توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱شناسایی نشانگرهای RAPD پیوسته به ژن نر عقیمی ژنتیکی در چغندر قند (.Beta vulgaris L)
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، بهار, دوره  ۱۱ , شماره  ۱ (ب)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
نر عقیمی ژنتیکی صفتی است که در چغندر قند به وسیله یک جفت آلل مغلوب (aa) کنترل می شود. وجود صفت نر عقیمی ژنتیکی در یک رگه یا جمعیت چغندر قند تسهیل در انجام تلاقی های لازم در انتقال صفات مهم نظیر مقاومت به بیماری ها می شود. هم چنین با استفاده از نر عقیمی ژنتیکی می توان تنوع ژنتیکی جمعیت های تک جوانه چغندر قند را افزایش داد. چنانچه صفت نر عقیمی ژنتیکی را بتوان با نشانگر های مولکولی نشانمند نمود زمان و هزینه ای که برای انتقال آن به یک زمینه ژنتیکی دیگر لازم است، به شدت کاهش می یابد. در این بررسی، برای نشانمند کردن ژن نر عقیمی ژنتیکی از 302 آغازگر RAPD به همراه روش BSA استفاده شد. از مخلوط  DNA8 گیاه نر بارور و 8 گیاه نر عقیم از دو جمعیت 231 و 261 استفاده شد. ابتدا آغازگرها روی توده ها آزمون گردید و پس از شناسایی آغازگر های چند شکل در بین دو توده، این آغازگرها روی تک بوته های تشکیل دهنده هر کدام از توده ها آزمون شدند. چنانچه در این مرحله هم چند شکلی آغازگر تایید شد، در مرحله بعدی از آن در آزمون بقیه تک بوته های دو جمعیت 231 و 261 استفاده گردید. در پایان 10 نشانگر در جمعیت 231 و 6 نشانگر در جمعیت 261 شناسایی شد که فاصله آنها از مکان ژنی نر عقیمی ژنتیکی کمتر از 50 سانتی مورگان بود. از میان این نشانگر ها، نشانگر ناجفت AB8–18–600r کمترین فاصله را با مکان ژنی نر عقیمی ژنتیکی داشت. این نشانگر فقط 3 نوترکیبی در جمعیت 231 و یک نوترکیبی در جمعیت 261 نشان داد، در نتیجه فاصله این نشانگر از مکان ژنی نر عقیمی ژنتیکی در مجموع این دو جمعیت برابر 5.3 سانتی مورگان برآورد شد.

۲کشت جنین گیاه وشا (Dorema ammoniacum) و تاثیر محیط کشت و هورمون بر روی رشد آن
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
وشا (Dorema ammoniacum) از گیاهان دارویی انحصاری ایران است که به طور معمول به وسیله بذر تکثیر می شود، اما عامل خواب بذر عامل محدود کننده ای د رتکثیر این گیاه است. از کشت جنین می توان به منظور بر طرف کردن مشکل خواب بذر استفاده کرد. این تحقیق به منظور بررسی پاسخ جنین بالغ به محیط های مختلف صورت گرفت. به این منظور از محیطهای MS کامل ،( فرمول د رمتن اصلی مقاله) MS حاوی غلظت های مخختلف (4–1 میلی گرم بر لیتر) هورمون BA و MS حاوی غلظت های مختلف (2–0\1 میلی گرم بر لیتر) هورمون NAA استفاده شد. نتایج نشان داد بهترین محیط برای جوانه زنی و تولید گیاهچه های کامل، محیط یک چهارم MS بود و در سایر محیط ها گیاهچه های تولید شده ساختار طبیعی و کاملی نداشتند و در برخی موارد تولید کالوس نیز مشاهده شد.

۳بررسی مقالومت گندم به سرما با روش های آزمایشگاهی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، سال
تعداد صفحات: ۱۱

۴بررسی اثر پیش تیمارهای هورمونی و ژنوتیپ در تشکیل نوساقه های نابجای مستقیم روی برگهای چغندرقند (Beta vulgaris L.) در شرایط درون شیشه ای
اطلاعات انتشار: زيست شناسي ايران، زمستان, دوره  ۲۲ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۱
چغندرقند، گیاهی است که دستکاری ژنتیکی آن به سختی صورت می گیرد. یک روش ساده و موثر برای باززایی گیاه می تواند موجب تسهیل در انتقال ژن به چغندرقند گردد. در این تحقیق، جوانه های انتهایی چغندرقند در چهار پیش تیمار هورمونی شامل 0.1، 0.5 و1 mgl–1 BAP  و همچنین1 mgl–1 BAP  به همراهmgl–1 NAA  1 کشت شده و از نوساقه های حاصل، ریزنمونه های برگی تهیه شدند. این ریزنمونه ها در محیط کشت PGoB با تیمارهای مختلف هورمونی کشت شده و سپس درصد ریزنمونه های برگی پاسخ ده به باززایی نوساقه تعیین شد و در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی تجزیه گردید. برگهای حاصل از پیش تیمار با1 mgl–1 BAP  ظرفیت بالایی در تولید نوساقه نابجا (65.4 درصد) داشتند. اثر اعمال تیمارهای هورمونی در محیط کشت برگها برای باززایی نوساقه، معنی دار نبود. نتایج این پژوهش نشان داد که پیش تیمار جوانه های انتهایی با هورمونBAP ، می تواند توتی پوتنسی (Totipotency) بعضی از سلولهای برگی را تحریک نموده و آنها را به نوساقه نابجا تبدیل نماید. در آزمایش دیگری، اثر 25 ژنوتیپ از خانواده نیمه تنی تک جوانه 9597–P26 چغندرقند (هر بذر به عنوان یک ژنوتیپ) نیز بر روی تشکیل نوساقه های نابجا بررسی گردید. نتایج آزمایش نشان داد که اختلاف معنی داری بین ژنوتیپهای مختلف چغندرقند داخل این خانواده نیمه تنی وجود دارد و انتخاب ژنوتیپهای با توان بالای باززایی نوساقه برای دستکاریهای ژنتیکی امکان پذیر است، اگر چه ریزنمونه های رشد یافته در پیش تیمارmgl–1 BAP  1، کمتر تحت تاثیر ژنوتیپ قرار گرفتند.

۵مراحل رویان زایی سوماتیکی حاصل از رویان بذری در گیاه وشا (.Dorema ammoniacum D)
اطلاعات انتشار: سلول و بافت، بهار, دوره  ۳ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۷
هدف: هدف از این تحقیق بررسی و تایید بافت شناختی مراحل رویان زایی سوماتیکی در گیاه وشا، به عنوان روشی موثر در تکثیر گیاهانی که با محدودیت کشت مواجه هستند، به کمک روش های کشت بافت بود.مواد و روش ها: ریز نمونه های مختلف بر روی محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (Murashige and Skoog) حاوی غلظت های مختلف اکسین و سیتوکینین قرار گرفتند. پس از 8 هفته، تولید کالوس های رویان زا بررسی شد. مراحل مختلف نموی رویان های سوماتیکی پس از تهیه برش های میکروتومی از کالوس ها و با استفاده از روش بافت شناسی بررسی شد.نتایج: از میان ریز نمونه های مختلف مورد بررسی، رویان های بذری موفق به تشکیل کالوس های رویان زا شدند. هورمون اکسین به طور موثر میزان رویان زایی را افزایش داد. بیشترین میزان تولید کالوس های رویان زا مربوط به محیط موراشیگ اسکوگ حاوی 1 میلی گرم بر لیتر نفتالین استیک اسید (a–Naphthaleneacetic acid) و 0.5 میلی گرم بر لیتر بنزیل آدنین (N6–Benzyladenine) بود. با مقاطع گرفته شده از نمونه ها، مراحل مختلف رشدی رویان های سوماتیک شامل مرحله پیش رویانی، رویان کروی، رویان قلبی شکل، رویان اژدری و رویان لپه ای مشاهده شدند.نتیجه گیری: بر اساس نتایج، رویان زایی سوماتیکی در گیاه وشا در شرایط آزمایشگاهی و با استفاده از رویان بذری این گیاه امکان پذیر است و بررسی های بافت شناسی کالوس های رویان زا، وجود مراحل مختلف رویانی را تایید نمود.

۶بررسی نرعقیمی دربرخی ارقام تجاری چغندرقند با استفاده از نشانگرهای مولکولی میتوکندری و کلروپلاست
اطلاعات انتشار: زيست فناوري گياهان زراعي، پاييز, دوره  ۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۷
در چغندر چندین نوع نرعقیمی سیتوپلاسمی معرفی و تاکنون از نرعقیمی سیتوپلاسمی آون در تولید ارقام دورگه تجاری استفاده شده است. کشف این نرعقیمی در یک رقم زراعی چغندرقند توسط آون، در توسعه ارقام دورگه نقش به سزایی داشته و روند اصلاح این گیاه صنعتی را تغییر داده است. ارقام هیبرید تولید شده با نرعقیمی آون نیمه بارور هستند. هدف از این تحقیق بررسی تنوع سیتوپلاسمی و نوع نرعقیمی به کار رفته در اصلاح ارقام تجاری جدید چغندرقند می باشد که بدین منظور از نشانگرهای مولکولی ماهوارکی میتوکندریایی و یک نشانگر نرعقیمی CAPS کلروپلاستی استفاده شد. الگوهای نواری چهار رقم تجاری و دو لاین نرعقیم و نربارور، حضور سیستم نرعقیمی سیتوپلاسمی آون در اصلاح این ارقام تجاری را نشان دادند. تنوع سیتوپلاسمی در بین ارقام تجاری مورد مطالعه مشاهده نشد، اما تلاقی بین گیاهان رقم تجاری کاملا نرعقیم با رگه گرده افشان SHR01–P12 و بررسی باروری نتاج حاصل از تلاقی نشان داد که بیش از نیمی از نتاج، عقیم هستند. به این ترتیب به نظر می رسد که ژن یا ژن هایی در هسته علاوه بر نرعقیمی سیتوپلاسمی آون در تولید برخی ارقام تجاری نقش دارند.

۷اثر تنش آبی پلی اتیلن گلیکول بر میزان بیان ژنهای مسیر بیوسنتزی تریترپن ساپونینها در گیاهچههای شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra)
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
ساپونین تریترپنوییدها از متابولیتهای ثانویه هستند و به عنوان ترکیبی فعال درگیاهان دارویی محسوب می شوند. شرایط تنش اثر مهمی روی چرخه های مسئول سنتز و ذخیره متابولیتهای ثانویه از جمله تریترپن ساپونیتهای گیاهی داشته اغلب آنها را افزایش می دهد. دو آنزیم کلیدی مسیر بیوسنتزی تریترپن ساپونینها سکوآلن سینتاز و بتا– آمیرین سینتاز هستند. میزان بیان این دو ژن به روش نیمه کمی در گیاه شیرین بیان، مورد ارزیابی قرار گرفت. گیاهچه های 8 روزه شیرین بیان توسط محلول 20 درصد پلی اتیلن گلیکول در سطوح زمانی متفاوت تحت تنش قرار گرفته و سپس برای استخراج RNA و ساخت cDNA مورد استفاده قرار گرفتند. آنالیز واکنش زنجیره ای پلیمراز برای دو ژن مورد نظر انجام د وا از ژن rRNA 18s به عنوان استاندارد داخلی استفاده گردید. نتایج نشان دادند که در گیاهان تنش یافته شدت بیان دو آنزیم سکوآلن سینتاز و بتا–آمیرین سینتاز نسبت به شاهد افزایش یافته است.

۸تنوع ژنتیکی نمونه های ایرانی و خارجی زیر گونه چغندر ماریتیما با استفاده از نشانگرهای مولکولی
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
چغندرقند اولین گیاه زراعی است که ایجاد آن مبتنی بر یافته های جدید علم ژنتیک می باشد. با توجه به اهمیت زیرگونه ماریتیما (Beta vulgaris spp. Maritime) در انجام پروژه های اصلاح چغندرقند در سطح جهان، در کشورمان ضروری است تا شناخت مناسبی از نمونه های ایرانی زیر گونه ماریتیما صورت گیرد. در این مطالعه تنوع ژنتیکی 13 نمونه چغندر ماریتیما شامل 10 نمونه ایراین و سه نمونه اروپایی بررسی شد. در مجموع 13 آغازگر ریزماهواره ای، برای تکثیر قطعاتی از DNA ژنومی گیاه استفاده شد. 176 مکان ژنی امتیاز بندی شدند که از این تعداد 147 مکان چند شکلی نشان دادند. برای ارزیابی شباهت ژنتیکی میان نمونه ها از تجزیه خ وشه ای با استفاده از ماتریس تشابه جاکارد با روش UPGMA استفاده گردید. تجزیه خوشه ای داده های مولکولی،چغندرهای ماریتیما را در دو گروه کاملاً مجزای ژنتیکی (نمونه های ایرانی و نمونه های اروپایی) قرارداد. بررسی دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ای وجود تنوع زیاد در بین نمونه ها را نشان داد. این نتایج نشان داد که نشانگرهای ISSR به طور مؤثری می توانند برای مطالعه تنوع ژنتیکی توده های چغندر استفاده شوند.

۹سیستم القا شونده با اتانول در کالوس های تراریخت حاصل از کشت پروتوپلاست در گیاه چغندرقند
اطلاعات انتشار: فن آوري زيستي در كشاورزي (پژوهش كشاورزي)، تابستان, دوره  ۹ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۷
امکان بیان کنترل شده یک ژن در گیاه تراریخت از اهداف دستکاری ژنتیکی است. به طور معمول این کنترل در سطح رونویسی انجام می شود و پیشبر القا شونده با اتانول یکی از پیشبرهای با کارایی زیاد، در تنظیم خارجی بیان ژن است. در این پژوهش، ژن گزارشگر GUS تحت کنترل پیشبر القا شونده با اتانول و خاتمه دهنده OCS تهیه و بیان آن در کالوس های حاصل از پروتوپلاست های سلول های نگهبان روزنه در برگ چغندرقند بررسی گردید. ابتدا، پروتوپلاست های مورد اشاره استخراج شدند و کالوس های حاصل از این پروتوپلاست ها، با اگروباکتریوم دارای سازه پیشبر القا شونده با اتانول و ژن گزارشگر GUS تلقیح شدند. کالوس های حاصل از تراریختی با اتانول در شرایط درون شیشه ای تیمار شده و بیان ژن گزارشگر GUS در آن ها قبل و بعد از القا با اتانول بررسی شد. برخی از کالوس ها پس از القا با اتانول بیشترین میزان بیان ژن GUS را داشتند ولی قبل از القا با اتانول بیان ژن مشاهده نشد. بیان ژن گزارشگر در این کالوس ها زیاد و از نظر مقدار نزدیک به بیان ژن GUS تحت کنترل پیشبر دایمی CaMV 35S بود. زیاد بودن بیان ژن GUS با القای اتانول و عدم بیان آن در شرایط قبل از القا، کارایی این پیشبر در شرایط القایی را نشان داد.

۱۰بررسی بیان ژن در شرایط تنش سرما در گیاه بنفشه با استفاده از روش نمایش افتراقی
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
در این تحقیق تفاوت بیان ژن در شرایط دماهای پائین 5، صفر، 5– و 10– درجه سانتیگراد نسبت به دمای شاهد 25 درجه سانتیگراد، برای یک گونه دورگ بنفشه به نام Viola wittrockiana به دلیل مقاومت بالای آن به شرایط سرما و یخبندان بررسی شده است. از نمونه های برگی مربوط به هر تیمار دمایی کل RNA استخراج شده و از روی RNA استخراج شده به کمک سه آغازگر اولیگو dT و با کمک واکنش رونویسی معکوس) cDNA, (RT–PCR تک رشته ای ساخته شد. برای تکثیر cDNA با استفاده از آغازگر اولیگو و 8 آغازگر انتخابی، واکنش PCR صورت گرفت و سپس محصول PCR بر روی ژل پلیاکریلآمید غیر واسرشت ساز 19 درصد الکتروفورز گردید. رنگ آمیزی ژل به کمک نیترات نقره انجام شد. تفاوت در تعداد و نوع باندهای مربوط به هر تیمار دمایی، تفاوت در بیان ژن نمونه های مربوط به تیمارهای مختلف دمایی را نشان می دهد.

۱۱القاء کالوس با استفاده از غلظت های مختلف هورمون NAA و BAP در گیاه بنگ دانه (Hyoscyamus niger)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۷
گیاه بنگدانه (Hyoscyamus niger) منبع غنی از تروپان آلکالوئیدهای هیوسیامین و اسکوپولامین است که بطور وسیع در داروسازی مورد استفاده قرار می گیرند القا کالوس یکی از روش های مناسب جهت بررسی متابولیت های ثانویه در این گیاه است. برای این منظور اثر غلظتهای مختلف نفتالین استیک اسید (NAA) و بنزیل آمینوپورین (BAP) بعنوان تنظیم کنده های رشد در محیط MS بر القا کالوس از ریزنمونه های مختلف، حاصل از بذور گیاه بنگدانه، مورد بررسی قرار گرفت. پاسخ مناسب به القاء کالوس به ترتیب در ریزنمونه های برگ و ساقه مشاهده شد، ولی در ریزنمونه های ریشه القاء کالوس مشاهده نشد. بهترین غلظت جهت القاء کالس در محیط MS حاوی 2 میلی گرم در لیتر NAA و 2 میلی گرم در لیتر BAP مشاهده شد. در محیط MS که حاوی 1 میلی گرم در لیتر NAA و فاقد هورمون BAP، کالوس کمتر القاء شد. محیط کشت جامد MS فاقد هرگونه تنظیم کننده رشد، نتتوانست سبب القاء کالوس در هیچ یک از ریزنمونه ها گردد.

۱۲تنوع سیتوپلاسمی نمونههای ایرانی زیر گونه چغندر ماریتیما با استفاده از نشانگرهای میتوکندریایی
اطلاعات انتشار: همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی، سال
تعداد صفحات: ۶
موفقیت در بهنژادی گیاهی همیشه بستگی به توانایی تشخیص و ایجاد تنوع ژنتیکی و مهارت در انتخاب ژنوتیپ های برتر برای محیط مورد نظر داشته است. با توجه به اهمیت زیرگونه ماریتیما (Beta vulgaris spp. maritima) انجام پروژههای اصلاح چغندرقند در سطح جهان، در کشورمان ضروری است تا شناخت مناسبی از نمونه های ایرانی زیرگونه ماریتیما صورت گیرد. برای بررسی تنوع سیتوپلاسمی نمونهها از چهار نشانگر مینی ستلایت استفاده شد. تنوع حاصل از آغازگرها، نمونه ها را از نظر نوع میتوتایپ به چهار دسته تقسیم کرد. مشاهده چند باندی برای این نشانگرها، برای اولین بار در این تحقیق گزارش میشود که نشان دهندهی تفاوت ژرمپلاسم موجود در کشورمان است.

۱۳اثر پیش تیمار گرمایی بر روی صفت درصد کالوسزایی حاصل از کشت بساک کدوی تخم پوست کاغذی
اطلاعات انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
در این پژوهش از کشت بساک جهت تولید گیاه هاپلوئید از کدوی تخم پوست کاغذی استفاده شده است و اثر تیمار گرمایی در سه سطح پیش تیمار گرمایی35°C –32 °C –30°C) به مدت 7 روز و شاهد بدون پیش تیمار گرمایی بر روی صفت درصد کالوسزایی بررسی شد. بدین منظور از محیط کشت پایهB5باgl–190 ساکارز و غنی شده با ترکیب هورمونی2,4–D mgl–1 NAA 2) 1mgl–1جهت القای کالوس و جنین استفاده شد. جدول تجزیه واریانس نشان دهنده بالاترین درصد کالوسزایی در پیش تیمارC32 بود.

۱۴اثر جهت قرار دادن بساک بر روی محیط کشت و نوع و غلظت هورمونهای گیاهی بر صفت درصد کالوس زایی
اطلاعات انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
در این پژوهش اثر جهت قرار دادن بساک بر روی محیط کشت (در 2 سطح و همچنین نوع و غلظت تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر روی صفت درصد کالوسزایی در کشت کدوی تخم پوست کاغذی بررسی شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل2×3×3در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد. جهت کشت به عنوان فاکتور اول در 2 سطح (محدب و مقعر)، غلظتNAAدرسه سطح 0–0\5–1mgl–1به عنوان فاکتوردوم و غلظتهای مختلف D–2.4درسه سطح 0–1–2mgl–1به عنوان فاکتورسوم درنظر گرفته شدند نتایج اختلاف معنی داری رادرسطح 0\05 بین دو جهت قرار گرفتن بساک برای صفت درصد کالوسزایی نشان داد. غلظت های مختلف هورمون نفتالین استیک اسید و هورمونD–2,4– تفاوت معنیداری در سطح0\001 نشان دادند. اختلاف معنیداری بین اثرات متقابل جهت قرار گرفتن بساک با هورمونهایD و NAA–2,4– مشاهده نشد. اثرات متقابلD و NAA–2,4– اختلاف معنیداری را در سطح0\001 نشان دادند. همچنین اثرات متقابل سهگانه جهت بساک×NAA×2,4–D اختلاف معنیداری در سطح0\05برای صفت درصد کالوسزایی از بساکهای کدوی تخم پوست کاغذی نشان دادند.

۱۵مطالعه اثر پیش تیمار دمایی برکالوس زایی و رویان زایی گامتی در کشت بساک هندوانه
اطلاعات انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
صفات آندروژنیک، علاوه بر ژنتیک، تحت تأثیر عوامل محیطی نیز قرار میگیرند. در این پژوهش، اثر پیش تیمارهای گرمایی و سرمایی مختلف، بر میزان کالوس زایی و رویان زایی گامتی در کشت بساک گیاه هندوانه مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش، به صورت طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. پیش تیمارهای گرمایی استفاده شده شامل تیمار30درجه بساک ها به مدت 7و 14 روزوتیمار32درجه بساک ها به مدت ( 2 و 4) روز بود. پیش تیمارهای سرمایی استفاده شده نیز شامل تیمار4درجه بساک ها به مدت 4و8روزوتیمار4درجه غنچهها به مدت ( 2 و 5) روز بود. نتایج آزمایشات انجام شده نشان داد که اختلاف معنی داری بین پیش تیمارهای گرمایی و سرمایی مورد استفاده در کشت بساک هندوانه، از لحاظ میزان کالوس زایی و رویان زایی گامتی وجود دارد. در پیش تیمار گرمایی، بیشترین درصدکالوس زایی و رویان زایی در پیش تیمار Cº 30 بساک ها به مدت 7 روز مشاهده شد. همچنین بیشترین میانگین رویان به ازای هر بساک، هر کالوس و هر کالوس رویان زا در پیش تیمار گرمایی Cº 32 به مدت 2 روز مشاهده گردید. در پیش تیمار سرمایی، بیشترین درصدکالوسزایی و رویانزایی گامتی در پیش تیمار4درجه بساکها به مدت 4 روز مشاهده شد. استفاده از پیش تیمار سرمایی4درجه غنچه ها به مدت 2 روز، بیشترین میانگین تعداد رویان به ازای هر بساک، بیشترین میانگین تعداد رویان به ازای هر کالوس و بیشترین میانگین تعداد رویان به ازای هر کالوس رویانزا را ایجاد کرد

۱۶مطالعه اثر پیش تیمار سرمایی بر میزان کالوسزایی در کشت بساک شوید(Anethum gravolens L.)
اطلاعات انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
صفات آندروژنیک، علاوه بر ژنتیک، تحت تأثیر عوامل محیطی نیز قرار میگیرند. از جمله پیش تیمارهای متداول و مؤثر بر میزان کالوسزایی و رویانزایی گامتی، پیش تیمارهای گرمایی و سرمایی میباشند. در این پژوهش، اثر پیش تیمارهای سرمایی مختلف، بر میزانکالوسزایی، در کشت بساک گیاه شوید مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش، به صورت طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. پیشتیمارهای سرمایی استفاده شده در این آزمایش شامل پیش تیمار سرمایی Cº 4 غنچهها به مدت 2 روز، و پیش تیمار سرمایی Cº 4 بساکها به مدت 4 روز بودند. نتایج آزمایشات انجام شده نشان داد که اختلاف آماری معنیداری بین پیش تیمارهای سرمایی مورد استفاده در کشت بساک شوید، از لحاظ درصد کالوسزایی وجود دارد و بیشترین درصد کالوس زایی در پیش تیمار سرمایی Cº 4 غنچهها به مدت 2 روز مشاهده گردید.

۱۷بررسی اثرات نوع محیط کشت و ترکیب تیمارهای هومونی بر کالوسزایی و جنینزایی در کشت بساک کدوی تخم پوست کاغذی
اطلاعات انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
تولید گیاهان هاپلوئید با استفاده از کشت بساک در برنامه های بهنژادی و پژوهشهای بنیادی گیاهان عالی از اهمیت زیادی برخورداراست. در این پژوهش اثر نوع محیط کشت (محیط کشتE20ومحیط کشت B5 و نوع و غلظت تنظیم کنندههای رشدی (هورمون – 2D–4 درسه سطح 0–2\5–5mgl–1وهورمونBAPدرسه سطح 0–0\5–1mgl–1بر میزان کالوسزایی وجنینزایی بررسی شدبساکهای کشت شده پس از 4 هفته شروع به کالوسزایی کردند، سپس به محیط کشت القای کالوس، حاوی0\2mgl– و Kinitin 3 mgl–1 NAA انتقال داده شد. نتایج کشت بساکها نشان دهندهی پاسخ مثبت بساکها در محیط کشتE20غنی شده باmgl–1 BAPو2.4D 2\5mgl–1 به کالوسزایی و جنین زایی بود. 8 هفته پس از کشت تنها در تعدادی از کالوسهای بوجود آمده در محیط کشتE20تعداد کمی جنین مشاهده شد.

۱۸تولید جنین های سوماتیک از جنین بذری گیاه وشا(Dorema ammoniacum)
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
جنین زائی سوماتیکی یک روش موثر در تکثیر گیاهان در شرایط درون شیشه است. این تحقیق به منظور بررسی تولید جنین های سوماتیک از جنین بذری گیاه دارویی وشا (کندل) صورت گرفت. به این منظور، جنین های بذری بر روی محیط پایه MS1\2 و MS محتوی 30 گرم بر لیتر سوکروز و غلظت های مختلف هورمون هایNAA 0–2 میلی گرم بر لیتر) و ( BA 0–4 میلی گرم بر لیتر) کشت شدند. تشکیل جنین های سوماتیک حدودا 2 هفته پس از کشت مشاهده شد. پس از گذشت دو ماه نتایج بررسی شد. مشاهده گردید که جنین زایی در محیط های حاوی BAصورت نگرفت، اما در مقابل، در تیمارهایی که فقط حاوی هورمونNAAبودند، جنین زایی مشاهده گردید.

۱۹بررسی سیستم نرعقیمی در ارقام تجاری چغندرقند
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
در چغندر چند نوع سیستم نرعقیمی ژنتیکی– سیتوپلاسمی معرفی شده است. از بین سیستمهای نرعقیمی شناخته شده، تاکنون سیستم نرعقیمی ژنتیکی – سیتوپلاسمی آون در تولید همه ارقام هیبرید به کار رفته است. گیاهان ارقام تجاری تولید شده با این سیستم نرعقیمی، بصورت نیمهبارور هستند. تولید گیاهان کاملا نرعقیم از ارقام جدید تجاری برخی شرکتهای تولید بذر، ضرورتی برای بررسی نوع سیستم نرعقیمی بهکار رفته در آنها به وجود آورد که در این پژوهش به آن پرداخته شد. در این تحقیق سیستم نر عقیمی چهار رقم تجاری تهیه شده از شرکتهای اروپایی به همراه دو رگه والدی داخلی به عنوان شاهد با استفاده از نشانگرهایبررسی شد. براساس نتایج حاصل از الگوهای باندی بدست آمده، وجود PCR–RFLP مولکولی ماهوارکی و یک نشانگر نرعقیمی سیستم نرعقیمی ژنتیکی – سیتوپلاسمی آون در ارقام جدید خارجی تایید شد. به نظر میرسد تغییرات مشاهده شده در این هیبریدهای تجاری به دلایلی غیر از سیستم نرعقیمی آون مربوط باشد، این موضوع درحال بررسی بیشتر است.

۲۰شناسایی توالی های کاندید رونوشت ژن های مقاومت به بیماری ها با استفاده از ناحیه حفاظت شده CNL و RLP در چغندرقند
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۷
چغندرقند ازمهم ترین منابع تامین کننده ساکارز در جهان است. بیماری های مختلف چغندر قند موجب کاهش عملکرد این محصول و همچنین کاهش سطح تولید آن می شوند. شناسایی و جداسازی ژن های مقاومت به بیماری ها در این گیاه،می تواند به تولید ارقام مقاوم به بیماری ها کمک نماید. دراین پژوهش، با استفاده از آنالیز بیوانفورماتیکی، شباهت گروه CNL و TNL از نواحی حفاظت شده ژن های مقاومت به بیماری ها با توالی های EST وTSA گزارش شده در چغندرقند مورد بررسی قرار گرفت و تعداد 109 توالی رونوشت که شباهت معنی داری باژن های مقاومت به بیماری داشتند، شناسایی شدند که احتمالا بخش هایی از ژن های ایجاد کننده مقاومت به بیماری های مختلف در چغندرقند هستند. بررسی این توالی ها در ژنوتیپ های حساس و مقاوم به بیماری های مهم این گیاه، امکان شناسایی ژن های مرتبط را فراهم می سازد.

۲۱نشانگر مولکولی پیوسته به ژن یا ژن های مقاومت به نماتد سیست با منشاء ماریتیما در چغندرقند
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
با توجه به اهمیت و گستردگی بیماری نماتد مولد سیست چغندرقند (Heterodera schachtii Schmidt) درجهان و به منظور جلوگیری از کاهش قابل توجه محصول ریشه و قند ناشی از این نماتد تلاش های زیادی صورت می گیرد و مناسب ترین روش مدیریت آن اصلاح ارقام مقاوم می باشد. برای شناسایی نشانگرهای مولکولی DNA پیوسته با ژن یا ژن های مقاومت به نماتد مولد سیست چغندرقند از آغازگرهای اختصاصی STS استفاده گردید. استخراج DNA گیاهان هیبرید و ارقام تجاری چغندرقند انجام شد و بانشانگرهای STS بررسی گردید. یکی از این نشانگرها با ژن مقاومت به نماتد سیست چغندرقند که از زیر گونه ماریتیما به گیاهان زراعی منتقل شده است، پیوستگی نشان داد. این نشانگر هم بارز بوده و توانایی شناسایی ژنوتیپ های هتروزیگوت وهموزیگوت را داراست.

۲۲آنالیز بیوانفورماتیکی توالی ژن CONSTANS در گیاه چغندرقند
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
نور منبع انرژی برای فتوسنتز میباشد. در پاسخ مؤثربه سیگنالهای نوری محیط، گیاهان تکاملیافته دارای سه گروه گیرنده نوری قرمز، قرمز دور و فیتوکروم های جذبکننده نور آبی و uv میباشند. فیتوکروم A و فیتوکروم B به شدت نور کم و زیاد قرمز دور،قرمز و کریپتوکروم ها بهشدت بالای سیگنال نور آبی حساس میباشند. ژن CONSTANS ( Co ( به خانواده فاکتورهای اختصاصی رونویسی انگشت روی در گیاهان تعلق دارند. ژنهای این خانواده یک یا دو دمین B–box انگشت روی در ناحیه انتهای آمینی و یک دمین CCT در قسمت انتهای کربوکسیلی دارند و بیان آنها تحت تأثیر گیرندههای نوری میباشد. فیتوکروم Bفراوانی mRNA ژن CO را تحت شرایط نور قرمز کاهش میدهد، اما فیتوکروم A باعث افزایش بیان ژن CO و توسعه گلدهی از طریق جلوگیری از عملکرد فیتوکروم B و مسیرهای ناشناخته مستقل از فیتوکروم B میشود. ژن CO دارای 21 همولوگ در چغندرقند میباشد که عناصر بالادست تنظیمی آنها در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 1022 نوکلئوتید از ناحیهبالادست جایگاه آغاز رونویسی تحت عنوان ناحیه پروموتری از پایگاه NCBI جداسازی شد. تعیین جایگاه احتمالی پروموتر توسط پایگاه softberry و آنالیز پروموترها توسط پایگاه های plantCARE ، Place و PLantPAN انجام شد. عناصر اصلی و مطرحدر پروموتر القاء شونده با فیتوکروم Aشامل GATA ، G–box ، SORLIP1 و SORLIP2 میباشند. یک واسط مهم برایفعال شدن فیتوکروم B ، پروتئین PIF3 است که جایگاه اتصال آن بر روی DNA ، توالی G–box میباشد. در بین 21 ژن همولوگ، ژنهای CO–LIKE 2 ، CO–LIKE 4 و CO–LIKE 7 دارای بیشترین پراکنش این عناصر بودند. این سه ژن هومولوگ دارای بیشترین جایگاه اتصال PIF3 میباشند، تعداد عناصر تنظیمی مربوط به فیتوکروم A و B در 21 همولوگ ژن CO متفاوت است و احتمالاً میزان تاثیر پذیری آن ها تحت تاثیر نور، بیشتر باشد.

۲۳آنالیز بیوانفورماتیکی توالی ژن VIN3 در گیاه چغندرقند
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۶
بهارهسازی، ارتقاء به مرحله گلدهی در پاسخ به درجه حرارت پایین، یکی از بهترین نمونههای مشخص از تنظیم اپیژنتیک درگیاهان است که بعد از قرارگیری در یک دوره طولانیمدت سرما و در طی یک سری پیامرسانی، ژن ضروری پاسخ به بهارهسازی، VIN3 بیان میشود. این ژن، دومین پروتئینی PHD را کد میکند که باعث تغییر ساختار پروتئینهای تحریکشده در پاسخ به سرما میشود. سرکوب اپیژنتیکی عوامل بازدارنده گلدهی ازجمله FLC توسط ژن VIN3 در طی بهاره سازی انجام میشود. در طی بهاره سازی VIN3 از طریق سرکوبگر کمپلکس 2 1 باعث تسریع در متیلاسیون هیستون H3 لیزین 22 شده کهباعث افزایش سرکوب کروماتین موردنظردر لوکوس FLC میشود که نتیجه آن فرایند بهارهسازی است. اخیراً مشخص شده است که VIN3 در گیاه آرابیدوپسیس با قرارگیری در شرایط کمبود اکسیژن نیز تحریک میشود و چون این تحریک با درجه حرارت پایین همراه میباشد القاء بهصورت کمی اتفاق میافتد. چغندرقند دارای 3 همولوگ ژن VIN3 میباشد. در این تحقیق ناحیهتنظیمی بالادست این ژنها بررسی شد. تعداد 1011 جفت باز از ناحیه بالادست جایگاه آغاز رونویسی بهعنوان ناحیه پروموتری ژنهای VIN3 چغندرقند از پایگاه NCBI گرفته شد، تعیین جایگاه احتمالی پروموتر توسط پایگاه softberry و آنالیز پروموترهاتوسط پایگاههای plantCARE ، Place و PLantPAN انجام شد. نتایج نشان داد که VIN3 شامل موتیف MYB\GTمیباشد که MYB2 یا سایر پروتئینهای MYB میتوانند به آن متصل شوند. دو توالی موتیف GT القاء کننده بیهوازی درپروموتر ژن کد کننده پروتئین یک VIN3 بر روی رشته اصلی قرار داشت و بر روی رشته اصلی و مکمل پروتئین 2 شبهVIN3 به ترتیب 2 و 1 توالی موتیف GT حضور داشتند. در این تحقیق حضور موتیف GT در همولوگهای ژن VIN3 چغندرقند مشخص گردید، که نشان میدهد این ژنهامیتواند در پاسخ به تنشکمبود اکسیژن نقش بهسزایی داشته باشند.

۲۴بررسی نرعقیمی در ارقام تجاری چغندرقند
اطلاعات انتشار: مجله زيست فناوري گياهان زراعي، اول،شماره۱، پاييز و زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۸
در چغندر چندین نوع سیستم نرعقیمی سیتوپلاسمی معرفی شده است. در بین سیستم های نرعقیمی شناخته شده، تاکنون سیستم نرعقیمی سیتوپلاسمی آون در تولید ارقام هیبرید تجاری گزارش شده است. کشف این سیستم نرعقیمی در جمعیت های زراعی چغندرقند توسط آون، در توسعه ارقام هیبرید نقش به سزایی داشته و روند اصلاحی چغندرقند را تغییر داده است. گیاهان ارقام تجاری تولید شده با این سیستم نرعقیمی، بصورت نیمه بارور هستند. به منظور بررسی تنوع سیتوپلاسمی و نوع سیستم نرعقیمی به کار رفته در اصلاح ارقام تجاری کنونی چغندرقند، از نشانگرهای مولکولی ماهوارکی میتوکندیایی و یک نشانگر نرعقیمی PCR–RFLP کلروپلاستی استفاده شد. الگوهای باندی چهار رقم تجاری و دو لاین نرعقیم و نربارور، حضور سیستم نرعقیمی سیتوپلاسمی آون در اصلاح این ارقام تجاری را نشان دادند. تنوع سیتوپلاسمی در بین ارقام تجاری مشاهده نشد. اما تلاقی بین گیاهان رقم تجاری کاملاً نرعقیم با گرده افشان SHR01–P12 و بررسی باروری نتاج حاصل از تلاقی نشان داد که بیش از نیمی از نتاج عقیم هستند. به این ترتیب به نظر می رسد که عامل ژنتیکی علاوه بر سیستم نرعقیمی سیتوپلاسمی آون در تولید برخی ارقام تجاری نقش دارند.

۲۵الکتروفورز افقی پلی اکریل آمید با استفاده از چاهک های ژل آگارز
اطلاعات انتشار: مجله فنآوري زيستي در كشاورزي، چهاردهم،شماره۱، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۵
الکتروفورز افقی ژل آگارز، یکی از ابزارهای پایه در زیست شناسی مولکولی است. این روش آسان و سریع بوده، استفاده از آن نیاز به مهارت زیادی ندارد. یکی از معایب ژل آگارز این است که جداسازی قطعات کوچک DNA با تفاوت­های ناچیز در حد چند جفت باز و همچنین تفکیک قطعات کوچک مولکول­های DNA و پروتئین در این ژل به خوبی امکان پذیر نیست که به طور متداول در این موارد از ژل پلی اکریل آمید استفاده می­شود. الکتروفورز عمودی ژل پلی اکریل آمید علی­رغم مزایایی که دارد ولی روشی پیچیده، گران و زمان بر می­باشد. اخیراً روشی برای الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید به صورت افقی معرفی شده است که ضمن داشتن مزایا نسبت به روش عمودی، ولی نیازمند ساخت دستگاهی جدید جهت انجام عمل الکتروفورز می­باشد. در این پژوهش از دستگاه الکتروفورز افقی ژل آگارز با اندکی تغییرات، به منظور انجام الکتروفورز ژل پلی­اکریل­آمید برای قطعات DNA تکثیر شونده توسط نشانگرهای ریزماهواره­ای استفاده شد. در این روش عمل الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید، به صورت افقی و با استفاده از ژل دو قسمتی آگارز و پلی اکریل آمید انجام شد. نتایج نشان داد باندهای حاصل از الکتروفورز کاملاً شفاف و واضح می­باشند. همچنین در این روش، مشکلات تشکیل حباب در ژل و پارگی ژل، در هنگام جداسازی شیشه از ژل، وجود ندارد. دستگاه الکتروفورز معرفی شده، دو منظوره است که می­توان از آن هم برای ژل آگارز و هم برای ژل پلی اکریل آمید استفاده نمود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۲۵ نتیجه