توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مقایسه سرعت رایانه های موجود در محاسبه دوز عمقی دستگاه پرتو درمانی کبالت 60 با روش مونت کارلو با استفاده از کد MCNP4B , MCNP4A
اطلاعات انتشار: مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل، تابستان, دوره  ۶ , شماره  ۳ (پی در پی ۲۳)، سال
تعداد صفحات: ۵
سابقه و هدف: MCNP یک کد مونت کارلو چند منظوره می باشد که برای شبیه سازی انتقال نوترون ها، فوتونها و الکترونها در مواد مختلف به کار می رود. به سبب سرعت پایین پردازنده های رایانه ای، اخیرا این کد برای محاسبات دوزیمتری و طراحی درمان در پرتو درمانی به کار رفته است. در این مطالعه سرعت پردازنده های موجود در محاسبه درصد دوز عمقی کبالت 60 با استفاده از کد MCNP4A, MCNP4B مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روشها: در این مطالعه هندسه سردستگاه پرتودرمانی Co60 و یک فانتوم آب با کد مونت کارلوMCNP  شبیه سازی شد. برنامه مورد نظر با هر دو مدل 4A) MCNP و (4B و رایانه های پنتیوم 233، 800، 1500 و 1700 MHZP، همچنین آتلون با سرعت  1300 MHzو دوران700 MHz  و با استفاده از دو روش برآورد دوز F6, *F8 اجرا شد. درصد دوز عمقی برای میدان 10×10 cm با دقت آماری کمتر از 1% به دست آمد.یافته ها: مقایسه مقادیر محاسبه شده با مقادیر تجربی، خطای کمتر از 2% را نشان داد. نتایج نشان دادند که با سریع ترین رایانه موجود می توان این محاسبه را با F6 و*F8 به ترتیب در مدت 2 و 120 دقیقه انجام داد. گرچه برآورد درصد دوز عمقی با F6 در حدود 60 بار سریع تر است اما این نوع برآورد قادر به محاسبه دوز در ناحیه عدم تعادل الکترونی نیست. همچنین سرعت محاسبه با کد MCNP4A حدود 5% بالاتر از MCNP4B می باشد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه استفاده از از پردازنده های آتلون و روش F6 را در محاسبات فوتونی برای کبالت 60 در مواقعی که دوز ناحیه عدم تعادل الکترونی مورد نظر نیست و سرعت عامل تعیین کننده است، پیشنهاد می کند.

۲ارزیابی میزان پرتوگیری بیماران در طی آنژیوگرافی وآنژیوپلاستی قلبی در بخش آنژیوگرافی بیمارستان شهید مدنی تبریز
اطلاعات انتشار: مجله فيزيك پزشكي ايران، بهار, دوره  ۶ , شماره  ۱ (پياپي ۲۲)، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی کرونری باعث پرتوگیری قابل توجه بیماران می گردد. در این پژوهش متوسط دوز تشعشعی دریافتی بیماران در بخش آنژیوگرافی بیمارستان شهید مدنی تعیین شده است.مواد و روشها: دستگاه آنژیوگرافی فیلیپس از نوع تقویت کننده تصویر مدل BH3000 مورد استفاده قرار گرفت. صحت دوزیمتر داخلی آن مورد سنجش واقع شد. سپس حاصلضرب دوز در مساحت برای بیماران (236 نفر) در حین فلوروسکوپی و فیلمبرداری ثبت گردید. با تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده متوسط دوز دریافتی بیماران در آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی و برای دو حالت فلوروسکوپی و فیلمبرداری بدست آمد. همچنین متوسط زمان فلوروسکوپی برای کل بیماران مورد مطالعه نیز بدست آمد. نتایج: مقدار متوسط دوز 7\23 و 5\91 گری سانتی متر مربع به ترتیب برای آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی بدست آمد. دوز دریافتی بیماران ناشی از فیلمبرداری ، فلوروسکوپی و دوز مجموع برای آنژیوگرافی به ترتیب 2، 7\7 و 8\3 برابر کمتر از آنژیوپلاستی بود. متوسط زمان فلورسکوپی در آنژیوگرافی 9\1 برابر کمتر از آنژیوپلاستی بدست آمد. بحث و نتیجه گیری: زمان فلوروسکوپی و از طرفی پرتوگیری بیماران در حین فلوروسکوپی توافق خوبی با مطالعات دیگران دارد. اما دوز دریافتی بیماران در حین آنژیوپلاستی بطور قابل توجهی بالاتر از سایرین می باشد برای کاهش دوز دریافتی بیماران در آنژیوپلاستی استفاده از پایین ترین فریم ریت ،کوچکترین اندازه میدان و همچنین بازآموزی اپراتورها و تکنولوژیست ها توصیه می گردد.

۳مقایسه دوز تجویزی و داده شده به بیماران تحت پرتودرمانی در بخش پرتودرمانی بیمارستان امام خمینی تبریز با استفاده از دوزیمتری invivo
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله پزشكي- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز، سال
تعداد صفحات: ۵
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه