توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱متا – مدیریت سازمان های مجازی: رویکردی نو در رهبری و انتخاب افراد شایسته برای سازمان های مجازی با تاکید بر نقش IT
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سال
تعداد صفحات: ۱۳
پیشرفت هایی که اخیرا در زمینه ی فناوری اطلاعات صورت گرفته اند، موجب ظهور شکل جدیدی از سازمان به نام سازمان مجازی شده، این سازمان به عنوان یک پارادیم جدید طرح سازمانی برای کسب مزیت رقابتی، و پاسخ به الزامات تجارت الکترونیک تبلور یافته اند. مدیریت سازمانهای مجازی که متا – مدیریت نامیده می شود یک رویکرد سیستماتیک برای بهره گیری از مزیت اقتصادی رقابتی برای یک سازمان مجازی می باشد. در این تحقیق به بررسی تعاریف، ابعاد سازمان های مجازی، ویژگیهای سازمانهای مجازی، عوامل اساسی درموفقیت تیم ها و سازمان های مجازی ، متا – مدیریت و الزامات مدیریتی در سازمان های مجازی، انتخاب افراد مناسب برای سازمان های مجازی، رهبری همه جانبه ، نقش توانمندساز IT برای سازمان های مجازی پرداخته و در نهایت به جمع بندی و نتیجه گیری می پردازیم.

۲بررسی نقش اعتماد در تسهیم دانش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس
اطلاعات انتشار: مديريت نظامي، پاييز, دوره  ۱۲ , شماره  ۴۷، سال
تعداد صفحات: ۲۷
امروزه، استفاده از مدیریت دانش به عنوان یک دارایی راهبردی، بسیار باب شده است. از این رو، مدیریت دانش از نظر بسیاری از اندیشمندان اهمیت خاصی دارد. تمام پژوهش های مدیریت دانش، سعی دارند چرخه 4 حلقه ای مدیریت دانش را ارتقاء دهند. این پژوهش هم یکی از حلقه های اصلی مدیریت دانش یعنی تسهیم دانش را هدف گرفته است. برای این منظور به بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر تمایل کارکنان در به اشتراک گذاشتن دانش در دانشگاه تربیت مدرس پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه کارکنان دانشگاه تربیت مدرس مستقر در شهر تهران بوده است و نمونه مورد بررسی این پژوهش 171 نفر از این کارکنان است. آزمون های اصلی مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون و آزمون همبستگی پیرسون است. نتایج حاصل از گردآوری پرسش نامه از بین کارکنان نشان می دهد که ابعاد سه گانه اعتماد سازمانی (اعتماد به قابلیت های سازمان، اعتماد به انسجام سازمان و اعتماد به خیرخواهی سازمان) هر کدام تاثیر مثبتی بر تمایل کارکنان در تسهیم دانش دارد. دلالت های ضمنی این پژوهش این است که در سایر دانشگاه ها از جمله دانشگاه های نظامی هم می توان از نتایج آن بهره گیری کرد.

۳عوامل کلیدی توفیق در پیاده سازی مدیریت دانش در صنعت هوافضا
اطلاعات انتشار: مهندسي هوانوردي، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۴رهیافت های رفتاری نوین در ارتقاء عملکرد سازمانها، ارائه مدل مفهومی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری، سال
تعداد صفحات: ۱۸
محققان حوزه رفتاری معتقدند که سازمانهایی که تاکید بیشتری بر و رفتارهای فرانقش ایثارگرانهدارند، نسبت به دیگر سازمانها، سالمتر و موفقتر هستند. در سازمانهایی که سطوح بالایی از رفتارهایفرا نقش وجود دارد، میتوان عملکرد بهتری را مشاهده کرد. در فرانقش پرداختن به رفتارهای فراوظیفه ای، کمک به استفاده حداکثری از ظرفیت های فردی در محیط کاراست. در این مقاله سهرهیافت نوپدید یعنی رفتار شهروندی سازمانی، مثبت اندیشی سازمانی، و نگرش جهادی در ارتقاءعملکرد سازمانها مورد بررسی قرار گرفتهاند. در ابتدا ابعاد و لایه های الگوی جهادی بررسی شده وسپس دو نظریه رفتاری مذکور به عنوان آخرین دستاورد علمی برای آزاد سازی و مدیریت نیروی بینهایت انسان، تحلیل شده است. در ادامه مقاله، ارتباط رفتارهای فرانقش با عملکرد شغلی، در قالبمدل مفهومی ارائه شده است که فرضیه های آزمون پذیری از آن قابل استخراج است.

۵مفهوم مزیت رقابتی مبتنی بر قابلیتهای پویا
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، سال
تعداد صفحات: ۱۰
دیدگاه قابلیتهای پویا بر روی این موضوع که چگونه سازمانها در طول زمان میتوانند منابع ارزشمند خویش را به صورت پایدار تغییر دهند، تمرکز یافته است. در این مطالعه کتابخانهای، دیدگاه مبتنی بر سازمان از بین دیدگاهها نسبت به مزیت رقابتی و نگرش قابلیتهای پویا بعنوان منشأ مزیت رقابتی در نظر گرفته شده است. پس از بیان نگرشهای موجود نسبت به منشأ مزیت رقابتی و مفاهیم قابلیتهای پویا، چیستی مزیت رقابتی مبتنی بر قابلیتهای پویا از لحاظ انواع دسته بندیهای موجود مزیت رقابتی این نوع مزیت ارائه گردیده است. این مزیت رقابتی یک مزیت جنبشی، نامتجانس، نامشهود، پویا، مرکب بوده و از نظر پایداری و ناپایداری نیز با توجه به محیط فعالیت سازمان نوع آن مشخص خواهد شد.

۶بررسی رابطه ی بین هویت سازمانی ،جامعه پذیری سازمانی و رفتار سیاسی کارکنان در شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه ی بین هویت سازمانی،جامعه پذیری سازمانی و رفتار سیاسی کارکنان در شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد است. به این منظور کلیه ی کارکنان شرکت متبوع به عنوان جامعه آماری لحاظ و طبق جدول مورگان 132 نفرآنان مورد بررسی قرار گرفتند. روش انجام پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و بهلحاظ شیوه ی گردآوری اطلاعات، پیمایشی است. مطالعه از نظر زمانی تک مقطعی و از نظر نوع ارتباط بین متغیرها، به شیوه ی تطبیقی انجام گرفته است. بر این اساس جهت سنجش هویت سازمانی از پرسش نامه استاندارد آشفورث و مائل) 1191 ( و تاثیر بینمتغییر ها از پرسشنامه استانداردبیگلیاردی و همکارانش) 2002 ( وبرای ارزیابی رفتار سیاسی کارکنان از پرسشنامه استاندارد دوبرین 1199 ( استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ برای متغیرهای اشاره شده به ترتیب0\909و0\904و0\781 محاسبه گردید. روایی پرسشنامه ها نیز از روش اعتبار محتوا و با نظر اساتید و برخی از صاحب نظران تأیید شد. با عنایت به اینکه مساله اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین هویت سازمانی، جامعه پذیری سازمانی و رفتار سیاسی کارکنان است؛ نتایج کلی حاصل از آزمون فرضیات اصلی و فرعی پژوهش نشان دهنده ی تأیید کلی روابط مورد فرض پژوهش است. به عبارت دیگر شواهدی که مبنی بر عدم تأیید فرضیه های پژوهش باشد وجود نداشت

۷بررسی رابطه ی هویت سازمانی و رفتار سیاسی کارکنان در شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه ی بین هویت سازمانی و رفتار سیاسی کارکنان در شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد است .به این منظور کلیه ی کارکنان شرکت متبوع به عنوان جامعه آماری لحاظ و طبق جدول مورگان 132 نفر آنان مورد بررسی قرارگرفتند. روش انجام پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه ی گردآوریاطلاعات، پیمایشی است. مطالعه از نظر زمانی تک مقطعی و از نظر نوع ارتباط بین متغیرها، به شیوه ی تطبیقی انجام گرفته است. براین اساس جهت سنجش هویت سازمانی از پرسش نامه استاندارد آشفورث و مائل( 1989 ) و برای ارزیابی رفتار سیاسی کارکنان ازپرسشنامه استاندارد دوبرین( 1978 ) استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ برای متغیرهای اشاره شده به ترتیب0\909 و 0\781 محاسبه گردید. روایی پرسشنامه ها نیز از روش اعتبار محتوا و با نظر اساتید و برخی از صاحب نظر ان تأیید شد. یافته های نهایی پژوهش در نرم افزار Spss حاکی از وجود رابطه معکوس و معنی دار بین هویت سازمانی و رفتار سیاسی کارکنان در شرکت مورد مطالعه است.

۸بررسی رابطه ی جامعه پذیری سازمانی ورفتارسیاسی کارکنان درشرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۶
هدف ازانجام این مطالعه بررسی رابطه ی بین جامعه پذیری سازمانی و رفتارسیاسی کارکنان درشرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد است به این منظور کلیه کارکنان شرکت مذکور به عنوان جامعه اماری لحاظ وطبق جدول مورگان 132 نفر انان مورد بررسی قرارگرفتند روش انجام پژوهش توصیفی و ازنوع همبستگی است پژوهش حاضر ازمنظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه گرداوری اطلاعات پیمایشی است مطالعه ازنظر زمانی تک مقطعی و ازنظر نوع ارتباط بین متغیرها به شیوه تطبیقی انجام گرفته است براین اساس جهت سنجش جامعه پذیری سازمانی ازپرسشنامه استاندارد بیگلیاردی و همکاران 2005 و برای ارزیابی رفتارسیاسی کارکنان ازپرسشنامه استاندارددوبرین 1978 استفاده شد پایایی پرسشنامه ها به روش الفای کرونباخ برای متغیرهای اشاره شده به ترتیب 0\904و0\781 محاسبه گردید روایی پرسشنامه ها نیز از روش اعتبار محتوا و با نظر اساتید و برخی ازصاحبنظران تایید شد یافته های نهایی پژوهش درنرم افزار Spss حاکی ازوجود رابطه معکوس و معنی دار بین جامعه پذیری سازمانی و رفتارسیاسی کارکنان درشرکت مورد مطالعه است

۹نقش و جایگاه مدیران ؛رهیافتی برای ایجادمزیت رقابتی ازقابلیت های پویا
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی، سال
تعداد صفحات: ۹
باتوجه به پویایی های عرصه ی رقابت و تکنولوژی سازمانها برای مواجهه با تغییرات پیرامونی خود و استفاده بهینه ازمنابع نیازمند استفاده ازقابلیت های پویا هستند زیرا قابلیت های پویا با تغییر استراتژیک درمنابع موجب دستیابی به مزیت رقابتی خواهد شد درمیان عوامل موثر برقابلیت های پویا نقش مدیران را نمی توان نادیده گرفت مدیران علاوه برنقشهای عمومی باادراک درست ازتغییرات و فرصتهای محیط داخلی و بیرونی و واکنش مناسب دربرابر آن ها برکاربرد و توسعه ی قابلیت های پویا و ایجادمزیت رقابتی تاثیر میگذارند این مطالعه درصدد است که بااستفاده ازپیشینه ی مطالعات موجود درقابلیت های پویا به این کارکرد مدیریت بپردازد

۱۰مدل چند سطحی کسب و کارهای دانش بنیان
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، سال
تعداد صفحات: ۲۷
ایجاد مزیت رقابتی استراتژیک در سازمانهای هزاره سوم نیازمند نوع جدیدی از سازمان با قابلیت ایجاد دانش برای حداکثرسازی رقابتجویی استراتژیک است. این سازمان که متناسب با هزاره سوم دانسته شده است، سازمان هوشمند نام دارد. در این مقاله با محوریت تبیین فرایندهای مدیریتی شرکتهای دانش بنیان، ابزارها، ساختارها و مهارتهای فردی این شرکتها، طبقه بندی شده است. مقاله با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی تحلیلی به چهار سوال اصلی در خصوص تمهای اصلی شرکت های دانش بنیان پاسخ داده است. مساعدت مقاله ارائه الگویی به منظور درک ماهیت کسب و کارهای دانش بنیان در صنایع تکنولوژی بالا است

۱۱ﻃﺮﺍﺣﻰ و تدوینﺍﻟﮕﻮی مناسب شایستگی های مدیران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ در سازمان ارتش ج.ا.ا با بهره گیری از دیدگاه امام خامنه ای(مد ظله العالی)
اطلاعات انتشار: فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع انساني، هشتم،شماره۱(پياپي ۲۳)، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۳۰
یکی از معضلات جدی کشورهای در حال توسعه، نحوه گزینش مدیران و معیارهای حاکم بر این گزینش است. هدف این مقاله ﻃﺮﺍﺣﻰ و تدوینﺍﻟﮕﻮی مناسب شایستگی­های مدیران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ در سازمان ارتش ج.ا.ا با بهره­گیری از دیدگاه­های مقام معظم رهبری است. برای طراحی الگوی بومی شایستگی­های فرماندهان و مدیران از روش تحقیق ترکیبی کیفی– کمی استفاده شد. در مرحله طراحی الگو، مجموعه سخنرانی­ها و رهنمودهای معظم­له در قالب نرم­افزار حدیث ولایت، مورد استفاده واقع شد. برای طراحی الگوی اولیه از رویکرد نظریه­پردازی داده­بنیاد و برای بازبینی الگو از گروه کانونی متشکل از متخصصان مدیریتی و صاحب­نظران آجا استفاده شد. سپس آزمون الگو با رویکرد پیمایشی و با دریافت نظر فرماندهان از طریق پرسشنامه به انجام رسید و الگوی نهایی عرضه شد. این الگو در قالب 516 کد، 84 مفهوم و 4 مقوله اصلی طراحی شد که برخی دارای مقوله­های فرعی است، این مقوله­ها شامل: «شایستگی­های فردی» با 28 مفهوم، «شایستگی­های بین­فردی» با 6 مفهوم، «شایستگی­های سازمانی» با 41 مفهوم و «شایستگی­های بینشی» با 9 مفهوم است.

۱۲استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح، اراده مورد کاوی تطبیقی از صنایع هوا فضای کشورهای دیگر
اطلاعات انتشار: فصلنامه مديريت نظامي، يازدهم،شماره۴۴، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۳۶
در بیشتر پژوهش هایی که عوامل بحرانی موفقیت مدیریت دانش را بررسی کرده اند، مجموعه عواملی به صورت عمومی، به عنوان عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش معرفی شده اند. با وجود این، هر سازمانی عوامل کلیدی خاص خود را دارد. دغدغه سازمان ها این است که این عوامل را شناسایی و به آن ها توجه کنند تا در موفقیت مدیریت دانش پیش قدم باشند. بر مبنای تجارب سازمان های پیشرو درباره پیاده سازی مدیریت دانش در صنعت هوافضا، عوامل کلیدی توفیق در این مقاله به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته، به علاوه این که دو مورد کاوی از سازمان های نظامی کشورهای دیگر آورده شده است.روش تحقیق در این مطالعه ترکیبی است. یعنی هم از روش کیفی و هم کمی بهره گیری شده و جامعه آماری تحقیق 250 نفر از مدیران و کارشناسان صنایع هوافضا است که به روش نمونه گیری تصادفی و بر اساس جدول گرجسی ومورگان تعداد 152 نفر از بین آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب و جهت جمع آوری داده ها، پرسش نامه بین آن ها توزیع گردید. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که 7 عامل توسعه منابع انسانی، جهت گیری راهبردی دانایی محور، زیر ساخت سیستم های اطلاعاتی، ارزیابی و انتقال دانش، الگوگیری، درگیری فردی و فرهنگ مشارکتی عواملی کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در صنایع هوافضا به شمار می روند. همچنین نتایج مطالعه تطبیقی نشان داد که نقش هر سه مولفه انسان، فناوری و فرآیند(ساختار) در هرسه مطالعه مشهود است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۲ از میان ۱۲ نتیجه