توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱رویکرد نظری مدیریت استراتژیک فرهنگی مجموعه شهری تهران
اطلاعات انتشار: همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران، سال
تعداد صفحات: ۳۰
متغیرها و شاخص های تغییرات شهر تهران، نشان دهنده فرآیند تجربهحاکمیت گفتمان و تکوین هویت فرهنگی این شهر است که مدیریت ،« شهریشهری تهران برای همسازشدن با این فرآیند و تغییرات شتابان آن با چالش هاییروبه رو است؛ ازاین روی برای تبدیل چالش ها به فرصت ها، نیازمند تغییر رویکرد،بازتعریف شیوه های مدیریت و ایجاد بستری اجتماعی است که مدیریتراهبردی فرهنگی شهری را ازاین روی به آن وامی دارد. مدیریت نوین نیازمندرویکرد نظری جدیدی است که این مقاله به تدوین و معرفی آن می پردازد.با گزینش روش های کیفی، فر اتحلیل و به ویژه شیوه تدوین نظریه ها و طراحیرویکرد نظری، تلاش می شود برای شناخت بنیادهای رویکرد نظری مدیریتاستراتژیک (راهبردی) مجموعه شهری تهران، مثلث نظریه های مورد نیاز وپاسخگو، تدوین و طراحی شود. نظریه توازن نظام قشربندی و سازگاری پایگاهنظریه چرخش ،« شهروند معیار » اجتماعی به عنوان نظام اجتماعی بسترسازبه عنوان رویکرد فرهنگی و جهت ساز « رنسانس فرهنگی » فرهنگی در راستایبه عنوان قلمرو و شیوه « مدیریت مجموعه شهری » شهروند معیار و نظریهمدیریت شهری تهران، اجزای مثلث رویکرد نظری مدیریت راهبردی فرهنگیشهری را تشکیل می دهد.نتیجه گیری نظری با ترکیب اجزای مثلث نظری این مقاله، بازتعریف قلمرو واطلس جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی تهران، عدم تصمیمات زودهنگام بدونپشتیبانی مطالعاتی و کارشناختی دولت در تعریف کلیشه ای تقسیمات کشوریمانند استان البرز و غیره، تعدیل قدرت گروه های اقتصادی، سیاسی درتصمیم سازی و مدیریت شهر که جهت گیری شان منافع گروهی و سیاسی آنهااست و جایگزین کردن رویکرده فرهنگی و افزایش مشارکت و مداخله عمومیشهروندان و کاهش تمرکز و مدیریت دولت در مدیریت مجموعه شهری ازیافته های مقاله حاضر است.

۲بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی زنان
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی، سال
تعداد صفحات: ۲۲
این پژوهش باهدف بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی برمشارکت سیاسی زنان 18سال به بالا درشهرایرانشهر انجام گرفته است دراین پژوهش مشارکت سیاسی زنان نه به عنوان رای جمع کن بلکه به عنوان کسانی که درصحنه سیاست بطور مستقیم حضور دارند و تاثیر متغیرهایی چون شبکه های اجتماعی توانمندی های زنان و اعتمادمردان طایفه به زنان و برخی متغیرهای دموگرافیک چون سن تحصیلات و درامد برآن مورد بررسی قرارگرفته است دربعدنظری برای رسیدن به اهداف پژوهش ازنظریات جامعه شناختی سرمایه اجتماعی رابرت پاتنام و نردبان مشارکت ارنشتاین استفاده شده است این پژوهش به روش پیماشی و بااستفاده ازابزار پرسشنامه دربین زنان شهرایرانشهر درسال 1392 به انجام رسیده است نمونه گیری مورد استفاده دراین پژوهش نمونه گیری فضایی خوشه ای است و حجم نمونه موردمطالعه 382 نفر میباشد کهب رای اطمینان بیشتر 400نفر درنظر گرفته شده است بااستفاده ازنرم افزار spss تجزیه و تحلیل مشارکت سیاسی زنان شهرایرانشهر مورد بررسی قرارگرفت که شامل دوقسمت تحلیل توصیفی و استنباطی می باشد دربخش توصیفی جداول فراوانی پاسخگویان و دربخش استنباطی فرضیه ها ازطریق ازمون همبستگی پیرسن و ازمون کلموگروف – اسمیرنوف و خی – دو سنجیده شده است مهمترین نتایج حاصل ازازمون رابطه بین متغیرهای پژوهش نشان میدهد که متغیر اعتماد مردان طایفه به زنان بیشترین تاثیر و متغیر میزان قابلیت زنان کمترین تاثیر را برمشارکت سیاسی زنان شهر ایرانشهر دارند<\div>

۳بررسی پوشش معلمان مقطع متوسطه شرق استان تهران
اطلاعات انتشار: اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به طور کلی آداب رسوم، هنجارهای دینی و اجتماعی برای زندگی بهتر و اخلاقی تر بشر به مرور و در طول قرنها طراحی و بکار بسته شده است. پوشش زنان در طول تاریخ ایران همیشه دارای خطوط قرمز بوده و از همین روست که در هیچ جای ایران نقاشی، مجسمه و یا حجاری زن عریان یافت نشده است. با این حال برخی از متغیرای اجتماعی مانند قشربندی اجتماعی بر نوع و میزان پوشش زنان می تواند موثر می باشد. در این پژوهش جهت بررسی پوشش معلمان مقطع متوسطه جنوب شرق استان تهران، از فن پرسشنامه به عنان مهم ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش های پیمایشی استفاده شده استو برای سنجش پایایی ابزار اندازه گیری از روش آلفای کروناباخ و برای حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 191 نفر استفاده شد. با مطالعه و بررسی پوشش علمان مقطع متوسطه جنوب شرق استاان تهران می توان راهه های بهبود وضع موجود را شناسایی کرد. علاوه بر آن به نظر می رسد اگر این مطالعه انجام نشود نمی توان میزان نقش معلمان و متغیرهای مرتبط با آن را شناسایی و میزان نقش آفرینی هر کدام را تعیین کرد.

۴بررسی رابطه تعلق طبقاتی و نگرش به حجاب(مطالعه موردی دبیران دبیرستانهای شهر ورامین)
اطلاعات انتشار: اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف پژوهش تعیین رابطه بین تعلق طبقاتی و نوع نگرش به حجاب می باشد. جهت بررسی رابطه تعلق طبقاتی و نگرش به حجاب، از فن پرسشنامه به مثابه اصلی ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش های پیمایشی استفاده شده است. برای بالا بردن اعتبار پرسشنامه، اعتبار صوری سؤالات مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای سنجش پایایی ابزار اندازه گیری از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. جامعه آماری از کلیه دبیران دبیرستانهای شهر 191 نفر تعیین شد. روش نمونهگیری مورد استفاده در این پژوهش روش تصادفی ساده بود. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده هم، تکنیک های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. تجزیه و تحلیل دادهها در سطوح تحلیل به کمک نرم افزار Spss صورت گرفت. بین میزان درآمد و نگرش به حجاب دبیران دبیرستانهای شهر ورامین رابطه معناداری وجود دارد. بین نوع مسکن و نگرش به حجاب دبیران دبیرستانهای شهر ورامین رابطه معناداری وجود دارد. بین برخورداری از رفاه و نگرش به حجاب دبیران دبیرستانهای شهر ورامین رابطه معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که برخی از متغیرهای اجتماعی بر نوع و میزان پوشش زنان می تواند مؤثر باشد. مثلاً به نظر می رسد که قشربندی اجتماعی بر نوع پوشش زنان تأثیر دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه