توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی رابطه سرمایه فکری و کیفیت بهره وری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۶
تحولات شتابان سریع و شگرف تکنونی در محیط سازمان ها و تلاشآنها به منظور اعمال مدیریت صحیح و کارآمد نیازمند دانش و مدیریت درست آن است تا بتوان از مسیرهای پرپیچ و خم تحولات کنونی رشد سازمان را به شکل مناسب تحقق بخشید. سرمایه فکری رویکردی نو در علم مدیریت است که خلق کسب ذخیره سازی، انتشار به اشتراک گذاری و به کارگیری دانش و آموخته ها را در بر می گیرد سرمایه فکری در شمتریان فرایند ها اطلاعات علامت تجاریمنابع انسانی و سیستم هایسازمان متجلیم ی شود و نقش فزاینده ای در خلق مزیت هایرقابتی پایدار ایفا می کند این پژوهش به بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد شرت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخت است به این منظور ابتدا پنج شاخص ک لیدی علمرکد شرکت ها و شاخص کارایی سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک در جامعه آماری شرت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 84 تا 88 اندازه گیری شده سپس تاثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر هر یکی از شاخص های عملرد مالی با استفاده از الگوی رگرسیوهن خطی مورد آزمون قرارگرفته است نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد سرمایه فکری با شاخص های نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بهره وری کارکنان و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هرس هم بازده دارایی ها وسود هر سهم رابطه مستقیم دارد.

۲تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان ستادی اداره کل آ»وزش و پرورش استان تهران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
امروزه نیاز به کارآفرینی جهت ربودن گوی سبقت از رقبا در عصر تغییرات افزاینده و سریع و یافتن راه های استفاده مناسب و اعتلای آن بیش از پیش احساس میگ ردد یکی از عوامل تاثیر گذار در نهادینه کردن و اعتلای کارآفرینی سرمایه اجتماعی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ابعاد سرمایه اجماعی و کارآفرینس سازمانی در بین کارکنان ستادی اداره کل آ»وزش و پرورش شهر تهران به روش همبستگی انجام شد جامعه آماری این پژ<هش را کلیه کارکنان ستادی اداره کل آ»وزش و پرورش شهر تهران و به تعداد 530 نفر تشکیل دادند ه از این تعداد 217 نفر برای شرکت در |ژوشه حاضر انتخاب شدند ابزار مورد استفاده در پژوهش دو پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهپیت و گوشال و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی رند سبب (1979) بود به منظورتجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد نتیجه حاصلا ز رضیه اصلی پژوهش نشان داد که بین سمراهی اجتماعی و کارافرینی سازمانی رابهط معنادار وجود ارد نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد بهترین یش بینی کننده کار آفرینی سازمانی در بعد ساختاری از سرمایه اجتماعی بوده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه