توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی اثر منگنز بر غلظت لیپوپروتئین های پلاسما و کبد و فعالیت لیپوپروتئین لیپاز در رات
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، تابستان, دوره  ۵ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۷
مقادیر بالاتر از نرمال منگنز می تواند اثرات سمی شدیدی بر سیستم های مختلف بدن از جمله کبد اعمال کند و به نظر می رسد متابولیسم لیپوپروتئین ها می تواند تحت تاثیر غلظت های بالای منگنز قرار گرفته و میزان آن در خون و کبد تغییر کند. در این پروژه تغییرات چربی های پلاسما شامل کلسترول، تری گلیسیرید VLDL–C، LDL–C، HDL–C و فعالیت آنزیم لیپوپروتئین لیپاز و همچنین تغییرات تری گلیسرید و فسفولیپیدهای کبد در رات متعاقب دوزهای مختلف منگنز بررسی گردید. مقادیر مختلف منگنز به صورت دوزهای مزمن ( (2 mg\kgبه مدت 30 روز و دوزهای حاد ((15 mg\kg به مدت دو روز به صورت داخل صفاقی به رات ها تزریق شد. پس از مدت زمان یاد شده متعاقب تزریق دوزهای مزمن مقادیر کسترول، تری گلیسیرید، VLDL–C و HDL–C  پلاسما نسبت به کنترل افزایش نشان داد در حالی که LDL–C کاهش نشان داده است. در دوزهای حاد نیز مقادیر کلسترول و LDL–C افزایش نشان داد، اما هیچ تغییری در سطح تری گلیسرید و VLDL–C پلاسما نسبت به کنترل مشاهده نگردیده است. درهر دو حالت مزمن و حاد، فسفولیپیدها و تری گلیسریدهای کبد افزایش نشان داده و فعالیت لیپوپروتئین لیپاز پلاسما کاهش داشته است. نتایج این پروژه نشان می دهد منگنز در غلظت های مختلف، متابولیسم لیپوپروتئین ها را هم در پلاسما و هم در کبد، تحت تاثیر قرار می دهد و بدین ترتیب اثرات متفاوتی را بر سیستم های مختلف بدن اعمال می کند.

۲مطالعه اثر تداخلی ایندیوم بر جذب روده ای آهن با استفاده از روش everted gut sac
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان، بهار, دوره  ۱۰ , شماره  ۱ (مسلسل ۲۷)، سال
تعداد صفحات: ۷

۳تاثیر مس در جلوگیری از اثرات سمی آلومینیم بر متابولیسم چربی ها در موش ها
اطلاعات انتشار: مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه، زمستان, دوره  ۱۷ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۸
پیش زمینه و هدف: گزارشات موجود، حاکی از تغیرات متابولیسم چربی ها در افراد مبتلا به بیماری کلیوی تحت درمان با دیالیز می باشد. در این بیماران غلضت آلومینیم (AI) خون بیشتر از حالت طبیعی است. از طرفی، مس دارای کاربردهای بالینی متعددی می باشد و این احتمال که مس بتواند اختلالات ایجاد شده توسط آلومینیم را جبران کند، مساله ای است که باید مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد.مواد و روش ها: در این مطالعه، از رات های نر نژاد Wistar استفاده شد. حیوانات در یک گروه کنترل و 3 گروه آزمایش، روزانه از طریق صفاتی به ترتیب سرم فیزیولوژی، مس و آلومینیم به شکل ملح کلراید و آلومینیم– مس توام، در دوره های 15 روز (آلومینیم 15، مس 5.1 mg\kg)، 30 روز (آلومینیم 5، مس 5.0mg\kg) و 60 روز )آلومینیم 1، مس (1.0mg\kg دریافت می کردند. غلضت TG، کلسترول، HDL، VLDL، LDL، اسیدهای چرب، فعالیت آنزیم LPL پلاسمایی و همچنین فسفولیپید و TG کبدی اندازه گیری و با گروه کنترل مقایسه گردید.یافته ها: AL در دوره حاد منجر به کاهش TG به میزان 69.23 درصد شد که تزریق همزمان مس این کاهش را تا حدی جبران و به 35.38 درصد رساند. اسیدهای چرب که طی دوره حاد مصرف آلومینیم افزایشی معادل 86.06 درصد داشت، با مصرف همزمان مس به 26.22 درصد کاهش پیدا نمود. تاثیر مس بر فعالیت آنزیم LPL قابل توجه است. آلومینیم در طی فاز حاد، افزایشی معادل 84 درصد در فعالیت این آنزیم ایجاد کرد ولی به دنبال مصرف مس این میزان به 36.4 درصد تقلیل یافت. این تاثیرات در دوره مزمن چندان قابل توجه نبوده و از نظر آماری معنی دار نمی باشد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مس تا حدی توانست اثرات سمی آلومینیم را بر پارامترهای لیپیدی تعدیل کند که این اثرات را احتمالا از طریق مکانیسم های داخل سلولی مثلا cAMP و نیز تغییر فعالیت LPL در پلاسما اعمال می کنند.

۴مقایسه اثر آهن فریک و فرو بر رشد با سیلوس سریوس و اشرشیاکلی
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، بهار و تابستان, دوره  ۳ , شماره  ۷، سال
تعداد صفحات: ۴

۵تاثیر استنشاق فلز روی در معدن بر عملکرد بعضی از دستگاه های بدن
اطلاعات انتشار: يافته، زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۴ (پیاپي ۱۹)، سال
تعداد صفحات: ۵
مقدمه: عوارض ناشی از مسمومیت با فلز روی طی مطالعات متعددی بررسی شده است. از جمله این عوارض فیبروز ریه متعاقب استنشاق روی است. در مورد عوارض مزمن استنشاق این فلز در کارگران معادن ابهاماتی وجود دارد. انجام معاینات غربالگری دقیق و صحیح شاغلین معادن روی نیاز به شناخت قبلی از فراوانی نسبی عوارض مزمن ناشی از تماس استنشاقی با این فلز دارد. به منظور شناسایی این عوارض و ارائه آزمون های غربالگری مناسب برای این جمعیت انجام گردید. مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی از 400 کارگر شاغل در معدن روی «باما» در مجاورت شهر اصفهان، معاینه کامل بالینی به عمل آمد و آزمایشات لازم از جمله سطح عمومی روی انجام شد. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده میانگین اشتغال کارگران 8.2 سال بود. حدود 36% از شاغلین فشارخون دیاستولی بالاتر ازmmHg 80 مشاهده گردید. میانگین سطح سرم روی  7.99 mg\dl بود و تنها 13% سطح سرمی معادل مسمومیت داشتند. فراوانی 13% مسمومیت با روی و 36% فشارخون بالا نشان دهنده عوارض مسمومیت فلز روی در سیستم قلبی – عروقی است. نتیجه گیری: عوارض تنفسی ناشی از استنشاق روی بعد از 8 سال به صورت ضایعه تحدیدی ریه مشاهده می شود که موید آسیب پارانشیم ریه است. غربالگری اصلی در این افراد باید بر اندازه گیری فشار خون ماهیانه و اندازه گیری حجم های ریه و هم چنین اندازه گیری روی در ادرار یا گلبول قرمز به طور سالیانه متمرکز شود.

۶بررسی ارتباط متابولیسم منگنز و آهن در Rat مطالعات (In vivo)
اطلاعات انتشار: مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه، پاييز, دوره  ۱۳ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: منگنز (Mn)، از عناصر کمیاب می باشد که کمبود آن در انسان به ندرت دیده می شود در حالی که مسمومیت با آن در موارد متعددی گزارش شده است. مسمومیت با منگنز در افرادی که در معرض غلظت های بالایی از آن عنصر قرار دارند (مانند کارگران کارخانه های باطری خشک) مشاهده می شود. این مسمومیت و در دوران نوزادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تصور براین است منگنز به علت شباهت های شیمیایی با آهن می تواند در متابولیسم این عنصر تداخل نماید. ارتباط منگنز با آهن، با توجه به نقش بیوشیمی این دو عنصر، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی و تعیین تداخلی منگنز با متابولیسم آهن به وسیله آزمایش های In viov است. مواد و روش: این مطالعه، بر روی موش های Rat انجام گردیده است. به منظور تزریق منگنز به حیوانات از نمک کلرور منگنز4H2O Mncl2  استفاده شد، به نحوی که غلظت Mn در آن 100 میلی گرم در میلی لیتر بود. هفت گروه پنج تایی Rat نر انتخاب و تزریق داخل صفاتی کلرور منگنز با مقادیر مختلف روی موش ها انجام شد. پس از سپری شدن مدت لازم در هر گروه نمونه گیری از موش ها انجام گردید و مقادیر آهن سرم، TIBC، UIBC منگنز سرم و ترانسفرین اندازه گیری شد. نتایج: نتایج این بررسی نشان می دهد که متعاقب تزریق داخل صفاتی دوزهای مختلف منگنز، فاکتورهای خونی اندازه گیری شده تغییراتی را متحمل می گردند. مقدارآهن سرم،TIBC ،UIBC  و ترانسفرین براساس نوع گروه آزمایش بین 9 تا 40 درصد کاهش می یابند، در حالی که مقدار منگنز سرم به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد. نتایج این بررسی نشان می دهد که منگنز می تواند در مسیرهای متابولیسم آهن تداخل نماید. بحث: به طور کلی نتایج به دست آمده در این تحقیق مشخص می نماید که منگنز به علت شباهت های شیمیایی که با آهن دارد قادر است در متابولیسم این عنصر اختلال ایجاد نموده، مکانیسمی جهت ایجاد کم خونی فقر آهن در افرادی که مسمومیت با این عنصر را دارند، نشان دهد.

۷بررسی اثرات پاتولوژی ناشی از کروم بر روی بافت کبد رت
اطلاعات انتشار: مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه، بهار, دوره  ۱۳ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: کروم (Cr3) به عنوان یک ماده مغذی لازم برای متابولیسم طبیعی کربوهیدرات ها و لیپیدهاست. کروم سه ظرفیت، وارد ترکیبات فعالی از فاکتور تحمل گلوکز می گردد که می تواند عمل انسولین را تقویت کند، از این رو در افراد NIDDM از مکمل کروم جهت درمان بیماری دیابت استفاده می گردد، این امر در حد غلظت های خیلی پایین (میکرومولار) موثر است ولی در غلظت های خیلی بالا کروم دارای خاصیت توکسیک و کارسینوژنیک می باشد. در مطالعات In Vivo نیمی از کل کروم تجویزی در هسته هپاتوسیت ها یافت شده است. در این بررسی اثرات دوزهای مزمن و حاد کروم کلراید بر روی بافت کبد رت مورد مطالعه قرار گرفته است.مواد و روش: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، رت ها به دو گروه مورد آزمایش و کنترل تقسیم شدند. رت های مورد آزمایش تحت تزریق داخلی صفاقی دوز مزمن 2 میلی گرم کروم کلراید به ازای هر کیلوگرم وزن بدن رت در مدت 30 و 60 روز و دوز حاد 400 میلی گرم کلرم کلراید در مدت 1 روز قرار گرفتند، به رت های کنترل سرم فیزیولوژی نرمال سالین تزریق شد. بعد از پایان دوره تزریق، رت ها را بیهوش کرده و قسمتی از کبد حیوان را درآورده و از طریق تهیه برش و رنگ آمیزی و مطالعه توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج: مطالعات بافتی کبد رت های مورد آزمایش نشان داد رت هایی که تحت تزریق داخلی صفاقی دوز مزمن 2 میلی گرمی کروم کلراید به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن رت به مدت 30 روز بوده اند باعث فیبروز اطراف عروق (2+)، فیبروز متوسط بین لبولی و ارتشاح سلول های آماسی اطراف عروق گردید، دوز مزمن 60 روز باعث فیبروز شدید بین لبولی و اطراف عروقی (3+) و ارتشاح زیر کپسولی شد. هم چنین رت هایی که تحت تزریق داخلی صفاقی دوز مزمن حاد 400 میلی گرم کرم کلراید به ازای هر کیلوگرم وزن بدن رت قرار داشتند بعد از مدت 1 روز، باعث ارتشاح متوسط اطراف عروق، ارتشاح لنفوسیت های اطراف عروق و تجمع نوتروفیل زیر کپسول گردید. بحث: با توجه به نتایج حاصل از آزمایش ها به نظر می رسد که کروم در غلظت های خیلی پایین برای زندگی لازم و ضروری است ولی برای بسیاری از ارگان ها به ویژه بر روی کبد در غلظت های بالاتر توکسیک و کارسینوژنیک می باشد.

۸بررسی اثر گالیم برفونکسیون کبدی در رات
اطلاعات انتشار: مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه، پاییز, دوره  ۱۲ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۹
مقدمه: عنصر گالیم در تصویربرداری و شیمی درمانی بسیاری از بیماری ها از جمله انواع سرطان ها، کاربرد وسیع و گسترده ای دارد. از آنجا که تحقیقات پیشین تجمع این عنصر را در کبد به اثبات رسانیده اند. بررسی تاثیر گالیم بر فعالیت آنزیم آلکالن فسفاتاز و نیز ایزوآنزیم های آن به عنوان یکی از شاخص های بیماری های کبدی، ضروری به نظر می رسد.مواد و روش: به ازای هر گروه آزمایشی تعداد 5 عدد رت انتخاب و پس از تزریق داخل صفاقی گالیم در دوزهای 60–15–10–5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (به مدت 10 و 30 و 60 روز) نمونه گیری انجام و مقادیر آلکالن فسفاتاز تام سرم تعیین و نیز با استفاده از ستون حاوی سفاکریل S–300 با روش ژل کروماتوگرافی ایزوآنزیم های با اوزان مولکولی سبک و سنگین (LMW, HMW) جداسازی و فعالیت آنها تعیین گشت. نتایج: نتایج به دست آمده نشان داده است که تزریق داخل صفاتی نیترات گالیم به مدت 10 روز (دوره کوتاه مدت) سبب 15.86% کاهش در فعالیت آلکالن فسفاتاز تام سرم می شود، در صورتی که مصرف مقادیر 5–10–15 میلی گرم گالیم به مدت 30 روز سبب 3.10% و 10.71% کاهش و 21.90 افزایش فعالیت آلکالن فسفاتاز می گردد. مصرف همین مقادیر گالیم به مدت 60 روز سبب 10.75% کاهش، 10.71، و 33.48% افزایش فعالیت آنزیم مذکور می شود. آزمایش های ژل کروماتوگرافی نشان داده است که فعالیت ایزوآنزیم با وزن مولکولی سنگین فقط در گروه هایی که تزریق گالیم سبب افزایش فعالیت ALP شده است، مشاهده می گردد. بحث: گالیم می تواند با آسیب رساندن به سلولهای کبدی سبب افزایش سرمی آنزیم آلکالن فسفاتاز گردد، به هر حال جهت پی بردن به مکانیسم دقیق اثرات گالیم بایستی تحقیقات وسیعی انجام گیرد.

۹مطالعه توزیع بافتی ایندیوم در کبد، کلیه و مغز موش صحرایی
اطلاعات انتشار: كومش، بهار و تابستان, دوره  ۵ , شماره  ۴-۳، سال
تعداد صفحات: ۶
سابقه و هدف: ایندیوم از عناصر اصلی گروه سه جدول تناوبی است که در صنایع مختلف و هم چنین علوم پزشکی به طور خاص مورد توجه واقع شده است. بنابراین احتمال مسمومیت با این فلز، قابل پیش بینی می باشد. بر این اساس در این پروژه، مطالعه ای بر تجمع ایندیوم در سه بافت کبد، کلیه و مغز انجام شد؛ هم چنین آثار پاتولوژیکی این عنصر در بافت های مورد نظر نیز بررسی گردید.مواد و روش ها: در این مطالعه از موش های صحرایی (Rat) استفاده شد که پس از تعیین LD50 این یون، روزانه به مدت 60 روز به هر موش صحرایی مورد آزمایش به صورت داخل صفاقی، 0.35 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن حیوان، یون ایندیوم در فرم کلرید ایندیوم تزریق گردید.یافته ها: اندازه گیری غلظت ایندیوم در نمونه های سرم و هموژن کبد، کلیه و مغز حیوانات مورد آزمایش توسط دستگاه جذب اتمی بدون شعله نشان داد که از بین سه بافت مورد مطالعه در این تحقیق، ایندیوم بیش تر در کلیه و کبد تجمع می یابد. بررسی لام میکروسکوپی بافت های مورد نظر در موش های تحت تزریق نیز مشخص نمود که بیش ترین ضایعات بافتی مربوط به کلیه و سپس کبد است.نتیجه گیری: از نتایج به دست آمده در این مطالعه چنین می توان پیشنهاد داد که شدت ضایعات حاصل از آثار ایندیوم بر بافت های مورد مطالعه در این تحقیق احتمالا وابسته به غلظت بافتی این عنصر است.

۱۰اثر تیتانیم بر جذب اسید اولئیک در آنتروسیتهای EGS رت
اطلاعات انتشار: يافته، زمستان, دوره  ۹ , شماره  ۴ (پياپي ۳۴)، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: عناصر مختلف قادر به تداخل با جذب اسیدهای چرب هستند. املاح تیتانیم امروزه به عنوان رنگدانه رنگ سفید در ساخت بسیاری از محصولات صنعتی از جمله پلاستیک، جوهر کاغذ، سرامیک، داروها، مواد آرایشی، غذاها و رنگسازی بکار میرود. اخیرا عوارض جانبی این عنصر بر متابولیسم سلولی مشخص و گزارشات متعددی از اثرات سمی این ماده منتشر گردیده است.مواد و روش ها: ابتدا از روده کوچک رات نژاد ویستار به مقدار کافی (EGS Everted Gut Sac) تهیه گردید. سپس EGS تهیه شده در محلول انکوباسیون حاوی اسیداولئیک در شرایط مختلف از نظر ph دما و غلظتهای مختلف تیتانیم قرار گرفته و اسیداولئیک انتقال یافته از غشا EGS به داخل به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری گردید. اطلاعات بدست آمده با نرم افزار SPSS و آزمون ttest ارزیابی شد.یافته ها: نتایج بدست آمده نشان میدهد که عواملی چون غلظت اسید اولئیک، زمان انکوباسیون و ph بر روی انتقال اسید اولئیک از غشا موثر بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده غلظتهای 5\0، 1، 5\1، 5، 10 میکرومولار تیتانیم در حضور کلرید سدیم بترتیب باعث کاهش 14.6%، 31.6%، 38.6% و 54.5% جذب اسید اولئیک می شود. استفاده از غلظتهای 0.5، 1، 1.5و 10 میکرومولار تیتانیوم در عدم حضور کلرید سدیم بترتیب باعث کاهش 5\3%، 28%، 29% و 39% جذب اسید اولئیک می شود.بحث و نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان میدهد که عواملی چون غلظت اسید اولئیک، زمان انکوباسیون و ph بر روی انتقال اسید اولئیک از غشا موثر بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده تیتانیم باعث کاهش جذب اسید اولئیک از غشا انتروسیتها شده است. این نتیجه در مورد افرادی که در معرض غلظتهای بالای این عنصر قرار می گیرند مهم بوده و باید همواره مد نظر قرار گیرد.

۱۱بررسی اثرات منیزیم بر فعالیت ترانسپورتر سدیم– لیتیوم گلبول قرمز و برخی از شاخص های بیوشیمیایی پلاسما در خرگوش
اطلاعات انتشار: طب جنوب، اسفند, دوره  ۱۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه: منیزیم به عنوان کو فاکتور برای فعالیت تعداد زیادی از آنزیم ها ضروری است و در بهبودی سکته قلبی و در تنظیم عملکرد قلبی– عروقی نقش دارد. فعالیت ترانسپورتر سدیم– لیتیوم (SLC) و برخی از شاخص های بیوشیمیایی پلاسما نظیر VLDL،HDL  کلسترول،LDL  کلسترول، کلسترول تام و تری گلیسرید، سدیم، پتاسیم، اوره و کراتی نین در بیماری های قلبی– عروقی دچار تغییر می  شوند. لذا هدف این مطالعه بررسی اثرات منیزیم بر فعالیت SLC و شاخص های بیوشیمیایی مذکور می باشد.مواد و روش ‌ها: خرگوش های نر سفید نیوزیلندی با وزن 50±1350 گرم برای این مطالعه انتخاب شدند. این مطالعه در دو بخش in vitro و in vivo انجام گرفت. در بخش  in vitroغلظت های مختلف منیزیم بر فعالیت SLC بررسی شد. در بخش in vivo خرگوش ها به دو گروه 5 تایی تقسیم شدند. به گروه اول 40 میلی گرم سولفات منیزیم به ازای کیلوگرم وزن بدن به مدت 2 هفته به صورت داخل صفاقی تزریق شد و به گروه دوم به عنوان کنترل، آب دیونیزه تزریق گردید. در پایان، فعالیت SLC و برخی از شاخص ‏های بیوشیمیایی پلاسما اندازه گیری شدند.یافته‌ ها: نتایج  in vitroو  in vivoحاکی از آن است که منیزیم موجب کاهش فعالیت SLC می شود که منجر به افزایش Km و کاهش Vmax \ Km می گردد. همچنین نتایج in vivo بیانگر کاهش غلظت های پلاسمایی LDL کلسترول، VLDL، کلسترول و تری گلیسرید نیز می باشد (P<0.05).نتیجه گیری: منیزیم با کاهش فعالیت SLC و همچنین غلظت های پلاسمایی LDL کلسترول، VLDL، کلسترول تام و تری گلیسرید، در بهبود وضعیت فشار خون و بیماری های قلبی– عروقی ممکن است موثر باشد.

۱۲اثر تیتانیم بر جذب اسید استئاریک در آنتروسیت های EGS موش صحرایی
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان، پاييز, دوره  ۱۸ , شماره  ۷۲، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: تکنیک EGS (Everted Gut Sac) به طور وسیع در ارزیابی انتقال و جذب روده ای در موش صحرایی استفاده می شود. فاکتورهای متعددی از قبیل pH و نوع حلال و غیره نقش مهمی در برداشت اسیدهای چرب توسط سلول های روده دارند. گزارشاتی نیز مبنی بر اثر تعداد زیادی از پارامترهای بیوشیمیایی مانند عناصر کمیاب بر انتقال اسیدهای چرب وجود دارد. در این مطالعه اثر تیتانیم بر انتقال اسید استئاریک بررسی گردید.روش بررسی: ابتدا از روده کوچک موش صحرایی نژاد ویستار به مقدار کافی EGS تهیه گردید. سپس EGS تهیه شده در محلول انکوباسیون حاوی اسیداستئاریک در شرایط مختلف از نظر دما و غلظت های مختلف تیتانیم قرار گرفته، اسیداستئاریک انتقال یافته از غشا EGS به داخل به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری گردید. اطلاعات بدست آمده با آزمون من ویتنی ارزیابی شد.نتایج: نتایج بدست آمده نشان  دادند که عواملی چون غلظت اسیداستئاریک، زمان انکوباسیون بر روی انتقال اسیداستئاریک از غشا موثر بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده غلظت های 5\0، 1، 5\1و 10 میکرومولار تیتانیم در حضور کلرید سدیم به ترتیب باعث کاهش 2\32، 4\43، 5\54 و 5\61 درصد جذب اسیداستئاریک  شدند. استفاده از غلظت های 5\0، 1، 5\1 و 10 میکرومولار تیتانیم در عدم حضور کلرید سدیم به ترتیب باعث کاهش 10، 5\19، 9\23 و 3\28 درصد جذب اسیداستئاریک گردید.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که عواملی چون غلظت اسیداستئاریک، زمان انکوباسیون بر روی انتقال اسیداستئاریک از غشا موثر بود. بر اساس نتایج به دست آمده تیتانیم باعث کاهش جذب اسیداستئاریک از غشا آنتروسیت ها شده است. این نتیجه در مورد افرادی که در معرض غلظت های بالای این عنصر قرار می گیرند مهم بوده، باید همواره مد نظر قرار گیرد.

۱۳تاثیر کوتاه مدت عنصر کادمیوم بر روی پارامترهای مرتبط با متابولیسم استخوان در ماهی کپور معمولی (.Cyprinus Carpio L)
اطلاعات انتشار: شيلات، بهار, دوره  ۵ , شماره  ۱ (پياپي ۱۷)، سال
تعداد صفحات: ۸
در این تحقیق تاثیر کوتاه مدت دوزهای مختلف کادمیوم بر روی پارامترهای سرمی مرتبط با متابولیسم استخوان شامل کلسیم، فسفر و آلکالین فسفاتاز در ماهی کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش 3 تیمار از کادمیوم با دوزهای0.22 ppm ، 1.1 و 2.2 و یک گروه شاهد، در 3 تکرار برای یک دوره 14 روزه در نظر گرفته شد. پس از پایان آزمایش از هر آکواریوم 3 ماهی به صورت تصادفی نمونه برداری شد، نمونه ها بیهوش شده و سپس از آنها خون گیری به عمل آمد و در نهایت سرم خون برای اندازه گیری پارامترهای موردنظر جداسازی شد. نتایج بدست آمده حاکی از افزایش مقادیر فسفر و آلکالین فسفاتاز در سرم خون ماهیان متعاقب افزایش دوز کادمیوم است، به عبارتی دیگر مقادیر فسفر و آلکالین فسفاتاز نیز در دوزهای1.1 ppm  و 2.2 افزایش معنی داری (P<0.05) از خود نشان داد. این در حالی است که مقادیر کلسیم سرم خون ماهیان به میزان 27.7، 36.8 و 98.9 درصد نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار (P<0.05) از خود نشان داده است که این خود حاکی از تاثیر تخریبی کادمیوم بر بافت استخوانی است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۳ از میان ۱۳ نتیجه