توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱GiS پهنه بندی اقلیم برای گندم زمستانه دیم در مناطق مغان و اردبیل با استفاده از
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دانش كشاورزي، سال
تعداد صفحات: ۱۳

۲گزینش لاین های جدید عدس مقاوم به بیماری پژمردگی فوزاریومی با عامل Fusarium oxysporum f.sp. lentis برای منطقه بیله سوار مغان
اطلاعات انتشار: نهال و بذر، , دوره  ۲۴ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۶
بیماری پژمردگی فوزاریومی عدس با عامل Fusarium oxysporum f.sp. lentis (Vasd. and Srin.) Gordon در سال های اخیر به شدت در منطقه بیله سوار مغان ظاهر شده و باعث افت محصول و سطح زیر کشت آن شده است. در این آزمایش، عامل بیماری از گیاهان آلوده عدس جدا و برای ارزیابی واکنش تعدادی لاین پیشرفته در شرایط گلخانه به کار برده شد. لاین ها با دو روش آلوده سازی خاک استریل و غوطه ورسازی ریشه بریده در سوسپانسیون اسپور مایه زنی شدند. در شرایط مزرعه نیز واکنش این لاین ها با کاشت آنها در خاک آلوده طبیعی که آلودگی آن به عامل بیماری قبلا به اثبات رسیده بود، ارزیابی شد. ارزیابی واکنش لاین ها در هر دو شرایط بر مبنای درصد گیاهان مرده بود. تجزیه کلاستر واکنش لاین ها در شرایط گلخانه ای و مزرعه ای منجر به انتخاب لاین هایی شد که در مدت دو سال در شرایط مزرعه ای مقاومت نشان دادند. در سال چهارم آزمایش، لاین های مقاومت منتخب برای بررسی صفات مختلف زراعی در شرایط مزرعه آلوده برای یک سال زراعی مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به نتایج ارزیابی ها، از 32 لاین پیشرفته عدس، لاین های ILL7531 و ILL6037 برای کاشت در منطقه بیله سوار مغان انتخاب شدند.

۳بررسی هم بستگی و تکرارپذیری آماره های پارامتری و چندمتغیره پایداری عملکرد دانه در جو دیم
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، تابستان, دوره  ۱۳ , شماره  ۴۸، سال
تعداد صفحات: ۱۰
محیط یکی از مسایل پیچیده برنامه های به نژادی برای تهیه ارقام پرمحصول و سازگار به شمار می رود. روش های زیادی × اثر متقابل ژنوتیپ محیط ارایه شده است. هدف از این تحقیق ابتدا انتخاب برترین و پایدارترین ژنوتیپ جو مناسب کشت در × برای تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ مناطق دیم نیمه گرمسیر کشو ر بوده و سپس تعیین روابط متقابل بین پارامترهای پایداری مختلف، رابطه آنها با عملکرد دانه و تکرارپذیری ١٣٨٤ ) با طرح پایه بلوک های – این پارامترها طی سه سال متوالی است. عملکرد دانه ١٨ ژنوتیپ جو در ٤ منطقه از ایران به مدت ٣ سال ( ٨٦ کامل تصادفی با ٤ تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. سه دسته داده برای تعیین روابط بالا به کار گرفته شد. اولین دسته داده عملکرد ژنوتیپ ها در ٤ منطقه طی یک سال (در مجموع ٣ سری) بود. دومین دسته داده مربوط به عملکرد ژنوتیپ ها طی دو سال (در مجموع ٣ سری) و سومین دسته هم عملکرد ژنوتیپ ها در مناطق مختلف طی ٣ سال مورد آزمایش بود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که آماره های واریانس شوکلا و اکووالانس ریک هم بستگی مثبت و بسیار معنی داری با هم دارند ولی هر دو پارامتر با میانگین عملکرد دانه هم بستگی نشان ندادند. پارامترهای ضریب رگرسیون، واریانس محیطی و ضریب تغییرات هم بستگی بالایی در سال های منفرد و جفتی با هم داشتند هم بستگی بالایی را در چند سال با اکووالانس ریک نشان داد.ASV  ولی باز هم با میانگین عملکرد هم بستگی نشان ندادند. هم چنین پارامتر تکرارپذیری SIPC1 و ASV، ارزیابی تکرارپذیری آماره های مختلف نشان داد که آماره های پایداری واریانس شوکلا، اکووالانس ریک بالایی را در سال های مختلف اجرای آزمایش نشان دادند و توصیه می شود که از تعداد آماره بیشتری از جمله روش های ناپارامتری برای تعیین تکرارپذیر بودن آماره ها استفاده شود.

۴کاربرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی در پهنه بندی پارامترهای رطوبی (مطالعه موردی مناطق دیم مغان و اردبیل)
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي)، پاييز, دوره  ۲۲ , شماره  ۳ (پياپي ۸۴)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
شناخت اقلیم و بررسی نیازهای اکوفیزیولوژیک گیاهان زراعی از مهمترین عوامل موثر در تولید محصول است. با بررسی امکانات بالقوه اقلیمی و رطوبی در مناطق مختلف میتوان توان تولیدی آنرا مشخص و حداکثر بهره برداری را بعمل آورد. برای این منظور اطلاعات مربوط به پارامترهای آب و هوایی 7 ایستگاه هواشناسی موجود در منطقه مورد مطالعه که دارای آمارهای بلندمدت بودند، جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفتند. پارامترهای مورد بررسی عبارت بودند از: میانگین دمای ماهانه، مینیمم دمای ماهانه، ماکزیمم دمای ماهانه، ضریب حرارتی (GDD)، میزان بارندگی سالیانه، ضریب خشکی و تبخیر و تعرق پتانسیل. به منظور پهنه بندی پارامترهای آب وهوایی و تعیین توزیع فضایی آنها، مدل دیجیتالی ارتفاع (DEM1) منطقه با استفاده از GIS (نرم افزار ILWIS) ترسیم و سپس همبستگی بین پارامترهای اقلیمی و ارتفاع تعیین شدند. در این تحقیق با استفاده از داده های آب و هوایی موجود منطقه نمودارهای مربوط به بیلان رطوبی هر کدام از ایستگاه های نمونه برداری شده ترسیم و الگوی رطوبی برای هر کدام از این ایستگاه ها ترسیم گردید. همچنین با استفاده از الگوهای بیلان رطوبی منطقه و اطلاعات آب و هوا و با استفاده از نرم افزار ILWIS نقشه های پهنه بندی مربوط به پارامترهای آب و هوایی مورد نظر برای کل منطقه ترسیم گردید. برای پهنه بندی از روش عامل محدودیت (SLA2) هر کدام از پارامترها با توجه به میزان اهمیت آن ها در دیم کاری منطقه استفاده گردید که در نهایت منجر به تولید نقشه های پهنه بندی منطقه از نقطه نظر پارامترهای مختلف گردید. هدف از اجرای این تحقیق تعیین و بررسی امکانات بالقوه رطوبی منطقه و تعیین چگونگی انطباق آن ها با نیازهای کشاورزی دیم در منطقه می باشد.

۵بررسی اجزای زایشی مرتبط با عملکرد دانه در لای نهای امیدبخش جو درمنطقه نیمه گرمسیر مغان تحت شرایط دیم
اطلاعات انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۷
این آزمایش با هدف بررسی صفات زایشی مرتبط با عملکرد دانه در لاین های امیدبخش جو در منطقه نیمه گرم سیر دیم مغان در سال 92–1391 انجام گرفت. آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با دو رقم شاهد ماهور و خرم و 16لاین امیدبخش در سه تکرار اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که به جزء وزن دانه در کل بوته و وزن بوته سایر صفات به طور معنی دار تحت تاثیر تیمار آزمایش قرار گرفتند. مقایسه میانگین مشخص کرد که بیشترین تعداد سنبلچه در سنبله از لاین شماره 9 به دست آمد این لاین بالاترین تعداد دانه در سنبله را نیز داشت. لاین شماره 11 بالاترین وزن هزار دانه را موجب شد. در سال اول آزمایش، بیشترین عملکرد دانه از لاین شماره 15 به دست آمد2850\0کیلوگرم درهکتار در حالی که در سال دوم رقم خرم از نظر عملکرد دانه3261\0 کیلوگرم در هکتار)، رقم برتر در بین لاین های جو مورد مطالعه بود. کمترین عملکرد دانه نیز طی دو سال از لاین شماره 6 به دست آمد

۶ارزیابی و انتخاب لاینهای پیشرفته جو بهاره بر اساس شاخصهای زراعی در منطقه مغان
اطلاعات انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۵
این آزمایش به منظور ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه لاین های پیشرفته جو، با 6 لاین امید بخش به همراه ارقام شاهد دشت و صحرا در قالب دو آزمایش بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در دو منطقه در اراضی کشت و صنعت و دامپروری پارس و مغان اجرا گردید. تجزیه واریانس ساده داده های حاصل از صفات یاداشت برداری شده عملکرد دانه و صفات مورد مطالعه با 8 لاین و رقم حاکی از آن بودکه بین مکان های اجرای آزمایش از نظر صفت عملکرد اختلاف معنی داری وجود دارد ولی بین لاین های مختلف جو از نظر صفت عملکرد اختلاف معنی دار در سطح احتمال 5% وجود ندارد. اثر متقابل لاین در مکان برای عملکرد دانه معنی دار نبود . با این وجود بررسی میانگین عملکرد دانه در دو مکان ( جدول شماره 6 ) نشان داد لاین شماره 3 ( WB–86–3 ) با عملکرد 4717 کیلوگرم بالاترین مقدار عملکرد را در دو منطقه به خود اختصاص داده است

۷کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS) در منابع طبیعی و کشاورزی
اطلاعات انتشار: سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۴
سامانه های اطلاعات جغرافیایی(GIS) به عنوان یکی از دانش های جدید درعلوم منابع طبیعی دارای قابلیت چشمگیری می باشد، که در سال های اخیر به شکل گسترده ای مورد استفاده پژوهشگران در علوم مختلف قرار گرفته است. در این تحقیق ضمن بیان مختصری از مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی، به برخی از کاربردهای این سامانه در علوم مختلف بویژه در علوم منابع طبیعی، آمایش سرزمین و کشاورزی پرداخته شده است.

۸آفتاب، رقم جدید گندم نان با عملکرد دانه بالا و پایداری مناسب در شرایط متنوع آب و هوایی دیم گرمسیری ایران
اطلاعات انتشار: يافته هاي تحقيقاتي در گياهان زراعي و باغي، سال
تعداد صفحات: ۱۱
رقم آفتاب حاصل ارزیابی خزانه بین‌المللی تحقیقات ذرت و گندم (سیمیت) در سال زراعی 1387–??88 در ایستگاه‌های تحقیقاتی گچساران و گنبد است. رقم جدیدآفتاب با توجه به عملکرد دانه برتر و ویژگی های مطلوب زراعی، در آزمایشات مقایسه عملکرد پیشرفته و در ایستگاه‌های گچساران، گنبد، خرم‌آباد و ایلام به‌مدت پنج سال مورد ارزیابی قرار گرفت و با میانگین عملکرد 3183 کیلوگرم در هکتار، نسبت به رقم های شاهد (کوهدشت و کریم)، 373 کیلوگرم در هکتار(3\13 درصد) افزایش عملکرد نشان داد. در این بررسی رقم جدید در مقایسه با رقم سازگار کوهدشت از لحاظ معیارهای پایداری به ترتیب دارای رتبه یک، انحراف معیار رتبه و ضریب تغییرات درون مکانی بسیار پایین بود. رقم آفتاب نسبت به بیماری‌های زنگ زرد، زنگ قهوه‌ای و فوزاریوم سنبله از مقاومت خوبی برخوردار است. این رقم از لحاظ صفات مهم کیفیت نانوایی نسبت به رقم کوهدشت برتری دارد. رقم آفتاب در آزمایشات تحقیقی– تطبیقی از عملکرد بالایی برخوردار بود.

۹بررسی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های عدس دیم توسط روش های پارامتری
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی حبوبات ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
روش های مختلفی برای تعیین اثر متقابل ژنوتیپ × محیط وجود دارد که مهم ترین آنها عبارتند از روش های پارامتری، ناپارامتری و چند متغیره. در این پژوهش تعداد 12 ژنوتیپ پیشرفته عدس انتخابی از آزمایش های پیشرفته مقایسه عملکرد سال زراعی 89–1388 به همراه ارقام شاهد کیمیا و گچساران به مدت سه سال زراعی ( 92–1389 ) در مناطق گچساران، گنبد، خرم آباد و مغان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار کشت شدند. در این تحقیق از روش امی برای تجزیه اثرات متقابل ژنوتیپ × محیط استفاده شد. در روش های تک متغیره پارامتری، ژنوتیپ های شماره 4، 5، 6، 7 و 8 با کمترین سهم در اثر متقابل ژنوتیپ و محیط به عنوان پایدارترین ژنوتیپ ها انتخاب شدند. با توجه به نتایج بدست آمده ژنوتیپ های شماره 4 و 6 و 7 به عنوان ژنوتیپ های امیدبخش و کاندیدای معرفی انتخاب شدند و ژنوتیپ های شماره 5 و 8 به عنوان ژنوتیپ های مطلوب برای والدین پروژه های تلاقی انتخاب شدند.

۱۰بررسی ارقام پیشرفته گندم نان در شرایط زارعین گندمکار دشت مغان
اطلاعات انتشار: زيتون، سال
تعداد صفحات: ۶
نمایش نتایج ۱ تا ۱۰ از میان ۱۰ نتیجه