توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تحلیل بازدارنده های مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: دشت همدان– بهار)
اطلاعات انتشار: كشاورزي بوم شناختي، , دوره  ۵ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۱
با توجه به نقش آب در فعالیت های کشاورزی دشت های کم آب کشور و تاثیر کمبود آب بر کشاورزی این مناطق، می توان راهکار مناسب برای ادامه فعالیت کشاورزی در آینده را استفاده علمی از آب دانست. دشت همدان– بهار نیز به عنوان یکی از دشت های کم آب کشور از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین شناخت چالش ها و بازدارنده های مدیریت منابع آب در این دشت ضروری به نظر می رسد. هدف این پژوهش مقایسه بازدارنده های مدیریتی منابع آب از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان دشت همدان –بهار و بررسی ارتباط بین ویژگی های فردی و زراعی کشاورزان با رفتارهای مدیریت منابع آب می باشد. روش این پژوهش از نوع توصیفی–پیمایشی است و ابزار پژوهش، شامل پرسشنامه بازدارنده های مدیریتی منابع آب و پرسشنامه سنجش رفتارهای مدیریت منابع آب است. در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دیدگاه کاربران و کشاورزان در ارتباط با عامل های بازدارنده های مدیریتی، تنها عامل آموزش و ترویج (t=8.39، p<0.01) تفاوت معناداری داشت. ضمن آن که از بین ویژگی های فردی و زراعی کشاورزان با رفتارهای مدیریتی آنها عامل های سن (b=–0.253 و P=0.05)، سطح تحصیلات (b0.05 و P=0.002) و میزان درآمد (b=0.264 و P=0.044) با رفتارهای مدیریتی کشاورزان نیز ارتباط معنی داری مشاهده شد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه