توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱درصد دیوارنسبی، رمز تحلیل پایداری لرزه ای سازه های سنتی ایران
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس سازه و معماری، سال
تعداد صفحات: ۱۳
باتوجه به زلزله خیز بودن پهنه فلات ایران و اهمیت و ضرورت حفظ بناهای ارزشمند تاریخی ایران در برابر خطرات زلزله وبا در نظر گرفتن فرسودگی شدید و ضعف عمومی مقاومت سازه ای بناهای کهن ایران در مقابله با اثرات مخرب زلزله های مختص فلات ایران ؛ در عمل بسیاری ازبناهای سنتی و بومی ایرانی در مصاف با چنین مصائبی جان سالم به دربرده و بر خلاف تصورعموم وکارشناسان فن که این ابنیه را جزو سست ترین بناها به شمار می آورند ؛ پایداری لرزه ای خویش را به اثبات رسانیده اند. حتی به عنوان مصداق کلام جدای از ایران؛ می توان مقاومت بناهای سنتی اندونزی را در هنگام بروز زلزله مهیب اخیردرآنجا و اصابت سنگین امواج فوق العاده مهلک تسونامی مربوطه برروی بناهای آن کشور و ثبات و پایداری مساجد و بناهای سنتی در آن منطقه را به عنوان ضرورت انجام چنین تحقیقاتی برای کشف الگوهای نوین طراحی بناهای بومی کشورایران با استناد به درس های آموخته شده از علل ثبات عملکرد سازه های سنتی در مقابله با زلزله نام برد. در این مقاله سعی بر آن شده است که براساس روال آئین نامه های متداول ساختمانی در زمینه ی تحلیل و طراحی ساختمان ها در برابر زلزله و بویژه روش مورد توصیه در آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله )استاندارد 2800 ایران(؛ علت مقاومت تعدادی از بناهای تاریخی – سنتی معروف ایران به بوته ی نقد و بررسی قرار داده شده ؛ تا برخی از مجموعه عوامل مؤثر در ارتباط با مقاومت لرزه ای اینگونه بناها مورد ارزیابی مجدد قرارگرفته شود. به عبارت دیگر می توان گفت که ارزیابی میزان مقاومت لرزه ای اینگونه بناها و تعیین علل پایداری بخش عمده ای از بناهای سنتی ایران در برابر زلزله ؛ بعنوان اولین قدم در تدوین آئین نامه ی ارزیابی لرزه ای بناهای سنتی ایرانی می تواند دارای ارزش سرمایه گذاری علمی و فنی باشد. بعنوان شاخص ترین نتیجه مورد بررسی می توان علت اساسی پایداری لرزه ای سازه های تاریخی سنتی ایران راصرف نظر از تاثیر نوع بسترخاکی ، نوع بنا و مصالح و فن آوری بکارگرفته شده ؛ درصد دیوار نسبی موجود در پلان معماری یعنی درصد سطح مقطع طولی و عرضی دیوارهای اینگونه بناها درپلان دانست که بیش از حد مورد نیاز برای مقابله با نیروی برش پایه زلزله مورداصابت به کف سازه ای در
هر طبقه بوده و در ضمن عمده موارد توصیه های جدید مطرح شده درآئین نامه های طراحی برای بهبود عملکرد لرزه ای بناها در برابر زلزله ؛دربناهای سنتی ایران عملا رعایت شده است.

۲بررسی نقش احیا و استفاده مجدد از بناهای تاریخی در کاهش مصرف انرژی و اثرات تغییرات اقلیمی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس، سال
تعداد صفحات: ۸
به دنبال افزایش روزافزون نگرانی ها از تغییرات اقلیمی، این پژوهش پس از بررسی اثرات تغییرات اقلیمی در ایران، رویکرد جدیدی را در ساخت و سازهای سنتی ارائه کرده و به بررسی اهمیت احیا و استفاده مجدد از بناهای تاریخی در کاهش مصرف انرژی و آلودگی های حاصل از آنها خواهد پرداخت . پژوهش حاضر ، مزایا و موانع موجود در باز زنده سازی و توسعه مجدد از بناهای تاریخی به روز
شده را در کاهش اثرات تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرار میدهد. تمرکز اصلی پژوهش، بررسی نحوه حفاظت و احیای بناهای تاریخی و سازگار کردن آنها با نیازهای امروزین به منظور کاهش اثرات تغییرات اقلیمی در ایران می باشد . در پژوهش حاضر اهمیت استفاده مجدد سازگار و پایدارسازی ساختمان های تاریخی به عنوان یک استراتژی مهم در ایجاد محیطی پایدار اثبات می گردد . نتایج این تحقیق نکات مهمی را در احیا و بازبکارگیری مجدد بناهای تاریخی مورد توجه قرار داده و بر لزوم دقت و رعایت این نکات تاکید میکند. مقاله حاضر با بهره گیری از روشهای تحقیق کمی و کیفی و مطالعه بر روی نمونه های موردی خارجی و داخلی، حاصل خلاصه ای از تحقیقات انجام یافته در توسعه استراتژی استفاده مجدد سازگار از منابع ساختمان های تاریخی میباشد.

۳نقش سیاست گذاری های کلان مدیریتی بر روند توسعه پایدار مناطق شهری تاریخی مطالعه موردی نوسازی های پیرامون مجموعه بازار تبریز
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۲
از آنجا که توسعه و رشد شهرهای تاریخی ایران و فلات آسیای مرکزی در ارتباط مستقیم با عملکرد بازار بوده، همواره این عنصر بنابر عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی در مسیر پویائی و تداوم حیات شهری نقشی تأثیرگذار را بر عهده داشته است. در عصر حاضر با نمود شاخصه های شهرسازی مدرن، بافتهای تاریخی ارزشمند شهری بالاخص محدودههای واقع در پیرامون بازارها با فرسودگی عملکردی و کالبدی مواجه گشتند که این امر منجر به سوق یافتن نهادهای مدیریت شهری به در پیش گرفتن برنامههای نوسازی و بهسازی شد. از این رو تحقیق حاضر با پرداختن به نوسازیهای صورت گرفته طی دو دهه اخیر در پیرامون بافت تاریخی بازار تبریز از دید سیاست گذاریهای کلان مدیریتی، تأثیر آن را بر فرایند توسعه پایدار مجموعه بازار مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه با استفاده از روشهای تحقیقی تحلیل محتوا و کتابخانهای به صورت موردی در سه حوزه بر روی پروژههای احیای بافت غرب بازار تبریز، طرح بهسازی و نوسازی مجموعه صاحب الامر (شمال بازار) و طرح بهسازی و نوسازی پیرامون مسجد کبود، انجام شده است. نتایج حاصل از پردازش اطلاعات بیانگر این امر است که به دلیل عدم انطباق مداخلات صورت گرفته در بافت با قوانین و منشورهای مرتبط با حفاظت از مناطق شهری تاریخی و راهبردهای ذکر شده در طرح محور تاریخی فرهنگی تبریز، با رکود مواجه بوده و در مسیر توسعه پایدار قرار نگرفته است

۴روششناسی مدلهای تحلیل تصمیم گیری چند معیاره
اطلاعات انتشار: Armanshahr، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در دهه های اخیر با دستیابی به تجهیزات محاسباتی و سیستمهای تصمیم گیری توانمند، امکان انتخاب دقیقتر گزینه ها، تحلیل مشخصه های کمی و کیفی موثر و بررسی اثرات متقابل آنها بر هم فراهم شده است. امروزه با شدت گرفتن مباحث مربوط به تصمیم گیریهای چند معیاره و از طرفی دیگر، گرایش روز افزون به سمت علوم میان رشتهای و استفاده از نظریات گروهها و تخصصهای مختلف در حل مسایل پیچیده، لزوم توجه به تکنیکهای تحلیل تصمیم گیری و بهره گیری از آنها در حل مسایل پیچیده موجود در زمینه معماری و از جمله مدیریت و هدایت پایدار پروژههای مرمتی بناهای تاریخی از اهمیت بالایی برخوردار گردیده و به نظر میرسد کلید بسیاری از مشکلات در حل مسایل مربوط به معماری، مرمت و بازبکارگیری مجدد بناهای تاریخی باشد. فرآیند ارزیابی و انتخاب راه حلها، روشها و گزینه های مناسب در پروژه های ساختمانی و معماری، به دلیل دخالت گروههای مختلف تصمیم گیر و همچنین وجود روابط متقابل میان ساختمان، فناوری و محیط پیرامونیشان (اجتماع، بستر، محیط زیست و ..) فرآیندی است پیچیده و نیاز به بررسی نظریات متفاوت و گاهاً متضاد صاحبنظران، در نظر گرفتن عوامل معتدد و پیچیده کمی و کیفی و بررسی روابط متقابل میان آنها دارد. لذا، به جهت میان رشته بودن معماری و مرمت بناهای تاریخی، اکثر پروژه های مرمت و احیا تحت تاثیر نظریات متخصصین و عوامل کمی و کیفی مختلف قرار دارند، که عموماً این عوامل با یکدیگر در تعارض هستند. اشتباه و عدم دقت در تصمیم سازی مستلزم پرداخت هزینه خطا و بعضاً جبران ناپذیر است. برای پیشگیری از خطا در تصمیم سازی و پرداخت هزینه های گزاف آن، نیاز به استفاده از تکنیکهای قوی در این زمینه میباشد. از اینرو، تحقیق حاضر با هدف شناسایی تکنیکهای مختلف، دسته بندی و در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی موثر و روش شناسی انواع تکنیکهای تحلیل تصمیم گیری چند معیاره به منظور بررسی و مدیریت پایدار پروژه های مرمتی و باز بکارگیری سازگاربناهای تاریخی ایران معرفی میگردد. در این پژوهش، انواع مدلهای تصمیم گیری چند معیاره بررسی گردیده و حوزه کاربرد هر یک مشخص میشود. نتایج مورد انتظار از تحقیق حاضر عبارتند از: بررسی ویژگیها و تفاوتهای میان مشخصه های کمی و کیفی، تحلیل انواع محیطهای تصمیم گیری، دسته بندی انواع روشهای تحلیل تصمیم، بر اساس متدولوژی و ویژگیهای ذاتی هر یک، تعیین حوزههای کاربرد آنها و نهایتاً ارایه مدلی به منظور انتخاب تکنیکهای مناسب در طی فرآیند پروژههای تحقیقاتی میباشد. در این پژوهش، مدلسازی با استفاده از روشهای ارزیابی تلفیقی معیارهای کمی و کیفی، که خود متکی بر مدلها وتکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره است انجام میپذیرد.

۵روند حفاظت از تاسیس اداره عتیقات تا قبل از انقلاب اسلامی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نشريه هفت شهر، چهارم،شماره۱۱، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۱۵

۶رویکردی به احیا مهمان‌خانه قاجاری قزوین
اطلاعات انتشار: مطالعات معماري ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مهمان‌خانه بزرگ قزوین را می‌توان اولین هتل ایرانی معرفی کرد که دارای امکاناتی فراتر از زمان خود بود. این بنای ممتاز در سال 1297 هجری قمری\ 1259 هجری شمسی با منظمات دیگری همانند چاپارخانه و پست‌خانه، جز مجموعه دولتی ساخته شد و هدف از ساخت آن، ایجاد رفاه لازم برای سفیران و مسافران خارجی در بدو ورود به پایتخت بود. بنای مذکور در انتهای خیابانِ ساخته شده متعلق به دوره صفویه، مقابل سردر ورودی دولتخانه صفوی قرار داشت و در دوره پهلویِ اول هنگام امتدادِ آن خیابان، تخریب شد. با تخریب مهمان‌خانه و بیشتر شدن وسعت خیابان، ضمن از دست رفتن یکی از بناهای تاریخی ارزشمند ایران، فضای تعریف شده خیابان صفوی (سپه\ شهدا کنونی) که تا قبل از این، مهم‌ترین فضای اجتماعی و تفرج‌گاهی شهر به ‌شمار می‌رفت، به خیابانی برای تردد خودرو تغییر یافت. احیای مهمان‌خانه قزوین، ضمن بیان ارزش‌های معماری این بنای از دست رفته، نقش مهمی در بازآفرینی هویت فضای شهری خیابان صفوی به عنوان بخشی از بافت تاریخی شهر قزوین دارد. رویکردهای مختلف احیای مهمان‌خانه قزوین در ضمن مسایل و معضلات موجود، هدف مقاله حاضر را رقم می‌زند. در این باره، ابتدا به معرفی بنا و ارزش‌های مهمان‌خانه قزوین پرداخته شده و سپس به روش‌های احیای بنا و بررسی نتایج به دست آمده می‌پردازد و در انتها پیشنهاد اجرایی را جهت احیای مهمان‌خانه طرح می‌کند. بخش معرفی بنا بر پژوهش‌های کتابخانه‌ای و میدانی استوار است که قبلاً انجام پذیرفته و منتشر شده است و بخش رویکردهای احیا منطبق بر منشورهای جهانی تدوین گشته است. تلاش مقاله ضمن بیان و بررسی دقیق، ارایه راهکار اجرایی در پاسخ به مسیله است.
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه