توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱پهنه بندی حرکات جریانی و جریان های کانالی با استفاده از درون یابی ویژه و درصددهی به هر یک از زیرعاملها در حوزه آبخیز دماوند
اطلاعات انتشار: تحقيقات مرتع و بيابان ايران، زمستان, دوره  ۱۴ , شماره  ۴ (پياپي ۲۹)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
تعیین عاملهای موثر در وقوع حرکات توده ای و پهنه بندی خطر حرکات توده ای از مهمترین اقدامات جهت پیشگیری و کاهش خطرات آنها می باشد. در این تحقیق، پهنه بندی خطر حرکات جریانی و جریان های کانالی در حوزه آبخیز دماوند به مساحت 761 کیلومتر مربع واقع در حاشیه جنوبی رشته کوه البرز بوسیله روش کمی انجام شد. برای این منظور، ابتدا از نقشه پراکنش حرکات جریانی و جریان های کانالی که با استفاده از عکس های هوایی 1:20000 و 1:50000 و انجام بازدید صحرایی تهیه گردیده، استفاده شد. در این نقشه 56 مورد حرکات جریانی و 26 مورد جریان های کانالی و در مجموع 82 حرکت نشان داده شده است. در این تحقیق عاملهای موثر بر وقوع حرکات جریانی و جریان های کانالی: کاربری اراضی، سازند زمین شناسی، بارندگی، شیب، جهت شیب و ارتفاع تشخیص داده شده است. سپس با استفاده از نقشه پراکنش حرکات جریانی و جریان های کانالی و کمی نمودن عاملهای موثر در بروز آنها از طریق درصد فراوانی وقوع هر کدام از زیر عاملها، پهنه بندی حرکات در حوزه آبخیز دماوند، با درصددهی به زیر عاملهای هر کدام از عاملهای شش گانه فوق با استفاده از امکانات توسعه ای نرم افزارArc–view  به نام تحلیل مکانی Spatial Analyst انجام شد. سپس نقشه های سلولی عاملهای شش گانه موثر در نظر گرفته شده با اندازه تفکیک 0.0014 متر به تفکیک حرکات جریانی و جریان های کانالی با هم جمع شدند، تا نقشه پهنه بندی هر یک از حرکات بدست آورده شود. برای ارزیابی صحت تفکیک دامنه های خطر و قدرت تفکیک روش استفاده شده، نقشه پهنه بندی خطر حرکات جریانی و جریان های کانالی با نقشه پراکنش آنها روی هم اندازی شد که از این طریق می توان عاملهای موثر در وقوع حرکات توده ای را تعیین نمود و در نهایت به این نتیجه رسیده شد که کلیه عاملهای موثر در نظر گرفته شده در پهنه بندی حرکات جریانی و جریانهای کانالی تاثیر داشته اند.

۲پهنه بندی حرکت های لغزشی با بهره گیری از درونیابی ویژه و درصددهی به هر یک از زیر عامل ها در حوزه آبخیز دماوند
اطلاعات انتشار: منابع طبيعي ايران، بهار, دوره  ۶۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۴
شناخت عامل های موثر در رخداد حرکت های توده ای و پهنه بندی خطر حرکت های توده ای از مهمترین اقدام ها جهت پیشگیری و کاهش خطرهای آنها می باشد. در این پژوهش، ابتدا از نقشه پراکنش 410 حرکت لغزشی که با بهره گیری از عکس های هوایی 1:20000 و 1:50000 و انجام بازدید صحرایی تهیه شده (سفیدگری 1381) بهره گیری شد، و عامل های موثر بر رخداد لغزش شامل کاربری اراضی، سازند زمین شناسی، بارندگی، شیب، جهت شیب و ارتفاع تشخیص داده شد. ابتدا نقشه پراکنش لغزش ها، با درصددهی به زیر عامل های هر کدام از عامل های شش گانه فوق کمی شد. برای این منظور، همه عامل ها به صورت کمی در آورده شد و به صورت یک جدول توصیفی – کمی به محیط Arc–view وارد گردید. همچنین 410 حرکت در حوزه با توجه به عامل های شش گانه فوق وزیر عامل ها وارد جدول توصیفی – کمی شدند. سپس هر یک از عامل های شش گانه فوق به همراه عدد کمی خود برای لغزش ها به صورت نقشه سلولی در آورده شد. اینکار با بهره گیری از امکان گسترش نرم افزار Arc–view به نام تحلیل مکانی (Spatial Analyst) انجام شد. سپس نقشه های سلولی عامل های شش گانه موثر در نظر گرفته شده با قدرت تفکیک 0.0014 متر برای لغزش ها با هم جمع شدند، تا نقشه پهنه بندی بدست آید. برای ارزیابی صحت تفکیک دامنه های خطر و قدرت تفکیک روش استفاده شده، نقشه پهنه بندی خطر لغزش ها با نقشه پراکنش لغزش ها روی هم اندازی شد و تغییرهای مورد نیاز جهت در نظر گرفتن عامل های موثر انجام شد.از برتری های این روش پهنه بندی این است که از داده های واقعی اندازه گیری شده در طبیعت بهره گیری می نماید و از این راه می توان عامل های موثر در رخداد لغزش را مشخص نمود، در هر منطقه ای قابل انجام است ودقت پهنه بندی به دقت برداشت اطلاعات صحرایی مربوط می شود.

۳بررسی تخمین رسوب با استفاده از مدل های P.S.I.A.C و E.P.M با تاثیر عوامل ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ده نمک)
اطلاعات انتشار: تحقيقات مرتع و بيابان ايران، پاييز, دوره  ۱۷ , شماره  ۳ (پياپي ۴۰)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
از آنجا که فرسایش پدیده ایست که موجب هدر رفت خاک می شود و به موجب آن ذرات خاک توسط عامل آب یا باد از بستر خود جدا شده و به مکان دیگر منتقل می گردند. بنابراین ضرورت دارد که برای مبارزه با فرسایش به حفاظت خاک مبادرت نمود. در حال حاضر مدل هایی برای تخمین میزان فرسایش ابداع شده اند که باید با سایر مدل های موجود در مناطق مختلف مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین در این تحقیق به ارزیابی مدل های PSIAC و EPM با تاثیر عوامل ژئومورفولوژی در یکی از زیرحوضه های حبله رود به نام ده نمک پرداخته شد. بدین صورت که در ابتدا با استفاده از اطلاعات موجود و تهیه نقشه–های مورد نیاز در حد واحد های هیدرولوژی و زیرحوضه ها، عوامل موجود در مدل ها در منطقه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. سپس با توجه به کمبود آمار و اطلاعات موجود از روش MPSIAC استفاده نشد، اما در مقابل با تهیه نقشه ژئومورفولوژی و تعیین رخساره های ژئومورفولوژی برای تکمیل مدل PSIAC بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تخمین میزان رسوب با استفاده از مدل های یادشده حکایت از این دارد که دو مدل PSIAC با تاثیر عوامل ژئومورفولوژی و EPM دارای نتایجی تا حدودی نزدیک به هم می باشند. بنابراین با توجه به جامع و کامل بودن مدل PSIAC، مدل PSIAC با تاثیر عوامل ژئومورفولوژی برای تخمین میزان رسوبدهی توصیه می شود.

۴بررسی اثر عصاره الکلی میوه گیاه عروسک پشت پرده بر میزان چربی خون در رت
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)، خرداد و تير, دوره  ۱۴ , شماره  ۲ (پياپي ۵۵)، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: افزایش چربی خون یک فاکتور خطر مهم برای بیماری های قلبی عروقی می باشد. در تحقیق حاضر اثر عصاره گیاه عروسک پشت پرده (کاکنج) بر روی میزان کلسترول، لیپوپروتئین های با چگالی کم، لیپوپروتئین های با چگالی بالا و تری گلسیریدها مورد بررسی قرار گرفته است.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی 50 سر رت نژاد ویستار در 5 گروه ده تایی انتخاب شدند، گروه کنترل با رژیم غذایی عادی، گروه شاهد تحت رژیم غذای چرب که روزانه 0.2 میلی لیتر حلال عصاره (نرمال سالین) به صورت داخل صفاقی به مدت 21 روز دریافت می کردند و به طور مشابه گروه های تجربی دریافت کننده عصاره با دوز حداکثر (0.4 گرم\ کیلوگرم)، دوز متوسط (0.2 گرم\ کیلوگرم) و دوز حداقل (0.1 گرم\ کیلوگرم) و تحت تیمار با غذای چرب تقسیم بندی شدند. بعد از پایان دوره، خون گیری انجام و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، غلظت کلسترول و لیپوپروتئین با چگالی پایین کاهش معنی دار (P<0.05) یافته است در حالی که در غلظت پلاسمایی لیپوپروتئین با چگالی بالا و تری گلیسیرید تغییرات معنی دار مشاهده نشد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که تغییرات فوق الذکر، بیشتر مربوط به لیکوپن موجود در گیاه باشد،که یک آنتی اکسیدان بسیار قوی و مانع ایجاد کلسترول بد خون شده و احتمالا مواد دفعی را از طریق آزاد ساختن کلسترول افزایش و لذا میزان کلسترول خون را کاهش می دهد و به علاوه سنتز کلسترول را مهار می کند.

۵اولویت بندی زیرحوضه ها جهت ارائه برنامه های احیائی آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز معروف)
اطلاعات انتشار: جغرافيايي سرزمين، بهار, دوره  ۸ , شماره  ۲۹، سال
تعداد صفحات: ۹
از مهمترین مسائلی که در مدیریت حوزه های آبخیز میبایست در نظر گرفت، مشخص نمودن اولویت، نوع و میزان مشکلات در هر یک از زیرحوضه ها در سطح حوزه آبخیز میباشد. در یک حوزه آبخیز به فراخر ویژگیهائی آن مانند نوع تخریب، آب، خاک پوشش گیاهی، میزان تولید رسوب و نحوه استفاده از اراضی می تواند مشکلاتی را به وجود آورد. لذا در این تحقیق با استفاده از مدل MPSIAC میزان رسوب ویژه، با استفاده از روش تحلیل منطقه ای سیلاب میزان رواناب، میزان سطح اراضی زراعی و در نهایت میزان ضریب سیلخیزی به عنوان فاکتورهای از نوع غیرطبیعی و انسانی در سطح زیرحوضه های حوزه آبخیز معروف تعیین شد. سپس برای هر یک از فاکتورها میانگین و انحراف معیار بدست آمده و اعداد نرمال شدند و با ماتریس بدست آمده میزان اهمیت هر یک از معیار ها، به صورت کمی، در سطح زیر حوضه ها تعیین شد. در نهایت با جمع دامنه کلی تغییرات در سطح هر یک از زیرحوضه ها میزان کمی اهمیت هر یک از عوامل در ایجاد مشکلات در هشت اولویت کاری بدست آمد. به طوریکه اولویت اول (از نظر اهمیت) مربوط به زیرحوزه های M3–1 و M3int و اولویت آخر (از نظر اهمیت) مربوط به زیرحوزه M1 می باشد.

۶شناسایی پروفایل اسیدهای چرب و ارزیابی خصوصیات شیمیایی و حسی پنیر سنتی آرشه
اطلاعات انتشار: نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي)، زمستان, دوره  ۳ , شماره  ۴ (پياپي ۱۰)، سال
تعداد صفحات: ۷
آرشه، نوعی محصول لبنی سنتی است که از تفت دادن پنیر تازه گوسفندی و اضافه کردن مقدار کمی آرد و زردچوبه تولید می شود. در این پژوهش، جهت معرفی آرشه به عنوان یک نوع پنیر سنتی، برخی ویژگی های شیمیایی و حسی دو نمونه، یکی از عشایر منطقه سنگسر (A) و دیگری از سطح توزیع شهرستان سنگسر(B) بررسی شده و میزان پذیرش آن ها در منطقه بومی و خارج از منطقه بومی در مقایسه با یک پنیر صنعتی ارزیابی گردید. فاکتورهای مورد بررسی عبارت بودند از: پروفایل اسیدهای چرب، سنجش میزان دی ان های مزدوج، ارزیابی پایداری اکسیداتیو چربی پنیر به روش رنسیمت، تعیین میزان رطوبت، چربی، پروتئین، نمک، خاکستر، pH و اسیدیته. ارزیابی خصوصیات ارگانولپتیک (طعم، آروما، بافت، رنگ، پذیرش کلی) به روش آزمون هدونیک 5 نقطه ای انجام گرفت. بر اساس آزمایش های انجام شده، میانگین میزان رطوبت 4%، چربی 44%، پروتئین 19%، خاکستر 2.5%، نمک 11%، اسیدیته بر حسب اسید لاکتیک %0.25 و pH=6.2 تعیین گردید. از لحاظ فاکتورهای کیفی مربوط به چربی، تفاوت قابل توجهی میان نمونه های مورد بررسی، مشاهده گردید. به طوری که شاخص پایداری اکسیداتیو چربی حاصل از نمونهA ، 13.01 ساعت و نمونه B، 20.7 ساعت تعیین گردید. همچنین شاخص دی ان های مزدوج در نمونهA ، حدودا 1.89 مرتبه بیش از نمونه B بود. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه پروفایل اسیدهای چرب، اسید پالمتیک و اسید اولئیک اسیدهای چرب غالب در این نوع پنیر بودند و تفاوت های قابل توجهی در مقدار اسیدهای چرب متشکله در دو نمونه، مشاهده گردید. همچنین امتیاز پذیرش آرشه نوع A در منطقه بومی سنگسر و پنیر UF در خارج از منطقه، بیش تر بود.
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه