توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱نقش پیوندهای روستایی– شهری در توسعه ی اجتماعی نقاط روستایی و رتبه بندی آنها براساس تشابه به راه حل ایده آل TOPSIS (مطالعه ی موردی :شهرستان قیروکارزین)
اطلاعات انتشار: آمايش و توسعه پايدار، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در دو دهه ی گذشته، توجه ویژه ای به نقش شهرهای کوچک در توسعه ی نواحی روستایی و پایداری این سکونتگاهها شده است. یکی از راهبردهای توسعه ی روستایی ، توجه به نقش شهرهای کوچک و تاثیری است که در روستاهای حوزه ی نفوذ خود دارند. اما جایگاه این شهرها در استراتژی های توسعه ی شهری ، نسبت به شهرهای بزرگ ، کمتر مورد توجه بوده است. بنابراین ، توسعه و تقویت شهرهای کوچک علاوه بر این که جز اهداف تمرکز زدایی بوده و باعث توسعه ی ناحیه ای می شود؛ با ارایه ی امکانات و خدمات مختلف شهری به روستاهای حوزه ی نفوذ، بـاعث حفظ روابط ارگـانیک بین شهر و روستا و ثبات جمعیت روستایی و بـالطبع کـاهش مشکلات شهرهـای بزرگ می شوند. در این پژوهش با رویکردی جغرافیایی به بررسی توسعه ی اجتماعی پرداختیم . ادبیات توسعه ی اجتماعی، نحوه ی انتخاب شاخص ها و ارزیابی آنها مورد بحث قرار گرفته و در ادامه با استفاده از مدل TOPSIS ، به رتبه بندی روستاها از لحاظ توسعه ی اجتماعی پرداختیم. شهرستان قیروکارزین به عنوان نمونه، برای این پژوهش انتخاب شد. با استفاده از مطالعات پیمایشی و نمونه گیری 14 روستا و 200 خانوار در 3 دهستان شهرستان قیروکارزین ، به عنوان جامعه ی نمونه، به کار گرفته شده است. روش شناسی تحقیق ، توصیفی – تحلیلی است و طراحی شاخص ها در مقوله ی اجتماعی توسعه تنظیم گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در بیشتر شاخص های اجتماعی ، بین میزان ارتباط شهر با روستا و توسعه ی اجتماعی آنها، رابطه ی معنا داری وجود داشته است. سطح بندی توسعه ی اجتماعی نیز نشان می دهد که دو روستای پوزه هزار قدمی و دشتشور، بیشترین میزان توسعه، روستاهای ده به، سمنگی و ریکان سطح توسعه ی متوسط و 9 روستای شاه محیط، شهرک قلات، عروسک، کردشول، کردیل، کماسیج، مبارک اباد، نه تن، نهویه در پایین ترین سطح قرار دارند.

۲شاخص های کیفیت زندگی در مراکز شهری پایدار
اطلاعات انتشار: شهر و ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۸
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه