توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اثر بازدارندگی عصاره حاصل از اندامهای مختلف گیاه کور بر جوانه زنی و رشد اولیه علف هرز یولاف
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
این مطالعه به منظور بررسی اثر بازدارندگی عصاره اندام های مختلف کور بر روی جوانه زنی و رشد اولیه علف هرز یولاف صورت گرفت. بدین منظور مقادیر 25\1، 9\0 و 6\0 گرم از پودر تهیه شده از اندامهای هوایی و ریشه گیاه کور به طور جداگانه در 100 میلی لیتر آب مقطر حل و غلظت های مختلف عصاره تهیه گردیده و اثر آنها به همراه آب مقطر بعنوان شاهد بر جوانه زنی و رشد اولیه یولاف در داخل پتریدیش بررسی گردید. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر خاصیت بازدارندگی کور به خصوص در غلظت های بالا می باشد. در غلظت 6\0 و 9\0 درصد ، عصاره ریشه و بخش هوایی گیاه کور از نظر کاهش در صد جوانه زنی با همدیگر تفاوت معنی داری نداشتند در حالیکه در غلظت 25\1، عصاره ریشه جوانه زنی را 94 و عصاره بخش هوایی این صفت را به میزان 65 درصد نسبت به شاهد کاهش دادند. همچنین عصاره های مورد بررسی در این آزمایش در مقایسه با شاهد طول ریشه چه و ساقه چه یولاف را کاهش دادند. بین غلظت عصاره مصرفی و میزان رشد اندامهای علف هرز مورد بررسی رابطه معکوس و معنی داری وجود داشت بطوریکه بیشترین خاصیت علفکشی در غلظت های بالاتر عصاره بدست آمد. بطور کلی نتایج حاصل از این آزمایش بیانگر وجود مواد بازدارنده رشد در گیاه کور بوده که ضروری است ترکیبات مذکور در تحقیقات آتی شنا سایی گردند.

۲بررسی اثر تنش شوری برجوانه زنی کهورپاکستانی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
دراین تحقیق اثرتنش شوری برجوانه زنی گیاه سمر با نام علمی prosopis jouliflora مورد مطالعه قرارگرفت این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی در3تکرار و با سطح شوری صفر3\3 و 9\2 دسی زیمنس برمترکلرید سدیم انجام شد نتایج نشان داد که افزایش غلظت نمک سرعت و درصد جوانه زنی بذرها را درگیاه سمر کاهش میدهد بیشترین سرعت و درصد جوانه زنی درتیمار شاهد و کمترین سرعت جوانه زنی درشوری 9\2 مشاهده شد نتایج اثرات شوری بررشد ریشه چه و میزان کلروفیل مشابه بود رشد ریشه چه و مقدار کلروفیل با افزایش غلظت نمک کاهش می یابد بطوریکه میزان ریشه چه و کلروفیل نسبت به شاهد به ترتیب 41و67 درصد کاهش یافت.

۳بررسی آلودگی سرب ناشی از تردد بر تنوع زیستی مناطق خشک (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده کالمند بهادران – یزد)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی بیابان، سال
تعداد صفحات: ۱۰
منطقه حفاظت شده کالمند بهادران با مساحتی حدود 255 هزار هکتار در فاصله 30 تا 105 کیلومتری جنوب شرقی یزد در حاشیه جاده یزد– کرمان واقع شده است. جاده یزد–کرمان با عبور از این منطقه حفاظت شده آن را به دو منطقه کالمند و بهادران تفکیک کرد. آلاینده ها از جمله فلزات کمیاب به دلیل غیر قابل تجزیه بودن و آثار زیانبار فیزیولوژیک بر جانداران در غلظت های کم، حائز اهمیت ویژه هستند. سرب حاصل از سوخت وسایل نقلیه به عنوان مهمترین و بیشترین منبع آلوده کننده محیط ذکر گردیده است. نمکهای سرب از راه اگزوز خودروها وارد محیط زیست می شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر جاده و غلظت سرب بر پناهگاه حیات وحش کالمند بهادران است. در این مطالعه 7 ترانسکت برای نمونه برداری در نظر گرفته شده است که در هر ترانسکت، نمونه برداری از خاک با استفاده از یک بیلچه چوبی از سطح غبار جاده و در فواصل 10، 50 و 100 متر در هر دو سمت چپ و راست جاده انجام شده است. طبق روش استاندارد بین المللی (11466 ISO) هضم شیمیایی نمونه ها صورت گرفت و برای بررسی اثرات آلودگی سرب از دستگاه طیف سنجی جذب اتمی استفاده شده است. با توجه به مقدار p value بدست آمده از آزمون آنووا در مقایسه میانگین غلظت سرب در غبار سطح جاده با خاک حاشیه جاده که برابر با p = 0 < 0.05 است، می توان نتیجه گرفت غلظت سرب در غبار سطح جاده با خاک حاشیه جاده تفاوت معنا داری دارد. همچنین این مقدار برای مقایسه میانگین غلظت سرب موجود در غبار و خاک حاشیه ترانسکت ها در طول جاده p = 0.31 بدست آمده است که نشان می دهد تفاوت معنا داری بین غلظت سرب اندازه گیری شده در ترانسکت ها وجود ندارد. با توجه به تنوع گیاهی و جانوری محدوده مورد مطالعه، غبار کف جاده به عنوان منشاء سرب، زیانبار است. علاوه بر آن خطر تصادف با حیات وحش و آلودگی صوتی و نوری نیز از عوامل مهم کاهش تنوع زیستی در این منطقه محسوب می شود.

۴بررسی اثر سرب و کادمیم بر زنده‌مانی و محتوای پرولین در نهال های زیتون (Olea europaea)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی بیابان، سال
تعداد صفحات: ۷
یکی از اثرات عناصر سنگین در گیاهان تولید اکسیژن آزاد می‌باشد. پرولین به عنوان پاک کننده رادیکال های هیدروکسیل، گیاهان را در مقابل این عناصر محافظت می‌نماید. در این تحقیق زنده‌مانی و میزان تجمع پرولین در نهال های زیتون در غلظت‌های مختلف سرب و کادمیم مورد مطالعه قرار گرفته است. نهال‌های دو ساله زیتون به مدت 70 روز توسط محلول های سرب و کادمیم در غلظت های 200، 500 و 1000 میلی گرم بر لیتر و در سه تکرار مورد آبیاری قرار گرفتند. میزان پرولین ماده تر به روش Bates اندازه گیری شد. آنالیزهای آماری به وسیله نرم افزار SPSS و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که اثر سرب و کادمیم بر میزان پرولین در برگ گیاه زیتون با افزایش غلظت این دو عنصر مشابه بود. افزایش سرب و کادمیم تا غلظت 200 میلی گرم بر لیتر باعث افزایش معنی دار میزان پرولین در برگ گیاه زیتون شد. افزایش غلظت از میزان 200 میلی گرم بر لیتر تا 500 میلی گرم بر لیتر سرب و کادمیم به طور معنی داری باعث کاهش میزان پرولین گردید. تفاوت معنی داری بین غلظت های 500 و 1000 میلی گرم بر لیتر سرب و کادمیم بر میزان پرولین در برگ این گیاه وجود نداشت. نتایج آزمایش همچنین نشان داد با افزایش غلظت سرب و کادمیم میزان زنده‌مانی نهال های زیتون کاهش یافت.

۵بررسی اثر سرب و کادمیم بر زنده‌مانی و محتوای قندهای محلول در نهال های مورد (Myrtus communis)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی بیابان، سال
تعداد صفحات: ۶
حضور فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیم یکی از مهمترین تنش های محیطی است که می تواند منجر به کاهش رشد و تولید انواع اکسیژن های واکنشگر شود. قند های محلول از اسمولیت های سازگار هستند که در شرایط خشکی تجمع یافته و ممکن است به عنوان عامل اسمزی و یا محافظان اسمزی عمل نمایند. در این تحقیق زنده مانی و میزان تجمع قندهای محلول در نهال های مورد در غلظت‌های مختلف سرب و کادمیم مورد مطالعه قرار گرفته است. نهال‌های دو ساله مورد به مدت 70 روز توسط محلول های سرب و کادمیم در غلظت های 200، 500 و 1000 میلی گرم بر لیتر و در سه تکرار مورد آبیاری قرار گرفتند. میزان قند های محلول به روش Kochret اندازه گیری شد. آنالیزهای آماری به وسیله نرم افزار SPSS و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن انجام شد. براساس نتایج حاصل، افزایش غلظت سرب و کادمیم باعث افزایش میزان قند های محلول در گیاه مورد گردید که این امر به دلیل نقش قند های محلول در تنظیم اسمزی می باشد. میزان قند های محلول در غلظت های 200 و 500 میلی گرم بر لیتر سرب در حد میانه شاهد و غلظت 1000 میلی گرم بر لیتر قرار گرفت. بیشترین مقدار قند های محلول در غلظت 1000 میلی گرم بر لیتر سرب به دست آمد. افزایش غلظت کادمیم تا غلظت 500 میلی گرم بر لیتر تأثیری بر میزان قند های محلول نداشت ولی افزایش غلظت کادمیم تا غلظت 1000 میلی گرم بر لیتر به طور معنی داری موجب افزایش قند های محلول شد. نتایج آزمایش همچنین نشان داد با افزایش غلظت سرب و کادمیم میزان زنده‌مانی نهال های مورد کاهش یافت.

۶معرفی عامل درجه فشردگی به عنوان معیار کیفیت خاک در مدل های برآورد بیابانزایی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی بیابان، سال
تعداد صفحات: ۷
تراکم یا فشردگی خاک از جمله عوامل اصلی تخریب خاک و اراضی است. فشردگی زیاد خاک برای رشد گیاه مضر و استمرار آن سبب کاهش کیفیت خاک و اراضی جنگلی، مرتعی و زراعی می شود،. سئوال اصلی این است که فشردگی تا چه حد مجاز است و چگونه می توان آن را اندازه گیری نمود. در بررسی حاضر با معرفی درجه فشردگی خاک به بررسی و مقایسه تاثیر چرا بر کیفیت خاک در دو منطقه تحت چرا و قرق طولانی مدت پرداخته شد. این بررسی کمک می کند تا بتوان معیار مناسبی برای تاثیر چرا بر عرصه مراتع در مدل های بیابانزایی از نظر شدت چرا و فشردگی خاک معرفی نمود. مطالعه حاضر در محدوده پناهگاه حیات وحش باغ شادی هرات انجام شد. مطالعه در دو بخش قرق و تحت چرا انجام شد. پس از حفر پروفیل از لایه سطحی نمونه برداری و به آزمایشگاه انتقال یافت. وزن مخصوص ظاهری به روش پارافین تعیین شد. با اندازه گیری درصد اجزاء رس و سیلت در نمونه ها و با استفاده از توابع انتقالی (1998) Nahantombo حداکثر و حداقل وزن مخصوص ظاهری تعیین و سپس درجه فشردگی محاسبه گردید. نتایج نشان داد خاک های محدوده قوق دارای درجه فشردگی کم است در حالی که دامنه درجه فشردگی در اراضی تحت چرا در دامنه متوسط تا زیاد متغیر می باشد. مقایسه مقادیر حاصل در دو منطقه با آزمون غیر پارامتری من–ویتنی نشان داد اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد از نظر درجه فشردگی وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل معیار درجه فشردگی فابلیت تفکیک تاثیر چرا بر کیفیت خاک را دارد و می توان از آن در مدل های برآورد بیابانزایی بهره برد.

۷بررسی گونه های گیاهی مهم جنگل های مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی : جنگل باغ شادی هرات)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی بیابان، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این تحقیق فلور و تیپ های گیاهی منطقه حفاظت شده باغ شادی هرات در استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های جمع آوری شده بر اساس روشهای مرسوم تاکسونومی گیاهی و بکارگیری منابع لازم شناسایی شد و خانواده، جنس و گونه هر یک از آنها تعیین گردید. بررسی بعمل آمده نشان داد که در منطقه مورد مطالعه 96 گونه گیاهی متعلق به 73 جنس و 31 خانواده حضور دارند. بیشترین تعداد گونه مربوط به تیره نعنائیان(compositeae) با 12گونه (5\12درصد) و گونه شب بو (Brassicaceae) با 11گونه (46\11 درصد) می باشد. نتایج نشان می دهد که گسترش گونه های گیاهی، نوع آمیختگی و تیپ های تشکیل یافته در منطقه مورد بررسی تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل محیطی است. نمونه های جمع آوری شده در هرباریوم دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد نگهداری می گردد

۸تاثیر برخی از خصوصیات واحدهای سنگی آندزیتی و گرانیتی بر روی میزان استقرار پوشش گیاهی در مناطق خشک (مطالعه موردی: مهریز– یزد)
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي)، پاييز, دوره  ۲۴ , شماره  ۳ (پياپي ۹۲)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
بخش گسترده ایی از پوشش گیاهی مناطق خشک بر روی اراضی کوهستانی واقع شده است. کوهستان های مناطق خشک در اکثر مواقع به صورت توده سنگی، برونزد سنگی و یا دارای قشر بسیار نازکی از خاک می باشند. این تحقیق بر روی دو واحد سنگی گرانیتی و آندزیتی انجام شد. اندازه گیری پارامترهای لازم در دو بخش میدانی و آزمایشگاهی صورت گرفت. مطالعات میدانی به طور کلی شامل اندازه گیری میزان پوشش گیاهی در شیب و جهات مختلف، اندازه گیری درجه هوازدگی و اندازه گیری تخلخل سطحی ناشی از درزه و شکاف شامل اندازه گیری تعداد درزه در سه بعد عرض، عمق و طول در سه مقیاس کوچک، متوسط و بزرگ می باشد. اقدامات لازم جهت تعیین فاکتورهای خاک شناسی شامل کلسیم، منیزیم، هدایت الکتریکی، مواد آلی، فسفر، پتاسیم، کربنات کلسیم، بافت خاک و سنگریزه نیز در آزمایشگاه صورت گرفت. نتایج حاصل نشان داد که از نظر میزان پوشش گیاهی در بین واحدهای مذکور در سطح 5 درصد اختلاف معنی داری وجود ندارد، اما از لحاط خصوصیات فیزیکی بین آنها تفاوت هایی وجود دارد. همچنین ما نتیجه گرفتیم که بین میزان پوشش گیاهی و تعداد درزه دارای عرض بزرگ و متوسط، عمق بزرگ و طول بزرگ رابطه مستقیم و معنی داری در سطح 1 درصد وجود دارد. در پایان می توان گفت که نتایج ما بیانگر رابطه مستقیم بین افزایش ابعاد درزه با افزایش میزان پوشش گیاهی بود.

۹تاثیر تیمارهای شیمیایی و فیزیکی روی جوانه زنی بذرهای گونه دغدغک (.Colutea persica Boiss)
اطلاعات انتشار: مجله جنگل ايران، پاييز, دوره  ۴ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۹
این تحقیق برای تعیین بهترین تیمار، به منظور غلبه بر مشکلات نهفتگی بذرهای Colutea persica و همچنین پیدا کردن بهترین تیمار برای جوانه زنی در بذرهای این گونه انجام گرفت. تیمارهای به کاررفته در این پژوهش شامل قرار گرفتن بذرها در اسید سولفوریک غلیظ (98 درصد) به مدت نیم ساعت، خراش دهی سطحی از طریق ساییدن، سرمادهی به مدت 2 هفته، سرمادهی به مدت 4 هفته، استفاده از اسید جیبرلیک و سرمادهی به مدت 2 هفته به صورت همزمان و در نهایت استفاده از آب مقطر به عنوان شاهد بود. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار ده تایی در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت که در آن تیمارهای ذکرشده به عنوان عامل، بررسی شدند. تعداد بذور جوانه زده در تیمارهای مختلف بررسی شد. داده های به دست آمده به وسیله آزمون دانکن (در سطح احتمال 5 درصد) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی (Gp) و سرعت جوانه زنی (Gr) در بذوری مشاهده شد که تحت تیمار خراش دهی قرار داشتند؛ درصد جوانه زنی در آنها 88 درصد و سرعت جوانه زنی نیز 8 درصد بود که در روز اول به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که عدم جوانه زنی این گونه به دلیل نفوذناپذیری پوسته بذر است و خواب درونی جنین در این گونه مشاهده نشد.

۱۰بررسی اثرآلودگی فلز روی بر برخی پارامترهای برگ در گیاه سنجد(eleagnus angostifolia)
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، سال
تعداد صفحات: ۷
غلظت های بالای فلزات سنگین یابطور طبیعی ویاتوسعه فعالیت های انسانی باعث الودگی محیطزیست میشود استفاده ازگیاهان مناسب برای خاکهای الوده به چنین فلزاتی دردهه های اخیر بیشتر موردتوجه قرارگرفت و فنون الایش زدایی گیاهی با شناسایی ظرفیت های جذب گونه های جدید گیاهان درحال توسعه است به همین منظور برای بررسی اثرالودگی روی بربرخی پارامترهای برگ گیاه سنجدمطالعه شد پژوهش حاضردرقالب طرح کاملا تصادفی درسه تکرار انجام شد دراین ازمایش تاثیرغلظت های مختلف روی صفرشاهد 100و200و400 میلی گرم برلیتر برمقدار پرولین و میزان کلروفیل a, b, a+b درگیاه سنجد مورد بررسی قرارگرفت نتایج مقایسه میانگین ها براساس ازمون دانکن نشان داد که باافزایش غلظت روی مقدارپرولین دربرگ گیاه سنجد بطور معنی داری افزایش می یابد مقدارپرولین درنمونه شاهد سنجدبرابر با 14میلی گرم برگرم ماده تربود که براثرتیمار 400 میلی گرم برلیتر روی به حدود 27 میلی گرم برگرم رسید اما با افزایش غلظت روی کلروفیل a, b, a+b درغلظت های 100و200و400 ppm نسبت به شاهدکاهش معنی داری را نشان دادبراساس نتایج تحقیق میتوان نتیجه گرفت که اگرچه سمیت روی باعث کاهش کلروفیل درسنجد می گردد اما این گیاه با افزایش پرولین میتواند با سمیت روی تاحدزیادی مقابله کند و برای گیاه پالایی مورد استفاده قرار گیرد

۱۱نقش گونه بیانی کلیرCapparis decidua درحفاظت و تثبیت خاک درکانون های بحرانی ایران مطالعه موردی: شرق جاسک ـ بندرعباس
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
دراکوسیستم های خشک و نیمه خشک که قسمت اعظم کشورمان را دربرگرفته است گیاهان چوبی و چندساله ازمهمترین عوامل کاهش دهنده سرعت بادوازعوامل رسوبگذاری ماسه بادی ها محسوب میشود تجمع ماسه بادی ها دراطراف و داخل گیاهان موجب تشکیل پدیده ای بنام نبکا میگردد گیاهان بدین وسیله نه تنها باعث تثبیت ماسه ها بلکه مانع فرسایش خاک گردیده و نقش مهمی درجلوگیری ازبیابانزایی ایفا می کنند این مطالعه که دربندرجاسک که یکی ازکانونهای بحرانی بیابانزایی کشور محسوب میگردد به منظور نقش گونه کلیرCapparis decidua درتثبیت ماسه های روان و حفاظت خاک انجام گرفت این گونه قادر به تجمع ماسه بادیها دراطراف خود می باشد بدین منظور دررویشگاه کلیر 5 پلات 100×100 متربطور تصادفی انتخاب و تعداددرختان و درختچه های کلیرشمارش شد طول عرض و ارتفاع نبکاهای تشکیل شده اندازه گیری شد و با استفاده ازنرم افزار Surfer 9 حجم آنها محاسبه گردید جهت اندازه گیری نقش این گیاه درحفاظت خاک با اندازه گیری طول عرض و ارتفاع حجم 40نبکا اندازهگیری گردید درروش اماربرداری که برای نشان دادن توانایی این گونه درتثبیت ماسه های روان انجام گرفت مشخص شد که بطور متوسط 8پایه درخت کلیر درهکتار وجود دارد و نتایج حاصل ازحجم بدست امده توسط نرم افزارSurfer 9 نشان داد که هردرخت کلیر میتوان حجمی حدود 13متر مکعب ازرسوبات را دراطراف خود تثبیت کند

۱۲نقش گونه های بیابانی کلیرcapparis decidua وچوج Salvadora persica درجذب ریزگردها
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
دربرنامه های بیابان زدایی کانون های فرسایش بادی دراولویت قراردارند و تثبیت شن های روان و کاشت درختچه های مناسب بیابان ازبرنامه هایی است که نهادهای مسئول برای حفاظت این مناطق ازیک سو و جلوگیری ازتاثیر مخرب حرکت شن های این منطقه دنبال می کنند گونه کلیرCapparis decidua وچوچ Salvadora persica ازگونه های مناطق خشک ایران هستند که قادربه تشکیل نبکا دراطراف خود بوده و به این طریق می توانندمانع ازحرکت ذرات تپه های ماسه ای شوند ازانجا که درصدی ازذرات نبکاها را ریزگردها تشکیل میدهد دراین تحقیق به اهمیت این گونه درجذب ریزگردها و جلوگیری ازحرکت آنها پرداخته شد این مطالعه دربخش شرقی جاسک واقع در400کیلومتری مرکزاستان هرمزگان برروی 10 نبکای کوچک متوسط و بزرگ گونه کلیر انجام گرفت دانه بندی نبکاها دردوجهت درجهت بادوخلاف جهت باد بانرم افزار GR graph بررسی شد همچنین مقدارریزگردها دراین دوجهت اندازه گیری شد نتایج نشان داد به ترتیب 12\37و17\31 درصد ازوزن هرنبکای کلیروچوچ را ریزگردها تشکیل میدهد بدین ترتیب مشخص شد که گونه های کلیر و چوچ می تواند نقش مهمی درجلوگیری ازحرکات این ذرات داشته باشد و به عنوان گونه های مناسب درمناطق درمعرض فرسایش بادی معرفی گردند

۱۳بررسی تاثیر کاربرد آب های شور زیر زمینی بر ویژگی های خاک و عملکرد سه گونه مرتعی در اراضی شور
اطلاعات انتشار: مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران)، تابستان, دوره  ۶۳ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰
با بهره گیری از منابع آب شور زیر زمینی می توان ضمن صرفه جویی در کاربرد آب شیرین، با گزینش گیاهان مرتعی مناسب به تولید علوفه در اراضی شور پرداخت. بدین منظور باید ضمن بررسی شرایط محیطی (اقلیم، آب، خاک و ...) گونه های سازگار در هر ناحیه آب و هوایی تعیین شود و با توجه به آستانه بردباری این گیاهان در برابر شرایطی چون خشکی، گرما، شوری و ... از آنها برای اصلاح و احیا مراتع مخروبه یا در حال تخریب بهره گیری نمود. به همین منظور در این بررسی در منطقه ای که دارای آب شور زیر زمینی ((SAR=16.7 ,EC=11.25 dS\m و همچنین خاک شور و قلیا (EC=27.3 dS\m ,ESP=30.2%) بود، برای کاشت سه گونه مرتعی آتریپلکس، اشنان و قره داغ گزینش شد. بذر ها از نقاط مختلف استان جمع آوری و در گلدان های پلاستیکی در نهالستان کاشته شدند. گیاهان پس از رشد یک ماهه به عرصه طبیعی منتقل و بنابر طرح آماری اسپلیت پلات مستقر شدند. آبیاری بر پایه تبخیر و تعرق بالقوه منطقه، در دورهای 10 و 20 روزه به صورت جوی و پشته ای، با آب شور و با محاسبه برخه آبشویی مناسب معادل 0.3 انجام شد. گیاهان پس از رشد شش ماهه از محل طوقه قطع و پس از خشک کردن در دمای 60 درجه سلسیوس وزن ماده خشک آنها مورد مقایسه آماری قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین وزن ماده خشک گیاهان مورد آزمایش و در دوره های آبیاری بکار رفته اختلاف معنی داری (P<0.01) وجود دارد. در بین گیاهان مورد آزمایش گیاه آتریپلکس توانسته است عملکرد بهتری به ویژه در دوره ده روزه آبیاری از خود نشان دهد. از سوی دیگر آبشویی انجام شده توانسته است شوری افق های سطحی خاک را کاهش دهد که میزان کاهش شوری در دور ده روزه بیشتر از بیست روزه بوده است.

۱۴بررسی تاثیر تنش خشکی در سه گونه کهور (Prosopis Juliflora (swartz) DC., P. cineraria (L.) Durce, P. koelziana Burkil) در مراحل جوانه زنی، دانه رست و بلوغ
اطلاعات انتشار: تحقيقات جنگل و صنوبر ايران، بهار, دوره  ۲۰ , شماره  ۱ (۴۷)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در این تحقیق پاسخ سه گونه کهور درختچه ای، کهور آمریکایی و کهور ایرانی به تنش خشکی در سه مرحله جوانه زنی، دانه رست و بلوغ مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی جوانه زنی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. از محلول پلی اتیلن گلیکول (PEG) جهت ایجاد تنش های خشکی 0، 1–، 3– و 5– بار استفاده شد. درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه بذر ها و همچنین میزان پرولین و قند های محلول اندام های هوایی دانه رست ها اندازه گیری شد. در شرایط صحرایی در رویشگاه این گونه ها در استان هرمزگان، تغییرات فصلی پرولین، قند، پتاسیم و سدیم در برگها اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش خشکی، درصد و سرعت جوانه زنی در هر سه گونه و طول ریشه چه و ساقه چه در دو گونه کهور ایرانی و کهور درختچه ای به طور معنی داری کاهش یافت. کهور آمریکایی در مرحله جوانه زنی بذر واکنش کمتری را در افزایش تنش خشکی از خود بروز داد. نتایج این تحقیق در شرایط صحرایی نشان داد که تجمع پرولین و قند های محلول در تابستان بیشتر از فصول دیگر بود. نتایج حاصل از انداز ه گیری مقدار سدیم و پتاسیم نشان داد که هر دوی این مواد در گونه کهور آمریکایی نسبت به گونه های دیگر بیشتر بود. البته مقدار این یون ها در کهور آمریکایی مشابه پرولین و قند، در فصل تابستان نسبت به فصول دیگر بیشتر بود. تنش خشکی باعث افزایش میزان قند و پرولین در دو گونه کهور درختچه ای و کهور آمریکایی و افزایش مقدار پرولین در گونه کهور ایرانی در دانه رست ها شد. با افزایش تنش خشکی، میزان قند در کهور ایرانی در دانه رست ها کاهش یافت. پاسخ مشابه گونه های کهور در دو مرحله بلوغ و دانه رستی، نشان می دهد که افزایش این مواد می تواند به عنوان سازوکارهای مقاومت به خشکی در این گیاهان مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر پاسخ گونه کهور آمریکایی به طور معنی داری نسبت به دو گونه دیگر بهتر بود که نشان از سازگاری بهتر این گونه در برابر تنش خشکی دارد. بعد از کهور آمریکایی، کهور درختچه ای تحمل بهتری نسبت به تنش از خود نشان داد. بر اساس نتایج این تحقیق نتیجه گیری شد که گونه کهور آمریکایی با مقاومت بالا به خشکی می تواند به سرعت رشد و نمو نموده و باعث حذف گونه های بومی و کاهش تنوع زیستی در جنوب کشور شود. بنابراین با توجه به خصوصیات برتری جویانه سُمر در مراحل جوانه زنی، دانه رست و بلوغ، کشت این گونه به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

۱۵بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی و بنیه بذر در سه گونه سالسولا (Salsola arbuscula, Salsola yazdiana, Salsola abarghuensis)
اطلاعات انتشار: تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران، , دوره  ۱۸ , شماره  ۲ (پياپي ۳۶)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این تحقیق اثر تنش شوری بر جوانه زنی و بنیه بذر در سه گونه شورپسند سالسولا به نام های S. abarghuensis, Salsola arbuscula و S. yazdiana مطالعه شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 5 تکرار و با سطوح شوری 0، 200، 300، 500 و 800 میلی مولار بر لیتر نمک NaCl و مخلوط دو نمک شامل NaCl و Na2SO4 (به نسبت 70 و 30 درصد) انجام شد. نتایج نشان داد که افزایش غلظت هر دو نمک (NaCl, NaCl+Na2SO4) درصد و سرعت جوانه زنی بذرها را در هر سه گونه کاهش داد. در هر سه گونه بیشترین جوانه زنی در محلول شاهد و 200mM و کمترین جوانه زنی در غلظت  800mM با محلول NaCl+Na2SO4 مشاهده شد. نتایج اثرات شوری بر رشد ریشه چه و ساقه چه مشابه جوانه زنی بذرها بود. بیشترین درصد جوانه زنی در محلول شاهد و 200 میلی مولار در هر دو تیمار نمک در گونه 94) S. abarghuensis و 89 درصد) کمترین آن در گونه 52.4) S. yazdiana و 48.5 درصد) مشاهده شد. در مقابل بیشترین جوانه زنی (بیشتر از 30 درصد) در محلول 800 میلی مولار محلول دو نمک در گونه S. arbuscula مشاهده شد. آنالیز بافت های هوایی گیاهان بالغ سه گونه مورد مطالعه نشان داد که میزان تجمع املاح سدیم و پتاسیم در S. abarghuensis خیلی زیادتر از دو گونه دیگر بود. ارتباط تجمع املاح در بافت های گیاهی و خاک هر سه رویشگاه و نحوه مقاومت این گیاهان به شوری مورد بحث قرار گرفته است.

۱۶تاثیرات کروم +3 Cr بر رشد و تجمع درگونه سروناز Cupressus sempervirens جهت استفاده در گیاه پالایی
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین، سال
تعداد صفحات: ۶
دراین پژوهش اثرغلظت های متفاوت +3 Cr شاهد100و200و400 میل یگرم برلیتربرپرولین بیوماس وهمچنین میزان انباشت آن درگونه سروناز بررسی شدنتایج نشان داد با افزایش کروم درخاک طول ریشه طول ساقه میزان بیوماس هوایی به زمینی و نسبت وزن خشک به وزن ترنسبت به شاهدتغییر معنی داری نداشت همچنین نتایج نشان داد که با افزایش غلظت کروم درخاک میزان انباشت آن بطور معنی داری افزایش یافت بطوریکه بیشترین تجمع درریشه به میزان 419\85mg\kg اندازه گیری شدبنابراین نتیجه گیری شد گونه سرونازبرای پالایش خاکهای الوده تا غلظت 400mg\kg میتواندمورداستفاده قرارگیرد

۱۷بررسی بیومس گیاه تحت تاثیر ماسه بادی در گیاه قره داغ (Nitraria Schoberi)
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار، سال
تعداد صفحات: ۷
قره داغ Nitraria schoberi درختچه ای مقاوم به خشکی، در مقایسه با بسیاری از شوررویان از برتری خاصی برخوردار است، زیرا این گیاه قادر است علاوه بر تحمل شوری های بالا تواما در خاک های ماسه ای نیز بخوبی رشد کند. از آن جا که بیشتر تپه های ماسه ای مجاور دریاچه ها و پلایا ها از شوری بسیار بالایی برخودارند، قره داغ می تواند به عنوان یکی از بهترین گیاهان تثبیت کننده خاک در چنین رویشگاه هایی مورد استفاده قرار گیرد. هدف از این تحقیق، نحوه سازگاری مورفولوژیکی گونه قره داغ در برابر دفن شدن زیر ماسه و نقش آن در برابر فرسایش بادی می باشد. به این منظور تأثیر پنچ تیمار دفن (یک گونه شاهد که دفن نشده، دفن یک سوم ارتفاع گیاه، دفن یک دوم ارتفاع گیاه، دفن سه چهارم ارتفاع گیاه، دفن کامل) در شش تکرار بر روی بیومس گیاه مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نشان داد که هر یک از پنچ تیمار دفن به طور معنی داری بیومس را تحت تأثیر قرار می دهد. وزن تر و خشک ریشه در تیمار سه چهارم بیش ترین و در حالت یک سوم کم ترین مقدار را شامل می شود. وزن تر و خشک ساقه در حالت کامل بیش ترین و در حالت شاهد و یک سوم کم ترین مقدار را شامل می شود. این آزمایش با توجه به یکسان بودن شرایط محیطی و اعمال یکسان فاکتور هایی مانند رطوبت انجام شد تا نتیجه کار دقیق باشد. با توجه به نتایج به دست آمده بازخورد مثبتی بین رابطه ی رسوبگذاری و بیومس گونه قره داغ وجود دارد. بنابراین قره داغ به عنوان یکی از گیاهان تثبیت کننده ماسه بادی می تواند مورد توجه قرار گیرد.

۱۸بررسی خصوصیات خاک نبکای گونه تاغ Haloxylon aphyllum)) وقره داغ ((Nitraria schoberi (مطالعه موردی: نبکاهای دشت سگزی اصفهان)
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار، سال
تعداد صفحات: ۶
بر اثر عمل فرسایش مواد خاکی توسط عواملی از قبیل آب و باد انتقال می یابد. در مناطق خشک و نیمه خشک فرسایش بادی عامل اصلی هدر رفتن خاک است و آثار نامطلوب آن را می توان به صورت کویر و بیابان ملاحظه نمود. باد هر ساله صدها میلیون تن خاک را از سطح بیابان های کره زمین کنده و جابجا می کند. گیاهان به عنوان موانعی باعث رسوب ماسه بادی ها شده و پدیده نبکا را بوجود می آورند. از جمله گونه های گیاهی در دشت سگزی که قادر به تشکیل پدیده نبکا در اطراف خود می باشند گونه تاغ Haloxylon aphyllum و قره داغ Nitraria schoberi است. خاک نبکاها ممکن است محیط مناسبی را برای رشد گونه های مقاوم در برابر این تنش فراهم کنند. به منظور بررسی خاک نبکاهای تاغ و قره داغ نمونه–برداری از خاک نبکا و در فاصله بین نبکاها انجام شد. سپس معنی دار بودن تفاوت ویژگی های اندازه گیری شده توسط نرم افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد مقدار EC ، SAR، سدیم، کلر، کلسیم و منیزیم و بر روی نبکا در مقایسه با فضای بین نبکا بیشتر بود. این افزایش می تواند به دلیل ایستابی شدن آب بین نبکا و در نتیجه بالا آمدن شوری در اثر خاصیت مویینگی باشد که باعث افزایش EC و دیگر نمک ها شده است.

۱۹بررسی واکنش های رشدی در گیاه اسکنبیل(Calligonum Comosum) به رسوب ماسه بادی
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار، سال
تعداد صفحات: ۵
اسکنبیل Calligonum comosumیک گونه با تراکم زیاد در مناطق خشک می باشد، که با توجه به ریشه دوانی این گونه در رسوبات ماسه بادی جهت تثبیت تپه های ماسه ای مورد تأکید قرار گرفته است. تجمع ماسه بادی ها در اطراف و داخل این گیاه موجب تشکیل پدیده­ای بنام نبکا می گردد. نبکاها همانند فیلتر عمل کرده و گونه­های کم مقاومت را حذف و فراوانی نسبی گونه های مقاوم و وابسته به شن را افزایش می­دهد. به منظور درک فرایندها و مکانیسم های رشد گونه اسکنبیل در رسوب ماسه بادی، تأثیر پنچ تیمار دفن (یک گونه شاهد که دفن نشده، دفن 3\1 ارتفاع گیاه، دفن 2\1 ارتفاع گیاه، دفن 4\3 ارتفاع گیاه، دفن کامل) در شش تکرار بر روی رشد طول ساقه و تعداد شاخه گیاه مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نشان داد که هر یک از پنچ تیمار دفن به طور معنی داری ارتفاع ساقه و تعداد شاخه ها را تحت تأثیر قرار می دهد. ارتفاع گیاه، بیومس کل و تعدادی از شاخه ها به طور معنی داری با تیمارهای دفنی افزایش یافت، و این افزایش در تیمار دفن 2\1و4\3و 3\1 بیشترین مقدار را شامل می شود و در نهال های شاهد و کامل با رشد اندک کم ترین تولید بیومس کل را دارد. این آزمایش با توجه به یکسان بودن شرایط محیطی و اعمال یکسان فاکتور هایی مانند رطوبت انجام شد تا نتیجه کار دقیق باشد. با توجه به نتایج به دست آمده بازخورد مثبتی بین رابطه ی رسوبگذاری و رشد گونه اسکنبیل وجود دارد به طوری که ما در برخی از تکرارهای تیمار دفن 4\3 شاهد ریشه های نا بجا بودیم. بنابراین اسکنبیل به عنوان یکی از گیاهان تثبیت کننده ماسه بادی می تواند مورد توجه قرار گیرد.

۲۰بررسی عوامل موثر بر بقا و یا پژمردگی سه گونه درختچه ای مستقر بر سنگ های آهکی پس از تجدید حیات طبیعی اولیه (مطالعه موردی: منطقه مهریز– یزد)
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي)، بهار, دوره  ۲۶ , شماره  ۱ (پياپي ۹۸)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
بر روی دامنه های سنگی آهکی منطقه مهریز یزد تجمع عمده درختچه ها در پاره ای از نقاط از جمله درزه سنگ ها که امکان تجمع خاک و ریشه دوانی را فراهم کرده است می باشد. در این محدوده مطالعاتی برخی از گونه های درختچه ای مستقر شده پس از تجدید حیات اولیه دچار پژمردگی می شوند اما بخش زیادی از درختچه های همین گونه ها نیز باقی مانده و به حیات خود ادامه داده اند. با توجه به اهمیت شناخت دلیل پراکنش، بقا و یا زوال گونه های موجود، در این تحقیق پس از تعیین مکان های همگن طی عملیات میدانی اقدام به جمع آوری نمونه های خاک در عمق های 10–0، 30–10 و 50–30 سانتیمتر از ناحیه ریشه ای گونه های درختچه ای مستقر در درزه سنگ (Amygdalus scoparia Pistacia atlantica و(Ficus juhanica  شد. همچنین نمونه های پژمرده سه گونه نامبرده نیز به تعداد لازم شناسایی و از خاک ناحیه ریشه ای آنها در سه عمق مذکور در درزه سنگ نمونه گیری صورت گرفت. سپس خصوصیات خاکشناسی شامل هدایت الکتریکی، مواد آلی، فسفر، پتاسیم، نیتروژن، کربنات کلسیم، بافت خاک، درصد رطوبت خاک و سنگریزه در آزمایشگاه تعیین شد. نتایج حاصل از مقایسه خصوصیات خاک شناسی ناحیه ریشه ای توسط آزمون توکی در سطح احتمال 0.05 در بین گونه های زنده، گونه های پژمرده و گونه های پژمرده با زنده نشان داد که از نظر درصد رطوبت خاک در عمق های 30–10 و 50–30 سانتیمتر بین گونه های درختچه ای زنده اختلاف معنی دار وجود دارد به طوری که در درزه های محل استقرار Ficus juhanica، Pistacia atlantica و Amygdalus scoparia به ترتیب بیشترین تا کمترین مقدار رطوبت وجود دارد. همچنین بین گونه های درختچه ای پژمرده و زنده مربوط به هرکدام از گونه ها نیز در عمقهای 30–10 و 50–30 سانتیمتر از نظر درصد رطوبت خاک اختلاف معنی دار وجود دارد و محل استقرار گونه های زنده از رطوبت بیشتری برخوردار است. از لحاظ سایر خصوصیات خاک شناسی بین گونه های زنده، گونه های پژمرده و گونه های پژمرده با زنده مورد بررسی در سه عمق مورد بررسی اختلاف معنی داری وجود ندارد. بنابراین نتایج ما نشان داد که اختلاف در مقدار رطوبت موجود در درزه ها تعیین کننده نوع گونه درختچه ای مستقر شده در آن مکان و بقا یا پژمردگی آن در طول دوره خشکی بر روی دامنه های سنگی محدوده مورد مطالعه می باشد.

۲۱بررسی نقش موسیلاژ در جوانه زنی بذر اسفرزه در تنش های مختلف خشکی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی، سال
تعداد صفحات: ۵
به منظور بررسی نقش موسیلاژ در مقاومت به خشکی گیاه اسفرزهplantago ovata در مرحله جوانه زنی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار انجام گردید. فاکتورهای مورد بررسی در این ازمایش شامل: ١ سطوح مختلف تنش خشکی در ۵ سطح ( ٠,5–,9–,14\5–,21–بار) ، ٢ نوع بذر (با موسیلاژ و بدون موسیلاژ)می باشد از پلی اتیلن گلایکول ۶٠٠٠ برای ایجادتنش خشکی استفاده گردید. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که با افزایش تنش خشکی در هر دو بذر (با موسیلاژ ، بدون موسیلاژ) در صد وسرعت جوانه زنی ،طول ساقه چه وطول ریشه چه کاهش یافتند. ولی بذرهای با موسیلاژ شرایطتنش خشکی را بهتر از بذرهای بدون موسیلاژ تحمل کردند

۲۲بررسی توزیع سدیم، پتاسیم و پرولین در سه گونه خشکی زی رمس (Hammada salicornia)، اسکنبیل (Calligonum polygonoides) و سبط (Stipagrostis pennata) در استان یزد (شهرستان بافق)
اطلاعات انتشار: تحقيقات مرتع و بيابان ايران، زمستان, دوره  ۱۹ , شماره  ۴ (پياپي ۴۹)، سال
تعداد صفحات: ۹
پتاسیم، سدیم و پرولین نقش مهمی در سازگاری گیاهان به شرایط خشکی دارند. توزیع و پراکنش این مواد در گیاهان مناطق خشک و بیابانی به خوبی روشن نیست. در این تحقیق، تجمع این مواد در سه گونه Calligonum polygonoides، Hammada salicornia و Stipagrostis pennata که از گیاهان مهم و از رویشهای طبیعی ایرانی و تورانی می باشند، مورد بررسی قرار گرفت. 6 پایه از هر گونه در شرایط (فرم رویشی) مشابه، در فصل تابستان انتخاب گردید. اندازه گیری رطوبت خاک نشان داد که گیاهان در تنش خشکی قرار دارند. به طوری که نیمی از این گیاهان تحت تیمار آبیاری قرار گرفتند. مقدار پتاسیم، سدیم و پرولین در ساقه و ریشه این گیاهان اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که مقدار پرولین در ساقه و ریشه گیاه سبط (Stipagrostis pennata) به طور معنی داری بیشتر از دو گیاه دیگر و بیشتر از سبط تحت آبیاری بود. همچنین مقدار پتاسیم گیاه رمس (Hammada salicornia) به طور معنی داری بیشتر از دو گیاه دیگر و بیشتر از رمس تحت آبیاری بود. مقدار پتاسیم در ریشه رمس نیز بیشتر از دو گونه دیگر، ولی مقدار آن با گیاهان تحت آبیاری اختلاف معنی داری نداشت. سدیم در رمس نیز مانند پتاسیم از مقدار بیشتری برخوردار بود، اما تفاوت معنی داری در مقدار آن بین دو تیمار تحت آبیاری و فاقد آبیاری مشاهده نشد. گیاه اسکنبیل (Calligonum polygonoides) بعد از رمس از تجمع بیشتر سدیم در ساقه خود برخوردار بود. مشابه ساقه، ریشه های رمس و اسکنبیل نیز دارای سدیم بیشتری در مقایسه با سبط بودند. نتایج این آزمایش همچنین نشان داد که در هر سه گیاه به ویژه در سبط نسبت K\Na در ریشه گیاهان در حال تنش خشکی کمتر و در ساقه دو گیاه سبط و رمس بیشتر از پایه های آبیاری شده می باشد. بنابراین نتیجه گیری شد که هر سه این گیاهان راهبرد متفاوتی در مقابله با خشکی اتخاذ می نمایند.

۲۳بررسی نقش شکل رویشی حلقه مانند اویارسلامScripoides holoschoenus بر سرعت نفوذ پذیری آب در خاک
اطلاعات انتشار: نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
این تحقیق سرعت نفوذ آب درداخل حلقه گیاه اوریاسلام را با منطقه بدون پوشش مقایسه می کند اندازه گیری قابلیت نفوذ به کمک استوانه های مضاعف فلزی انجام شد نفوذپذیری درداخل حلقه اوریاسلام و درمنطقه بدون پوشش درسه تکرار درفواصل یک دقیقه ای تا زمانی که نفوذآب ثابت ماند اندازه گیری شد نتایج نشان داد که بین دوتیمار برای فواصل زمانی نفوذ و همچنین اثرات متقابل بین فواصل زمانی و نوع تیماراختلاف معنی داروجود داشت سرعت نفوذآب در5دقیقه اول درهردوتیمار بطور معنی داری بیشتر ازسرعت نفوذدرفواصل زمانی بعدی بود سرعت نفوذدرفواصل زمانی 5دقیقه به بعداختلاف معنی داری را برای هیچ کدام ازتیمارها نشان نداد اما این اختلاف بین دوتیمار معنی دار بوده است علت نفوذبالای آب درمرکز حلقه اوریاسلام حاکی ازاثرمثبت زیتوده ریشه و بافت های مرده درمرکزحلقه ارزیابی گردید

۲۴بررسی نقش شکل رویشی حلقه مانند زنبق بر سرعت نفوذ پذیری آب در خاک
اطلاعات انتشار: نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
این تحقیق سرعت نفوذ آب درداخل حلقه گیاه زنبق را با منطقه بدون پوشش مقایسه می کند اندازه گیری قابلیت نفوذ به کمک استوانه های مضاعف فلزی انجام شد نفوذپذیری درداخل حلقه زنبق و درمنطقه بدون پوشش درسه تکرار درفواصل یک دقیقه ای تا زمانی که نفوذآب ثابت ماند اندازه گیری شد نتایج نشان داد که بین دوتیمار برای فواصل زمانی نفوذ و همچنین اثرات متقابل بین فواصل زمانی و نوع تیماراختلاف معنی داروجود داشت سرعت نفوذآب در5دقیقه اول درهردوتیمار بطور معنی داری بیشتر ازسرعت نفوذدرفواصل زمانی بعدی بود سرعت نفوذدرفواصل زمانی 5دقیقه به بعداختلاف معنی داری را برای هیچ کدام ازتیمارها نشان نداد اما این اختلاف بین دوتیمار معنی دار بوده است علت نفوذبالای آب درمرکز حلقه زنبق حاکی ازاثرمثبت زیتوده ریشه و بافت های مرده درمرکزحلقه ارزیابی گردید

۲۵مقایسه سرعت نفوذ آب به خاک در اراضی بدون پوشش و با الگوی پوشش دایره ای شکل گونه های Iris songarica و Scripoides holoschoenus و ارزیابی معادله های نفوذ گرین – آمپت و هورتون
اطلاعات انتشار: مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران)، تابستان, دوره  ۶۵ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۲
حلقه های گیاهی با اندازه های مختلف توسط گونه هایی از تیره زنبق، گندمیان، اویارسلام و بعضی تیره های دیگر در مناطق نیمه خشک تشکیل می شود. مکانیسم تشکیل حلقه نوعی واکنش به خشکسالی و سازش با شرایط کمبود منابع آب است. تا کنون نقش این گیاهان در نفوذ آب به خاک و تاثیر توسعه این گونه ها در هیدرولوژی حوزه های آبخیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش نفوذ تجمعی و شدت نفوذ آب در درون حلقه های گیاهی دو گونه Iris songarica و Scripoides holoschoenus اندازه گیری شد. نفوذ تجمعی و شدت نفوذ در خاک بین حلقه های گیاهی نیز به عنوان محدوده فاقد پوشش (شاهد) نیز اندازه گیری شد. اندازه گیری نفوذ تجمعی و شدت نفوذ به کمک استوانه های زوجی انجام پذیرفت. نفوذپذیری در سه تکرار برای هر گیاه که به طور تصادفی انتخاب گردید، تکرار شد. در خاک بین حلقه ها نیز در سه تکرار مقادیر نفوذ تجمعی و شدت نفوذ به دست آمد. در هر اندازه گیری نفوذ فاصله های زمانی، پنج دقیقه در نظر گرفته شد تا زمانی که نفوذ آب به خاک یا درون حلقه گیاهی ثابت گردید. در بیشتر مدل های برآورد عمق و حجم رواناب سطحی در حوزه آبخیز مانند نرم افزار HEC–HMS از معادله های نفوذ استفاده می شود. دانستن اجزاء معادله های نفوذ گرین – آمپت و هورتون داخل حلقه زنبق، حلقه اویارسلام و در خاک منطقه بدون پوشش، کمک می کند تا از داده های ورودی دقیق تر برای اجراء مدل های هیدرولوژی استفاده کرد. کارایی مدل های گرین – امپت و هورتون در برآورد نفوذ با محاسبه ضریب کارایی ناش – ساتکلیف به دست آمد. نتایج حاصل از آزمون t جفت شده نشان داد؛ بین شدت نفوذ آب و نفوذ تجمعی دو تیمار گونه های با پوشش حلقه ای و خاک بین حلقه ها اختلاف معنی داری وجود دارد (p<0.01). مقادیر نفوذ تجمعی پس از یک ساعت برای زنبق، اویارسلام و خاک لخت به ترتیب 56.5±2.8، 89.5±5.4 و 42.7±1.3 میلی متر به دست آمده است. شدت نفوذ اشباع برای زنبق 39.6±2، آویارسلام 54±2.7 و شاهد 27.6±1.4 میلی متر بر ساعت محاسبه شد. این اختلاف به علت نفوذ بیشتر آب در مرکز حلقه گونه های گیاهی، حاکی از اثر مثبت زیتوده ریشه و بافت های مرده در مرکز حلقه می باشد. کارایی مدل های گرین – امپت و هورتون در برآورد شدت نفوذپذیری در الگوی پوشش حلقه ای و شاهد در حد قابل قبول از نظر شاخص ناش ساتکلیف قرار دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۷۹ نتیجه