توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱شبیه سازی کامپیوتری شکل گیری عیوب ساختاری در کاتد LSM پیل سوختی اکسید جامد
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۴
یکی از مهترین روش های درک بسیاری از پدیده های فیریکی در جامدات بررسی حرکت و نحوه توسعه عیوب ساختاری شکل گرفته در آنها می باشد. در این مقاله علل شکل گیری عیوب ساختاری حاصله از برخورد های آبشاری در La1–xSrxMnO3 با در نظر گرفتن تابع پتانسیل Ziegler–Biersack–Littmark با استفاده از شبیه سازی دینامیک ملکولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله از این شبیه سازی بیانگر این موضوع است که نوساناتی غیر خطی بین زوج های از اتم های نوسانگر بر این سیستم تحمیل می شودکه این امر باعث شکل گیری مجموعه حالتهای جدیدی با ساختارهای پایدار در این بلور ها می شود. انرژی شکل گیری خوشه های کوچکی از جاهای خالی در ساختار بلوری این مواد با افزایش اندازه خوشه ها از ev160 تا ev 20 کاهش می یابد. نتایج حاصله از این شبیه سازی نشان می دهد این خوشه های کوچک از جاهای خالی در LSM تادمای تقریبا ok 900 دارای ساختاری پایدار می باشند که این با نتایج تجربی بدست آمده همخوانی دارد.

۲مدل سازی هدایت یونی الکترولیت های جامد در دماهای متوسط
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
اهمیت و کاربرد روز افزون الکترولیت های جامد نیمه رسانا ( در ساخت سنسور های گازی و پیل های سوختی و...) باعث بوجود آمدن نسل جدیدی از این الکترولیت ها که دارای دمای عملکرد پایین تری800OC می باشند شده است. در این مقاله یکی از این الکترولیتهاLSGM)مدل سازی شده و مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر میزان Sr بر تغییر ساختار شبکه ای و همچنین میزان هدایت یونی الکترولیت، بررسی شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع می باشند که بیشترین تعداد نقل و انتقالات یونهای اکسیژن در یک ساختار شبکه ای همسانگرد در فواصلی که دارای تقارن کمتری می باشند رخ می دهد. تجمع یونهای ناخالصی تزریقی در مرز دانه ها باعث کاهش انتشار یونهای اکسیژن گردیده که نشان دهنده وابستگی این پارامتر به ناحیه مرز دانه ها می باشد. میزان هدایت یونی محاسبه شده توسط مدل با نتایج تجربی مقایسه شده است

۳مدل سازی هدایت یونی در ساختارکاتد LSMپیل سوختیاکسید جامد
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
یکی از مهترین روش های درک بسیاری از پدیده های فیریکی در جامدات بررسی حرکت و نحوه توسعه عیوب ساختاری شکل گرفته در آنها می باشد. در این مقاله علل شکل گیری عیوب ساختاری حاصله از برخورد های آبشاری در La1–xSrxMnO3 با در نظر گرفتن تابع پتانسیلZiegler–Biersack–Littmarkبا استفاده از شبیه سازی دینامیک ملکولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله از این شبیه سازی بیانگر این موضوع است که نوساناتی غیر خطی بین زوج های از اتم های نوسانگر بر این سیستم تحمیل می شودکه این امر باعث شکل گیری مجموعه حالتهای جدیدی با ساختارهای پایدار در این بلور ها می شود. انرژی شکل گیری خوشه های کوچکی از جاهای خالی در ساختار بلوری این مواد با افزایش اندازه خوشهها از 160ev تا 20ev کاهش مییابد. نتایج حاصله از این شبیه سازی نشان می دهد این خوشه های کوچک از جاهای خالی درLSMتادمای تقریبا900oK دارای ساختاری پایدار می باشند که این با نتایج تجربی بدست آمده همخوانی دارد

۴طراحی و توسعه مدل بهینه سازی انرژی در کارخانه قند شازند
اطلاعات انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان، سال
تعداد صفحات: ۴
ارزیابی روندتوسعه تقاضای انرژی و مطالعه مسائل انرژی در بخش صنعت و بررسی الگوی مصرف حاملهای انرژی به منظور تدوین سیاست های انرژی کشور به صورت علمی و منطبق با شرایط عینی وواحدهایتولیدی امری ضروری می باشد دراین مقاله ضمن توسعه پایگاه اطلاعات فنی وجریان جرم و انرژی کارخانه قند شازند بررسی جریان انرژی و شناسایی قانونمندی های حاکم بر جریان انرژی و مواد طراحی مفهومی مدل بهینه سازی انرژی طراحی و تنظیم مجموعه معادله ها و نامعادله ها ی حاکم بر جریان انرژی توسعه مدل بهینه سازی انرژی کارخانه و عملیاتی نمودن آن با استفاده از نرم افزار محیط مدلسازی انرژی ESM و آزمون و اعتبار بخش مدل در شرایط کارخانه برای تحلیل جریان انرژی پرداخته شده است که همخوانی نتایج مدل با اطلاعات واقعی کارخانه قابل توجه است و برخی اختلاف در مقادیر مربوط ناشی از عدم اطلاعات واقعی به مدل می باشد لذا تصحیح این امر مستلزم انجام اندازه گیری موردی است

۵بررسی پارامترهای فیزیکی پیل سوختی میکروبی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۶
پیل سوختی میکروبی (MFCs) فن آوری امیدوار کننده ای برای تولید انرژی الکتریکی از انواع مواد آلی طبیعی، زباله های آلی پیچیده و یا زیست توده های تجدید پذیر در تصفیه خانه های فاضلاب می باشند . توان خروجی پیل سوختیمیکروبی تحت تاثیر واکنش های برگشت ناپذیر و فرآیندهایی که در هر دو سمت آند و کاتد رخ می دهد قرار داردهنوز توان خروجی در سطح قابل قبولی از این نوع پیل سوختی میکروبی گزارش نشده است. در این مقاله،تاثیرتعدادی از پارامترهای بیولوژیکی و فیزیکی بر روی عملکرد پیل سوختی میکروبی مانند دما، میزان تغذیه، نوعباکتری پیل به منظور بهبود راندمان پیل مورد بررسی قرار گرفته است . توان خروجی پیل در دماهای مختلفی از 20 تا 35 سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفته است.تاثیر نوع باکتری های Enterobacter و Klebsiella terrigena و Escherichia coli بر روی راندمان پیل نیز مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج بدست آمده بیانگر وابستگی شدید توان خروجی پیل به دماهای بالاتر از 27°C وهمچنین انتخاب نوع باکتری از لحاظ میزان و پایداری توان خروجی پیل دارد.

۶تصفیه فاضلاب شهری با استفاده نانو لوله های کربنی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۵
در این مقاله حذف باکتری های مختلف و همچنین آلاینده های مختلفی از قبیل آرسنیک، فلوئور، فلزات سنگین و ترکیبات آلی سمیاز محلولهای آبی با استفاده از نانو لوله های کربنی تک دیواره، مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام آزمایش، محلولی شامل گلوکز ومتیلن بلو MB و بافر پتاسیم فسفات با pH خنثی حاوی باکتری های مختلفی تهیه شده این محلول با کمک یک پمپ خلاء ازفیتلری که با کمک نانو لوله های کربنی تهیه شده عبور داده شده است. آنالیز EDX و SEM نمونه های ساخته شد ه درآزمایشگاه قبل و بعد از تصفیه آب های آلوده به منظور بررسی میزان کارایی فیلترهای نانو انجام شده است. راندمان حذف باکتریها وناخالصی ها و سموم موجود در فاضلاب توسط نانو لوله های کربنی تک دیواره استفاده شده به 98 درصد رسید .نتایج این تحقیقنشان داد که نانو لوله های کربنی تک دیواره به طور مؤثری آلاینده های مختلفی از قبیل آرسنیک، فلوئور، فلزات سنگین و ترکیباتآلی سمی را از آب جذب می نمایند و دارای پتانسیل خوبی برای تصفیه آب و فاضلابهای آلوده به باکتریهای مختلف هستند.

۷مدل سازی شکل گیری عیوب ساختاری در اکسیدهای جامد
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۴
یکی از مهترین روش های درک بسیاری از پدیده های فیریکی در جامد ات نیمه رسانا بررسی حرکت و نحوه توسعهعیوب ساختاری شکل گرفته در آنها می باشد. در این مقاله علل شکل گیری عیوب ساختاری حاصله از برخورد هایآبشاری در LSM)La0.9Sr0.1Ga0.8Mg0.2O3–ƴ) با در نظر گرفتن تابع پتانسیل Ziegler–Biersack Littmarkبا استفاده از شبیه سازی دینامیک ملکولی مورد بررسی قرار گرفته ا ست. نتایج حاصله از این شبیه سازی بیانگر این موضوع است که نوساناتی غیر خطی بین زوج های از اتم های نوسانگر بر این سیستم تحمیل می شودکه اینامر باعث شکل گیری مجموعه حالتهای جدیدی با ساختارهای پایدار در این بلور ها می شود. انرژی شکل گیری خوشه های کوچکی از جاهای خالی در ساختار بلوری این مواد با افزایش اندازه خوشه ها از 160ev تا 20ev کاهش می یابد .نتایج حاصله از این شبیه سازی نشان می دهد این خوشه های کوچک از جاهای خالی در LSM تا دمای تقریباً 900°K دارای ساختاری پایدار می باشند که این با نتایج تجربی بدست آمده همخوانی دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه