توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی ارتباط بین سلامت معنوی با شادکامی و رضایت شغلی مراقبین سالمندان در مراکز سالمندی شهر تهران در سال 1394
اطلاعات انتشار: فصلنامه پرستاري سالمندان، دوم،شماره۲، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۶
مقدمه و هدف: سلامت معنوی یکی از ابعاد سلامت است که کمتر بدان توجه شده است. همچنین به نظر می­ رسد سلامت معنوی می­تواند با شادکامی و رضایت شغلی مرتبط باشد. علاوه بر این علیرغم افزایش تقاضا برای مراقبت از سالمندان در مراکز سالمندی، تاکنون پژوهش­های اندکی درباره­ی مراقبین سالمندان در کشور انجام شده است که نیاز به پژوهش­ های بیشتر در این جامعه احساس می ­شود. این مطالعه با هدف تعیین رابطه­ ی سلامت معنوی با شادکامی و رضایت شغلی مراقبین سالمندان مراکز سالمندی شهر تهران در سال 1394 انجام پذیرفت.مواد و روش­ ها: در این مطالعه­ ی توصیفی– تحلیلی که به روش مقطعی انجام پذیرفت، جامعه­ ی آماری پژوهش شامل کلیه ­ی مراقبین سالمندان مراکز سالمندی شهر تهران در سال 1394بود و نمونه­ی این پژوهش 100 نفر از مراقبین بود که به صورت تمام شماری انتخاب شدند. جهت جمع­ آوری داده­ ها از پرسشنامه­ ی دموگرافیک، مقیاس سلامت معنوی پالوتزیان و الیسون، پرسشنامه­ی شادکامی آکسفورد و پرسشنامه­ی رضایت شغلی فیلد و روث استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها از شاخص­ های آمار توصیفی و آزمون ­های آمار استنباطی شامل کلموگروف اسمیرنوف، آزمون t تک نمونه ­ای و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته­ ها: در این پژوهش 100 نفر (زن = 69) از مراقبین سالمندان مراکز سالمندی شهر تهران حضور داشتند. یافته­های پژوهش نشان داد که میانگین سلامت معنوی، شادکامی و رضایت شغلی مراقبین سالمندان مراکز سالمندی شهر تهران به ترتیب 17\67±48\90، 10\34±29\78 و 8\28±36\53 بود. با استفاده از آزمون t تک نمونه­ای و بر اساس حد وسط ابزارهای پژوهش مشخص شد که مراقبین سالمندان مراکز سالمندی شهر تهران سلامت معنوی و رضایت شغلی پایین (p0\05) و شادکامی متوسطی داشتند (p>0\05). از سوی دیگر نتایج نشان داد که سلامت معنوی مراقبین سالمندان مراکز سالمندی شهر تهران با شادکامی و رضایت شغلیشان ارتباط معنادار دارد (p0\05).نتیجه ­گیری: بنابر یافته ­های پژوهش، به نظر می­رسد سطح سلامت معنوی مراقبین با شادکامی و رضایت شغلی آنان ارتباط دارد. در همین رابطه به دست اندرکاران و مسئولان ذیربط پیشنهاد می­گردد برای افزایش شادکامی و رضایت شغلی مراقبین سالمندان مراکز سالمندی توجه ویژه­ای به مقوله­ ی سلامت معنوی مراقبین و راهکارهای ارتقای آن داشته باشند، چرا که افزایش سلامت معنوی مراقبین موجب افزایش شادکامی و رضایت شغلی آنان و در نهایت منجر به ارائه­ ی خدمات مراقبتی بهتر به سالمندان مقیم سراهای سالمندی خواهد شد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه