توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تغییرات کلسیم، ویتامین D و سایر شاخص های بیوشیمیایی خون در طی بارداری
اطلاعات انتشار: مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران، بهار, دوره  ۵ , شماره  ۱ (مسلسل ۱۷)، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: با توجه به نقش مهم کلسیم و ویتامین D در هموستاز کلسیم و استخوان سازی به ویژه در دوران بارداری، این مطالعه جهت تعیین غلظت فاکتورهای بیوشیمیایی مرتبط با متابولیسم کلسیم در زنان باردار و مقایسه آن با زنان غیرحامله تهرانی انجام شد.مواد و روشها: در یک مطالعه مقطعی از 153 زن باردار مراجعه کننده به 5 مرکز مراقبت های دوران بارداری 101 زن باردار اعلام آمادگی کردند. 48 نفر از آنها تا انتهای مطالعه همکاری کردند و در هر سه ماهه بارداری بررسی شدند. 66 خانم غیرباردار به صورت تصادفی از مطالعه قند و لیپید به عنوان گروه شاهد انتخاب گردیدند. اطلاعات دموگرافیک توسط پرسشنامه گردآوری شد. عوامل بیوشیمیایی خون شامل کلسیم، فسفر، منیزیوم، آلکالن فسفاتاز، آلبومین، PTH، ویتامین D و استئوکلسین سرم اندازه گیری شد. برای مقایسه متغیرهای فوق بین سه ماهه های دوره بارداری از روش آنالیز واریانس برای اندازه گیری متعدد و برای مقایسه هر یک از سه ماهه های بارداری با گروه شاهد، ضمن تطبیق سنی از آزمون دانت استفاده شد.یافته ها: تغییرات معنی داری در غلظت سرمی آلبومین، استئوکلسین و آلکالن فسفاتاز بین سه ماهه های بارداری (P<0.001) مشاهده گردید. این تفاوت در مقایسه با گروه شاهد نیز معنی دار بود. میانگین غلظت سرمی آلبومین، در سه ماهه اول و دوم و سوم بارداری و گروه شاهد به ترتیب 0.3±4.8، 4.3±0.3،4.4±0.4 و 5.2±2.0 گرم در دسی لیتر وغلظت سرمی استئوکلسین به ترتیب 12.7±8.5، 8.1±6.7، 5.6±5.0 و 15.3±9.4 نانوگرم در میلی لیتر و این میزان برای آلکالن فسفاتاز به ترتیب 38±115، 37±125، 61±174 و 42±131 IU\L بود. در سه ماهه اول غلظت سرمی آلکالن فسفاتاز و 25– هیدروکسی ویتامین D کاهش و آلبومین و پاراتیرویید هورمون و استئوکلسین افزایش نشان داد. در سه ماهه اول بارداری در 20 درصد از زنان 25– هیدروکسی ویتامین D کمتر از10nmol\L  و در 40 درصد از زنان 25 هیدروکسی ویتامین D کمتر از 20nmol\L بود.نتیجه گیری: یافته ها موید تغییرات معنی دار در میزان آلبومین، PTH، و استئوکلسین و آلکالن فسفاتاز در زنان باردار در طول بارداری در مقایسه با زنان غیرباردار است. ویتامین D در سه ماهه اول بارداری کاهش نشان می دهد. 20 درصد از زنان کمبود ویتامین D دارند.

۲تومورهای کرتکس آدرنال در کودکان و نوجوانان: بررسی تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی و اهمیت یافته های حاصل از مطالعه هورمون های ورید آدرنال
اطلاعات انتشار: مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران، بهار, دوره  ۵ , شماره  ۱ (مسلسل ۱۷)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: تومورهای کورتکس آدرنال در کودکان بسیار نادر است و تنها چند مورد آن در مجلات پزشکی فارسی زبان به چاپ رسیده است. در این مقاله 6 بیمار که در مراجعه به مطب یکی از نویسندگان مقاله (ع ا – م ق) یا در بخش غدد بیمارستان آیت اله طالقانی بیماری آنها تشخیص داده شده بود و در بخش جراحی بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، معرفی می شوند.مواد و روشها: به منظور کسب اطلاعات دقیق تر از خصلت ترشحی تومورها، در حین عمل جراحی یک نمونه خون از ورید آدرنال سمت مبتلا تهیه و محتوای هورمونی آن با نمونه همزمان خون محیطی مقایسه شد. بیماران شامل دو پسر و چهار دختر بودند.یافته ها: پنج بیمار با علایم مردنمایی شامل هیرسوتیسم، آکنه، رشد عضلانی، کلیتورومگالی و یک بیمار با ژنیکوماستی و اختلال رفتاری مراجعه نموده بودند. سه بیمار قبل از مراجعه به این مرکز با تشخیص هیپرپلازی مادرزادی آدرنال (CAH) تحت درمان با کورتیکوسترویید بودند. در سه بیمار افزایش ترشح کورتیزول به اثبات رسید حال آنکه در هیچ یک از این سه بیمار علایم سندرم کوشینگ مشهود نبود. در بیماران مبتلا به ویریلیسم، تستوسترون و دهیدرواپی اندروسترون سولفات (DHEA–S) سرم به ترتیب 695–276 نانوگرم در دسی لیتر و 1790–256 میکروگرم در دسی لیتر تعیین شد. در بیمارانی که افزایش ترشح کورتیزول و تستوسترون داشتند، کورتیزول ادرار 24 ساعته بعد از مهار با دگزامتازون 154–31 میکروگرم در 24 ساعت تعیین شد. بررسی هورمون های ورید آدرنال نشان داد که تستوسترون،DHEA–S، 17–OH progesterone، استرادیول و کورتیزول مستقیما از تومور ترشح شده اند. CT اسکن و سونوگرافی موفق به نشان دادن تومور در تمامی موارد بود. عمل جراحی در همه بیماران بدون عارضه انجام شد. وزن تومورها بین 36 تا 103 گرم تعیین شد و در پیگیری از بیماران که بین 3 ماه تا 11 سال (متوسط 5 سال) بود موردی از عود تومور مشاهده نشد.نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که تظاهرات آندروژنیک در کودکان شایع است و لازم است در تمامی کودکانی که با تشخیص بلوغ زودرس مراجعه می نمایند، وجود تومورهای آدرنال در تشخیصی افتراقی مطرح شود. درمان صحیح این بیماری عمل جراحی است و پیش آگهی تومورهای با وزن حدود 100 گرم یا کمتر بسیار رضایت بخش است.

۳غربالگری کم کاری مادرزادی تیرویید: مقایسه نتایج قبل و پس از اصلاح کمبود ید
اطلاعات انتشار: مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران، تابستان, دوره  ۲ , شماره  ۲ (مسلسل ۶)، سال
تعداد صفحات: ۶
برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی تیرویید که از سال 1366 آغاز شده بود، به علت شیوع زیاد هیپرتیروتروپینمی در نوزادان که منجر به فراخوانی تعداد زیادی میشد، متوقف گردید. از آنجا که بررسیهای سالهای اخیر نشان داده است که بیش از 95% خانوارها از نمک یددار استفاده میکنند و میانه ید ادرار دانش آموزان کشور نشان دهنده اصلاح کمبود ید در سراسر کشور میباشد، این مطالعه جهت مقایسه نتایج غربالگری سالهای اخیر با قبل از یدرسانی انجام گردید.در سالهای 78–77 غلظت TSH قطره خون بند ناف (n=2936) بر روی کاغذ فیلتر با روش IRMA اندازه گیری شد. موارد با TSH?20mU\L فراخوان شدند و آزمونهای عملکرد تیرویید (T3,RT3U,T4,TSH) بر سرم خون وریدی انجام گشت. بر اساس غلظت TSH نتایج به سه گروه صفر تا 9\9، 10 تا 9\19 و 20 و بیشتر از 20mU\L تقسیم و با نتایج سالهای 68–1366 (n=1724) مقایسه گردید. درصد TSH صفر تا 9\9 mU\L  قبل از یدرسانی 0\81 و پس از آن 9\83 بود. قبل از یدرسانی 0\14% و پس از آن 5\14% نوزادان دارای TSH بیـن 10 تا 9\19 mU\L بودنـد. تفاوت عمـده در غلظـت TSH?20mU\L بود که بترتیـب 5% و1.6% (P<0.001)  قبـل و پـس از یـدرسـانی بـود. از TSH 1.6% بالای 20، 0.8% بین 1\25 تا 50، 3\0%، بین 1\35 تا 50 و تنها 1\0% کل نوزادان TSH بالاتر از 50mU\L داشتند. نتایج بررسی نشان میدهد که با توجه به رفع کمبود ید، برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی تیرویید مقرون به صرفه خواهد بود. زیرا در صورتی که فراخوانی ازTSH?35mU\L  انجام شود، فقط در 3\0% نوزادان به فراخوانی و انجام آزمونهای عملکرد تیرویید در خون وریدی نیاز است.

