توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تدوین معادلات حساسیت هیدرولیکی مدول های تیغه ای و بررسی اثر تغییرات کمی شاخص حساسیت در شرایط بهره برداری
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، پاييز, دوره  ۸ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۶
بهره برداری شبکه های آبیاری، نتیجه یک فرایند، تصمیم گیری است که در آن سه عنصر وضعیت فیزیکی موجود سازه ها، ظرفیت کنترل و رفتار هیدرولیکی سیستم نقش کلیدی ایفا می نمایند. این سه عنصر به نوعی در مفهوم حساسیت هیدرولیکی سازه مستتر بوده و از این روست که حساسیت هیدرولیکی سازه ها مهم ترین عامل مربوط به خصوصیات هیدرولیکی سیستم عنوان می شود. شیوه آنالیز حساسیت سازه های آبیاری از جمله روش های تحلیل جریان بوده که در سال های اخیر به منظور رفتارسنجی جریان در شبکه های آبیاری، توسعه یافته و در رفتار سنجی جریان چند شبکه آبیاری جهان مورد استفاده قرار گرفته است. مدول های تیغه ای از جمله مناسب ترین ابزار توزیع جریان بوده که امروزه در سطوح مختلف بهسازی شبکه های آبیاری مطرح و توصیه می شوند. در این مقاله معادلات حساسیت هیدرولیکی مدول های تیغه ای ارایه گردیده و به ارزیابی تغییرات کمی این شاخص در شرایط بهره برداری و تاثیر آن در عملکرد سازه پرداخته شده است.نتایج محاسبه های انجام گرفته روی داده های موجود واسنجی جریان چند مدول از شبکه آبیاری دشت قزوین، بیانگر تغییرهای مقدار حساسیت هیدرولیکی این آبگیرها در، شرایط بهره برداری است. در بعضی موارد این تغییرها به بیش از 10 درصد می رسد. تغییر در مقدار کمی حساسیت سازه، تغییر در بازه عملکرد سازه را پیامد شده و مشکلاتی را در فرآیند توزیع جریان در سطح شبکه به وجود می آورد. بازه تغییرات دبی بعضی از دریچه های مدول های مورد بررسی نسبت به مقدار مجاز که 20 درصد می باشد، بیش از دو برابر افزایش یافته است.

۲مطالعه اثر سرعت باد، فشار کارکرد آبپاش و شیب زمین بر یکنواختی توزیع رطوبت خاک در روش آبیاری بارانی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي و منابع طبيعي، خرداد - تير, دوره  ۱۵ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۲
این تحقیق به منظور مطالعه اثر سرعت باد، فشار کارکرد آبپاش و شیب زمین بر یکنواختی توزیع رطوبت خاک در اراضی مجهز به سیستم آبیاری بارانی ثابت انجام گردید. بدین منظور، 6 پلات با ابعاد 25´30 متر با شیب زمین متفاوت 4\13–3\1 درصد در شبکه آبیاری بارانی بیله سوار مغان انتخاب شد. برای هر پلات، آزمایش های ارزیابی یکنواختی توزیع آب و رطوبت خاک در 3 تکرار انجام گردید. در آزمایش های مربوط به هر پلات، عمق آب آبیاری و رطوبت خاک در هر آزمایش به ترتیب در 121 و100 نقطه اندازه گیری شد. در طول انجام آزمایش ها، شدت جریان و فشار کارکرد آبپاش ها، سرعت باد، رطوبت نسبی و دمای هوا پایش گردید. با توجه به بازه تغییرات سرعت باد، فشار کارکرد آبپاش و شیب زمین، مقدار ضریب یکنواختی درصد رطوبت خاک در آزمایش های انجام شده بین 64 تا 88 درصد متغیر بود. بر اساس نتایج به دست آمده، رابطه ای بین ضریب یکنواختی توزیع رطوبت خاک با دو پارامتر شیب بستر و ضریب یکنواختی توزیع آب استخراج شد. آنالیز حساسیت این رابطه نشان داد، ضریب یکنواختی توزیع رطوبت خاک نسبت به پارامتر یکنواختی توزیع آب در مقایسه با پارامتر شیب بستر از حساسیت بیشتری برخوردار است. ضریب یکنواختی توزیع آب نیز به صورت تابعی از دو عدد بدون بعد سرعت باد و فشار کارکرد نرمالیزه آبپاش بیان گردید. بر اساس یافته های این تحقیق، وابستگی ضریب یکنواختی توزیع آب به پارامتر سرعت باد در مقایسه با فشار کارکرد سیستم بیشتر بوده و از این رو می توان نتیجه گرفت که تاثیر سرعت باد در غیریکنواختی توزیع رطوبت خاک به مراتب بیشتر از شیب زمین و فشار کارکرد آبپاش است. البته بهبود مدیریت فشار کارکرد سیستم در مناطق بادخیز تاثیر نسبتا بیشتری بر بهبود وضعیت پخش آب نسبت به مناطق با سرعت باد پایین دارد. نتایج این تحقیق موید برتری مقدار ضریب یکنواختی توزیع رطوبت خاک نسبت به مقدار ضریب یکنواختی توزیع آب در سطح مزرعه می باشد.

۳بررسی تاثیر پلیمر سوپرجاذب استاکوسورب بر زمان پیشروی و پارامترهای نفود خاک در روش آبیاری جویچه ای
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، , دوره  ۲۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۶
فراهم نمودن زمینه افزایش بهره وری آب کشاورزی، به عنوان منطقی ترین رویکرد مدیریتی منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک عنوان می گردد. استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب در کشاورزی دیم و فاریاب از جمله راهکارهای دستیابی به این مهم بوده که نه تنها شرایط بهبود عملکرد کیفی محصول را فراهم نموده، باعث افزایش قابل توجه کارایی مصرف آب نیز می گردد. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر پلیمر سوپرجاذب استاکوسورب بر مقدار و روند تغییرات ضرایب معادله نفوذ کوستیاکوف و منحنی پیشروی جریان در آبیاری جویچه ای انجام گردید. آزمایش در شرایط بدون کشت و در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران واقع در شهرستان پاکدشت انجام شد. آزمایش در قالب آزمون فاکتوریل با طرح بلوک تصادفی با استفاده از چهار سطح ترکیبی پلیمر سوپرجاذب استاکوسورب با خاک به عنوان تیمار اصلی و برای دو میزان شدت جریان به عنوان تیمار فرعی با سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای مربوط به مقدار پلیمر افزوده شده به خاک عبارت بودند از 0، 5، 7 و 9 گرم پلیمر در متر مربع در عمق 25 سانتی متر خاک و مقادیر شدت جریان معادل 0.5 و 0.70 لیتر بر ثانیه در نظر گرفته شد. آزمایش در طول 4 آبیاری انجام شد. نتایج تجزیه واریانس تاثیر پلیمر سوپرجاذب بر مقدار نفوذ تجمعی و زمان پیشروی جویچه نشان داد که تکرارهای آزمایش اختلاف معنی داری ندارند و کلیه فاکتورها اعم از شدت جریان جویچه، تیمار مقدار پلیمر اضافه شده به خاک، اثر متقابل شدت جریان و تیمار مقدار پلیمر اضافه شده به خاک در سطح 1 درصد معنی دار هستند. در این رابطه با افزایش مقدار پلیمر ترکیبی به خاک، زمان پیشروی و نفوذ تجمعی افزایش یافت. مقدار نفوذ تجمعی در تیماری که دارای 9 گرم در متر مربع در عمق 25 سانتی متر خاک پلیمر، طول 90 متر و شدت جریان 0.50 لیتر بر ثانیه بود نسبت به تیمار شاهد آن حدود 67 درصد افزایش نشان داد. بدین ترتیب در آبیاری های پس از آبیاری اول که میزان نفوذ تجمعی به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد، کاربرد این پلیمر می تواند وضعیت نفوذپذیری خاک را به حد قابل قبولی بهبود بخشد. همچنین کاهش شدت جریان باعث افزایش نفوذ تجمعی جویچه ها می گردد.

۴ارزیابی عملکرد تعدادی از شبکه ‌های آبیاری جهان با استفاده از شیوه مقایسه‌ ای و تحلیل داده‌ کاوی
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، آذر و دي, دوره  ۲۵ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۱۶
این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد 18 شبکه آبیاری از 10 کشور جهان با استفاده از شیوه مقایسه ‌ای و تحلیل داده‌ کاوی انجام گردید. بدین منظور عملکرد شبکه‌ های آبیاری دز، سفید‌رود، تجن و وشمگیر از ایران با 14 شبکه آبیاری از 9 کشور جهان مورد مقایسه قرار گرفت. در بررسی ‌ها از 13 شاخص ارزیابی در زمینه عملکرد بهره ‌برداری و راندمان تولید استفاده شد. شیوه خوشه ‌بندی k–means در تحلیل شاخص ‌ها و داده‌ کاوی ارتباط مابین آنها به‌ کار گرفته شد. با محاسبه مقادیر کمی شاخص ‌ها و انجام فرایند خوشه ‌بندی، هفت خوشه مجزا از شبکه ‌های آبیاری تشکیل و ارزیابی گردید. بررسی خوشه‌ ها نشان داد که هم‌ خوشه بودن شبکه‌ های بدون پوشش کانال ‌های انتقال آب و شبکه ‌های دارای 100 درصد پوشش بتنی کانال ‌های اصلی و 50 درصد پوشش بتنی کانال‌ های فرعی می‌ تواند به دلیل استفاده از آب برگشتی زهکش ‌ها در شبکه مودا باشد. به تعبیر دیگر پوشش ‌دار نمودن کانال ‌های انتقال و تجهیز شبکه ‌های آبیاری به سیستم استفاده از آب برگشتی شرایط دستیابی به عملکرد تحویل آب مطلوب این سامانه ‌ها را فراهم می ‌نماید. نتایج بیانگر آن است که تسطیح اراضی به‌ عنوان یکی از برنامه‌ های به ‌سازی، نقش قابل توجهی در ارتقای سطح راندمان تولید شبکه ‌های آبیاری ایفا می ‌نماید. در این زمینه افزایش تولید 1.5 تا 2 تن در هکتار در شبکه ‌های بنی امیر مراکش و آفیس دونیگر کشور مالی به دلیل اجرای برنامه تسطیح اراضی تجربه گردیده است. ارزیابی نشان داد که وجود انجمن ‌های فعال بهره ‌برداران آب در شبکه ‌های آبیاری به ‌عنوان عامل دیگری در بهبود راندمان ‌های مدیریتی است. در این زمینه می ‌توان مطلوب بودن شاخص ‌های اقتصادی شبکه وشمگیر علی ‌رغم وجود هزینه‌ های نگهداری و بهره‌ برداری بالا به دلیل اتمام عمر مفید سد و اجزای آن را تنها در نتیجه وجود تعاونی‌ ها و تشکل ‌های آب‌ بران و مدیریت 70 درصد از اراضی شبکه توسط آنها جستجو نمود. عدم وجود این تشکل ‌ها در شبکه دز، باعث افزایش مقدار شاخص نسبت تامین آب آبیاری سالانه به 3.08 گردیده است. این در حالی است که این شاخص ‌ها در شبکه آفیس دونیگر با بهره‌ مندی از انجمن ‌های فعال مصرف ‌کنندگان آب 0.12 بوده است. نتایج نشان داد که کاربرد ترکیبی شیوه تحلیل مقایسه ‌ای و خوشه ‌بندی از قابلیت مطلوبی در ارزیابی عملکرد شبکه ‌های آبیاری برخوردار می ‌باشد.

۵کاربرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک تاپسیس در تعیین ارزش وزنی معیارها و ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی: نواحی سه گانه شبکه آبیاری سفیدرود)
اطلاعات انتشار: مجله آبياري و زهكشي ايران، پاييز, دوره  ۴ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۳
عملکرد ضعیف و ناموفق بهره برداری اغلب شبکه های آبیاری و زهکشی، توجه بیش از پیش به ارزیابی عملکرد این سامانه ها را ضروری می نماید. این تحقیق با هدف بررسی اهمیت معیارهای موثر بر عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک تاپسیس انجام گردید. در این راستا نواحی سه گانه شبکه آبیاری سفیدرود نیز مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. معیارهای فنی، مدیریتی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی به عنوان معیارهای تصمیم گیری ارزیابی عملکرد و برای هر یک از این معیارها به ترتیب 60، 70،30 ، 80 و 3 زیرمعیار در نظر گرفته شد. ارزش وزنی معیارها و زیرمعیارها به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و با استفاده از نرم افزار Expert Choice انجام گرفت. اهمیت نسبی هر یک از زیرمعیارها در گزینه ها (نواحی آبیاری) نیز با استفاده از تکنیک TOPSIS تعیین شد. نتایج نشان داد که معیار مدیریتی با وزن نسبی 0.384 بیشترین و معیار زیست محیطی با وزن نسبی 0.090 کمترین تاثیر را در عملکرد شبکه دارد. همچنین زیرمعیارهای موثر بودن سازه ها و هزینه نسبی آب به ترتیب با وزن نهایی 0.085 و 0.007 بیشترین و کمترین تاثیرگذاری را در عملکرد شبکه دارا می باشند. نتایج بیانگر آن است که ناحیه آبیاری فومنات با ارزش وزنی نهایی 0.555 کارامدترین ناحیه و ناحیه آبیاری مرکزی با ارزش وزنی 0.446 ناموفق ترین عملکرد را در بین نواحی شبکه آبیاری سفیدرود به خود اختصاص می دهد. نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که با کاهش اهمیت نسبی معیارهای فنی و مدیریتی و افزایش اهمیت معیارهای اقتصادی و اجتماعی رتبه بندی نواحی آبیاری دستخوش تغییرات خواهد شد. مدل پیشنهادی در این تحقیق امکان شناخت میزان اهمیت معیارهای مختلف موثر بر عملکرد و ارزیابی کارایی و مقایسه شبکه های آبیاری و اجزای مختلف آن را با دقت مطلوبی فراهم می نماید.

۶توسعه و ارزیابی مدل تعیین الگوی کشت بهینه شبکه های آبیاری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مرتبی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت ورامین)
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، بهمن و اسفند, دوره  ۲۴ , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۱۰
الـگوی کشت به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای طراحی شبکه های آبیاری مطرح بوده که در شرایط بهره برداری نیز ارتباط مستقیمی با بهره وری آب در سطح این سامانه ها دارد. این تحقیق با هدف توسعه مدل تعیین الگوی کشت بهینه شبکه های آبیاری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical hierarchy process – AHP) انجام گرفت. مدل در قالب دو زیر مدل توسعه یافت که هدف زیر مدل اول، رتبه بندی مناسبت نوع محصولات الگوی کشت در سطح شبکه آبیاری بوده و هدف زیر مدل دوم، رتبه بندی سطوح زیر کشت مناسب هر محصول می باشد. معیارهای انتخاب نوع کشت، ده معیار در نظر گرفته شد که در سه گروه معیارهای اقتصادی – اجتماعی، منابع آب و خاک و اقلیمی طبقه بندی گردیدند. به منظور تعیین محدوده سطح زیرکشت بهینه محصولات نیز ۹ معیار در نظر گرفته شد. وزن معیارها بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از منطقه، مطالعات میدانی و نتایج برگرفته از 30 پرسشنامه تکمیل شده توسط صاحب نظران، متولیان و بهره برداران شبکه های آبیاری تعیین گردید. مدل برای شبکه آبیاری دشت ورامین در وسعتی برابر 50 هزار هکتار اجرا و مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی ها نشان داد که معیارهای مقدار کمی آب در دسترس و میزان تبخیر و تعرق نسبت به سایر عوامل از اهمیت بیشتری در تعیین نوع کشت برخوردار می باشند. سیاستهای کلان بخش کشاورزی و حجم آب قابل برنامه ریزی نیز به عنوان مهمترین پارامترهای موثر بر سطح زیر کشت محصولات مشخص شدند. نتایج نشان داد که مدل AHP رتبه اولویت کشت محصولات اصلی شبکه آبیاری (جو و گندم)، که بیش از 50 درصد سطح زیر کشت دشت را به خود اختصاص می دهند، را مطابق با رتبه این محصولات در الگوی کشت رایج منطقه برآورد نموده است. رتبه صیفی جات و پنبه نیز در دو روش یکسان تعیین شد. در مورد سایر محصولات (سبزی جات، یونجه و ذرت) نیز تفاوت رتبه بین نتایج مدل و الگوی کشت رایج یک رتبه بود. یافته های تحقیق بیانگر آن است مدل توسعه یافته قابلیت تعیین محدوده سطح زیرکشت هر یک از محصولات الگوی کشت شبکه آبیاری را با دقت مطلوبی دارا می باشد. از این رو مدل AHP می تواند به عنوان یک مدل کاربردی در ارزیابی عوامل کمی و کیفی موثر بر الگوی کشت و تعیین نوع و تراکم کشت بهینه محصولات شبکه های آبیاری مورد استفاده قرار گیرد.

۷ارزیابی عملکرد توزیع آب در شرایط مختلف بهره برداری کانال اصلی غرب شبکه آبیاری دز با استفاده از مدل هیدرولیکی CANALMAN
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، فروردين و ارديبهشت, دوره  ۲۵ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۵
این تحقیق با هدف کاربرد مدل هیدرولیکی کانال من (CANALMAN) در ارزیابی عملکرد توزیع آب گزینه های مختلف بهره برداری کانال اصلی غرب شبکه آبیاری دز انجام گرفت. شرایط واقعی بهره برداری کانال در طول 5 ماه (اردیبهشت الی شهریور 1385) با استفاده از مدل واسنجی شده شبیه سازی شد. با توجه به نتایج شبیه سازی، میانگین شاخصهای راندمان، کفایت، عدالت و اعتمادپذیری تحویل آب کانال مورد مطالعه در دوره 5 ماهه به ترتیب 0.669، 0.881، 0.271 و 0.238 برآورد گردید. بر اساس طبقه بندی مولدن و همکاران، کفایت و عدالت آبیاری در آبگیرهای کانال از شرایطی متوسط و راندمان تحویل و اعتمادپذیری تحویل آب در کانال از وضعیتی ضعیف برخوردار می باشند. ارزیابی عملکرد گزینه های بهره برداری شب خاموشی نشان داد که انجام عملیات شب خاموشی نه تنها باعث کاهش عملکرد توزیع آب شده بلکه در بسیاری از بازه های کانال موجب بهبود مقدار کمی شاخص های ارزیابی عملکرد توزیع آب می گردد. بررسی نتایج دو گزینه شب خاموشی مورد مطالعه در طول یک دوره 15 روزه نشان داد که در گزینه اول شب خاموشی 11.23 درصد (0.92 میلیون مترمکعب) و در گزینه دوم 8.31 درصد (0.68 میلیون مترمکعب) از کل آبی که در این کانال توزیع گردیده و به دلیل عدم بهره برداری مناسب توسط کشاورزان در طول شب هدر رفته و به زهکش های شبکه انتقال می یابد، با اجرای عملیات شب خاموشی قابل کنترل و ذخیره سازی در بازه های کانال می باشد. یافته های تحقیق نشان داد، کانال مورد مطالعه از پتانسیل بالایی در اجرای عملیات شب خاموشی آبگیرهای مزارع و کانالهای فرعی برخوردار می باشد.

۸مدل شبکه عصبی مصنوعی تبخیر ماهانه از تشت با استفاده از داده های هواشناسی – مطالعه موردی منطقه حاشیه دریای خزر
اطلاعات انتشار: تحقيقات منابع آب ايران، تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۲ (مسلسل ۲۰)، سال
تعداد صفحات: ۹
تبخیر یکی از مولفه های اصلی چرخه آب در طبیعت بوده و تعیین دقیق آن برای بسیاری مطالعات مثل بیلان آبی حوزه، طرح ریزی و مدیریت منابع آب حائز اهمیت است. تبخیر به دلیل اثرات متقابل عوامل متعدد اقلیمی، پدیده پیچیده و غیرخطی است و لذا برای تخمین آن باید از مدل های پیشرفته استفاده کرد. در این تحقیق، هشت نوع ترکیب پارامترهای هواشناسی بعنوان داده های ورودی برای برآورد تبخیر از تشت با استفاده از شبکه های عصبی برای منطقه شمال کشور مورد بررسی قرار گرفت. داده های اندازه گیری شده هواشناسی برای یک دوره ده ساله (1996 تا 2003) از 8 ایستگاه هواشناسی واقع در حاشیه دریای خزر جمع آوری شد. نتایج نشان داد، پارامترهای دمای بیشینه و کمینه هوا، رطوبت نسبی، سرعت باد و ساعات آفتابی، حداقل داده های هواشناسی برای برآورد تبخیر از تشت هستند. میانگین جذر مربع خطا (RMSE) و ضریب تعیین (R2) بین مقادیر بدست آمده از مدل شبکه عصبی با ورودی های فوق و مقادیر واقعی به ترتیب 0.32 میلیمتر در روز و 0.93 بودند. ترسیم مقادیر برآورد شده و واقعی نشان داد، 76 درصد داده ها در محدوده ±15% خطا واقع می شوند.

۹توسعه و کاربرد مدل چند معیاره فازی قیمت گذاری آب در شبکه های آبیاری
اطلاعات انتشار: مجله آبياري و زهكشي ايران، پاييز, دوره  ۶ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۱۰توسعه مدل ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی
اطلاعات انتشار: مجله آبياري و زهكشي ايران، زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۱۱الگوریتم های کنترل و کاربرد آن در کانال های شبکه آبیاری عقیلی: (1) مبانی، معیارها و طراحی
اطلاعات انتشار: تحقيقات آب و خاك ايران (علوم كشاورزي ايران)، , دوره  ۴۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۲
طراحی و بهره برداری سنتی شبکه های آبیاری به دلیل عدم وجود ابزارهای تطبیق قوانین بهره برداری با نیازهای متغیر زمانی آب، تلفات قابل ملاحظه ای را در این سامانه ها به وجود می آورد. از این رو تحقیق در نحوه مدیریت بهره برداری و تعیین روش ها و ابزار کنترل مناسب در شبکه های آبیاری، امری ضروری می نماید که با به خدمت گرفتن مدل های هیدرودینامیک و طراحی و اجرای سیستم های کنترل خودکار مناسب انجام پذیر است. در این تحقیق ضمن معرفی مبانی، مفاهیم و معیارهای طراحی سیستمهای کنترل شبکه های آبیاری، سه الگوریتم کنترل برای کانال های شبکه آبیاری عقیلی طراحی گردید. الگوریتم های کنترل عبارت بودند از: (1) کنترل کننده موضعی بالادست با تکنیک تناسبی–انتگرالی پس خورد در سازه بالادست، (2) کنترل کننده سراسری پایین دست فاصله دار با تکنیک تناسبی–انتگرالی پس خورد و دی کوپلینگ و (3) کنترل کننده سراسری پایین دست فاصله دار با تکنیک تناسبی–انتگرالی پس خورد + پیش خورد و دی کوپلینگ. در طراحی و اجرای الگوریتم های کنترل از مدل هیدرودینامیک SOBEK در تلفیق با نرم افزار MATLA استفاده شد. به منظور کاهش اثر حرکت نوسانی آب بین دو سازه تنظیم در تعامل با متغیرکنترل اعمال شده به سازه ها، در کلیه الگوریتم ها از فیلتر پایین گذر مرتبه اول استفاده گردید.

۱۲الگوریتم های کنترل و کاربرد آن در کانال های شبکه آبیاری عقیلی: (2) ارزیابی عملکرد
اطلاعات انتشار: تحقيقات آب و خاك ايران (علوم كشاورزي ايران)، , دوره  ۴۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد الگوریتم های کنترل و تعیین کنترل گر مناسب کانال های شبکه آبیاری عقیلی انجام گرفت. ارزیابی الگوریتم ها با استفاده از شاخص های ماکزیمم قدر مطلق خطا، انتگرال قدر مطلق بزرگی خطا و خطای برگشت به حالت ماندگار برای نتایج شبیه سازی گزینه بهره برداری واقعی کانال ها در طول یک دوره یک ماهه صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که هر سه الگوریتم کنترل طراحی شده از دقت و پتانسیل قابل توجهی درکنترل جریان و مستهلک نمودن اغتشاشات و اختلالات سازه ای– هیدرولیکی کانال های شبکه برخوردار بوده و امکان تحقق توزیع تقاضامدار و ارتقاء عملکرد سیستم توزیع شبکه آبیاری را فراهم می نمایند. یافته های تحقیق بیانگر آن است که از نظر میزان کارایی در بهبود فرآیند بهره برداری، رتبه مطلوبیت الگوریتم ها به ترتیب عبارت است از: کنترل کننده سراسری پایین دست فاصله دار با تکنیک تناسبی–انتگرالی پس خورد + پیش خورد و دی کوپلینگ (الگوریتم سه)، کنترل کننده سراسری پایین دست فاصله دار با تکنیک تناسبی–انتگرالی پس خورد و دی کوپلینگ (الگوریتم دو) و کنترل کننده موضعی بالادست با تکنیک تناسبی– انتگرالی پس خورد در سازه بالادست (الگوریتم یک). از نظر سهولت طراحی و اجرا رتبه بندی الگوریتم ها به ترتیب عبارت است از: الگوریتم یک، دو و سه. اجرای تلفیقی الگوریتم کنترل سه به عنوان کنترل کننده اصلی و الگوریتم کنترل یک به عنوان سیستم کنترل پشتیبان در هریک از کانالهای شبکه آبیاری مورد مطالعه پیشنهاد می گردد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۲ از میان ۱۲ نتیجه