توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱خودکارآفرینی، ابزار مواجهه با بحران اشتغال در کشور
اطلاعات انتشار: پژوهشنامه بازرگاني، پاييز, دوره  ۶ , شماره  ۲۴، سال
تعداد صفحات: ۳۷
افزایش جمعیت، ضعف در برنامه ریزی صحیح و بلندمدت اقتصادی، و فقدان برنامه جامع و همه سو نگر برای پرورش نیروی انسانی، از مهمترین مسائل و مشکلاتی است که امروزه باعث شده است تا پدیده اشتغال به یک بحران و ضرورت اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود. از طرفی تحولات انقلابی اخیر، حاصل از همگرایی بین فرایند توسعه اطلاعات و فرایند توسعه فناوری ارتباطات، به نوبه خود منجر به چالش ها و فرصت های جدیدی بر سر راه اشتغال شده است که خود، مستلزم انتخاب راهبردی جدید برای ورود به قرن 21 است. خودکارآفرینی مهمترین راهبردی است که برای پاسخگویی به چالش ها و بهره گیری از فرصت های فوق پیش بینی می شود. در این مقاله، کار، انسان، ساختار و فناوری ارتباطات به عنوان عناصر اصلی راهبرد خودکارآفرینی معرفی می شود. در این راستا معنای جدید این مفاهیم در قالب یک اقتصاد خودکارآفرین معرفی خواهد شد. علاوه بر آن با استفاده از روش دلفی در سه مرحله، نظرسنجی لازم از برخی خبرگان به عمل آمده است و موانع توسعه این راهبرد در ایران و پیشنهادات لازم برای کاربرد آن ارایه می گردد. راهکارها و موانع ارایه شده بیشتر به مسائل مدیریتی و مواردی نیز به مسائل مربوط به بیمه، آموزش، مالیات و بازنشستگی اشاره دارد.

۲نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان (مطالعه دو شرکت خودرو ساز ایرانی)
اطلاعات انتشار: دانش مديريت، زمستان, دوره  ۱۹ , شماره  ۷۵، سال
تعداد صفحات: ۲۳
در اقتصاد مبتنی بر دانش از سرمایه فکری به منظورخلق و افزایش ارزش سازمانی استفاده می شود و موفقیت یک سازمان به توانایی اش درمدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد. به علاوه، یکی از قابلیت های مهم سازمانی که می تواند به سازمان ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیارنماید و برای آنها در مقایسه با سازمان های دیگر «مزیت سازمانی پایدار» ایجاد کند، سرمایه اجتماعی است. از این رو، هدف این مقاله بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری دو شرکت خودرو ساز ایرانی است. روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی و جامعه آماری این تحقیق نیز مدیران شرکت های مورد مطالعه بودند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در این دو شرکت بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری شان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به عبارت واضح تر، با افزایش سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری شان در ابعاد انسانی، ساختاری و رابطه ای افزایش یافته است.

۳طراحی مدل تصمیم گیری استراتژیک صنعتی ساخت یا خرید درزنجیره تامین خودروی مگان با روش مدلیابی معادلات ساختاری و الگوریتم ANP
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین، سال
تعداد صفحات: ۲۰
باتوجه به محدودبودن منابع سازمانی و فضای رقابتی حاکم برتولید خودرو تدوین پروژه هایی که منجر به تحقق اهداف استراتژیک و اجرای استراتژی و درنهایت تحقق چشم اندازسازمانی شود بسیار مهم است بدون تردید یکی از مهمترین اجزای تولید صنعتی زنجیره تامین آن صنعت می باشد یکی از مهمترین پروژه ها درصنعت خودرو پروژه های مربوطبه خودکفایی ساخت درزنجیره تامین داخلی است دراین تحقیق درخصوص استراتژی تصمیم گیری ساخت یا خرید درزنجیره تامین خودروی مگان است طبق نظر خبرگان صنعت خودرو معیارهای گوناگونی از قبیل معیارهای مالی منابع انسانی تکنولوژی و صنعت مهندسی حمایت سیستمی سبک مدیریت زنجیره تامین و لجستیک دولت و ... به عنوان مهمترین مولفه هیا صنعت خودروسازی کشور درنظر گرفته شدها ست و سپس با روش مدلیابی معادلات ساختاری SEM توسط نرم افزار لیزرل معیارها مورد سنجش ساختاری قرارگرفته شد و درنهایت هشت معیار و زیرمعیارهای مربوطه مورد تایید قرارگرفت سپس یک ساختار سلسله رماتب شبکه ای طبق الگوریتم فرایند تحلیل شبکه ای ANP ترسیم نموده و براسا مقایسات انجام شده از بین سه گزینه ساخت مشارکت و خرید با استفاده از نرم افزار مربوطه گزینه ساخت خودکفایی مورد تاکید قرارگرفت.

۴تبیین مدل تاثیرگذاری هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش سبکهای رهبری
اطلاعات انتشار: مدرس علوم انساني، پاييز, دوره  ۱۱ , شماره  (پياپي ۵۵) (ويژه نامه مديريت)، سال
تعداد صفحات: ۲۴
علم به قدرت و نفوذ عواطف در حیات ذهنی انسان پی برده و در حال کشف و تببین جایگاه هیجانات و عواطف در فعالیتها، رفتارها، حرکات و سکنات انسانی است. در حوزه مطالعه هوش، سیر مطالعات از هوش منطقی که بر پایه شناخت استوار است به سمت هوش عاطفی حرکت کرده است. از دهه 1990 این مفهوم در ادبیات مدیریت به کار رفته و از مهارتهای جدید مدیریت رفتار سازمانی است. تحقیقات نشان می دهد که رهبران موثر از درجه بالایی از هوش عاطفی برخوردارند. مدیران برخوردار از هوش عاطفی، رهبرانی موثر هستند که اهداف را با حداکثر بهره وری و با کسب رضایت و تعهد سازمانی کارکنان محقق می سازند. از آنجا که سبک رهبری به عنوان یک الگوی رفتاری مستمر مدیران نقش تعیین کننده ای در تعهد سازمانی کارکنان دارد. سوال اساسی این است که نقش سبکهای رهبری (تحول گرا، تعامل گرا) بر فرایند تاثیرگذاری مولفه های هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان چگونه است. در تحقیق حاضر با تحلیل آرای صاحبنظران در خصوص جایگاه هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان برای بررسی نقش سبکهای رهبری یک مدل مفهومی طراحی گردید. یافته ها نشان می دهد که سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا مکمل هم بوده، بر رابطه بین هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیرگذار هستند و تاثیرگذاری سبک رهبری تحول گرا بیش از سبک رهبری تعامل گرا است.

۵فراموشی سازمانی هدفمند (استراتژیک): اکسیر رقابت پذیری درسازمان
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني)، زمستان, دوره  ۱۳ , شماره  ۴ (پياپي ۶۴)، سال
تعداد صفحات: ۲۶
در طی دهه گذشته، شرکت ها به شکل فزاینده ای به ارزش مدیریت دانش و یادگیری سازمانی پی برده اند و محققان چنین فرایند هایی را به شکل وسیعی مطالعه کرده اند. با وجود این هنوز برخی نکات در مباحث کنونی دانش سازمانی مبهم است. ‹‹شرکت ها نه تنها یاد می گیرند، بلکه آنها فراموش نیز می کنند››. در حقیقت مدیریت دانش به دنبال خلق فرایند هایی است که نه تنها به یادگیری و حفاظت از دانش مفید، بلکه برای عدم یادگیری و پرهیز از آنچه که مهم نیست هم به کار می آید. فراموشی همانند یادگیری ساده نیست و ممکن است زیان آور یا سودمند باشد و در دو بعد هدفمند و غیر هدفمند قابل درک است. اما در هر حال به گونه چشم گیری هم در بعد مثبت و هم در بعد منفی بر رقابت پذیری یک شرکت موثر خواهد بود.در این مقاله ضمن بررسی مفهوم و اشکال فراموشی سازمانی، با توجه به اهمیت استراتژیکی فراموشی سازمانی هدفمند قصد بر آن است تا علاوه بر سنجش میزان فراموشی سازمانی هدفمند، ارتباط آن با رهبری فرهمند بررسی شود. در این راستا از طریق پرسشنامه از نظرات 165 مدیر سطوح عالی، میانی و سرپرستی در زنجیره تامین صنعت خودرو ایران استفاده شد. تحلیل همبستگی داده های حاصل از آزمون استقلال کای مربع بیانگر وجود رابطه معناداری بین هریک از ابعاد فراموشی هدفمند (بعد دانش جدید وبعد دانش موجود ) و رهبری فرهمند می باشد.

۶طراحی مدل ارزش کلی درک شده محصولات سفارشی سازی شده انبوه بر اساس تئوری های مرتبط با ارزش تمایز فردی
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني)، زمستان, دوره  ۱۵ , شماره  ۴ (پياپي ۷۳)، سال
تعداد صفحات: ۲۲
تحقیقات نشان داده است که سفارشی سازی انبوه ارزش بیشتری را به مشتری ارائه می کند. در این راستا، مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چگونه ارزش تمایز فردی بر ارزش کلی درک شده و قصد خرید محصولات سفارشی سازی شده انبوه اثر می گذارد. در این تحقیق تمایزات فردی موثر در غالب سه بعد نیاز به بهینه سازی، تمرکز بر زیبایی محصول و نیاز به منحصر به فرد بودن منعکس می شود.در این ارتباط مدل مفهومی بر اساس تئوری مشارکت، تئوری وظیفه ای نگرش ها و تئوری های مطلوبیت منحصر به فرد بودن ارائه و آزمون شده است. این تحقیق توسعه ای – پیمایشی بوده و در آن دانشجویان مدیریت بازرگانی دانشگاه های تهران و تربیت مدرس مورد سوال قرار گرفتند. به طور کلی اطلاعات به دست آمده از پاسخ ها در غالب مدل مفهومی رابطه میان سه بعد تفاوت های فردی مصرف کننده و ارزش کلی درک شده و قصد خرید محصولات سفارشی سازی شده انبوه را تایید می نمایند.

۷بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسوولیت اجتماعی سازمان ها (CSR) (وزارت نیرو به عنوان مورد)
اطلاعات انتشار: جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان)، زمستان, دوره  ۲۱ , شماره  ۴ (پياپي ۴۰)، سال
تعداد صفحات: ۲۰
این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسوولیت اجتماعی سازمان ها می پردازد که وزارت نیرو به عنوان مورد تحقیقاتی انتخاب شده است. در این مقاله مبــاحث به دو بخش تقسیم شده اند. نخست مباحث مربوط به فرهنگ سازمانی و مدیریت فرهنگ سازمانی عنوان می شود و سپس تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر پیاده سازی مسوولیت اجتماعی سازمان ها بررسی می شود. در این پژوهش، ابتدا مباحث مربوط به ادبیات تحقیق با استناد به مقالات و مدل های معتبر بررسی شده است، که فهرست اولیه مربوط به معیارهای فرهنگ سازمانی از مدل بارون و گرینبرگ و معیارها مسوولیت اجتماعی سازمان ها از مدل دنیسون استفاده گردید است و اصلاحات لازم در این فهرست، از طریق انجام مصاحبه گروه کانون با کارشناسان و صاحبنظران شکل گرفت. همچنین برمبنای این معیارها، پرسشنامه ای طراحی شد که با استفاده از روش های آزمون تحلیل واریانس فریدمن و آزمون دوجمله ای، فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.از یافته های این مقاله می توان به این نتیجه رسید که بین مولفه های فرهنگ سازمان و مسوولیت پذیری اجتماعی سازمان همبستگی مثبت و بالایی وجود دارد  (P<%5)و اینکه مدل ذهنی کارکنان، اصلی ترین مولفه موثر بر مسوولیت پذیری اجتماعی سازمان می باشد.