۴بررسی میزان 25 ـ هیدروکسی کله کلسیفرول و هورمون پاراتیرویید در بیماران ایرانی مبتلا به پرکاری و کم کاری تیرویید
اطلاعات انتشار: مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران، زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۴ (مسلسل ۸)، سال
تعداد صفحات: ۶
نظر به شیوع تظاهرات استخوانی در پرکاری تیرویید و جهت بررسی نقش ذخایر ویتامین D بدن در بروز این علایم میزان 25ـ هیدروکسی ویتامین (25–OH–D) D و هورمون پاراتیرویید (PTH) در 33 بیمار مبتلا به پرکاری تیرویید، 17 بیمار مبتلا به کم کاری تیرویید و 186 فرد سالم شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. متوسط میزان 25–OH–D در پرکاری تیرویید(18.3±8.1 ng\ml)  و افراد سالم (20.3±12.4ng\ml) تفاوت معنی داری نشان نداد. در مردان مبتلا به کم کاری تیرویید متوسط (12.1±6.2 ng\ml) 25–OH–D کمتر از مردان گروه شاهد (23.9±11.7 ng\ml) نشان داده شد (P<0.006). متوسط میزان PTH در پرکاری تیرویید در مقایسه با افراد سالم تغییری نشان نداد. PTH در گروه مبتلا به کم کاری تیرویید(45±17.9 pg\ml) بیش از مبتلایان به پرکاری تیرویید (31.6±14 pg\ml) و گروه شاهد (31.3±12.7 pg\m) بود (P<0.003). هیچ ارتباط معنی داری بین غلظت هورمونهای تیرویید و طول مدت بیماری با 25–OH–D و PTH مشاهده نشد. به نظر میرسد با وجود شیوع کمبود ویتامین D در شهر تهران، تظاهرات استخوانی اختلالات کارکرد تیرویید مستقل از ذخایر ویتامین D و ناشی از آثار اختصاصی هورمون تیرویید بر نسج استخوان میباشد.

۵افزایش فشار خون و عوارض قلبی ـ عروقی در کودکان و نوجوانان مبتلا به هیپرپلازی و تومور آدرنال
اطلاعات انتشار: مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران، ارديبهشت, دوره  ۱۳ , شماره  ۱ (مسلسل ۵۵)، سال
تعداد صفحات: ۵
مقدمه: افزایش فشار خون در کودکان و نوجوانان کمیاب است. اگرچه مقاله های فراوانی در مورد فشار خون در کودکان و نوجوانان مبتلا به فئوکروموسیتوما و تومورهای زاینده آلدوسترون نگاشته شده، اما به این بیماری در تومورهای آندروژن ساز یا تومورهایی که مجموعه ای از هورمون ها را ترشح می نمایند، توجه کافی نشده است. تعداد اندک مقاله ها در این زمینه ممکن است به علت کمیاب بودن بیماری و مشکلات تشخیصی آن باشد. هدف این پژوهش مشخص نمودن شیوع فشار خون و تبعات آن در کودکان و نوجوانانی است که از تومورهای مترشحه آدرنال رنج می برند.مواد و روش ها: تعداد 9 بیمار، شامل 5 دختر و 4 پسر که بین سنین 2 تا 16 سالگی بودند مورد بررسی قرار گرفتند. این بیماران در فاصله زمانی سال های 1364 تا 1388 از راه مطب یکی از نویسندگان مقاله (ع.ا.م ق) یا از راه بخش غدد بیمارستان طالقانی مورد بررسی و درمان قرار گرفته اند. برای بررسی های بیوشیمیایی از کیت های تجارتی و به منظور تصویربرداری، از دستگاه های سی تی اسکن در سطح شهر تهران استفاده شد. بررسی های آسیب شناسی بافتی در بخش پاتولوژی بیمارستان طالقانی انجام شد.یافته ها: تمام بیماران به جز یک نفر مبتلا به فشار خون بودند. در 3 بیمار فشار خون شدید مشاهده شد. در یکی از بیماران به علت شدت فشار خون هیپرتروفی بطن چپ مشاهده گردید.نتیجه گیری: این نخستین پژوهشی است که در ایران به بررسی فشار خون در کودکان و نوجوانان مبتلا به تومورهای ترشحی آدرنال پرداخته و سازوکار ایجاد این بیماری به همراه نشانه های بالینی و آزمایشگاهی این بیماری کمیاب در 9 بیمار ایرانی مورد بحث قرار گرفته است.
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه