توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی سازگاریهای مورفولوژیک و نقش گونه های تشکیل دهنده نبکا درحفاظت خاک مطالعه موردی گونه ارمک ephedra strobilacea
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی، سال
تعداد صفحات: ۴
نبکاها تپه هایی متشکل از رسوبات بادی هستند که در اطراف گیاه جمع می شوند و با رشد گیاه توسعه می یابند گیاهان واکنش های متفاوتی به رسوبگذاری نشان میدهند بطوریکه فقط گیاهان سازگار با این شرایط قادر به حیات هستند گونه ارمک Ephedra strobilacea گونه ای است از تیره ارمک که قادر به تشکیل نبکا می باشند این تحقیق به بررسی سازگاری مورفولوژیک این گونه و نقش آن در حفاظت خاک می پردازد بدین منظور سه نبکا با ارتفاعات متفاوت در سه تکرار انتخاب و رسوبات اطراف آن کنار زده شد. تمام اندامهای هوایی گیاه از قسمت یقه جدا گردید. سپس قسمتهای خشک و مرده گیاه از قسمتهای سبز ان جدا، خشک و سپس وزن گردید. بیوماس، تعداد شاخه های انشعاب شده از ساقه، تعداد جوانه های تازه تشکیل شده و تعداد ریشه های نابجا برروی شاخه های داخل نبکا شمارش شدند. جهت اندازه گیری نقش این گیاه در حفاظت خاک یک نبکا به ارتفاع 70 cm با 2 متر طول و 2 متر پهنا انتخاب و حجم نبکا اندازه گیری شد. نتایج نشان داد با افزایش حجم نبکا ماده خشک گیاه بیوماس رشد قابل توجهی را نشان میدهد

۲بررسی خصوصیات خاک نبکای گونه کلیر در شرق بندر جاسک
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی، سال
تعداد صفحات: ۵
براثر عمل فرسایش مواد خاکی توسط عواملی از قبیل آب و باد انتقال می یابد درمناطق خشک و نیمه خشک فرسایش بادی عامل اصلی هدررفتن خاک است و اثار نامطلوب آن را می توان به صورت کویر و بیابان ملاحظه نمود باد هرساله صدها میلیون تن خاک را از سطح بیابان های کره زمین کنده و جابجا م یکند این عمل باعث نشست رسوبات بادی در اطراف موانعی مثل گیاهان و بوجود امدن پدیده نبکا که برای گیاه می شود یکی از گونه های گیاهی در جنوب ایران که قادر به تشکیل پدیده نبکا د ر اطراف خود می باشد گونه کلیر است رویشگاه این گونه در قلمرو خلیج – عمانی و در استانهای بلوچستان و هرمزگان می باشد خاک نبکاها ممکن است محیط مناسبی را برای رشد گونه های مقاوم در برابر این تنش فراهم می کنند به منظور بررسی خاک نبکاها کلیر پس از نمونه برداری از خاک در جهات موافق و مخالف باد و همچنین لایه های مختلف و محیط نبکا و بین نبکا برخی خصوصیات خاکشناسی مورد بررسی قرارگرفت.

۳بررسی کاربرد تلماسه های گیاهی در اندازه گیری حداقل فرسایش بادی مطالعه موردی اسکنبیل و ارمک
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی، سال
تعداد صفحات: ۴
گیاهان به عنوان موانع طبیعی از عوامل اصلی در تشکیل نبکا محسوب می شوند اندامهای هوایی این گیاهان محیط مناسبی را برای رسوبگذاری ماسه بادیها و تشکیل نبکا فراهم می کنند همزمان با رشد گیاه رسوبگذاری ماسه بادیها بیشتر و نبکا بزرگتر می گردد . به همین دلیل سن بنکا هایی که بدین شکل تشکیل می شوند نزدیک به سن گیاه بوده و از طریق سن گیاه نه تنها می توان به سن نبکا پی برد بلکه از طریق خصوصیات ریخت شناسی نبکا می توان مقدار فرسایش بادی را نیز تخمین زد این تحقیق به بررسی استفاده از دو گیاه ارمک و اسکنبیل جهت اندازه گیری فرسایش بادی و تعیین سن نبکا می پردازد. بزرگترین نبکا از هر گیاه انتخاب و حجم نبکا اندازه گیری گردید. با بررسی خاک درکف نبکا سطح اولیه و ثانویه بعد از فرسایش زمین تشخیص و اختلاف بین این دو اندازه گیری گردید. این اختلاف نشان دهنده مقدار فرسایش در زمان معین سن گیاه می باشد مقدار فرسایش بادی در منطقه مورد مطالعه از طریق اختلاف فرسایش بین سطح اولیه و ثانویه نبکا و انطباق ان با سن نبکا اندازه گیری شد. سن نبکا از طریق قطع گیاه در قسمت یقه و شمارش حلقه های سالانه محاسبه گردید. دراین تحقیق فرض شد که رشد دو گیاه همزمان با تشکیل نبکاست بنابراین فرض د که سن گیاه با سن نبکا مشابه است. حجم کل نبکای افدرا برابر با 2\1 متر مکعب و برای نبکای اسکنبیل برابر 1متر مکعب اندازه گیری گردید. گیاه اسکنبیل سنی برابر با 20 سال و ارمک سنی برابر 14 سال دارد.

۴شبیه سازی تغییرات سرعت باد با استفاده از ویژگیهای مورفولوژی درخت انار شیطان در استان های بوشهر و هرمزگان
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی، سال
تعداد صفحات: ۶
درختان به سبب ویژگیهای مختلف مورفولوژی تاثیرات متفاوتی بر سرعت باد دارند پژوهش حاضر به منظور بررسی مورفولوژی درخت انار شیطانt ecomella undulata Seem شامل ارتفاع و تخلخل تاج آن بر پروفیل طولی سرعت باد می باشد این شبیه سازی با فرض استفاده از اینگونه به عنوان بادشکن انجام شدهاست بررسی امکان معرفی این درخت به عنوان گونه ای مقاوم و بومی برای استفاده از آن به عنوان بادشکن و کاهش سرعت باد در مزارع ومراتع دو استان بوشهر و هرمزگان از دیگرا هداف این مقاله است بدین منظور امار برداری به روش ترانسکت خط نمونه با سه خط نمونه در عرض رویشگاه بهطول 100 متر و در هر خط نمونه تعداد سه پلات 10×!0 متر مربعی پیاده گردید پس ازآن اطلاعهات بیومتری شامل ارتفاع درخت، قطر تاج پوشش و تخلخل تاج درخت انار شیطان برداشت گردید. با اطلاعات برداشت شده از رویشگاههای دو استان تاثیر درخت انار شیطان برسرعت باد با مدل نگلی naegli شبیه سازی گردید. نتایج نشان داد که رشد قابل توجه آن به همراه تاج پوشش ایجاد نموده در بستک بسیار مناسب است و وجود آن می تواند منطقه وسیعی را تحت سیطره کنترلی باد قرار دهد و از شدت فرسایش بادی در این مناطق بکاهد اما شرایط اکولوژیکی محدوده تنگستان بوشهر از قابلیت این درخت به منظور استفاده جهت بادشکن می کاهد بدین لحاظ استفاده از این گونه در این محدوده جائز نمی باشد.

۵نقش گونه اسکنبیل هفت بندی calligonum polygonaides درکنترل فرسایش بادی و حفاظت خاک مطالعه موردی دشت مروست استان یزد
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی، سال
تعداد صفحات: ۷
عمل فرسایش پدیده ای است که در ان مواد خاکی توسط عواملی از قبیل آب و باد انتقال می یابند پدیده فرسایش اعم از ابی و بادی به عنوان یکی از اصلی ترین فرایندهای تخریب اراضی در مناطق دنیا از جمله ایران به شمار می رود براساس امار اعلام شده از سوی سازمان جنگلها مراتع و ابخیزداری کشور 6 میلیون هکتار از 32 میلیون هکتار اراضی بیابانی کشور در معرض فرسایش شدید بادی قرار دارند. فرسایش بادی در اقالیم خشک ونیمه خشک عمل می کند از عمده ترین دلایل فرسایش شدید درایران از بین بردن پوشش گیاهی می باشد پوشش گیاهی مانند چتیری است که زمین را حفظ م یکند نبکا یکی از رخساره های حاصل از فرسایش بادی است و هنگامی که تراکم ذراتماسه در طوفانها زیاد باشد و از مسیرهایی بگذرد که پوشش نباتی نسبتا متراکمی داشته باشد حجم قابل توجهی از ماسه ها دورتا دور بوته ها متراکم شده و بهتدریج در اطراف بوته تثبیت می شود یکی از گونه های گیاهی در استان یزد که می تواند در برابر فرسایش بادی نه تنها خود را حفظ کند بلکه تا حد زیادی جابجایی رسوبات منطقه را کاهش دهد گونه اسکنبیل هفت بندی Calligonum polygonaides می باشد.

۶نقش نبکای کلیر در تنوع گونه ای مطالعه موردی – بندر جاسک
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی، سال
تعداد صفحات: ۶
حفظ تنوع گونه ای در منابع طبیعی اهمیت زیادی دارد و نابودی زیستگاهها مهمترین عامل تهدید کننده تنوع گونه ای به شمار می رود حفظ گونه های گیاهی در اکوسیستم های بیابانی که در آنها عمل فرسایش پدیده ای رایج محسوب می گردد مسئله ای مهم تلقی می گردد فرسایش بادی در برخی از مناطق بیابان باعث به وجود آمدن تلماسه هایی در اطراف گیاه می شود که این پدیده را نبکا می گویند نبکاها ممکن است شرایط رویشگاهی مناسبی را برای ادامه حیات و ظاهر شدن گونه های گیاهی جدید فراهم کند و تراکم وتنوع زیستی منطقه را افزایش دهد این تحقیق به منظور پی بردن به نقش نبکاهای گونه کلیر در تنوع گونه ای در بخش شرقی بندر جاسک انجام گرفت دراین بررسی تعداد و تراکم گونه های موجود برروی نبکاهای کلیر و محیط بین نبکاها اندازه گیری شد. همچنین شرایط حاکم بر خاک این دو محیط مورد ازمایش قرارگرفت.

۷نقش ترکیبات فنلی موجود در اسفند در کنترل پایدار علف هرز پیچک صحرائی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، سال
تعداد صفحات: ۴
اسفند گیاهی با دامنه وسیعی از خصوصیات داروئی می باشد. اطلاعات در زمینه خاصیت علفکشی قسمتهای مختلف این گیاه محدود می باشد. هدف از این مطالعه بررسی پتانسیل بازدارندگی عصاره آبی برگ و ریشه اسفند بر جوانه زنی و رشد اولیه پیچک و شناسائی ترکیبات سمی مسئول این خاصیت می باشد. نتایج آزمایش بیانگر آن است که عصاره برگ خاصیت بازدارندگی بیشتری نسبت به عصاره ریشه داشت. بطور مثال غلظت 16 درصد عصاره برگ، جوانه زنی، طول ریشه چه، وزن خشک ریشه چه ومقدار کلروفیل پیچک را بترتیب26، 58 ، 64 و 35 درصد کاهش داد در حالیکه این کاهش بترتیب در حدود 7، 38 ، 29 ، 19 درصد برای عصاره ریشه بود. مقدار قابل توجه ای از ترکیبات فنلی در عصاره تهیه شده از قسمتهای مختلف اسفند مشاهده گردیدو میزان بازدارندگی در رابطه مستقیم با غلظت این ترکیبات بود. روی هم رفته مقدار کل فنلیک اسیدهای موجود در برگ درمقایسه با ریشه بیشتر بود. برای نمونه در غلظت 16 درصد عصاره، غلظت ترکیبات فنلی موجود در برگ اسفند2\7 برابر ریشه آن بود. مقدار بالاتر ترکیبات فنلی موجود در برگ ممکن است دلیل بالاتر بودن خاصیت بازدارندگی آن باشد. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان دهنده توانائی اسفند در کنترل بیولوژیکی علف های هرز و امکان استفاده از این گیاه در اکوسیستم های زراعی برای مدیریت پایدار علف های هرز می باشد

۸امکان استفاده از گیاه اسفند بعنوان علفکش طبیعی به منظور کاهش آلودگی حاصل ازعلفکشها و افزایش پایداری
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، سال
تعداد صفحات: ۴
به منظور بررسی خاضیت علفکشی اسفند، مقادیر4، 8و12گرم از اندامهای خشک هوایی این گیاه با 1000 گرم خاک تحت کشت علف هرز تاج خروس مخلوط گردید. خاک مخلوط نشده با مواد گیاهی بعنوان کنترل در نظر گرفته شد. نتایج حاصل ازآزمایش نشان میدهد که خاک مخلوط شده با اندام هوایی اسفند بطور معنی داری طول و وزن خشک تاج خروس را کاهش داد. بین مقدار ماده اضافه شده به خاک و میزان بازدارندگی رابطه مثبت و مستقیمی وجود داشت بطوریکه در بالاترین غلظت ماده خشک اسفند بیشترین میزان کاهش مشاهده گردید. سطح برگ تاج خروس نیز تحت تأثیر اثر بازدارندگی اسفند قرار گرفت. میزان کاهش سطح برگ بسته به مقدار ماده خشک مخلوط شده با خاک بین 29 تا 79 درصد متغیر بود. بطور مشابه مقدار کل کلروفیل تاج خروس در تمام دزهای مصرفی گیاه اسفند بطور معنی داری کاهش یافت. در بالاترین دز مصرفی مقدار کاهش حدود 60 درصد براورد گردید. بطور کلی نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که نه تنها اسفند دارای خواص داروئی میباشد بلکه امکان بهره برداری از آن برای کنترل پایدار علف های هرز نیز وجود دارد. با این حال می بایست خاصیت آللوپاتی اسفند بر روی سایر علف های هرز و شرایط متفاوت مزرعه ای مورد بررسی قرار گیرد
نمایش نتایج ۱ تا ۸ از میان ۸ نتیجه