توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی برخی از شاخص های مقاومت به خشکی گونه اسکنبیل هفت بندی (Calligonum polygonoides)در شرایط طبیعی
اطلاعات انتشار: نشريه مهندسي اكوسيستم بيابان، اول،شماره۱، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۰
خشکی به عنوان تاثیر گذارترین عامل بر رشد و پراکنش گیاهان، از جایگاه ویژه ای در اکوسیستم های بیابانی برخوردار است. به همین دلیل در این تحقیق، برخی از شاخص های مقاومت به خشکی گونه اسکنبیل هفت بندی در دو مرحله قبل و بعد از آبیاری، در شرایط طبیعی مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که پتانسیل آب در مرحله قبل از آبیاری به طور معنی داری بیشتر (منفی تر) از مرحله بعد از آبیاری بود. مقدار پرولین نیز در مرحله قبل از آبیاری با مقدار 1\3 میلی گرم بر گرم وزن تر به طور معنی داری بیشتر از مرحله بعد از آبیاری بود. بیشترین مقدار قند های محلول نیز در مرحله قبل از آبیاری مشاهده شد. این نتایج نشان داد که آبیاری به طور معنی داری باعث کاهش پتانسیل آب (منفی کمتر)، مقدار پرولین و قند های محلول شد. نتایج همچنین نشان داد که مقدار پتاسیم به طور معنی داری بیشتر از مقدار سدیم بود. تفاوت معنی داری بین پایه های اسکنبیل در مقدار محتوای نسبی آب به دست نیامد و به طور متوسط این مقدار برابر با 32 درصد بود. به طور کلی، نتیجه گیری شد که گونه اسکنبیل هفت بندی با حفظ پتانسیل منفی تر آب از طریق تجمع پرولین (همراه با تجمع قند و پتاسیم) و همچنین محتوای نسبی آب بالا می تواند بهتر خود را با شرایط محیط سازگاری دهد.

۲بررسی برخی از خصوصیات اکولوژیکی گونه Salsola imbricata در منطقه طبس
اطلاعات انتشار: نشريه مهندسي اكوسيستم بيابان، چهارم،شماره۷، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۸
گونه های جنس سالسولا در ایران گسترش وسیعی در اقالیم خشک و نیمه خشک دارند. جهت بررسی امکان احیای اراضی شور با گونه Salsola imbricata این تحقیق برخی از خصوصیات اکولوژیکی این گونه را در منطقه طبس مورد ارزیابی قرار می دهد. نمونه برداری از لایه های خاک مطابق روش استاندارد انجام و خصوصیاتی نظیر بافت، شوری، اسیدیته، آهک، گچ، نسبت جذب سدیم و ماده آلی اندازه گیری شد. شرایط اقلیمی، بیومتری گونه، اثر تنش شوری بر جوانه زنی و میزان سدیم و پتاسیم اندام های هوایی نیز اندازه گیری شد. نتایج نشان داد گونه مورد بررسی طالب خاک های سبک نظیر لومی– شنی دارای گچ و آهک نسبتاً زیاد، pH کمی قلیایی تا قلیایی متوسط (7\8 تا 8) می باشد. وجود درصد تاج پوشش بسیار کم حاکی از شرایط رطوبتی ضعیف و کمبود شدید مواد آلی در خاک است. اقلیم حاکم بر رویشگاه گونه دارای بارندگی بسیار کم 84\9 mm، اختلاف دمایی زیاد در فصول تابستان و زمستان و فصل خشک بسیار طولانی (12–10 ماه) است. درباره خصوصیات اقلیمی تعداد روزهای یخبندان در رویشگاه و شرایط تنش سرما کمتر مشهود می باشد. بیشترین و کمترین درصد جوانه زنی به ترتیب در تیمار شاهد و 22\8 گرم در لیتر به میزان 65 و 22\5 درصد اندازه گیری شد. مقایسه میزان سدیم و پتاسیم در اندام هوایی دو گونه سالسولا نشان داد که میزان سدیم به طور معنی داری بیشتر از پتاسیم بود. نتایح این تحقیق نشان داد که این گونه شور پسند بوده و بنابراین برای اصلاح خاک های با شوری 7 دسی زیمنس بر متر و قلیائیت 18(meq\lit) پیشنهاد می شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه