توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱پهنه بندی اقلیم توریستی استان کرمان بر اساس شاخص TCI
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا، سال
تعداد صفحات: ۲۰
صنعت توریسم در حال تبدیل شدن به یکی از پردرآمدترین صنایع دنیاست و توریسم با شناساندن صنایع داخلی به کشورهای خارجی می تواند باعث رونق صادرات و گسترش آن گردد. یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار در جذب توریست شرایط آب و هوایی می باشد، چرا که شرایط مطلوب آب و هوایی جزء مزیتها و توانهای بالقوه ی گردشگری محسوب می گردد. در این پژوهش با استفاده از شاخص اقلیم توریستی میسکاوسکی (TCI)، 8 ایستاه سینوپتیک منطقه که دارای آمار مشترک 15 ساله (1991–2005) بودند محاسبه به ارزیابی اقلیم توریستی استان پرداخته شده است، این شاخص به شکل سیستماتیک شرایط اقلیمی را برای توریسم مورد ارزیابی قرار می دهد. برای محاسبه از پارامترهای میانگین حداکثر ماهانه، میانگین دمای روزانه، حداقل رطوبت نسبی، میانگین رطوبت نسبی روزانه، بارش، ساعات آفتابی و سرعت باد استفاده شده است. و سپس نتایج حاصله به محیط نرم افزار GIS وارد شد و پهنه بندی از شرایط اقلیم توریستی استان در ماههای مختلف انجام گردید. نقشه های ایجاد شده نشان می دهند که استان کرمان در ماههای آوریل، اکتبر، مه و نوامبر بهترین شرایط را برای گردشگری و جذب توریسم و ماههای فوریه، ژوئن، ژوئیه، آگوست و سپتامبر دارای بدترین شرایط برای جذب توریست می باشند.

۲تأثیر تغییر اقلیم بر روی شرجی (مطالعه موردی آبادان)
اطلاعات انتشار: همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۵
تغییر اقلیم از جمله چالشهایی که در ارتباط با آب و هوا وجود دارد و همزمان با ماشینی شدن امورات و گسترش کارخانه ها از قرن 19 شروع شده و در دهه اول قرن 21 به بالاترین حد خود رسیده، و بر روی همه مسائل و جنبه های اقلیم تأثیراتی کم یا زیاد گذاشته است. یکی از مهمترین عوامل محدود کننده فعالیت های انسانی در سواحل جنوبی کشور پدیده شرجی می باشد. لذا در این پژوهش از داده های روزانه ی ماه آگوست طی دوره 2010–1960 به منظور بررسی تأثیرات تغییر اقلیم بر روی شرجی ایستگاه آبادان مورد استفاده قرار گرفته است. سپس با استفاده از معادله شرجی لانکستر–کارستون ضریب شرجی هر روز را محاسبه کرده و این ضرایب را بر اساس شدت شرجی در سه گروه روزهای با شدت شرجی بین 1 تا 2 و روزهای با شدت 2 و 3 و بزرگر از 3 به دست آورده و در نهایت روند تغییرات هر یک از این سه گروه بر اساس جدول پیرسون در طول دوره مورد مطالعه محاسبه گردیده است. نتایج نشان می دهند که روند تغییرات تعداد روزها با شدت کم افزایش و معنادار و تعداد روزهای با شدت زیاد افزایشی بوده و معنادار نمی باشد، همچنین روند تعداد روزهای با شدت شرجی متوسط بین 2 و 3 کاهشی و در سطح 0.01 معنادار می باشد.

۳تأثیر تغییر اقلیم بر سلامت (مطالعه موردی: شهرستان زابل)
اطلاعات انتشار: همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
گرمایش جهانی پدیده ای است که در مقیاس سیاره ای عمل کرده و یکی از مخاطرات مهم پیش روی بشر در قرن حاضر می باشد. گرمایش جهانی حاصل صنعتی شدن، تولید انبوه گازهای گلخانه ای و رشد سریع جمعیت می باشد، از این روی شهرها یکی از مراکز عمده صنعتی و تولید کننده گازهای گلخانه ای و تمرکز جمعیت هستند و خود نیز از این پدیده بسیار تأثیر می پذیرند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیرات تغییر اقلیم بر روی سلامتی در شهرستان زابل استفاده از آمار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک زابل طی سال های 1970 تا 2005 و استفاده از نرم افزار SPSS جهت بررسی همبستگی بین مقادیر دما و گردوغبار و سپس بین بارش و گردوغبار و ترسیم نمودارهای گردوغبار و سرعت باد پرداخته و در نهایت با استفاده از تصاویر ماهواره لندست گرفته شده از سایت USGS روند خشک شدن دریاچه هامون صورت گرفته است و بین مقادیر سالانه بارش و تعداد روزهای گرد و غبار عدم همبستگی حاکم می باشد و همچنین بین تعداد روزهای گرد و غبار و دما نیز همبستگی معناداری وجود ندارد. تنها با بررسی تصاویر ماهواره ای از منطقه نشان می دهد که خشک شدگی و کاهش سطح آب دریاچه هامون عامل اصلی افزایش تعداد روزهای گردو غبار میباشد. این گرد و غبار سبب بروز مشکلات متعدد جسمی و روحی در انسان می شود و مردم سیستان به ویژه زابل را رنج می دهد. از جمله بیماری های ناشی از گردو غبار سل ریوی که شهر زابل در ک شور مقام اول را در این بیماری دارا است و بعد از آن استان گلستان قرار دارد که دلیل بالابودن آمار این بیماری در این استان مهاجرت زیاد مردم سیستان به این استان است.

۴پهنه بندی اقلیم آسایش انسان در استان خوزستان بارویکرد مقایسه ای
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، سال
تعداد صفحات: ۱۵
آسایش یکی از مهمترین عوامل موثر در زندگی انسان است،و شناخت شرایط زمانی و مکانی این مسئله نقش اثر گذاری در برنامهریزی برای رفاه و پیشرفت جامعه انسانی دارد.تغییرات فصلی در عناصرآب وهوایی آسایش زیستی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. یکیاز اهداف مهم اقلیم شناسان شناخت نواحی دارای آسایش اقلیمی در زمان های مختلف است.امروزه روش ها و مدل های مختلفی به منظور تبیین شرایط اقلیم آسایش مورد استفاده قرار می گیرد . بیشتراین مدل ها بدون درنظر گرفتن شرایط اقلیمی منطقه با شرایط خاصی که مدل به منظور آن اقلیم طراحی شده است ، بکار گرفته می شوند.هدف این مقالهانتخاب بهترین مدل اقلیم آسایش از بین الگوها و مدل های مختلف تعیین آسایش بیوکلیمایی در استان خوزستان بوده است.در اینپژوهش از روش های بیکر،ترجونگ،دمای موثر،اولگی و شاخص رطوبت دما برای دوازده ایستگاه همدید استان خوزستان در دوره 1991–2010 استفاده گردید، سپس با استفاده از نرم افزار ARC–GIS نقشه های پهنه بندی آسایش اقلیمی برای هر ماه و هر روش طراحیگردید و درنهایت ضمن تفسیر نتایج حاصل از روی نقشه ها بهترین الگو وشاخص اقلیم آسایش در استان خوزستان انتخاب گردید. در اینپژوهش شاخص دمای موثر بهترین نتیجه را ازبین مدل های پنج گانه انتخاب شده بدست آورد.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه