توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر تجویز استروئیدها و GnRH در روز فحلی بر روی شاخصهای رشد فولیکولهای تخمدانی در تلیسه های هلشتاین
اطلاعات انتشار: مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران)، , دوره  ۵۶ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۸
تاثیر تجویز استروئیدها و GnRH در زمان فحلی بر روی فولیکول غالب پیش تخمک گذار و همزمانی موج فولیکولی در تلیسه های هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور چرخه فحلی تلیسه های هلشتاین سیکلیک به وسیله دو بار تزریق عضلانی آنالوگ پروستاگلاندین  F2 α به فاصله 11 روز همزمان شد. تلیسه ها در روز فحلی (روز صفر آزمایش) با در نظر گرفتن سن و وزن به سه گروه: کنترل، GnRH و استروئید تقسیم شدند. تلیسه ها در هر گروه، در بهاربندی های مجزا نگهداری شده و جیره غذایی یکسانی دریافت کردند. تلیسه های گروه کنترل )تعداد 4= راس( هیچ گونه درمانی را دریافت نداشتند. در فاصله 3 ساعت پس از مشاهده فحلی ایستا، تلیسه های گروه GnRH )تعداد 9= راس( 250 میکروگرم فرتاژیل و تلیسه های گروه استروئید )تعداد 9= راس( 2 میلی گرم استرادیول بنزوات به همراه 100 میلی گرم پروژسترون، به طور عضلانی، دریافت داشتند. تلیسه های گروه های درمانی )استروئید و (GnRH در روز هفت آزمایش، PG دریافت کرده و تشخیص فحلی آغاز شد. مختصات فولیکولهای تخمدانی، از سه روز قبل تا 25 روز پس از آغاز آزمایش با انجام سونوگرافی روزانه تعیین شد. در تمامی تلیسه ها در روز فحلی، فولیکول غالب تخمک گذار وجود داشته و تخمک گذاری در فاصله زمانی مشابه (P>0.05) نسبت به شروع آزمایش صورت پذیرفت. آغاز موج فولیکولی پس از شروع آزمایش در تلیسه های گروه های کنترل 2.1± 0.41) روز( و GnRH 2.4± 0.18) روز( مشابه (P>0.05) ولی سریعتر از تلیسه های گروه استروئید 3.9 ±0.23) روز(P<0.05;  به وقوع پیوست. فاصله شروع آزمایش تا آغاز فحلی و تخمکگذاری در گروه های درمانی )استروئید 9.7± 0.71 و 11± 0.64 روز، :GnRH 9.2± 0.28 و 10.2± 0.28 روز( مشابه (P>0.05), و کوتاهتر از تلیسه های گروه کنترل 22.8± 1.11) و 24.3± 0.95 روز( بود (P<0.01). سرعت رشد فولیکول تخمک گذار در گروه های درمانی مشابه :GnRH) 1.3 ±0.06 میلیمتر در روز، استروئید 1.4± 0.09 میلیمتر در روز (P>0.05) و بیشتر از گروه کنترل 0.9± 0.06) میلیمتر در روز( بود (P<0.01). سن فولیکول تخمک گذار در تلیسه های گروه های درمانی GnRH) 5.2± 0.22 روز، استروئید: 4.3± 0.64 روز، (P<0.05 کمتر از تلیسه های گروه کنترل 7.3 ±0.48) روز( بود (P<0.05). درصد تراکم وقوع فحلی در فاصله 24–72 ساعت پس از تزریق پروستاگلاندین در تلیسه های گروه های استروئید و GnRH به ترتیب 88.8 و 77.7 بود (P>0.05). نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که تجویز GnRH و یا استروئید همزمان با شروع فحلی اختلالی در تخمک گذاری ایجاد نکرده و در ایجاد همزمان موج فولیکولی جدید تفاوتی با یکدیگر ندارند. همچنین تجویز PG، هفت روز پس از شروع آزمایش، منجر به تخمک گذاری فولیکول غالب با طول مدت غالبیت کوتاه خواهد شد. لذا از این تیمارها می توان به طور یکسان در برنامه های همزمانی فحلی در تلیسه های هلشتاین استفاده نمود.

۲بررسی شاخص های تولیدمثلی در گاوداری های شیری صنعتی استان ایلام
اطلاعات انتشار: علوم دامي (پژوهش و سازندگي)، بهار, دوره  ۲۴ , شماره  ۱ (پياپي ۹۰)، سال
تعداد صفحات: ۵
این تحقیق به منظور بررسی شاخص های تولیدمثلی گاوداری های شیری صنعتی استان ایلام و ارائه راه کارهای مناسب جهت افزایش راندمان تولیدمثلی اجرا گردید. ابتدا به روش سرشماری و با مراجعه مستقیم به تمام گاوداری های استان، واحدهای فعال و غیرفعال شناسایی و برای تمام واحدهای فعال با استفاده از مشاهدات عینی و اطلاعات موجود و مصاحبه با مدیر واحد پرسشنامه تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها بر اساس طرح کاملا تصادفی نامتعادل و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چنددامنه ای دانکن صورت گرفت. صفات مورد مطالعه در استان با مقادیر گزارش شده سایر محققین با استفاده از آزمون t مورد مقایسه آماری قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که معیارهای کمی راندمان تولیدمثلی شامل میانگین تعداد تلقیح به ازاء آبستنی، فاصله زایش تا اولین فحلی، فاصله زایش تا اولین تلقیح، فاصله زایش تا آبستنی (روزهای باز)، طول دوره شیردهی، طول دوره خشکی و فاصله گوساله زایی در گاوداری های شیری صنعتی استان ایلام به ترتیب 2.3±0.09 بار، 52.3±1.03، 88.1±1.28، 125.2±1.96، 333.4±2.98، 72.1±1.48 و 407.3±2.49 روز می باشد که با مقادیر گزارش شده برای گاو هلشتاین اختلاف معنی داری (p<0.01) دارند. راندمان تولیدمثلی نیز برای گاوداری های شیری استان 68.8±1.20 درصد بدست آمد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه