی به جرایمی نظیر قتل و سرقت برای کاهش سطح ایمنی درک شده بزهکاران را اعمال نماید.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۶ نتیجه