توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تعیین ژنوتیپ ویروس هپاتیت B در استان گلستان
اطلاعات انتشار: فصلنامه پژوهشي خون، بهار, دوره  ۷ , شماره  ۱ (پياپي ۲۶)، سال
تعداد صفحات: ۷
حدود %5 جمعیت دنیا به ویروس هپاتیت B آلوده هستند. عفونت با این ویروس، موجب آسیب های گسترده کبدی می شود و یکی از مشکلات بهداشتی در دنیا است. تاکنون 8 ژنوتیپ ویروس هپاتیت B شناخته شده است. هدف این مطالعه، بررسی پراکندگی ژنوتیپ های ویروس هپاتیت B در استان گلستان به روش PCR بود.مواد و روش ها: مطالعه انجام شده از نوع توصیفی ـ تحلیلی بود. در این مطالعه، 126 نفر از افراد HBsAg مثبت با نمونه گیری سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه ها به آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشکده پزشکی منتقل و تا زمان آزمایش در –20oC نگهداری شدند. DNA به روش فنل کلروفرم، از تمام نمونه ها استخراج و به همراه نمونه کنترل مثبت و کنترل منفی با به کارگیری آغازگرهای اختصاصی ویروس هپاتیتB ، PCR شد. نتیجه در مورد هر نمونه در پرسشنامه مربوط به آن ثبت گردید.یافته ها: از 126 نمونه سرم HBsAg مثبت، در 117 نمونه مقدار DNA استخراج شده در الکتروفورز روی ژل و PCR با آغازگر بتاگلوبین مثبت و برای ادامه PCR به منظور تعیین ژنوتیپ مناسب بود. از 117 نمونه، 93 مورد (%79.5، CI%95=%71–%86.4) ژنوتیپ D تشخیص داده شدند و بقیه با هیچ کدام از آغازگرهای اختصاصی جواب ندادند.نتیجه گیری: نتیجه این بررسی نشان داد، تنها ژنوتیپ شایع در ایران، ژنوتیپ D ویروس هپاتیت B است که معمولا باعث بیماری خفیف کبدی می شود. بنابراین واکسیناسیون مناسب، برنامه های آموزشی و درمان با لامی وودین راه کارهای موثری در کنترل عفونت HBV در منطقه ما می باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه