توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در جداسازی صوتی چهار رقم پسته صادراتی ایرانی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، سال
تعداد صفحات: ۱۲
دراین تحقیق یک سیستم جداسازی صوتی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی ANN برای چهار رقم پسته صادراتی ایران به نامهای کله قوچی، اکبری، بادامی و احمدآقایی ارائه شده است تعداد 3200 پسته از هر رقم 800 عدد موردآزمایش قرارگرفت و خصوصیات ارقام از تجزیه و تحلیل سیگنال دریافتی در حوزه زمان و فرکانس وکاربرد روش آماری تجزیه به مولفه های اصلی PCA استخراج شد در مجموع 40 خصوصیت از ارقام پسته ها انتخاب گردید که پس از نرمالیزه شدن به عنوان بردار ورودی به ANN داده شد بردار خروجی شبکه شامل 4 نرون برای دسته بندی ارقام مورد بررسی بود در تمام آزمایشها 70درصد از پسته ها بعنوان داده آموزشی 15 درصد برای آزمون و 15 درصد باقیمانده جهت اعتبار سنجی مدل شبکه عصبی انتخاب گردید.

۲بررسی عوامل مؤثر در یکنواختی اندازه ذرات سم با استفاده از معیار c.v
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
آفت کش ها و سموم نقش مهمی در کشاورزی مدرن دارند. دامنه اندازه قطره سم و توزیع آن از مهم ترین فاکتورهایی هستند که بازده تیمار را مشخص می کنند. قطرات بسیار بزرگ کارایی ندارند زیرا آن ها به گیاه نمی چسبند در حالی که مقدار سم زیادی استفاده می شود و این در صورتی است که قطرات بسیار ریز نیز کارایی ندارند زیرا در معرض بادبردگی هستند. فشار، خصوصیات نازل و نرخ جریان در اندازه قطر ذرات دخیل هستند. برای اندازه گیری یکنواختی پاشش از معیاری با عنوان ضریب تغییرات(CV) استفاده می شود که برابر است با انحراف معیار قطر حجمی ذرات تقسیم بر میانگین قطر حجمی ذرات. در این بررسی برای اندازه گیری یکنواختی پاشش از کاغذهای حساس به آب WSPاستفاده شد. داده ها در شرایط آزمایشگاهی دانشگاه تبریز در تابستان 1389 حاصل گشتند. در این آزمون ها قطر خروجی نازل و فشار سمپاشی به عنوان متغیر های مستقل و معیار یکنواختی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. اثر فشار و قطر خروجی نازل در سطح احتمال 01\0 معنی دار شد ولی اثر متقابل آن ها معنی دار نبود. قطر نازل نسبت به فشار سمپاشی اثر بیشتری دریکنواختی پاشش داشت و اثر فشار معکوس بود و با زیادشدن فشار عدد CV کاهش یافت.

۳شناسایی صوتی ژنوتی پهای گردو به کمک شبک ههای عصبی مصنوعی
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این تحقیق، یک سیستم آزمایشگاهی برای بررسی امکان استفاده از آزمون پاسخ آکوستیک برای جداسازی ژنوتیپ های گردوی سنگی و کاغذی مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 4000 گردو، از هر ژنوتیپ 2000 عدد، مورد آزمایش قرار گرفت و خصوصیات ژنوتی پها از تجزیه و تحلیل سیگنال دریافتی در حوزه زمان و فرکانس و کاربرد روش آماری تجزیه به مولف ههای اصلیPCA استخراج شد. در مجموع 47 ویژگی از ژنوتی پ گردوها انتخاب گردید که پس از نرمال شدن به عنوان بردار ورودی به ANN داده شد. بردار خروجی شبکه شامل 2 نرون برای دسته بندی ژنوتیپ ها بود. چندین مدل مختلفANN هر کدام با تعداد نرو نهای مختلف در لایه پنهان برای تعیین ساختار موردنظر آموزش داده شدند. تعداد نرون های لایه پنهان پس از آزمو نهای متعدد نظیر حداقل رسانی میانگین مربعات خطاMSE) و ضریب همبستگیr) 18 نرون انتخاب شد. مدل ANN با ساختار 2–18–47 برای جداسازی ژنوتیپ ها انتخاب گردید

۴تحلیل و بررسی افزایش ظرفیت باربری خاکهای ماسه ای توسط لایه های ژئوسنتتیک به روش المان محدود
اطلاعات انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
دراین تحقیق با بهکارگیری روش اجزا محدود به کمک نرم افزار PLAXIS به بررسی تاثیر لایه های ژئوسنتتیک برافزایش ظرفیت باربری خاک زیرپی های نواری درشرایط کرنشصفحه ای پرداخته شده است اجرا و دقت PLAXIS بطور دقیق با انجام تحلیل مسائلی با حلهای شناخته شده معلوم کنترل شده است دراین راستا ابتدابا بررسی نتایج مطالعات گذشته روشهای موجود برای تعیین ظرفیت باربری این نوع پی ها مورد ارزیابی قرارگرفته است سپس اثرلایه های تقویت جهت افزایش ظرفیت باربری هخاک به صورت نسبتی از ظرفیت باربری پی درحالت مسلح شده به حالت مسلح نشده Bearing Capacity Ratio (BCR) بدست آمده است اثرپارامترهای محاسباتی از قبیل تعدادلایه ها طول آنها عمق تسلیح فاصله بین لایه ها عمق قرارگیری اولین لایه درنظر گرفته شده و نتایج بدست آمده با نتایج مطالعات تجربی و آزمایشگاهی دردسترس مقایسه گردیده است.

۵ارائه مدل هوشمند پیش بینی اندازه ذرات سم
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۸
موادشیمیایی درزمینهای کشاورزی بهمنظور کنترل آفات و یا غنی کردن خاک به کارمی روند مقدار سم قابل استفاده از لحاظ تاثیر گذاری روی طبیعت بازده محصول و قیمت مورد توجه م یباشد سم اضافی باعث آلوده شدن خاک آب وهوا میگردد و ازلحاظ سلامتی انسان نیز روی کارکرد کلیه و کبد اثر میگذارد مصرف بهینه سم از جمله اهداف کشاورزی دقیق می باشد اندازه ذرات سم با تغییر نوع ماده شیمیای ویسکوزیته قطرنازل فشارسمپاشی و شرایط محیطی دما رطوبت میزان باد تغییر میکند درشرایط بهینه قطرات ریزتر که مساحت بیشتری را تحت پوشش قراردهند مطلوب میباشند لیکن درمعرض بادبرگی بیشتر قراردارند دراین پژوهش از شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین قطرذرات سم استفاده شد قطرنازل درسه اندازه و فشارسمپاشی درسه سطح ورودی های شبکه وقطر ذره سم خروجی شبکه میباشد شبکه طراحی شده ازنوع شبکه پرسپترون چندلایه MLP می باشد.

۶ارائه مدل هوشمند پیش بینی چگالی گردو به روش غیرمخرب
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
نسبت وزن مغز به وزن پوسته عامل تعیین کننده ای برای کیفیت گردو محسوب می شود که میتوان آن را به چگالی جرم ویژه گردو نسبت داد کیفیت مغز گردو درتعیین موقعیت و مورد مصرف موثر میباشد ضمن اینکه گردوهایی که دارای مغز چروکیده یا سیاه هستند ممکن است دارای نوعی قارچ باشند که عامل بیماری است درتحقیق حاضر یک روش اقتصادی و غیرمخرب برای تشخیص کیفیت مغز گردو به کمک تکنیکهای صوتی ارایه شده است دراین راستا با بدست آوردن چگالی گردو جرم 1420 گردو با استفاده از یک ترازوی دیجیتالی اندازه گیری و حجم نیز به روش اندازه گیری ابعادی محاسبه گردید سپس چگالی گردوها تعیین شد گردوها با سقوط روی یک صفحه فولادی مورد ازمایش قرارگرفته و صدای حاصل از برخورد توسط یک میکروفن که درزیرصفحه تعبیه شده برای ذخیره و پردازش بعدی به کامپیوتر منتقل گردید صفات موثر از آنالیز سیگنال حاصل از ضربه درحوزه زمان و فرکانس استخراج شد درمجموع 62ویژگی با استفاده ازروش آماری تجزیه به مولفه های اصلی PCA انتخاب و پس از نرمال شدن به عنوان ورودی به شبکه عصبی داده شد مدلهای مختلف شبکه عصبی هرکدام با تعدادنرونهای متفاوت درلایه پنهان آموزش داده شد.

۷طراحی و ساخت سیستم تعقیبگر خورشید با روش کنترل ترکیبی آنالوگ ـ دیجیتال و امکان سنجی کاربرد آن درخشک کن های خورشیدی محصولات کشاورزی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
برای افزایش بازده انرژی کلکتورهای خورشیدی باید از کاهش سطح موثر آنها بدلیل حرکت ظاهری خورشید ممانعت بهعمل آورد که توسط تعقیب خورشید امکان پذیر است بدینمنظور دراین تحقیق یک سیستم تعقیب گر ازنوع فعال برپایه میکروکنترلر وحسگرهای الکتریکی نوری بصورت نمونه ازمایشگاهی طراحی وساخته شد حسگرها از نوع سلولهای خورشیدی انتخاب شدند موتورهای محرک ازنوع موتورهای الکتریکی پله ای و کنترل آن بصورت ترکیبی آنالوگ ودیجیتال بود به منظور ارزیابی سیستم ازولتاژ خروجی یک ماژول خورشیدی دردو حالت تعقیب ثابت درشرایط واقعی و آزمایشگاهی استفاده شد نتایج بدست آمده نشان داد که سیستم تعقیب گر درجمع آوری انرژی خورشیدی بسیارکارآمدتر ازسیستم ثابت می باشد این سیستم با دقت 2\5درجه خورشید را تعقیب کرده و کلکتوررا تقریبا به حالت عمود برتشعشعات خورشید نگه میدارد

۸طبق بندی دو رقم پسته ایرانی با استفاده از درخت تصمیم و منطق فازی
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله طبقه بندی دو رقم پسته ایرانی اکبری و کله قوچی از طریق درخت تصمیم (Decision Tree) و منطق فازی مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد 800 پسته اکبری و 300 پسته کله قوچی از طریق یک سطح شیب دار به یک صفحه فولادی برخورد کرده و سیگنال صوتی حاصل از برخورد، توسط میکروفونی اخذ شده و از طریق کارت صوتی، د ررایانه شخصی ذخیره گردید. پارامترهای آماری استخراج شده از این سیگنال های حوزه زمان به وسیله الگوریتم 48J مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. انتخاب ویژگی و طبقه بندی با دو مجموعه آموزش مشتمل بر 600 پسته اکبری و 200 پسته کله قوچی و نیز مجموعه آزمایش شامل 200 پسته اکبری و 100 پسته کله قوچی انجام گرفت. نرخ طبقه بندی صحیح برای داده های مجموعه آموزش، 90% و برای مجموعه آموزش 87% به دست آمد. خروجی های درخت تصمیم تصمیم به قواعد اگر آنگاه فازی تبدیل شده برای کاربردهای آنلاین، به عنوان ورودی به یک سیستم استنتاج فازی (Fuzzy Interference System; FIS) وارد گردید. نرخ های طبقه بندی صحیح با استفاده از تنظیماتی در درخت تصمیم بهبود یافتند که البته سبب پیچیده تر شدن درخت و متعاقبا ، افزایش تعداد قواعد فازی استخراج شده گردید.

۹بررسی عوامل موثر بر جداسازی کلاله زعفران در یک تونل هوا
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، سال
تعداد صفحات: ۶
کیفیت یکی از عوامل مهم در بازاریابی محصولات غذایی است که در ارتباط با اکثر محصولات کشاورزی بنا به فقدان تجهیزات مربوطه،متاثر می گردد. در این میان دستگاه های جداساز که بتوانند این نقشه را ایفاء کنند، از اهمیت خاصی برخوردار هستند. در این تحقیق به بررسی درصد جداسازی کلاله از سایر اجزا در رطوبت برداشت و عوامل موثر در جداسازی به وسیله هوا می پردازیم. برای این منظور سرعت حد اجزا در رطوبت برداشت تعیین شد و یک تونل باد قائم برای عملیات جداسازی طراحی و ساخته شد. 8 نمونه به جرم های 3–2 گرمی حاصل از برش چندین گیاه زعفران، به وسیله سطح شیبدار به داخل محفظه آزمایش تونل به قطر 17cm تغذیه شده به جداسازی در سرعتهای مختلف نزدیک به سرعت حد اجزا صورت گرفت. نتایج نشان داد سرعت حد کلاله، پرچم، گلبرگ و برگ در رطوبت برداشت به ترتیب 3\66m\s و 2\74m\s و 1\84m\s و 2\86m\s می باشند و در طی جداسازی مقادیر سرعت هوا، درصد کلاله حاصل و درصد ناخالصی به ترتیب در محدوده m\s 3\7–1\9 و 97\96%–82\74% و 44\63%–75\87% متغیر بود. به طور کلی نحوه تغذیه، شدت تغذیه و مقدار اجزای موجود در ره نمونه در عملیات جداسازی در عملیات جداسزی تاثیر گذار بودند و با کنترل این پارامترها امکان جداسازی کلاله از اجزای دیگر وجود دارد.

۱۰تعیین اندازه قطرات آفتکش با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
اطلاعات انتشار: دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي)، زمستان, دوره  ۲۱/۲ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امروزه توجه به مسائل ایمنی و زیست محیطی در تمام بخش های کشاورزی، صنعتی و خدماتی کشورهای مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. در بخش کشاورزی با وجود تلاش های فراوان برای یافتن روش های جایگزین، سالانه میلیون ها لیتر ماده سمی برای کنترل آفات مزارع مصرف می شود. در سمپاشی موثر اندازه قطرات آفتکش نقش مهمی دارد اندازه قطرات تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله فشار، قطر سوراخ نازل، گرانروی مایع پاشیده شده و سرعت وزش باد در منطقه می باشد در این پژوهش از شبکه پیشخور برای مدل سازی قطر حجمی متوسط استفاده شد. لایه های ورودی فشار سمپاشی و قطر خروجی نازل و لایه خروجی شبکه عصبی مصنوعی قطر حجمی متوسط بود. به منظور دستیابی به بهترین روش، پنج روش گرادیان نزولی، گرادیان نزولی با مومنتوم، لونبرگ مارکوآرت، دلتا بار دلتا و گرادیان مزدوج استفاده شد. با توجه به مقادیر میانگین مربعات خطا و ضریب تبیین روش گرادیان نزولی با مونتوم به عنوان بهترین روش انتخاب شد. پس از آموزش و اعتبارسنجی شبکه، میزان میانگین مربعات خطا و ضریب تبیین به ترتیب برابر 0.0176 و 0.90 به دست آمد. به منظور بررسی صحت پیش بینی شبکه، آزمایش هایی انجام شد و قطر ذرات در حالت واقعی با مقادیر حاصل از شبکه عصبی، با آزمون کای دو مقایسه گردید، تفاوت حاصل معنی دار نبود. این نتایج نشان می دهد که شبکه های عصبی مصنوعی می توانند برآورد مناسبی در تخمین اندازه قطرات داشته باشند.

۱۱طراحی و ساخت دستگاه سورتینگ و گریدینگ فندق به روش پردازش سیگنال صوتی
اطلاعات انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک، سال
تعداد صفحات: ۵
فندق یکی از محصولات مهم آجیلی می باشد که اهمیت فراوانی از نظر دارویی و غذایی دارد. با وجود تحقیقات برای رفع پوکی فندق، محصولات پوک در بین محصولات برداشت شده وجود دارد و نیز یکسان نبودن ابعاد محصول جهت بسته بندی، خود نیز باعث کاهش کیفیت محصول و عدم مشتری پسندی در هنگام عرضه به بازارهای جهانی می شود. از این رو جهت توفیق در تولید و توسعه سطح زیر کشت این محصول، توجه به ایجاد دستگاه های فرآوری با تکنولوژی روز و با صرفه جهت عرض محصول مرغوب به بازارهای جهانی اجتناب ناپذیر می باشد در این تحقیق به طراحی و ساخت یک دستگاه سورتینگفندق به روش پردازش سیگنال صوتی اقدام شد. روش پردازش سیگنال صوتی صورت می گیرد. نتایج نشان داد که این سیستم در نوع خود کارآمد و روشی خوب برای تشخیص و جداسازی فندق ها می باشد.

۱۲بررسی و ارزیابی توسعه یافتگی با استفاده از روش تاکسونومی عددی در شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی
اطلاعات انتشار: پژوهشگر (مديريت)، تابستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۳۴، سال
تعداد صفحات: ۱۴
توسعه به عنوان موضوع اصلی مورد توجه دولت مردان، سیاست مداران و برنامه ریزان اقتصادی، اجتماعی قرار گرفته و پدیده تفاوت های منطقه ای درفرآیند توسعه ملی، یک زمینه اصلی در سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه به شمار می آید. این امر زمانی مصداق پیدا می کند که پدیده قطبی شدن توسعه در منطقه یا مناطق توسعه یافته ادامه می یابد و به ایجاد شکاف درآمد سرانه میان آنها و سایر مناطق کشور منجر می گردد. این امر (تفاوت های منطقه ای) در شهرستان های استان آذربایجان غربی باعث گردیده تا توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی بین شهرستان های این محدوده با استفاده از آمارهای رسمی و مدل آماری تاکسونومی عددی مورد ارزیابی قرار گیرد و نتیجه پژوهش نشان داده که نزدیکی به مرزهای بین المللی تاثیری بر میزان توسعه یافتگی آنها نداشته است بلکه تفاوت های قومی و زبانی عامل تعیین کننده سطح توسعه یافتگی در این شهرستان ها می باشد.

۱۳اثر خاکورزی حفاظتی بر میزان مقاومت به نفوذ و رطوبت خاک
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
خاکورزی با مهیا کردن وضعیت مناسب خاک، برای جذب رطوبت و دمای کافی برای جوانه زنی و رشد بذر و همچنین با کاهش مقاومت به نفوذ خاک، سبب توسعه آسانتر ریشه می گردد. با توجه به مزایای خاکورزی حفاظتی و کمبود تحقیق علمی روی ادوات خاکورزی حفاظتی وارداتی و تولید داخل و اهمیت فاکتورهای سرعت و عمق خاکورزی بر عملکرد انواع خاکورز، این تحقیق در قالب طرح آزمایشی کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا گردید. فاکتور اصلی عمق خاکورزی (در دو سطح 10 و 20 سانتیمتر) و فاکتور فرعی سرعت خاکورزی (در چهار سطح 10،8،6 و 12 کیلومتر بر ساعت برای شهرستان بستان آباد و 12،10،8و 14 کیلومتر بر ساعت برای شهرستان هشترود) و در چهار تکرار با استفاده از خاکورز مرکب ساخت شرکت سازه کشت بوکان که بیشتر در آذربایجان شرقی رواج یافته، با استفاده از دو دستگاه تراکتور مسی فرگوسن 285 و 399 به ترتیب در شهرستانهای بستان آباد و هشترود، انجام گرفت. در این تحقیق ویژگی های میزان رطوبت خاک (در دو عمق نمونه برداری 5–10 و 15–20 سانتی متر) و مقاومت به نفوذ خاک بررسی شد. در شهرستان های بستان آباد و هشترود اثر عمق نمونه برداری بر درصد رطوبت، در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد. افزایش سرعت خاکورزی تاثیری بر میزان رطوبت خاک نداشت، ولی با افزایش عمق خاکورزی، رطوبت خاک افزایش یافت. اثر سرعت و عمق خاکورزی روی مقاومت به نفوذ در هر دو شهرستان عیر معنیدار بودند ولی عمق نمونه برداری در شهرستان هشترود، در سطح احتمال یک درصد بر مقاومت به نفوذ معنیدار شد.

۱۴بررسی اثر خاکورزی حفاظتی بر میزان پوشش بقایای گیاهی
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
اساس خاکورزی حفاظتی، بر حفظ مقدار کافی بقایای گیاهی در سطح خاک، تردد کمتر در زمین و دستکاری کمتر خاک استوار است. خاکورزی با مهیا کردن وضعیت مناسب خاک، برای جذب رطوبت و دمای کافی برای جوانه زنی و رشد بذر و همچنین با کاهش مقاومت به نفوذ خاک سبب توسعه آسانتر ریشه میگردد. با توجه به مزایای خاکورزی حفاظتی و کمبود تحقیق علمی روی ادوات خاکورزی حفاظتی وارداتی و تولید داخل و اهمیت فاکتورهای سرعت و عمق خاکورزی بر عملکرد انواع خاکورزها، این تحقیق در قالب طرح آزمایشی کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی در دو شهرستان بستان آباد و هشترود اجرا گردید. فاکتور اصلی عمق خاکورزی (در دو سطح 10 و 20 سانتی متر) و فاکتور فرعی سرعت خاکورزی (در چهار سطح، 10،8،6 و 12 کیلومتر بر ساعت برای شهرستان بستان آباد و 12،10،8و 14 کیلومتر بر ساعت برای شهرستان هشترود) در چهار تکرار با استفاده از خاکورز مرکب آگرومت پنج شاخه ساخت شرکت سازه کشت بوکان، با استفاده از دو دستگاه تراکتور مسی فرگوسن 285 و 399 به ترتیب در شهرستان های بستان آباد و هشترود، انجام گرفت. در این تحقیق ویژگی میزان بقایای گیاهی در سطح خاک بررسی شد. در شهرستان بستان آباد، اثر متقابل سرعت و عمق خاکورزی بر میزان بقایای گیاهی در سطح احتمال یک درصد ( 0\01 ≤ p ) معنیدار شد. با افزایش سرعت خاکورزی، میزان بقایا کاهش پیدا کرد و بهترین سرعت، 10 کیلومتر بر ساعت حاصل شد. با افزایش عمق خاک ورزی میزان بقایا نیز کاهش یافت.

۱۵مقایسه روش های مختلف پیش پردازش در طیف سنجی جهت مدلسازی حجم محصول پیاز
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
یکی از مهمترین پارامترها در طراحی سیستم های حمل و نقل، انبارداری و بسته بندی، در کشاورزی تعیین حجم محصولات کشاورزی میباشد همچنین حجم محصول می تواند یکی ازپارامترهای مهم کیفیت سنجی از نظر مصرف کنندگان باشد. در این تحقیق مقایسه قابلیت طیف سنجی با برخی از پیش پردازشها:( فیلتر ساویزگی و گلی، مشتق اول، مشتق دوم و تصحیح پراکنش افزاینده (MSC) در محدوه طیف 1050 – 600 نانومتر جهت مدلسازی حجم پیاز بررسی شده است. مدلسازی با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات جزیی PLS انجام گرفته است. نتایج آزمایشات و تحلیل داده ها نشان داد که مدل کالیبره شده با داده های حاصل از پیش پردازش به روش مشتق دوم، بهترین مدل برای تعیین حجم محصول پیاز با ضریب تبیین 84\9 % و ریشه میانگین توان های دوم خطای کالیبراسیون RMSEC % 0\111 میباشد. نتایج نشان داد که میتوان با کمک روش طیف سنجی بازتابی، حجم پیاز را پیش بینی کرد.

۱۶بررسی اثر سرعت و عمق خاکورزی حفاظتی بر مصرف سوخت مزرعه ای
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۵
خاکورزی یک عمل زمان بر و هزینه بر می باشد که با استفاده از برنامه عملیات زراعی می توان به میزان قابل توجهی در مصرف سوخت، انرژی و زمان صرفه جویی نمود. افزایش هزینه سوخت کشاورزی باعث شده که در مصرف آن صرفه جویی شود تا هزینه تولید محصول کاهش یابد. با توجه به مزایای خاکورزی حفاظتی و کمبود تحقیق علمی روی ادوات خاکورزی حفاظتی وارداتی و تولید داخل و اهمیت فاکتورهای سرعت و عمق خاکورزی بر عملکرد انواع خاکورزها، این تحقیق در قالب طرح آزمایشی اسپلیت پلات (کرت های خرد شده) بر پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا گردید. فاکتور اصلی عمق خاکورزی (در دو سطح 10 و 20 سانتیمتر) و فاکتور فرعی سرعت خاکورزی (در چهار سطح، 10،8،6 و 12 کیلومتر بر ساعت برای شهرستان بستان آباد و 12،10،8 و 14 کیلومتر بر ساعت برای شهرستان هشترود) و در چهار تکرار با استفاده از خاکورز مرکب آگرومت پنج شاخه ساخت شرکت سازه کشت بوکان که بیشتر در آذربایجان شرقی رواج یافته، با استفاده از دو دستگاه تراکتور مسی فرگوسن 285 و 399 به ترتیب در شهرستانهای بستان آباد و هشترود، با نوع بافت خاک ماسه لومی، خوب دانه بندی شده انجام گرفت. در شهرستان بستان آباد و هشترود ، اثر فاکتورها به تنهایی و اثر متقابل سرعت و عمق خاکورزی بر مصرف سوخت در سطح احتمال یک درصد ( 0\01 ≤ P ) معنی دار شد. نتایج نشان دادند که با افزایش سرعت خاکورزی، به دلیل انجام سریع عملیات خاکورزی واحد سطح، مصرف سوخت در واحد سطح کاهش پیدا کرده و همچنین با افزایش عمق خاکورزی، به دلیل افزایش مقاومت کششی و استفاده از توان تراکتور بیشتر برای غلبه بر این مقاومت، مصرف سوخت افزایش پیدا نمود. لذا با توجه به بررسی های انجام گرفته مناسب ترین سرعت خاکورزی، 10 کیلومتر بر ساعت با توجه به میزان مصرف سوخت پیشنهاد میگردد. همچنین با افزایش عمق خاکورزی، مصرف سوخت افزایش می یابد لذا توصیه می گردد که با حداقل عمق مورد نیاز خاکورزی صورت پذیرد.

۱۷بررسی اثر سرعت و عمق خاکورزی حفاظتی بر جرم مخصوص ظاهری خاک
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۹
خاکورزی با مهیا کردن وضعیت مناسب خاک، برای جذب رطوبت و دمای کافی برای جوانه زنی و رشد بذر و همچنین با کاهش مقاومت به نفوذ خاک، سبب توسعه آسانتر ریشه می گردد. با توجه به مزایای خاکورزی حفاظتی و کمبودتحقیق علمی روی ادوات خاکورزی حفاظتی وارداتی و تولید داخل و اهمیت فاکتورهای سرعت و عمق خاکورزی بر عملکرد انواع خاکورزها، این تحقیق در قالب طرح آزمایشی کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی دردو شهرستان بستان آباد و هشترود اجرا گردید. فاکتور اصلی عمق خاکورزی (در دو سطح 10 و 20 سانتیمتر( و فاکتور فرعی سرعت خاکورزی )در چهار سطح 10،8،6 و 12 کیلومتر بر ساعت برای شهرستان بستان آباد و 12،10،8 و 14 کیلومتر بر ساعت برای شهرستان هشترود( در چهار تکرار با استفاده از خاکورز مرکب آگرومت پنج شاخه ساخت شرکت سازه کشت بوکان، با استفاده از دو دستگاه تراکتور مسی فرگوسن 285 و 399 به ترتیب در شهرستان های بستانآباد و هشترود، انجام گرفت. در این تحقیق اثر هر دو فاکتور روی ویژگی جرم مخصوص ظاهری خاک )در دو عمق نمونه برداری 10–5 . 20–15 سانتیمتر) بررسی شد. در شهرستانهای بستان آباد و هشترود، اثر متقابل سرعت و عمق خاکورزی بر جرم مخصوص ظاهری خاک، به ترتیب در سطح احتمال یک و پنج درصد معنیدار شد. اثر عمق نمونه برداری بر جرم مخصوص ظاهری خاک در هشترود و بستان آباد به ترتیب با سطح احتمال پنج و یک درصد معنیدار گردید. در حالت کلی نتایج نشان داد که با افزایش سرعت خاکورزی، جرم مخصوص ظاهری خاک، کاهش پیدا کرد و روش های خاکورزی عمیق باعث افزایش جرم مخصوص ظاهری خاک شدند. میتوان نتیجه گرفت بهترین سرعت، خاکورزی 10 کیلومتر بر ساعت و عمق 10 سانتیمتر برای دستگاه آگرومت پنج شاخه در هر دو شهرستان می باشد.

۱۸تاثیر یک دوره تمرین بازخورد عصبی واقعی و ساختگی بر تعادل جوانان فعال
اطلاعات انتشار: بيومكانيك ورزشي، اسفند, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف: هدف از پژوهش حاضر تاثیر یک دوره تمرین بازخورد عصبی واقعی و ساختگی بر تعادل جوانان فعال بود.روش ها: تعداد 20 دانشجوی پسر تربیت بدنی با میانگین سنی 21.38±1.32 سال میانگین جرم 71.01±3.58 کیلوگرم و میانگین قد 173.88±4.69 سانتی متر از نمونه های در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه بازخورد عصبی واقعی و بازخورد عصبی ساختگی (یک سوکور) قرار گرفتند و به مدت چهار هفته (هر هفته 3 جلسه) تحت تمرین بازخورد عصبی قرار گرفتند. قبل و بعد از تمرین، پیش آزمون و پس آزمون تعادل ایستا، نیمه پویا و پویا به ترتیب با استفاده از تست های عملکردی باس استیک، رومبرگ تعدیل شده و Y اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های تکراری بررسی شد (P£0.05).یافته ها: نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری تکراری نشان داد که آموزش بازخورد عصبی واقعی بر تعادل ایستا، نیمه پویا و پویا (به جز در جهت خلفی خارجی) تاثیر معناداری داشت (P£0.05). میانگین تعادل ایستا و نیمه پویا 4.19 و 3.72 ثانیه و تعادل پویا در جهت قدامی 13.89 و در جهت خلفی داخلی 6.59 سانتیمتر افزایش یافت.نتیجه گیری: تمرینات بازخورد عصبی واقعی با تاثیر مثبتی که در افزایش تعادل پسران فعال دارد، در طول آماده سازی ورزشکاران می تواند به عنوان یک برنامه تمرینی مکمل جهت بالا بردن کارایی و کسب نتایج بهتر در رقابت ها مورد استفاده قرار گیرد.

۱۹طراحی و ساخت سیستم تعقیب‌گر خورشید با روش کنترل ترکیبی آنالوگ–دیجیتال و امکان‌سنجی کاربرد آن در خشک‌کن‌های خورشیدی محصولات کشاورزی
اطلاعات انتشار: دانش كشاورزي و توليد پايدار، سال
تعداد صفحات: ۱۳
برای افزایش بازده انرژی کلکتورهای خورشیدی می‌توان از کاهش سطح موثر آن‌ها به‌دلیل حرکت ظاهری خورشید ممانعت به عمل آورد که توسط تعقیب خورشید امکان‌پذیر است. بدین منظور در این تحقیق یک سیستم تعقیب‌گر از نوع فعال بر پایه میکروکنترلر و حس‌گرهای الکتریکی– نوری، به صورت نمونه آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد. حس‌گرها از نوع سلول‌های خورشیدی انتخاب گردید. موتورهای محرک از نوع موتورهای الکتریکی پله‌‌ای و کنترل سیستم– به صورت ترکیبی آنالوگ و دیجیتال بود. به منظور ارزیابی سیستم، از ولتاژ خروجی یک ماژول خورشیدی در دو حالت تعقیب و ثابت، در شرایط واقعی و آزمایشگاهی استفاده شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که سیستم تعقیب‌گر در جمع‌آوری انرژی خورشیدی، بسیار کارآمدتر از حالت ثابت آن می‌باشد. این سیستم با دقت ?5\2± خورشید را تعقیب کرده و کلکتور را تقریباً به حالت عمود بر تشعشعات خورشید نگه می‌دارد. هم‌چنین توان دریافتی در طول روز به استثنا افت‌های زمان طلوع و غروب که ناشی از عبور تشعشعات از یک لایه ضخیم اتمسفر می‌باشد تقریباً ثابت ماند. در نهایت یک طرح پیشنهادی برای کاربرد این سیستم در کلکتور خشک‌کن‌ها ارایه گردید.

۲۰آثار پیش سرمایش بر برخی فاکتور های عملکرد بی هوازی بسکتبالیست ها
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
اثرات سودمند تکنیک پیش سرمایش در فعالیتهای استقامتی به خوبی مشخص شده است اما تحقیقات در زمینه اثر پیش سرمایش بر فعالیتهای کوتاه مدت و شدید محدود است بنابراین هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر پیش سرمایش بر فاکتورهای عملکرد بی هوازی مردان فوتسالیست بود 12 آزمودنی مرد به صورت تصادفی و به روش متقاطع در دو جلسه جداگانه به فاصله 3 روز از جلیقه معمولی و جلیقه یخ استفاده کردند پروتکل پیش سرمایش شامل سرد کردن به مدت 30 دقیقه با جلیقه یخ بود که آزمودنی ها پس از آن به مدت 10 دقیقه با 60 درصد حداکثر ضربان قلب به گرم کردن پرداخته و سپس آزمون توان بی هوازی RASTرا اجرا کردند از دستگاه ترمومتر دیجیتالی مدل TET–350 برای اندازه گیری دما و دستگاه لاکتومتر مدل hp–cosmos برای اندازه گیری لاکتات استفاده شد برای مقایسه تغییرات بین گروهی از روش آماری T مستقل استفاده شد نتایج تحقیق نشان داد که در گروه پیش سرمایش میانگین پرونده توان بیشینه توان متوسط توان کمینه تغییرات ضربان قلب و دمای مرکزی نسبت به گروه کنترل بالا تر بود و تفاوت معناداری در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد P<.\.5 همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در مقادیر لاکتات خون در بین گروهها مشاهده نشد P>.\.5 در مجموع نتایج پیشنهاد می کنند که 30 دقیقه پیش سرمایش موجب بهبود تکرار اجرای فعالیت شدید از طریق انسداد عروق پوستی که احتمالا موجب افزایش جریان خون به عضلات کاری می شود می گردد

۲۱تأثیر یک جلسه فعالیت برونگرا بر G–CSFوPGE2 خون
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
فعالیت ورزشی برونگرا معمولا موجب آسیب عضلانی می شود. مراحل اولیه وقایعی که منجر به آسیب عضلانی می شود مکانیسم هایی است که سارکومرها را تخریب کرده و به دنبال آن زوجهای انقباضی تحریکی از هم می پاشند. پاسخ التهابی به این آسیب عضلانی توسط ترشح و تولید سیتوکاین های پیش التهابی مشخص می شوند. هدف ار این تحقیق بررسی غلظت پلاسمایی واسطه های التهابی به به یک جلسه فعالیت برونگرا است. بیست نفر مرد تمرین کرده برنامه انقباضات اکسنتریک را با وزنه، سه ست با 12تکرار و 2 دقیقه استراحت بین آنها توسط دست غیر مسلط انجام دادند. قبل، بلافاصله بعد و دو ساعت بعد از فعالیت، نمونه خون اخذ شد. با استفاده از آمار توصیفی میانگین، جداول و انحراف استاندارد و آنالیز واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی LSD اطلاعات بررسی شدند P<0.05 نتایج نشان داد تغییرات G–CSFوPGE2 معنادار بودند که توسط آزمون تعقیبی هم تایید شده است. فعالیت اکسنتریک موجب تخریب مکانیکی سارکومرها شده که نشانه های این آسیب ظهور پروتئینها در خون است. تغییرات اندک مشاهده شده ناشی از پاکسازی سریع عوامل از خون و نیازهای متابولیک و اکسیداتیو اندک در حین فعالیت خاص می باشد. شدت فعالیت بر میزان آسیب، آزادسازی واسطه های التهابی و کوفتگی عضلانی موثر است

۲۲ارایه الگوریتم مناسب جداسازی ارقام پسته مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دانش كشاورزي، سال
تعداد صفحات: ۱۱

۲۳بررسی اثر سرعت و عمق خاک ورزی حفاظتی بر مصرف سوخت مزرعه ای
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه ماشين هاي كشاورزي، پنجم،شماره۲، نيم دوم ، سال
تعداد صفحات: ۱۱
خاک ورزی یک عمل زمان بر و هزینه بر می باشد که با استفاده از برنامه عملیات زراعی می توان به میزان قابل توجهی در مصرف سوخت، انرژی و زمان صرفه جویی نمود. افزایش هزینه ی سوخت کشاورزی باعث شده که در مصرف آن صرفه جویی شود تا هزینه تولید محصول کاهش یابد. با توجه به مزایای خاک ورزی حفاظتی و کمبود تحقیق علمی روی ادوات خاک ورزی حفاظتی وارداتی و تولید داخل و اهمیت فاکتورهای سرعت و عمق خاک ورزی بر عملکرد انواع خاک ورزها، این تحقیق در قالب طرح آزمایشی اسپلیت پلات (کرت های خرد شده) بر پایه ی بلوک های کامل تصادفی اجرا گردید. فاکتور اصلی عمق خاک ورزی (در دو سطح 10 و 20 سانتی متر) و فاکتور فرعی سرعت خاک ورزی (در چهار سطح 6، 8، 10 و 12 کیلومتر بر ساعت برای شهرستان بستان آباد و 8، 10، 12 و 14 کیلومتر بر ساعت برای شهرستان هشترود) و در چهار تکرار با استفاده از خاک ورز مرکب آگرومت پنج شاخه ساخت شرکت سازه کشت بوکان که بیش تر در آذربایجان شرقی رواج یافته، با استفاده از دو دستگاه تراکتور مسی فرگوسن 285 و 399 به ترتیب در شهرستان های بستان آباد و هشترود، با نوع بافت خاک ماسه لومی، خوب دانه بندی شده انجام گرفت. در شهرستان بستان آباد و هشترود، اثر فاکتورها به تنهایی و اثر متقابل سرعت و عمق خاک ورزی بر مصرف سوخت در سطح احتمال یک درصد (01\0 ≥p) معنی دار شد. نتایج نشان دادند که با افزایش سرعت خاک ورزی، به دلیل انجام سریع عملیات خاک ورزی واحد سطح، مصرف سوخت در واحد سطح کاهش پیدا کرده و هم چنین با افزایش عمق خاک ورزی، به دلیل افزایش مقاومت کششی و استفاده از توان تراکتور بیشتر برای غلبه بر این مقاومت، مصرف سوخت افزایش پیدا نمود. لذا با توجه به بررسی های انجام گرفته مناسب ترین سرعت خاک ورزی، 10 کیلومتر بر ساعت با توجه به میزان مصرف سوخت پیشنهاد می گردد. هم چنین با افزایش عمق خاک ورزی، مصرف سوخت افزایش می یابد لذا توصیه می گردد که با حداقل عمق مورد نیاز خاک ورزی صورت پذیرد.

۲۴بررسی اثر سرعت و عمق خاک ورزی حفاظتی بر جرم مخصوص ظاهری خاک
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه ماشين هاي كشاورزي، پنجم،شماره۲، نيم دوم ، سال
تعداد صفحات: ۱۳
خاک ورزی با مهیا کردن وضعیت مناسب خاک، برای جذب رطوبت و دمای کافی برای جوانه زنی و رشد بذر و هم چنین با کاهش مقاومت به نفوذ خاک، سبب توسعه آسان تر ریشه می گردد. با توجه به مزایای خاک ورزی حفاظتی و کمبود تحقیق علمی در مورد ادوات خاک ورزی حفاظتی وارداتی و تولید داخل و اهمیت فاکتورهای سرعت و عمق خاک ورزی بر عملکرد انواع خاک ورزها، این تحقیق در قالب طرح آزمایشی کرت های دوبار خرد شده بر پایه ی بلوک های کامل تصادفی در دو شهرستان بستان آباد و هشترود اجرا گردید. فاکتور اصلی عمق خاک ورزی (در دو سطح 10 و 20 سانتی متر) و فاکتور فرعی سرعت خاک ورزی (در چهار سطح 6، 8، 10 و 12 کیلومتر بر ساعت برای شهرستان بستان آباد و 8، 10، 12 و 14 کیلومتر بر ساعت برای شهرستان هشترود) و فاکتور فرعی دوم عمق نمونه برداری (عمق خاک) در دو سطح 10–5 و 20–15 سانتی متر در چهار تکرار با استفاده از خاک ورز مرکب آگرومت پنج شاخه ساخت شرکت سازه کشت بوکان، با استفاده از دو دستگاه تراکتور مسی فرگوسن 285 و 399 به ترتیب در شهرستان های بستان آباد و هشترود انجام گرفت. در این تحقیق اثر هر دو فاکتور سرعت و عمق خاک ورزی روی ویژگی جرم مخصوص ظاهری خاک (در دو عمق نمونه برداری 10–5 و 20–15 سانتی متر) بررسی شد. در حالت کلی نتایج نشان داد که با افزایش سرعت خاک ورزی، جرم مخصوص ظاهری خاک، کاهش پیدا کرد و افزایش عمق خاک ورزی، سبب افزایش جرم مخصوص ظاهری خاک شد. بهترین سرعت، خاک ورزی 10 کیلومتر بر ساعت و عمق 10 سانتی متر برای دستگاه آگرومت پنج شاخه در هر دو شهرستان حاصل گردید.

۲۵پیش بینی سفتی میوه هلو با استفاده از سامانه تصویربرداری پس پراکنش نور لیزر
اطلاعات انتشار: فصلنامه مهندسي بيوسيستم ايران، چهل و ششم،شماره۳، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۶
ارزیابی کیفیت محصولات کشاورزی از فعالیت های تاثیرگذار در عرصه تجارت، اقتصاد، و سلامت جوامع است. در همین راستا نیاز به روش های نوین در اندازه گیری کیفیت، روزبه روز بیشتر می شود. از بین این روش ها، آزمون های غیرمخرب بیشتر مدنظر است. این مطالعه به امکان سنجی پیش بینی میزان سفتی میوه هلو به صورت غیرمخرب با روش تصویربرداری بر پایه نور لیزر که روشی نوین برای بررسی و پیش بینی برخی شاخص های کیفی محصولات کشاورزی است، می پردازد. بدین منظور، سامانه ای برای اخذ تصاویر پس پراکنش شامل یک دوربین تصویربرداری و یک دیود لیزری با طول موج 650 نانومتر، پیاده سازی شد. پس از اخذ تصاویر نمونه ها، به منظور ارزیابی عملکرد این سامانه در پیش بینی میزان سفتی میوه هلو، از روش پردازش تصویر جهت استخراج اطلاعات لازم برای ساخت مدل های کالیبراسیون، استفاده شد. مدل های کالیبراسیون با روش های رگرسیون غیرخطی و شبکه های عصبی مصنوعی براساس تحلیل های مبتنی بر شدت و بافت ساخته شدند. با ارزیابی مدل ها، بهترین نتایج برای روش رگرسیون غیرخطی به دست آمدند. درپایان با ترکیب ویژگی های شدت و بافت و مدل سازی به روش رگرسیون غیرخطی ضریب همبستگی 89\0 برای پیش بینی سفتی میوه هلو به دست آمد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۵ نتیجه