۸هوش معنوی، ابزار تحول آفرینی رهبران سازمان (مطالعه موردی در شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران)
اطلاعات انتشار: بهبود مديريت، بهار, دوره  ۶ , شماره  ۱ (پياپي ۱۵)، سال
تعداد صفحات: ۲۷
هزاره سوم فصل جدیدی را پیش روی مدیران گشوده و بقای سازمان ها به میزان زیادی در گرو هوشمندی مدیران قرار گرفته است. چالش ها و بحران های جهانی، تغییرات سریع فناورانه، پیچیدگی ها و تنوع روزافزون جمعیت شناختی نیروی کار و مسایلی از این قبیل که از ویژگی های این قرن هستند، ذهن مدیران را بیش از پیش به چالش کشیده است. در این میان، روانشناسان بر این عقیده اند که انسان های هوشمند بهتر از دیگران می توانند راه خود را در موقعیت های پیچیده پیدا کنند. برای هوشمندی به عنوان یک مفهوم کلی، سازه های متعددی مطرح است. نویسندگان این مقاله تلاش نموده اند تا سازه ای جدید را با عنوان «هوش معنوی» معرفی و تاثیر آن را بر تحول آفرینی مدیران، از دید پیروانشان بررسی کنند. دو سازمان یکی در بخش دولتی و دیگری در بخش خصوصی صنعت نفت، بر اساس تمایل مدیرانشان برای شرکت در این تحقیق انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه چند عاملی رهبری، MLQ و پرسشنامه هوش معنوی (SQ)، می باشد. داده ها با استفاده از دستگاه معادلات ساختاری و با روش PLS، تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهند که در هر دو بخش خصوصی و دولتی رابطه ای قوی میان مولفه های هوش معنوی و رهبری تحول آفرین وجود دارد.

۹طراحی و تدوین استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره جهت انتخاب مدیران در بانک ملی (مطالعه موردی: استان اصفهان)
اطلاعات انتشار: مديريت صنعتي، پاييز, دوره  ۵ , شماره  ۱۳، سال
تعداد صفحات: ۱۷
سازمانهای کنونی برای مواجه با چالشهای گسترده فراروی خود، باید طرح جامعی برای مدیریت استعدادهای خود داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که نظام جانشینی مطلوبی را برای آموزش و به کار گماردن افراد مستعد در مناصب حساس و مدیریتی، پیاده می کنند. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر با هدف ارایه الگوی مناسب برنامه جانشین پروری با استفاده از فنون تصمیم گیری چند معیاره در بانک ملی استان اصفهان انجام شده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری آن 25 نفر از مدیران ارشد بانک ملی استان بوده اند، که با توجه به تعداد نمونه از آزمون آماری t برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. پس از استخراج معیارهای لازم با مطالعات کتابخانه ای، جهت بومی سازی قابلیتهای مدیریتی در یک جلسه طوفان ذهنی با مدیران ارشد استان، تعداد 25 معیار نهایی استخراج گردید. نمره وزنی معیارها با استفاده از روش برنامه ریزی غیرخطی و نرم افزار NLP محاسبه شد. در نهایت معیارها (قابلیتها) به همراه نمره وزنی آنها جدولی را تشکیل میدهند که مدیریت می تواند بر اساس اطلاعات این جدول و به کارگیری روش ساده SAW به ارزیابی کلیه کارکنان جهت برنامه های آموزشی آتی و تعیین جانشین مناسب برای مناصب کلیدی و حساس بنماید. برخی ازدستاوردها و نتایج این مدل عبارتند از: تشکیل ماتریس قابلیتها به همراه اهمیت آنها، طراحی و تدوین الگوی علمی جانشین پروری، جلوگیری از هزینه های ناشی از بلاتصدی ماندن پستهای کلیدی، شفاف سازی سیستم انتصابات و ایجاد انگیزش در کارکنان و متعادل کردن توقعات آنان، جلوگیری از هدر رفتن هزینه های آموزشی و جهت دهی به نظام آموزشی سازمان، برنامه ریزی نظام پاداش، ایجاد و تشکیل خزانه استعدادها، تعیین و استفاده از مدل در جابجایی و انتقال کارکنان و موارد مشابه.

۱۰حکمت سازمانی: گذار از مدرنیسم به سوی پست مدرنیسم
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۹
مفهوم سازی محدود کننده اثبات گرا و عینت گرای مدرنیسم از حکمت آن را فاقد معنی و مفهوم کرده است. رویکرد عملیاتی سازی مفهوم «حکمت» مورد استقبال برخی مجامع علمی قرار گرفت. در این مقاله تلاش می شود نشان داده شود گذار از چارچوب مفهوم سازی ذات گرایان از حکمت و جستجو برای جایگزینی این رویکرد محدود با رویکردی جامع تر می تواند گزینه ای جالب برای نظریه پردازان سازمانی باشد. یکی از استراتژی هایی که برخی تئوری های «حکمت» گرایش به استفاده از آن پیدا کرده اند، روشی دیاکلتیکی بر پایه تلاش برای توضیح مفهوم اصلی از طریق تمایز آن با «آنتی تزش » است. پس بایداجازه داد تا حکمت نادان باشد یعنی تلاش جامعی برای توسعه مفهوم حکمت صورت گیرد تا شامل صداهایی باشد که به ندرت شنیده می شود. این محدودیت زدایی از چارچوب حکمت ما را قادر می سازد تا انگیزه عقل گرایان برای سرکوب تنوع و عدم تجانس واقعیات سازمانی را به حالت تعلیق درآورده و بار دیگر حکمت را از نو ترجمه کنیم.

۱۱نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در پروژه های معماری سازمانی
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع، سال
تعداد صفحات: ۱۷
دلایل متعددی برای شکست پروژه های معماری سازمانی در شرکت ها وجود دارد که به زعم متخصصین حوزه فناوری اطلاعات، یکی از مهمنرین این عوامل نبود توجه کافی به جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از سه لایه اصلی تشکیل دهنده سازمان های گسترده امروزی می باشد. به دلیل اهمیت ویژه این موضوع، پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر معماری سازمانی انجام پذیرفته است. در همین راستا، شرکت های هلدینگ بورسی به دلیل پیچیدگی ساختار نظارتی و پر رنگ بودن نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مطالعه انتخاب شده است . ارتباط بین متغیرهای تحقیق بر اساس مدلی بر گرفته از اطلس فناوری بیان شده و براین اساس سؤالات و فرضیاتی ارائه شده است. تمامی فرضیات مطرح شده، در این تحقیق، بر اساس اطلاعات جمع آوری شده و تحلیل به وسیله روش های آماری مورد پذیرش واقع شد. نتایج این پژوهش بیانگر این مطلب است که برنامه ریزی به منظور پروژه های معماری سازمانی با توجه ویژه به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات موفق تر خواهد بود.

۱۲ارائه ی مدلی جهت بررسی عوامل اصلی ماتریس SWOT با رویکرد F.MCDM
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس ملی تکنیک های مدیریت و اقتصاد پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۹
با وجود قابلیت های ابزار SWOT در حوزهی مدیریت استراتژیک جهت شناسایی شرایط محیطی و توانایی درونی سازمان ها،تاثیر قضاوت ها و تجربیات شخصی در وزندهی زیرمعیارها و اولویت بندی استراتژی ها؛ قابلیت اطمینان آن را تا حدی زیر سوالمیبرد. هدف از این تحقیق ارائه مدلی برای انتخاب استراتژی های وظیفه ای براساس رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی است.در این تحقیق از روش کتابخانهای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است و روش انجام کار، توصیفی– تحلیلی است. –همچنین پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی محسوب می شود. استراتژی های به دست آمده ابتدا به کمک روش ELECTREغربالگری شدند، با استفاده از روش DEMATEL فازی به بررسی تأثیرگذاری و تعیین روابط بین عوامل اصلی SWOT پرداختهشد ارائه ی این مدل با مطالعه ی موردی در شرکت خدمات مهندسی برق همراه است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از ایناست که معیار تهدید تأثیر گذار ترین و فرصت تاثیر پذیر ترین عامل می باشد.

۱۳رتبه بندی استراتژی های جذب منابع مالی در صنعت بانکداری با رویکرد تصمیم گیری گروهی چند معیاره فازی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه، سال
تعداد صفحات: ۷
امروزه به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و موسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، تسلط بر عوامل مؤثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویژه ای یافته است. در این مقاله برای تعیین جذب منابع مالی به رتبه بندی استراتژی های جذب منابع مالی در صنعت بانکداری با رویکرد تصمیم گیری گروهی چند معیاره فازی پرداخت است.بدین منظور توسط مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای شاخص ها و زیر شاخص های تأثیرگذار استخراج گردیدو به سبب تأثیرگذاری ویژه شاخص ها بر روی یک دیگر و همین طور مؤثر بودن زیرشاخص ها بر روی سایر خوشه ها، از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی در حل مسأله و یافتنزیر شاخص ها بهره جسته و در نهایت به کمک روش تاپسیس فازی مثلثی اولویت بندی شعب پست بانک، مورد بررسی قرار گرفته است . ابزارمورد استفاده ،پرسش نامه است توسط که جامعه آماری پژوهش 10 نفر از افراد خبره از کارکنان پست بانکمرکزی انجام شده است. نتایج حاکی از آن است توسعه بانکداری الکترونیکی در رتبه اول، جذب منابع ارزان قیمت، دسترسی آسان به امکانات و قابلیت های بانک نوآوری در خدمات به ترتیب در رتبه های دوم، سوم و چهارم قرار گرفتند.

۱۴طراحی و تحلیل الگوی عملیاتی جانشین پروری
اطلاعات انتشار: ماهنامه كنترل كيفيت، هفتم،شماره۴۳، آذر و دي ، سال
تعداد صفحات: ۱۲
شرکتهای برتر و پیشرو برای پیاده سازی یک نظام جانشینی مطلوب، همواره قابلیت ها و شایستگی هایی را برای مشاغل مختلف، جهت ارتقا و تعالی کارکنان، طراحی و تبیین می کنند. در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی، الگویی برای جانشین پروری ارائه شده است. اطلاعات میدانی از طریق مصاحبه با مدیران ارشد استان، سپس روش طوفان ذهنی و در نهایت دو پرسشنامه مجزا جمع آوری گردیده است. پرسشنامه اول به منظور بررسی وضعیت موجود بوده که با آزمون t مشخص گردید بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، شکاف معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از پرسشنامه دوم نیز منجر به استخراج 25 قابلیت برای مدیران عملیاتی گردید. از جمله قابلیت های مدل، شفاف و مکتوب کردن قابلیت های مدیریتی و استخراج ماتریس قابلیت ها و استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در تصمیم گیری نهایی برای انتخاب کارکنان برتر، جهت مشاغل حساس وکلیدی است. استفاده از این مدل باعث می شود که مدیران به جای استناد به معیارهای کلی و ذهنی، تک تک قابلیت های کارکنان را با روشهای مشخص و علمی نظیر کانون های ارزیابی، اندازه گیری کنند و بدین طریق پاسخی قانع کننده به انتظارات کارکنان بدهند. اجرای این مدل نه تنها نیاز سازمان به تعداد بیشتری از مدیران و کارکنان مستعد را تامین می کند بلکه در حفظ و نگهداری افراد کلیدی در سازمان نیز موثر واقع می شود.

۱۵احساس مثبت نسبت به کار و تعهد کاری پل ارتباطی بین اخلاق کار اسلامی و عملکرد وظیفه ای.(مورد مطالعه : دانشگاههای دولتی)
اطلاعات انتشار: پژوهشنامه مديريت اجرايي، چهارم،شماره۸، ، سال
تعداد صفحات: ۲۰
در دنیای متحول و رقابتی امروز، سازمان ها بخش عظیمی از انرژی خود را صرف توجه به کارکنانی می کنند که عملکرد آن ها، عامل اصلی موفقیت سازمانهاست. عوامل مختلفی بر عملکرد وظیفه ای کارکنان اثرگذارند، از جمله، اخلاق کار اسلامی، احساس مثبت نسبت به کار و تعهد کاری. هدف این تحقیق، بررسی نوع و تاثیر این عوامل، با استفاده از روش توصیفی– علی، بر عملکرد وظیفه ای است. لذا با توجه به نقش مهم دانشگاه در تربیت نیروی انسانی، دانشگاههای دولتی کشور به عنوان جامعه آماری تعیین شد. سپس بر اساس روابط بین متغیرها، فرضیات و الگوی مفهومی ارائه گردید. در مرحله بعد با استفاده از اطلاعات بدست آمده از280 نفر از جامعه آماری، همچنین با بکارگیری فنون تحلیل عاملی و روش تجزیه مولفه های اصلی، ابعاد متغیرهای ارائه شده در الگوی تحقیق، مفهوم سازی و سپس با بکارگیری رگرسیون چندگانه فرضیات آزمون شد. نتایج نشان داد که عملکرد وظیفه ای هم بطور مستقیم و هم غیر مستقیم تحت تاثیر اخلاق کار اسلامی(45\.)، احساس مثبت به کار(50\.) و تعهد کاری(19\.) قرار دارد.

۱۶طراحی الگوی هویت برند صنعت ورزش ایران (مورد مطالعه: لیگ برتر فوتبال)
اطلاعات انتشار: فصلنامه مدرس علوم انساني ( پژوهش هاي مديريت در ايران)، هفدهم،شماره۴، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۱
فوتبال صنعتی است که برندینگ و اساس آن یعنی هویت برند، اهمیت فوق العاده ای در آن دارد. بطوریکه محققان، در کشورهای صاحب فوتبال الگوهای برند خاصی در ارتباط با آن ارائه داده اند. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با هدف کاربردی، اطلاعات در دو فاز کیفی و کمی گرد آوری گردید. جامعه آماری، شامل 10 نفر از خبرگان مرتبط و کارشناس در زمینه تحقیق، و تماشاگران 6 تیم لیگ برتری که در ورزشگاه حاضر شدند، می باشد. حجم نمونه در فاز اول 300 و فاز دوم 720 نفر بود که با روش تصادفی ساده و با نسبت برابر، از هواداران تیم ها انتخاب شد. بر این اساس پژوهشگران ضروری دیدند که بر پایه دیدگاههای نوین تئوری هویت برند (کو 2009، شیلهانک 2008، کلمن 2011، زوچرماگلیو 2011، سیلوریا 2011، ریچلیو2011) و با در نظر گرفتن الگوهای هویت برند چند کشور دارای برند فوتبال (آلمان، اسپانیا، فرانسه، کره جنوبی) به همراه استفاده از نظرات خبرگان و هواداران، الگوی عوامل هویت برند تیم های حاضر در لیگ برتر فوتبال کشور در فصل 92\91 را ارائه نمایند و در نهایت با استفاده تحلیل عاملی و الگوی معادلات ساختاری دیدگاهی نوین در مورد ابعاد هویت برند فوتبال کشور ارائه شدکه به ترتیب بار عاملی عبارتند از: موفقیت (97\.)، تحویل کالا (92\.)، منطقه بومی تیم(89\.)، بازیکنان ستاره(88\.)، لوگو، هواداران، سابقه، رقیب سنتی(87\.)، سنت(85\.)، عملکرد تیم(82\.)، استادیوم(72\.) و پرسنل غیر بازیکن(51\.).

۱۷بررسی نقش نیازهای خود تعریفی طرفداران بر قصد خرید آن ها از محصولات و خدمات شرکت های حامی باشگاه های ورزشی (مطالعه موردی: طرفداران باشگاه والیبال پیکان)
اطلاعات انتشار: مجله مديريت و توسعه ورزش، سوم،شماره۲(پياپي ۳۰۲)، پاييز و زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۲۲
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نیازهای خود تعریفی طرفداران باشگاه های ورزشی بر قصد خرید آن­ها از محصولات و خدمات شرکت­های حامی باشگاه بود. روش­شناسی: این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از جنبه روش، توصیفی– پیمایشی است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه سنجش نیازهای خود تعریفی طرفداران از مطالعه استوکبرگر و همکاران (2009) با 9 سوال و سنجش نیات، نگرش و رفتار مصرفی طرفداران برگرفته از مطالعه کو (2009) با 9 سوال بوده است. روایی پرسشنامه به تایید سه نفر از اعضای هیات علمی رشته مدیریت بازاریابی و دو نفر از مدرسان رشته مدیریت ورزشی رسید. برای تایید پایایی پرسشنامه نیز از ضریب «آلفای کرونباخ» استفاده شد که میزان این ضریب823\0 به دست آمد تایید گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر، با توجه به ممنوعیت حضور بانوان در مسابقات والیبال لیگ برتر کشور، تمامی مردان طرفدار باشگاه والیبال «پیکان» بودند که پرسشنامه­ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس (آسان) میان 400 نفر از طرفداران توزیع گردید. برای آزمودن فرضیه­های تحقیق از تحلیل رگرسیون و همبستگی استفاده شد. یافته­ها: نتایج نشان داد تامین دو نیاز خود تداومی (احساس شباهت) و خود تمایزی (متمایز بودن) طرفداران از طریق باشگاه­ها بر تعلق آن ها به باشگاه تاثیر مثبت دارد و تعلق طرفداران به باشگاه و استفاده شرکت­ها از ابزار حامی­گری ورزشی بر تصویر برند شرکت حامی­گر و قصد خرید آن ها از محصولات و خدمات شرکت­های حامی­گر تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: باشگاه­های ورزشی می­توانند با نزدیک کردن خود به مخاطبان ورزشی و افزایش میزان مشابهت­شان با آن ها از طریق تقویت ارزش­ها و خصوصیات مشترک و همچنین متمایز ساختن خود از سایر باشگاه­ها با استفاده از خصوصیات و مزایای خاص سبب افزایش تعلق طرفداران به باشگاه شوند و از سوی دیگر همکاری شرکت­های تجاری با باشگاه­های پرطرفدار سبب تقویت تصویر برند شرکت و نیت خرید طرفداران از محصولات و خدمات­شان شوند.

۱۸بررسی تاثیر فضیلت سازمانی و تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی
اطلاعات انتشار: فصلنامه مطالعات مديريت (بهبود و تحول)، شماره۷۳، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۲۴
درگذشته، تنها به تئوری سازی، تحقیق و کاربرد مثبت گرایی در حوزه روانشناسی توجه می شد ولی امروزه تحقیقات مثبت گرایی به حوزه مطالعات سازمانی راه پیداکرده است. کاربرد روانشناسی مثبت گرا در حوزه سازمانی، تحت عنوان «روانشناسی سازمانی مثبت» خوانده می شود. در زمینه کاربرد روانشناسی مثبت گرا در حوزه سازمان و مدیریت دو رویکرد عمده «رفتار سازمانی مثبت گرا »و «پژوهش های سازمانی مثبت گرا» مطرح است. در سال های اخیر، عمده تحقیقات در این حوزه عمدتاً بر روی رفتارهای سازمانی مثبت گرا متمرکز بوده است. در این پژوهش، به بررسی تاثیر فضیلت سازمانی که یکی از حوزه های کاربردی پژوهش های سازمانی مثبت گرا است، بر روی تعلق خاطر کاری و تعهد سازمانی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان سازمان های متولی امر ساخت وساز در شهر رشت و ابزار مورداستفاده در این پژوهش، پرسش نامه های استاندارد فضیلت سازمانی، تعلق خاطر کاری و تعهد سازمانی می باشد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها مدل مفهومی ارائه شده را تایید می نماید. هم چنین نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار فضیلت سازمانی بر تعهد سازمانی و تعلق خاطر کاری و تاثیر مثبت و معنادار تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی در سطح اطمینان 59 درصد می باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۸ از میان ۱۸ نتیجه