توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر یک دوره تمرینات تناوبی سرعتی بر سطوح سرمی لپتین و لیپوپروتئین های LDL و HDL نوجوانان پسر غیرفعال دارای اضافه وزن
اطلاعات انتشار: فصلنامه پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش، هشتم،شماره۱، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف از اجرای این تحقیق بررسی تاثیر یک دوره تمرینات تناوبی سرعتی بر روی تغییرات سطوح سرمی لپتین و لیپوپروتئین های LDL و HDL نوجوانان پسر غیر فعال دارای اضافه وزن بود. روش پژوهش نیمه تجربی بود و جامعه آماری آن را کلیه نوجوانان 14 تا 16 ساله شهرستان مراغه تشکیل داده بودند که پس از فراخوان عمومی 40 نفر به صورت داوطلبانه و نمونه در دسترس انتخاب شدند. این افراد به دو گروه 20 نفری کنترل و تمرین تقسیم شدند. قبل و بعد از تمرینات از هر نفر آزمایش خون گرفته و میزان لپتین، لیپوپروتئین های LDL و HDL آنها از طریق الایزا اندازه گیری شد. دوره تمرینی شامل 8 هفته و هر هفته 3 جلسه تمرین بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تی همبسته و تی مستقل با سطح معنی داری (05\0p≤) استفاده گردید. نتایج نشان داد هشت هفته تمرینات تناوبی سرعتی باعث کاهش معنی دار لپتین و لیپوپروتئین LDL و افزایش معنی دار لیپوپروتئین HDL سرم مشارکت کننده ها گردید (05\0p≤). تمرینات تناوبی سرعتی بر میزان تغییرات سطوح سرمی لپتین و لیپوپروتئین های LDL و HDL تاثیر معنی داری دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه