توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱نتایج یک کد فرترن برای محاسبه دوز غده ای در ماموگرافی با استفاده از پارامترهای Sobol–Wu
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده پزشكي، خرداد, دوره  ۶۵ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۴
زمینه و هدف: نوشتن یک کد کامپیوتری برای محاسبه متوسط دوز جذبی غده ای در ماموگرافی برای تخمین دوز دقیق و سریع، موثر است.روش بررسی: در این پژوهش، با استفاده از پارامترهای محاسبه شده توسط Sobol–Wu، یک کد برای محاسبه دوز به زبان فرترن نوشته شده است. این کد کامپیوتری، دوز را برای ماموگرامهای با هدف– فیلتر Rh–Rh, Mo–Mo و Mo–Rh به ازای پارامترهای ورودی: ولتاژ، ضخامت نیم لایه اشعه X، ضخامت پستان، و کسر غده ای بافت پستان محاسبه می کند.یافته ها: با اجرای کد، تغییرات متوسط دوز جذبی غده ای برای سه آرایش هدف– فیلتر و به ازای HVL=0.34 mm, d=4 cm، و g=0.5 بر حسب ولتاژ لامپ اشعه X دستگاه ماموگرام، و تغییرات آن بر حسب درصد غده ای بافت پستان به ازای HVL=0.34 mm, kV=25، و d=4 cm محاسبه شده است. همچنین تغییرات متوسط دوز جذبی غده ای بر حسب HVL اشعه X دستگاه ماموگرام به ازای d=4, kV=28، و g=0.6 گزارش شده و نتایج بدست آمده از این کد در توافق بسیار خوبی با نتایج دیگران است.نتیجه گیری: علاوه بر جامعیت، سرعت و قدرت دوز محاسبه شده و استفاده آسان کد توسط کاربر، می توان از آن برای بهینه سازی دوز تابشی در ماموگرافی استفاده کرد.

۲تعیین دوز غده ای پستان در ماموگرافی با ترکیب هدف – فیلتر Rh–Rh با استفاده از پارامترهای زوبل – وو در برنامه ای به زبان فرترن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله فيزيك پزشكي ايران، بهار, دوره  ۳ , شماره  ۱۰، سال
تعداد صفحات: ۵
مقدمه: نوشتن یک برنامه کامپیوتری برای محاسبه متوسط دوز جذبی غده ای در ماموگرافی برای ماموگرامهای با هدف – فیلتر Rh–Rh و محاسبه سریع و دقیق دوز برای وضعیت های مختلف است.مواد و روشها: در این پژوهش، با استفاده از پارامترهای محاسبه شده توسط زوبل–وو، یک برنامه برای محاسبه دوز غده ای ماموگرامهای با هدف – فیلترRh–Rh  به زبان فرترن نوشته شده است. این برنامه کامپیوتری، دوز را برای ماموگرامهای با هدف – فیلتر Rh–Rh و به ازای پارامترهای ورودی: ولتاژ بر حسب کیلو ولت، ضخامت نیم لایه اشعه ایکس بر حسب میلی متر آلومنیوم، ضخامت پستان بر حسب سانتی متر، و کسر غده ای بافت پستان محاسبه می کند.نتایج: تغییرات متوسط دوز جذبی غده ای بر حسب ولتاژ لامپ اشعه ایکس دستگاه ماموگرام به ازای ضخامت پستان cm5، ضخامت نیم لایه 0.35 میلی متر آلومنیوم، و برای مقادیرمختلف g محاسبه شده است. همچنین نتایج مربوط به تغییرات متوسط دوز جذبی غده ای به ازای یک رونتگن تابش بر حسب درصد غده ای بافت پستان برای ولتاژ 28 کیلو ولت، 0.387 میلی متر آلومنیوم و ضخامت های مختلف پستان ارائه شده است.بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش در توافق بسیار خوبی با نتایج محاسبات بون و تجربی گینگلد و همکارانش است. همچنین این برنامه سریع، دقیق و ساده برای کاربر است؛ که می توان از آن برای بهینه سازی دوز تابشی در ماموگرافی استفاده کرد.

۳تعیین توزیع دوز چشمه 90Sr\90Y در فانتوم آب به روش مونت کارلو
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله فيزيك پزشكي ايران، بهار و تابستان, دوره  ۵ , شماره  ۱ (پياپي ۱۸-۱۹)، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: چشمه 90Sr\90Y در براکی تراپی درون رگی پس از آنژیوپلاستی استفاده می شود تا با تابش دهی از دو باره تنگ شدن رگ و انسداد مجدد آن جلو گیری کند. هدف این پژوهش، تعیین توزیع دوز چشمه بتای 90Sr\90Y در فانتوم آب است.مواد و روشها: در این پژوهش از کد MCNP4C برای محاسبه دوز در اطراف یک چشمه 90Sr\90Y در یک فانتوم آب به ابعاد 30´30´30 سانتیمتر مکعب استفاده شده است. همچنین هندسه چشمه به طور دقیق در شبیه سازی وارد شده است. تالی *F8:e مناسب برای دوزیمتری پرتوهای بتا می باشد که با خطای کمتر از5 % در درون کره ای به شعاع 0.2 میلیمتر جهت محاسبات دوزیمتری استفاده شده است.نتایج: با محاسبه تغییرات دوز به روش مونت کارلو و در راستاهای موازی و عمود بر چشمه و به فاصله 0.5 میلیمتر، منحنی های هم دوز در فانتوم آب برای درصد دوز عمقی 2.5%، 10%، 20%، 40% و90 % استخراج شده است.بحث و نتیجه گیری: نتایج بدست آمده با نتایج گزارش شده توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی و بوکلی و همکارانش که دوزیمتری را بطور تجربی در فانتوم آب انجام داده اند؛ مقایسه شده و همخوانی بسیار خوبی دارد؛ لذا می توان از این نتایج در براکی تراپی درون رگی استفاده نمود.

۴محاسبه دز جذبی ناشی از 131I در تیرویید با استفاده از کد MCNP برای دو میدان کروی و استوانه ای
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان، بهار, دوره  ۵ , شماره  ۱ (پی در پی ۱۸)، سال
تعداد صفحات: ۴
زمینه و هدف: رادیوایزوتوپ I 131 در درمان پرکاری و سرطان تیرویید به طور گسترده استفاده می شود. از این رو محاسبه دقیق دز جذبی در تیرویید و دیگر اعضای بدن حایز اهمیت است.مواد و روش ها: در این پژوهش، با توجه به روش MIRD و با استفاده از کد محاسباتی MCNP، دز جذبی ناشی از چشمه رادیواکتیو I 131  برای تیرویید با جرم و اندازه معین محاسبه شده است.یافته ها: نتایج حاصل از دو هندسه در نظر گرفته شده برای هر لوپ تیرویید (کروی و استوانه ای) با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که اگر جرم تیرویید از 20 گرم تا 70 گرم تغییر کند، دز جذبی به ازای یک واپاشی 2\4% افزایش می یابد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که اولا در ید درمانی، بایستی به جای جرم کل تیرویید از روش های دقیق برآورد جرم فعال غده تیرویید استفاده شود. ثانیا در محاسبه دز تجویزی برای درمان پرکاری و سرطان تیرویید، تغییرات دز جذبی بر حسب جرم تیرویید نیز مورد توجه قرار گیرد، زیرا دُز جذبی به ازای یک واپاشی وابسته به جرم تیرویید است.  

۵الگوریتم شیبه سازی مونت کارلو اثر انباشت تپ ها در طیف سنجی گاما و محاسبه تخریب طیف ارتفاع تپ چشمه سزیم–137 در آشکارساز یدور سدیم (یادداشت پژوهشی)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهش فيزيک ايران، پاييز, دوره  ۱۱ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله الگوریتمی برای شبیه سازی اثر انباشت در طیف گامای یک سیستم آشکارسازی ارائه شده است و برنامه کد مبتنی بر آن، به زبان فورترن نوشته شده است. با اجرای کد انباشت در مدهای غیرکاهنده و کاهنده برای هر سیستم آشکارسازی گاما، طیف با تخریب انباشت و میزان تپ های انباشتی به دست می آید. نتایج نشان می دهد که تطابق طیف محاسباتی گامای چشمه سزیم–137 در آشکار با اعمال اثر انباشت و طیف تجربی آشکارساز یدور سدیم بسیار مناسب است. سهم گاماهای بدون انباشت، و زیر طیف های انباشتی چند گانه نیز محاسبه شده اند. این کد قابل آشکارسازی برای انواع چشمه ها و آشکارسازها است و می تواند در تصحیح اثر انباشت برای سیستم های آشکارسازی مختلف مفید باشد.

۶دوز جذبی بتا و گامای ید 131 در تیروئید بیضی‌ گون و سایر اندام‌ های گردن با استفاده از کد MCNPX
اطلاعات انتشار: طب جنوب، پاييز, دوره  ۱۵ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه: ایزوتوپ ید–131 در تشخیص و درمان پرکاری و سرطان تیروئید استفاده می‌ شود. برای حصول درمان بهینه باید دوز مشخصی از تابش به بافت تیروئید برسد و کمترین تابش ممکن نیز به اندام‌ های نخاع گردنی مهره گردنی بافت نرم و لایه چربی زیر پوست و پوست گردن برسد. نظر به‌ اینکه اندازه‌ گیری دوز در بافت زنده دشوار است؛ هدف از این تحقیق محاسبه دوز جذبی در اندام ‌های فوق به ‌وسیله کد MCNPX است.مواد و روش‌ ها: ابتدا فایل ورودی برای کد MCNPX برای محاسبه تالی F6 وF8  تهیه گردید و فرض شد لوب ‌های تیروئید به ‌صورت بیضی ‎گون با قطر بزرگ دو برابر قطر کوچک باشد و ید 131 به‌ طور یکنواخت در لوب ‌ها توزیع شده است؛ سپس کد برای تالی F6 و F8 برای حجم‌ های لوب از 1 تا 25 میلی ‌لیتر اجرا گردید. از فایل خروجی تالی F6 دوز جذبی گاما در تیروئید بیضی ‌گون، نخاع گردنی، مهره گردنی، بافت گردن، لایه چربی و پوست برای لوب با حجم متغیر از 1 تا 25 میلی‌ لیتر استخراج و نمودارهای آن ترسیم گردید. همچنین از خروجی تالی F8 انرژی جذب شده بتا در تیروئید و بافت نرم گردن استخراج و در جدول درج و سپس دوز جذبی بتا محاسبه گردید.یافته ‌ها: نتایج این تحقیق نشان می‌ دهد که برای اکتیویته ثابت در تیروئید با افزایش حجم هر لوب بیضی ‌گون از 1 تا 25 میلی ‌لیتر، دوز جذبی گاما در تیروئید 88.3 درصد، بافت نرم 6.9 درصد، لایه چربی 19.3 درصد، پوست 17.4 درصد کاهش و همچنین دوز جذبی گاما در نخاع 32.1 درصد و در مهره گردنی 32.3 درصد افزایش می ‌یابد. برای وضعیت مشابه، دوز جذبی بتا در تیروئید 95.9 درصد و در بافت نرم 64.2 درصد کاهش می ‌یابد.نتیجه ‌گیری: برای اکتیویته ثابت در تیروئید با افزایش حجم تیروئید دوز جذبی گاما در تیروئید، بافت نرم گردن، لایه چربی زیر پوست و پوست گردن کاهش می ‌یابد؛ اما در استخوان گردن و نخاع گردنی افزایش می‌ یابد. همچنین با افزایش حجم لوب برای اکتیویته ثابت دوز جذبی بتا در تیروئید و بافت گردن کاهش می‌ یابد. بنابراین هر چه لوب تیروئید کوچکتر باشد باید مقدار ید 131 بیشتری برای القای دوز مناسب تجویز گردد.

۷محاسبه دوز جذبی پوست برای بعضی گسیلنده های بتا با کد VARSKIN2
اطلاعات انتشار: مجله فيزيك پزشكي ايران، پاييز و زمستان, دوره  ۶ , شماره  ۳-۴ (پياپي ۲۴-۲۵)، سال
تعداد صفحات: ۹
مقدمه: دوز جذبی در پوست و توزیع دوز عمقی بعضی چشمه های گسیلنده بتا که ممکن است سبب آلودگی پوست یا پوشش محافظ آن به مواد رادیو اکتیو گردد با استفاده از کد VARSKIN۲ محاسبه شده است.مواد و روشها: در این پژوهش دوز جذبی در پوست بر حسب عمق پوست برایرادیوایزوتوپ های گسیلنده بتا 90Sr\90 Y، 147Pm و 22P با استفاده از پارامترهای ورودی مورد نیاز: قدرت چشمه، ضخامت ماده پوشاننده، چگالی ماده پوشاننده، ضخامت لایه هوا از جشمه تا پوست، زمان تابش و هندسه های مختلف چشمه محاسبه شده است.نتایج: تغییرات دوز جذبی در پوست برحسب عمق پوست برای چشمه های گسیلنده بتا با هندسه های نقطه ای، دیسک دوبعدی، استوانه ای، کروی و بره ای محاسبه شده است، چشمه استوانه ای در هر سه نمونه ایزوتوپ مورد بررسی به عنوان بهترین چشمه به لحاظ حفاظت تابشی و وارد کردن کمترین آسیب به سلول های پوست تشخیص داده شده است.بحث و نتیجه گیری: کد VARSKIN۲ با سرعت، دقت بالا و کاربرد آسان توسط کاربر ابزار مناسبی برای دوزیمتری پوست می باشد و می توان از آن برای بهینه سازی دوز تابشی چشمه های بتا در درمان سرطان پوست استفاده نمود.

۸مطالعه اثر چگالی مختلف بافت بر توزیع دوز چشمه براکی تراپی Pd103 مدل MED3633
اطلاعات انتشار: مجله فيزيك پزشكي ايران، پاييز, دوره  ۷ , شماره  ۳ (پياپي ۲۸)، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: کاربرد کلینیکی چشمه های رادیواکتیو کپسول شده در براکی تراپی، نقش عمده ای را در درمان تومورهای بدخیم موضعی ایفا می–کند. در این تحقیق، اثر چگالی مختلف بافت ها بر توزیع دوز چشمه براکی تراپی Pd103 در فانتوم کروی به شعاع 50 سانتیمتر مطالعه شده است.مواد و روشها: از آنجا که توزیع دوز جذبی در بافت با چگالی های مختلف، متفاوت است؛ ولی نه آن قدر که با اندازه گیری به خوبی ظاهر شود؛ لذا در محاسبات از کد مونت کارلوی بسیار قوی MCNP4C استفاده کرده ایم تا اثر چگالی بافت های مختلف بدن بر توزیع دوز را بررسی نماییم. چشمه Pd103 در براکی تراپی برای درمان سرطان های پروستات، سینه و تومورهای بدخیم مورد استفاده قرار می گیـرد.نتایج: دوز در اطراف چشـمه ای که در بافت های مختلف فانتوم قرار داده شده محاسبه و ارایه شده است. همچنین پس از محاسبه توابع نامتقارنی و شعاعی دوز، برای وارسی نتایج محاسباتی مقادیر بدست آمده برای F(r, θ) با نتایج تجربی ریوارد و مقادیر g(r) در بافت با چگالی 1.0400 گرم بر سانتیمتر مکعب با نتایج ریوارد و لی و همکارانش مقایسه شده است.بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که به دلیل وجود قسمت جاذب مرکزی فوتون که از جنس آلیاژ طلا و مس می باشد، در ناحیه متناظر با آن تفاوت دوز نسبی در چگالی های مختلف حایز اهمیت است و در Z=2.4 میلیمتر و  Y=0میلیمتر تا حدود 80% درصد نیز می–رسد. همچنین نتایج بدست آمده برای تابع نامتقارنی و تابع شعاعی دوز با نتایج تجربی ریوارد و لی و همکارانش توافق خوبی دارد. 

۹محاسبه دوز جذبی غده ای پستان با استفاده از یک برنامه فرترن بر اساس محاسبات مونت کارلوی طیف اشعه ایکس در ماموگرافی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله فيزيك پزشكي ايران، بهار, دوره  ۸ , شماره  ۱ (پياپي ۳۰)، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: هدف، محاسبه متوسط دوز جذبی غده ای پستان در ماموگرافی با هدف – فیلتر مولیبدنیم– رودیم و محاسبه دقیق و سریع دوز برای وضعیت های مختلف است.مواد و و روشها: در این پژوهش، ابتدا طیف اشعه ایکس هدف مولیبدنیم با و بدون فیلتر رودیم برای باریکه الکترون های تک انرژی با کد MCNP محاسبه شده است. سپس با استفاده از پارامترهای Sobol–Wu یک برنامه کامپیوتری به زبان فرترن برای محاسبه متوسط دوز غده ای به زبان فرترن نوشته ایم.نتایج: تغییرات متوسط دوز جذبی غده ای برحسب ولتاژ لامپ اشعه ایکس دستگاه ماموگرام و به ازای d=5 cm، HVL=0.35 mmAl، و برای مقادیرمختلف g محاسبه شده است. همچنین نتایج مربوط به تغییرات متوسط دوز جذبی غده ای به ازای یک رونتگن تابش برحسب درصد غده ای بافت پستان برای kV=28، HVL=0.4 mmAl، و d های مختلف ارائه شده است. تغییرات متوسط دوز جذبی غده ای برحسب d برای g=%60 و در سه مقدار Kv=23, 27, 35 و HVL های متناظر نیز ارائه شده است.

۱۰بهینه سازی مکان چشمه های براکی تراپی در دو و سه بعد با کاربست الگوریتم ژنتیک
اطلاعات انتشار: سنجش و ايمني پرتو، تابستان, دوره  ۱ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۶
بهینه سازی در روش پرتودرمانی براکی تراپی، یکی از موضوعات مهم و جذاب فیزیک پزشکی است. در این تحقیق، یک کد کامپیوتری برای الگوریتم ژنتیک به کمک نرم افزار متلب برای بهینه سازی نوشته شده است که مناسب ترین مکان های چشمه براکی تراپی به همراه بهینه مقدار یک پارامتر وزنی را تعیین می کند. این پارامتر وزنی مربوط به فعالیت چشمه های براکی تراپی کاشتنی مثل ید– 125 است یا مدت زمان تابش دهی چشمه در هر مکان، برای چشمه های براکی تراپی پس– بارگذاری مثل ایریدیم– 192 است. کد را برای چند شکل اختیاری تومور در فضاهای دو بعدی و سه بعدی به کار برده و مناسب ترین مکان های قرار گرفتن دانه چشمه های براکی تراپی 125I و فعالیت هر یک پیدا شده است. برای هر تومور مورد نظر، بهینه سازی به گونه ای انجام شده که نقاط واقع بر لبه مرز، درحالت دو بعدی یا نقاط روی سطح در حالت سه بعدی، دز معین را داشته و همه نقاط درون تومور، دزی بیشتر یا برابر با دز تعیین شده روی سطح یا نقاط واقع در مرز را داشته باشند. نتایج منحنی های هم دز نشان می دهد که بهینه سازی در حد بسیار مطلوبی انجام شده است.

۱۱مقایسه دوز جذبی بتای ایزوتوپ های 166Ho ،203Hg و 177LU در کرتکس و مدولای کلیه سه پارچه و کلیه یکپارچه به روش مونت کارلو
اطلاعات انتشار: طب جنوب، فروردين و ارديبهشت, دوره  ۱۸ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه: مقدار زیادی از رادیوداروهای تجویز شده برای درمان و تشخیص بیماری از طریق کلیه دفع می شود، بنابراین دوز ناخواسته تابش در کلیه ایجاد می شود. پس محاسبه دقیق مقدار داروی تجویز شده اهمیت دارد. در جزوه 5–MIRD کلیه به صورت بیضی گون در نظر گرفته شده که رادیودارو به صورت یکنواخت در حجم آن توزیع شده و کسر جذب گاما محاسبه و در جداولی ثبت شده و کسر جذب بتا واحد در نظر گرفته شده است. در صورتی که کلیه ساختار داخلی دارد و رادیودارو به صورت یکنواخت در آن توزیع نشده و کسر جذب بتا واحد نیست.مواد و روش ها: در این تحقیق یکبار کلیه به صورت یکپارچه و بار دیگر متشکل از سه ناحیه لگنچه، مدولا و کرتکس در نظر گرفته شده و فرض شده رادیودارو به صورت یکنواخت در مدولا توزیع شده است. و به وسیله کد MCNPX دوز جذبی بتا در کلیه یکپارچه، کرتکس و مدولا محاسبه و با هم مقایسه شده است.یافته ها: با توجه به کشف جدید ویروس و نیز محدودیت تعداد مطالعات، تمامی موارد مثبت گزارش شده مورد بررسی قرار گرفته و راهکار کلی و عملی ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی ارائه گردید.نتیجه گیری: برای رسیدن به دوز تجویزی دقیق تر باید ساختمان داخلی کلیه در شبیه سازی در نظر گرفته شود. پیشنهاد می شود نتایج شبیه سازی کلیه سه پارچه با نتایج کلیه یکپارچه جایگزین شود تا از مسمومیت کلیه پیشگیری شود.

۱۲شبیه سازی مونت کارلو پروتون درمانی برای سرطان پستان در فانتوم پستان فشرده شده
اطلاعات انتشار: طب جنوب، خرداد و تير, دوره  ۱۸ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه: به طور معمول در یک فرآیند پرتو درمانی با فوتون علاوه بر سلول های سرطانی، به سلول های سالم نیز آسیب وارد می شود؛ اما در پروتون درمانی این آسیب های ناخواسته به حداقل خود می رسند. زیرا پروتون بیشترین میزان انتقال خطی انرژی را در ناحیه انتهای مسیر خود که به قله براگ مشهور است وارد می کند. در این مطالعه، بازه مفید انرژی برای درمان سرطان پستان و شار ذرات ثانویه تولید شده در فرآیند پروتون درمانی، برای تعیین ریسک ابتلا به سرطان ثانویه و خسارت به قلب و ریه، مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه، ابتدا یک فانتوم پستان فشرده شده به شکل نیم استوانه را با استفاده از کدMCNPX  شبیه سازی کرده و سپس پرتوی پروتون را با بازه انرژی 1 مگا الکترون ولت به سمت فانتوم ترابرد کرده و تاثیر این پرتو بر روی تومور مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: محاسبات نشان می دهد، بهترین بازه انرژی برای درمان توموری با ضخامت 6 میلی متر در عمق 14 میلی متری از سطح فانتوم پستان در محدوده 41 تا 48 مگا الکترون ولت می باشد. در این مطالعه، میزان شار ذرات ثانویه مانند نوترون و فوتون تولیدی برحسب انرژی پروتون ورودی محاسبه شده و نمودار تغییرات شار این ذرات بر حسب انرژی رسم شده است. با توجه به نمودار شار نوترون، طیف نوترون یک شدت قابل توجهی برای نوترون های با انرژی پایین دارد که با افزایش انرژی نوترون، شار آن کاهش می یابد. همچنین در نمودار شار فوتون ها، قله هایی مشاهده می شود که در نتیجه برانگیختگی هسته عناصر 12C, 31P و 16O می باشد، که در این برانگیختگی، 12C بیشترین شار فوتون را تولید می کند.نتیجه گیری: پروتون درمانی از دقت بالاتری نسبت به رادیوتراپی معمولی برخوردار است و آسیب های کمتری به سلول های سالم خارج از محدوده تومور وارد می کند. زیرا در بازه انرژی مفید محاسبه شده، بیشترین دوز یا آسیب به تومور وارد می شود. اما با این حال در این روش درمانی ذرات ثانویه ناخواسته ای تولید می شوند که ممکن است به سلول های دیگر اطراف تومور صدمه وارد کنند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۲ از میان ۱۲ نتیجه