توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی رویکردهای مختلف در کاربری پایدار زمین شهری
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۰
استفاده ناکارآمد از زمینِ شهری به ایحاد مسائل اساسی مانند ناپایداری زیست محیطی (آلودگی های صوتی، آب و هوا، بصری) و ناپایداری اجتماعی – اقتصادی (بی عدالتی و کیفیتِ پایین زندگی)، تهدید سلامتی انسانها و شهرها منجر شده است. این امر با تراکم پایین، کاربری منفرد و ناسازگار و توسعه جهشی شهر به سمت حومه‌ها، ایحاد فاصله زیاد بین محل های کار و زندگی و ... وضعیت نامطلوبی به شهرهای کنونی داده است.طرح کاربری زمین، بیانگر الگوی آتی استفاده از زمین در هر شهر است و به عنوان هسته اصلی طرح‏های شهری محسوب می‏شود. و بخش‏های مختلف شهر براساس آن شکل می‏گیرد. این مقاله در مورد کاربری زمین پایدار نوشته شده است. پیام اصلی این مقاله در شناسایی و ارائه شیوه‏های مناسب جهت استفاده از زمین شهری، که از طریق بررسی رویکردهای نوین حاصل شده است. در این رابطه نقش اختلاط کاربری، تشدید کاربری، توسعه میان افزا، کشاورزی و باغداری شهری و ... اهمیت خاصی پیدا می‏کند که نهایتا به پایداری شهر منجر می‏شوند.

۲تبیین اهمیت و ابعاد معماری زمینه گرا دربومی سازی مقررات ملی ساختمان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۱
زمینه گرایی یکی از دیدگاه های رایج درشهرسازی است که زمینه را به مثابه رویداد تاریخی می پندارد زمینه گرایی سازگاری با زمینه کالبدی تاریخی و اجتماعی فرهنگی است که برطبق آن ایده ها و اشکال گذشته درشکل دادن به کالبد شهرهای معاصر حضور دارند عدم ارتباط بین اغلب ساختمان های امروزیه با زمینه هیا محیطی منجر به بروز مسائلی همچون اغتشاش و ناهماهنگی بحران هویت ناخوانایی و عدم مطلوبیت شده است هدف این مقاله تبیین اهمیت و ابعاد معماری و شهرسازی زمینه گرا می باشد بنابراین پس از تعریف مساله و واژه شناسی به مرور سوابق جهانی و ایرانی زمینه گرایی پرداخته می شود سپس با بررسی ابعاد زمینه گرایی و تبیین اصول و روشهای آن به ارایه جمع بندی و نتایج با تاکید برشرایط شهرهای ایران می پردازد درسوابق گذشته موضوع شهرها و روستاهای زمینه گرای بسیاری همچون روستای کندوان درایران روستاهای زیرزمینی چین و ... وجود دارند دردوره معاصر نیز معمارانی همچون حسن فتحی کولین رو و کوتر و ... به ارایه آثار نظری و عملی درزمینه گرایی پرداخته اند.

۳تاثیر بومی سازی مقررات ملی ساختمان درمنظر شهری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۸
منظر شهری نقش مهمی درکیفیات محیطی و هویت شهرها و مکان ها دارد اصول مقرراتو روشهای ساخت و ساز میتوانند منظر شهری را تقویت یا تضعیف نمایند ساخت و سازهای بی رویه با بکارگیری الگوهای غیربومی علاوه بربرحان هویت درمعماری و شهرسازی با ایجاد منظر شهری نامطلوب نقش منفی درکیفیات محیطی و روحیه شهروندان ایفا می نمایند هدف این مقاله تبیین اهمیت و تاثیر استفاده از اصول و روشهای بومی ساخت وس از درمنظر شهری می باشد بنابراین پس از تعریف مساله دربخش واژه شناسی به تبیین واژه ها و مفاهیم مهم تحقیق پرداخته می شود سپس با بررسی سوابق موضوع ابعاد بومی سازی به تحلیل رابطه بین بومی سازی اصول مقررات و روشهای ساخت و ساز ب منظر شهری درابعاد هویتی اجتماعی فرهنگی اقتصادی به ارایه جمع بندی و نتایج می پردازد نتایج این مطالعه نشان میدهد که با بکارگیری اصول مقررات و روشهای بومی ساخت و ساز می توان به ارتقا و تقویت هویت شهرها وحدت بصری و کالبدی و بهبود روحیه افراد و شهروندان تقویت پایه اقتصادی از طریق جذب گردشگران نایل شد.

۴مطالعه تطبیقی نیازهای انسان دردوره های شهرسازی مدرن، قبل و بعد از آن
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان، سال
تعداد صفحات: ۱۳
انسان دارای گستره ای از نیازهای اولیه تا نیازهای متعالی است که می تواند پایه تعریف انسان قرار گیرد. از یک دیدگاه کلی، نیازهای انسان در طول زمان و مکان ، مشترک، همیشگی و تغییرناپذیر است. اما مطالعه تاریخ زندگی فردی و اجتماعی انسان ها نشان می دهد که این نیازها در گذر زمان و از یک مکان به مکان دیگر، طیفی مشترک تا متفاوت را طی می نماید. در دروه مدرن، که نقطه عطفی در این باره محسوب می شود ضمن تغییر نگرش به هستی، تخصصی شدن ابعاد زندگی فردی و جمع انسان ها و دستیابی به امکانات جدید، برخی از داشته های معنوی انسان ها از دست رفت. آرامش، هویت، سلامت جسمی و روحی برای انسان، محیط و زیست گاه های انسانی از جمله مهمترین عناصر از دست رفته انسان، است. بنابراین با طرح مساله فوق، هدف این مقاله، مطالعه سیر تحول نیازهای انسان ها در دوره های شهرسازی مدرن، قبل و بعد از آن می باشد. این مقاله با روش تحقیق تاریخی، توصیفی_تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای انجام می شود. نتایج این مطالعه نشان می–دهد که نیازهای انسان ماقبل مدرن در گذر به دوره مدرن ضمن تغییر نگرش به جهان هستی و مجهز شدن به امکانات جدید فنی، علمی و ایجاد نیازهای تخصصی جدید، برخی از نیازهای متعالی که نهفته در زندگی ماقبل از مدرن از دست داد. بطوریکه در دوره بعد از مدرن ضمن توجه به دستاوردهای جدید، به نیازهای معنوی همچون هویت، آرامش، حس تعلق به مکان، به نیازهای متنوعی که زاده فرهنگ و محیط هستند، توجه وافری نمود. با مقایسه این دوره ها، می توان گفت شهرسازی مبتنی بر نیاز، نیازسنجی و ارتباط نزدیک به شهروندان و شهر بسیار ضروری بوده و برنامه ریزی و طراحی شهری، طی فرایندی جامع و منعطف، انجام می شود. اما در شهرسازی بی–توجه به نیاز، مدیران یا متخصصین بدون ارتباط با مردم و شهر، برایشان تصمیم گرفته و آنرا عملی می نمایند.

۵کاهش آلودگی هوا و صدا با رویکرد توسعه زیر سطحی شهری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، سال
تعداد صفحات: ۶
وجود مشکلات متعددزیست محیطی درشهرهای معاصرنظیر مصرف بالای انرژی الودگی های زیست محیطی صوتی و بصری رشدپراکنده شهرها و ....تهدیدات جدی رادرعرصه پایداریشهرها بوجود اورده اند بخش عمده ای ازاین مسائل به حمل و نقل سواره وکاربریهای الودگی زامربوط میشود فضاهای زیرزمینی درشهرسازی معاصرمیتوانددرجه ارتقای کیفیات زیست محیطی و کاهش الودگیهای هوا و صدابکارگرفته شود فضاهای زیرزمینی باجدانمودن منابع تولید هوا و صدای نامطلوب کیفیت فضاهای زیست انسانها رابهبود بخشد بنابراین باطرح این مسئله و نیز قابلیت فضاهای زیرزمینی دراین حوزه هدف این تحقیق تبیین تاثیرات قابلیت ها و ویژگیهای فضاهای زیرزمینی و بطور کلی توسعه زیرسطحی شهر برشهر بارویکردزیست محیطی میب اشد نتایج این تحقیق نشان میدهد که توسعه فضاهای زیرزمینی باعث افزایش فضاهای سبز و بازشهری و کاهش الودگیهای هوای صوتی و بصری خواهد شد این نوع توسعه به فشردگی شهرها کمک نموده و باجایدهی انواع عناصروفضاهای خدماتی تاسیساتی حمل و نقلی و .. درخود باعث ارتقای کیفیات زیست محیطی خواهد شد با انتقال هوا و صدای نامطلوب به فضاهای زیرسطحی میتوان کیفیت فضاهای زیست انسان را بهبود بخشید شهرهای بزرگی همچون تهران بویژه مراکز پرازدحام آنها بارویکرد توسعه زیرسطحی نگرش جامع زیست محیطی میتواند به پایداری هرچه بیشتر دست یابد

۶تحلیل دیدگاه های معاصر شهرسازی از نظر پایداری شهرها در برابر زلزله
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۰
نظریهها و رویکردهای شهرسازی میتوانند در الگودهی و توسعه پایدار شهرها نقش مثبت یا منفی ایفا نمایند. این امر در شهرهاو مناطق زلزلهخیز ایران بویژه شهرهای بزرگی همچون تهران و تبریز، و آمادگی در برابر بحران زلزله حساسیتی مضاعف مییابد.رشد بیرویه شهر، ساختوساز در محدوده گسلها، تراکم زیاد جمعیتی و ساختمانی و ... مدیریت بحران زلزله را در این شهرها دشوارتر مینماید. هدف این مقاله تبیین و تحلیل رابطه رویکردهای معاصر شهرسازی و پایداری شهرها در برابر زلزله میباشد. بنابراین پس از طرح مساله و واژهشناسی به تبیین معیارها و عوامل موثر در آسیبپذیری شهرها در برابر زلزله پرداخته میشود.در ادامه با انطباق این معیارها با رویکردهای معاصر شهرسازی، نقاط قوت این نظریهها و رویکردها برای پایدارسازی شهرها در برابر زلزله استخراج میشود. نتایج مطالعه نشان میدهد که عوامل زمینساختی، تراکم جمعیتی و ساختمانی، الگوی فضاهای باز و سبز، الگوی شبکه معابر، الگوی محلههای مسکونی و الگوی روابط اجتماعی اساسیترین معیارها در آسیبپذیری شهرها بهشمارمیروند. با لحاظ این معیارها و بکارگیری رویکردهای منطقهگرایی، توسعه میانافزا، شهر فشرده، توسعه زیرسطحی، نوشهرسازی، توسعه هوشمند، توسعه مبتنی بر حملونقل عمومی و دهکده شهری میتوانند در ایجاد محلهها و شهرهای پایدار در برابر زلزله موثر واقع شوند. همچنین تاکید بر ابعاد اجتماعی در توسعه اجتماعمحور و بکارگیری سرمایههای اجتماعی در مدیریت موفقبحران زلزله، نقش اساسی دارد. بهطور کلی نگرش جامع به برنامهریزی و طراحی شهری بویژه بهرهگیری از سوابق، رویکردها و نظریههای موفق گذشته و معاصر میتواند به حل مسائل شهری و توسعه شهرها و مناطق میتواند به پایداری و توسعه پایدار شهرها بیانجامد

۷تحلیلی بر طرح انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۱
آب جایگاه و اهمیتی مقدس، حیاتی و ستراتژیک در ایران و توسعه مناطق و شهرهای ایرانی را داراست. دریای خزر منبعی مهم، استراتژیک برای ایران و کشورهای منطقه خزر به­شمار می­رود. تحلیل طرح انتقال آب از دریای خزر به استان کم­آب سمنان با توجه به نقش جدید این استان در سیاستهای آمایشی کشور و برعهده گرفتن بخشی از تراکم جمعیتی و اقتصادی منطقه، از ابعاد مختلف زیست­محیطی، اقتصادی بین­المللی، سیاسی، فنی و ... با رویکرد پایداری، ضروری است. در این طرح در نظر گرفتن تهدیدها وآسیب­پذیری مربوط به تبعات زیست­محیطی، اقتصادی، سیاسی و بین­المللی، اختلال در شبکه انتقال، حملات هوایی، آلودگی آب در محدوده­های حساس ساحلی، جنگلی، رشته­کوه البرز، کویرسمنان نیز تاسیسات آب­شیرین­کنی توصیه می­شود. در این راستا تجارب جهانی بویژه پروژه انتقال آب دریاچه ارال به سکونتگاههای پیرامون آن و تبعات زیست­محیطی و بیماریهایی بدنبال آن بوجود آمدند، قابل توجه می­باشد.

۸شهرسازی مبتنی بر نیاز انسان؛ (مطالعه نیازهای انسان در شهرسازی معاصر)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا، سال
تعداد صفحات: ۱۶
انسان دارای گسترهای از نیازهای اولیه تا نیازهای متعالی است که میتواند پایه تعریف انسان قرار گیرد. از یک دیدگاه کلی، نیازهای انسان در طول زمان و مکان، مشترک، همیشگی و تغییرناپذیر است. اما مطالعه تاریخ زندگی فردی و اجتماعی انسانها نشان میدهد که این نیازها در گذر زمان و از یک مکان به مکان دیگر، طیفی مشترک تا متفاوت را طی مینماید. در دروه مدرن، که نقطه عطفی در اینباره محسوب میشود ضمن تغییر نگرش به هستی، تخصصی شدن ابعاد زندگی فردی و جمع انسانها و دستیابی به امکانات جدید، برخی از داشته های معنوی انسانها از دست رفت. آرامش، هویت، سلامت جسمی و روحی برای انسان، محیط و زیستگاههای انسانی از جمله مهمترین عناصر از دسترفته انسان، است. بنابراین با طرح مساله فوق، هدف این مقاله، مطالعه سیر تحول نیازهای انسانها در دورههای شهرسازی مدرن، قبل و بعد از آن میباشد. این مقاله با روش تحقیق تاریخی، توصیفی_تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای انجام میشود. نتایج این مطالعه نشان میدهد که نیازهای انسان ماقبل مدرن در گذر به دوره مدرن ضمن تغییر نگرش به جهان هستی و مجهز شدن به امکانات جدید فنی، علمی و ایجاد نیازهای تخصصی جدید، برخی از نیازهای متعالی که نهفته در زندگی ماقبل از مدرن از دست داد. بطوریکه در دوره بعد از مدرن ضمن توجه به دستاوردهای جدید، به نیازهای معنوی همچون هویت، آرامش، حس تعلق به مکان، به نیازهای متنوعی که زاده فرهنگ و محیط هستند، توجه وافری نمود. با مقایسه این دوره ها، میتوان گفت شهرسازی مبتنی بر نیاز، نیازسنجی و ارتباط نزدیک به شهروندان و شهر بسیار ضروری بوده و برنامه ریزی و طراحی شهری، طی فرایندی جامع و منعطف، انجام میشود. اما در شهرسازی بیتوجه به نیاز، مدیران یا متخصصین بدون ارتباط با مردم و شهر، برایشان تصمیم گرفته و آنرا عملی مینمایند.

۹تبیین رابطه حملونقل زیرزمینی و توسعه شهری پایدار
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، سال
تعداد صفحات: ۱۸
امروزه توسعه زیرزمینی شهرها، استفاده از تمامی قابلیت‌های زیرزمینی، به عنوان ثروتی دست‌نخورده، برای تأمین نیازهای فضایی و عملکردی، حل مسائل زیست محیطی، ترافیکی، و بطور کلی توسعه پایدار شهری می‌باشد. نیاز حیاتی شهرها به زیرساخت‌های شهری و نیز اسیب‌پذیری شهرهای بزرگ به ویژه مراکز این شهرها در مواقع بحرانی، کمبود فضا برای پارکینگ، آلودگی‌های زیست محیطی شهرهای معاصر را با مسأله مواجه نموده است. هدف این مقاله مطالعه رابطه حمل و نقل زیرزمینی باتوسعه پایدار شهری می‌باشد. فضاهیا زیرسطحی با دارا بودن قابلیت‌های مثبتی از قبیل ثبات دمایی، مخفی بودن، استحکام و مقاومت بالاع می‌تواند با جایدهی زیرساخت‌های شهری به ویژه شبکه‌های حمل و نقلی در ارتقای پایداری آن‌ها مفید واقع شوند. تحقیق حاضر ضمن بررسی سوابق حمل و نقل زیرزمینی، به مطالعه قابلیت‌های این فضاها از دیدگاه توسعه پایداری شهری می‌پردازد. توسعه حمل و نقل زیرزمینی با جبران کمبود فضاهای سبز و باز در شهرهای بزرگ و حل مسائل ترافیکی و زیست محیطی، و نیز جلوگیری از رشد پراکنده شهرها، می‌تواند در راستای اهداف توسعه پایدار شهری بکار گرفته شود.

۱۰جایگاه کیفیت های طراحی شهری درایستگاه های متروباتاکید برالگوهای بومی نمونه موردی: ایستگاه های متروی امام خمینی، هفت تیر، میدان انقلاب
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، سال
تعداد صفحات: ۲۰
طراحی شهری دانش، هنر و حرفهای است که ساماندهی کیفیات محیطی عرصه های شهری و همگانی بیرونی موضوع آن است. توجه به کیفیتهای طراحی شهری با تاکید بر الگوهای بومی، در احداث فضاهای زیر زمینی بویژه ایستگاههای مترو، می تواند به پایداری و مطلوبیت این فضاها منتهی شود. توسعه فضاهای زیر سطحی شهری، می تواند نقش مهمی در پایداری شهرهای بزرگ و پرجمعیت معاصر، ایفا نماید. ساخت و احداث این فضاها، پدیدهای نوین در ایران است که می تواند تضعیف یا تقویت ویژگیهای طبیعی، انسانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی شهرهایی مانند تهران را موجب شود. با طرح این مساله، هدف این نوشتار، تبیین جایگاه کیفیتهای طراحی شهری در فضاهای ایستگاهی مترو با تاکید بر الگوهای بومی است. تحقیق حاضر با روش تحلیلی – توصیفی و مطالعات بین سه حوزه طراحی شهری و کیفیتهای مربوطه؛ توسعه زیرسطحی و فضاهای ایستگاهی مترو؛ الگوهای بومی معماری و طراحی شهری انجام می شود. بنابراین پس از طرح مساله و واژه شناسی، به مطالعه تعاریف و کیفیتهای طراحی شهری از دیدگاه صاحب نظران و جمع بندی و استخراج کیفیتهای جامع طراحی شهری با رویکرد مقاله انجام گردید. در ادامه و در راستای پژوهش ایستگاههای متروی امام خمینی، هفت تیر و میدان انقلاب بررسی؛ بطور موردی مطالعه و تحلیل شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که در برنامه ریزی و طراحی فضاهای ایستگاهی مترو باید به کیفیتهای جامع طراحی شهری توجه شود. این کیفیتها عبارتند از: هویت و خوانایی، پایداری زیست محیطی، پایداری اجتماعی فرهنگی و اقتصادی، ایمنی و امنیت، کارایی و تنوع، پیاده مداری و سهولت دسترسی، پیوستگی و یکپارچگی، تناسبات و مقیاس انسانی، آزادی، انعطافپذیری، سرزندگی،جذابیت و غنای حسی ، عدالت. تحلیل نمونه های موردی، هم از نظر کیفیتهای عام و هم از نظر الگوهای بومی، از جایگاه پایین و ضعیف کیفیتهای طراحی شهری و الگوهای بومی حکایت دارد. بطور کلی توجه به کیفیتهای طراحی شهری با محوریت الگوهای بومی می تواند به ارتقای پایداری، مطلوبیت و انسان مداری آنها منجر شود

۱۱شهرسازی زیرزمینی با رویکرد پدافندغیرعامل (نمونه موردی: مرکز تجریش تهران)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
امروزه شهرسازی زیرزمینی،استفاده از تمامی قابلیت های زیرزمین، بهعنوان ثروتی دست نخورده، برای تامین نیازهای فضایی و عملکردی، حل مسائل شهری، توسعه زیرساختهای شهری، افزایش پایداری شهرها میباشد . نیاز حیاتی شهرها به زیرساختهای شهری و نیز آسیب پذیری شهرهای بزرگ بویژه مراکز این شهرها در مواقع بحرانی از طرفی و حساسیت آنها را مضاعف می نماید. مقاله حاضر با هدف مطالعه رابطه شهرسازی زیرزمینی و پدافندغیرعامل و با روش تحقیق توصیفی تحلیل و بررسی موردی نمونه ها انجام شده است. فضاهای زیرسطحی با دارا بودن قابلیت های مثبتی از قبیل ثبات دمایی، مخفی بودن، استحکام و مقاومت بالا، می تواند با جای دهی زیرساختهای شهری و انسانها بویژه در سوانح و مواقع بحرانی در کاهش آسیب پذیری شهرها و مراکز آنها مفید واقع شوند. در این پژوهش توسعه زیرسطحی مرکز تجریش تهران، با قابلیت ها و مسائلمتعدد بویژه در ابعاد ترافیکی و زیست محیطی به صورت ترکیبی از توسعه های نقطه ای و خطی و در قالب گزینه های توسعه زیرسطحی حداقلی تا حداکثری بررسی و پیشنهاد شده است.

۱۲بازشناسی نقش امامزاده ها در هویت شهرها و روستاهای ایران(نمونه موردی: امامزاده صالح (ع) تجریش)
اطلاعات انتشار: همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا، سال
تعداد صفحات: ۱۳
هویت سکونتگاه ها میتواند براساس امامزاده ها به عنوان قلب تپنده شهرها و روستاها مطالعه شود. امامزاده ها به عنوان مرکزی فرهنگی و اجتماعی، نقش مهمی در هویت شهرهای ایرانی دارند. این فضاها ضمن داشتن مرکزیت در استخوان بندی شهرهای ایرانی، بستر رویدادها و حیات فرهنگی_اجتماعی شهروندان در مناسبتها و ایام خاص میباشند. امامزاده ها به عنوان حرمی امن، محبوب و پایدار، با تاریخ شهرها گره خورده و در تحولات شهری نقشی کلیدی و جهتدار داشته اند. این مراکز ضمن به عنوان عنصری ساختاری در هویت شهر مربوطه دارند، بر هویت شهرهای پیرامونی نیز تاثیر گذاشته و به عنوان قطب فرهنگی– اجتماعی و گردشگری مذهبی نقشآفریناند. امامزادهها ضمن تداوم حیات پایدار از طریق آیین زیارت، در مناسبتهای خاص به کانون برگزاری آیینها و سنتهای دینی و مذهبی بویژه جشنها، اعیاد و عزاداریهای تبدیل میشوند. از این رو مقاله حاضر به بازشناسی جایگاه و اهیمت بنیادین امامزادهها در هویت شهرها و روستاهای ایرانی میپردازد. بطور کلی امامزاده ها نقشی وحدت آفرین در ساختار فرهنگی، اجتماعی و کالبدی دارند. در بعد فرهنگی و اجتماعی جاذب افراد و گروههای جامعه در فضایی واحد و القای حسوحال مذهبی و روحانی، نماد پایدار فرهنگی و بستر بیبدیل نمایشگر هویت اجتماعی محسوب می شود. در بعد کالبدی، امامزاده ها، در نقاط کلیدی و ساختاری شهرها و روستاها قرار دارند. در این راستا ارتباط و اتصال فضاهای امامزاده با اجزاو عناصر پیرامون خود بویژه شبکه معابر و مسیرهای اصلی و فرعی، مساجد، بازارها و محله های پیرامونی، حائز اهمیتی قابل توجه در طراحی شهری سکونتگاه های مذکور است. در نمونه موردی امامزاده صالح(ع) تجریش، پیوند این مجموعه با زندگی شهری، آمیختگی امامزاده با عناصر بازار، تکیه و فعالیتهای پویای متنوع پیرامونی قابل ملاحظه است.

۱۳ملاحظات برنامه ریزی، حقوقی و مالکیتی در فرایند احداث فضاهای زیرزمینی
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني، سوم،شماره۲، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در فرآیند برنامه­ریزی برای احداث فضاهای زیرزمینی شهری، توجه به حقوق خصوصی و عمومی امری ضروری بوده و از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. بی­توجهی به حقوق عوامل ذی­نفع، موثر و نقش­پرداز در احداث این فضاها می­تواند به بی­عدالتی، نارضایتی مالکین و عدم موفقیتدر کاربری این فضاها منجر شود. تعیین دقیق مرز مالکیت فضاهای زیرسطحی در کشورها و مناطق مختلف دنیا متفاوت است. هدف این مقاله تبیین اهمیت، ضرورت و ملاحظات حقوقی، مالکیتی و تحقق­پذیری فضاهای زیرسطحی در کلان­شهرها است که به روش تحقیق تحلیلی با استفاده از اسناد و مدارک کتابخانه­ای، تطبیقی با بهره­گیری از نتایج پژوهش و تحقیق انجمن بین­المللی تونل (ITA) و مطالعات صورت گرفته در سطح تهران انجام شده است. در این مقاله پس از مروری تحلیلی بر ضرورت­های استفاده از فضاهای زیرسطحی، به فرآیند برنامه­ریزی و جنبه­های مختلفی که در طراحی این فضاها باید مورد نظر باشد اشاره می­شود.در ادامه قوانین و ملاحظات حقوقی و مالکیتی موجود برخی کشورها برای احداث و توسعه فضاهای زیر سطحی بررسی و با هم مقایسه می­شوند و به طور خاص به وضعیت قوانین و مقررات کشور ایران پرداخته و در جهت تدوین و تبیین آنها نتیجه­گیری و پیشنهاداتی ارایه می­شود. بررسی­های انجام شده نشان می دهد الگوی جامعی که توانسته باشد همه مسایل مرتبط با احداث و بهره­برداری از این فضاها را حل کرده باشد وجود ندارد و هر کشوری متناسب با دیدگاه­های اقتصادی و اجتماعی خود مقرراتی را وضع نموده است. در ایران با توجه به نیاز مبرم به استفاده از زیر سطح زمین در کلان­شهرها و بار حقوقی و چالش مالکیتی که احداث این فضاها به ویژه عدم رعایت حریم آنها می­تواند برای مدیریت شهری و مالکین خصوصی ایجاد کند، و همچنین نگرش­های مختلفی که در سطح تصمیم گیران در رابطه با حدود مالکیت وجود دارد، ضروری است با نگاه ویژه به این طرح­ها از جانب نهادهای قانون­گذار، نسبت به شفاف سازی و وضع قوانین مورد نیاز برای اجرا، بهره­برداری و نگهداری آنها گام اساسی برداشته شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۳ از میان ۱۳ نتیجه