توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱واکاوی موانع مشارکت زنان روستایی در برنامه های آموزشی و ترویجی
اطلاعات انتشار: روستا و توسعه، تابستان, دوره  ۱۳ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۹
مطالعه حاضر در روستای حسین آباد شهرستان کنگاور با رویکرد کمی و به روش توصیفی– پیمایشی شد. جامعه آماری تحقیق را 2000 نفر زنان روستا تشکیل می دادند که 131 نفر از آنها به صورت تصادفی و بر اساس فرمول کرجسی و کوکران انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که مهم ترین موانع مشارکت زنان روستایی بعد فرهنگی دارند. آداب و رسوم و اعتقادات سنتی حاکم بر منطقه روستایی، اشتغال زنان به فعالیت های سخت، تربیت فرزندان، بی سوادی یا کم سوادی زنان، عدم رضایت همسر جهت حضور در برنامه های آموزشی، ترویجی، و تمسخر و ایراد اهالی از مهم ترین عوامل مورد شناسایی در این مطالعه بود. همچنین نتایج نشان داد که بین دیدگاه زنان روستایی برحسب سواد و سن نسبت به سازه های موثر، در بعضی موارد اختلاف معنی داری به چشم می خورد.

۲مقایسه دیدگاه زنان و مردان بهره بردار روستایی کنگاور نسبت به اثر بخشی روش های آموزشی–ترویجی در انتقال دانش و اطلاعات نوین کشاورزی
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي، بهار, دوره  ۵ , شماره  ۱ (پياپي ۱۷)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
هدف اصلی تحقیق حاضر، تحلیل اثربخشی روش های آموزشی–ترویجی در بهبود وضعیت بهره برداران کشاورزی بود. تحقیق حاضر از نوع کمی و روش مورد استفاده آن توصیفی، پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل بهره برداران روستایی شهرستان کنگاور بود. با استفاده از جدول جرسی و مورگان از جامعه بهره برداران نمونه 354 نفری، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی–طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب صورت پذیرفت. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای بود که مطابق با اهداف تحقیق تهیه شد. روایی پرسشنامه نیز از طریق نظرخواهی از کارشناسان و اساتید ترویج و آموزش کشاورزی مورد تایید قرار گرفت. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب آلفای کرونباخ معادل 0.79 محاسبه گردید. تحلیل داده با استفاده از نرم فزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که بهره برداران زن روستایی سه روش مزرعه نمایشی، بحث گروهی، و مزرعه نمایشی–نتیجه ای و بهره برداران مرد سه روش گردش صحرایی، مزرعه نمایشی نتیجه ای و ملاقات مروج در خانه یا مزرعه را از نظر اثربخشی بر فراگیر، در اولویت اول تا سوم قرار دارند. همچنین نتایج نشان داد که از نظر این دو گروه روش های سخنرانی و آموزش از طریق تلفن و نامه جزء اولویت های بعدی قرار دارند. نتایج آزمون من ویت نی نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح 99 درصد بین دیدگاه زنان و مردان روستایی نسبت به اثربخشی روش های آموزشی سخنرانی، گردش صحرایی، ملاقات در خانه یا مزرعه، مزارع نمایشی طریقه ای و مراجعه به اداره ترویج وجود دارد.

۳تحلیل عوامل موثر بر بهبود عملکرد مرغداری های صنعتی در شهرستان کرمانشاه
اطلاعات انتشار: تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران)، , دوره  ۴۰ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۸
در دهه های اخیر به خاطر رشد جمعیت، تغییر الگوی مصرف و افزایش تقاضای محصولات پروتئینی، به صنعت پرورش طیور توجه خاصی شده است. در ایران این شاخه از دامپروری به دلایلی همچون بهره وری پایین تولید، ضعف در مدیریت، عدم کارایی واحدها و اعمال شیوه های سنتی تولید از نیل به هدف توسعه بازمانده است. هدف کلی از انجام این تحقیق، تحلیل عوامل موثر بر بهبود عملکرد واحدهای مرغداری صنعتی در شهرستان کرمانشاه بود. این تحقیق با روش توصیفی–پیمایشی در شهرستان کرمانشاه به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق شامل صاحبان واحدهای مرغداری صنعتی شهرستان کرمانشاه (49 نفر) بود. داده ها به روش سرشماری با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری با مدیران واحدهای تولیدی گردآوری و با استفاده از نرم افزارSPSS11.5  تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که شش عامل زیرساختی، تکنولوژیکی، ارتباطی، مشاوره ای–حمایتی، سازماندهی–نظارتی و آموزشی در مجموع 74–78 درصد واریانس کل را تبیین کرده اند. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که پنج متغییر زیرساختی، تکنولوژیکی، ارتباطی، مشاوره ای–حمایتی، سازماندهی–نظارتی به عنوان متغیر مستقل در پنج گام وارد معادله شدند و در مجموع 51.1 درصد از تغییرات عوامل تاثیرگذار بر عملکرد واحدهای تولیدی صنعتی را تبیین کرده اند.

۴بررسی سبک های یادگیری دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
اطلاعات انتشار: تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران)، , دوره  ۴۰ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۱
افراد در یادگیری متفاوت عمل می کنند که این تفاوت ها را می توان بازتاب تنوع سبک های یادگیری انسانها دانست. سبک های یادگیری در یادگیری بهینه و افزایش بازدهی آموزش موثر می باشند. شناخت سبک های یادگیری فراگیران در جهت دهی به فعالیت های تدریس و یادگیری حایز اهمیت است. تحقیق حاضر با هدف بررسی سبک های یادگیری دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در سال تحصیلی 86–85 انجام گرفته است. این پژوهش از نوع تحقیقات غیر آزمایشی بوده و از روش تحقیق پیمایشی برخوردار گردیده است. ابزار مورد استفاده جهت تعیین سبک های یادگیری دانشجویان پرسشنامه سبک شناسی یادگیری فلدر و سولمان بوده و روایی آن از طریق مقایسه نتایج با تست های همتراز نظیر VARK مطلوب تشخیص داده شده است. میزان پایایی انگاره های مربوط به راهبردهای تدریس–یادگیری با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 0.7 تا 0.84 برای بخش های مختلف پرسشنامه محاسبه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که از بعد پردازش، بیش از نیمی از دانشجویان (52 درصد) از سبک یادگیری تفکرگرا برخوردارند و 47 درصد آنها از سبک یادگیری فعال بهره می برند. از بعد دریافت مطالب، 86 درصد پاسخگویان حس گرا بوده و حدود 14 درصد از سبک یادگیری شهودی برخوردارند. از بعد درونداد، 79 درصد دانشجویان از سبک یادگیری بصری و 20 درصد آنها از سبک یادگیری شفاهی (کلامی) بهره مند هستند. از بعد درک و فهم، نوعی توازن را می توان در توزیع فراوانی ها شاهد بود. حدود 42 درصد پاسخگویان از سبک یادگیری مرحله گرا و در مقابل، 58 درصد آنها از سبک یادگیری کل گرا برخوردارند. بین استفاده از کتب درسی به عنوان منبع آموزشی و نمرات دانشجویان در سبک یادگیری تفکرگرا در سطح پنج درصد، رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. یافته های تحقیق حاکی از این است که رابطه بین حل تمرین و سبک یادگیری شهودی در سطح پنج درصد مثبت و معنی دار است. رابطه بین رضایت از روش های تدریس با سبک یادگیری فعال در سطح یک درصد مثبت و معنی دار شده است. رضایت از روش های ارزشیابی و کاربردی بودن مطالب به ترتیب با سبک های یادگیری مرحله گرا و کل گرا مثبت و معنی دار شده است. همچنین، رضایت از دسترسی به منابع کتابخانه ای با سبک یادگیری مرحله گرا در سطح یک درصد مثبت و معنی دار شده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که تفاوت معنی داری بین دانشجویان دختر و پسر، دانشجویان مقاطع مختلف و همچنین بین دانشجویان رشته های محتلف کشاورزی از نظر سبک های یادگیری فعال–فکور، حس گرا–شهودی، بصری–شفاهی و مرحله گرا–کل گرا وجود ندارد.

۵تحلیل عوامل موثر بر بهره برداری پایدار از چوب جنگلی (مطالعه موردی: روستای دژن شهرستان کامیاران)
اطلاعات انتشار: جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران)، بهار, دوره  ۶۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۶
پایداری منابع طبیعی یکی از چالش های برنامه ریزان و سیاست گزاران توسعه به خصوص در مناطق روستایی کمتر توسعه یافته است چرا که ارتباط بهره برداران با محیط در این مناطق، پیچیده تر از مناطق توسعه یافته است. هدف کلی این بررسی مطالعه عوامل موثر بر بهره برداری پایدار از چوب جنگلی در روستای دژن در شهرستان کامیاران بود. پارادایم حاکم بر تحقیق کمی و روش به کار رفته روش توصیفی بود. جامعه آماری تحقیق 535 نفر از بهره برداران روستای دژن شهرستان کامیاران بود که با استفاده از جدول مورگان نمونه ای 222 نفری به طور تصادفی انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان به روش روایی محتوایی بررسی گردید و برای تعین پایایی آن ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید0.81) ). داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS پردازش و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بیشتر بهره برداران از چوب های جنگلی مردان میانسال بودند (57.2 درصد) که بیشتر افراد این گروه (46.5 درصد) در حد زیاد از چوب جنگلی استفاده کرده اند. نتایج نشان داد که به طور کلی 30.6 درصد بهره برداران در حد زیاد از چوب های جنگلی استفاده کرده اند. بیشترین کاربرد چوب های جنگلی استفاده در صنعت و صنایع دستی بود (33.9 درصد).نتایج نشان داد که قطع بی رویه درختان برای مصارف مختلف، چرای دام و قطع درختان به منظور گسترش زمین های زراعی مهمترین عوامل تخریب جنگل از دیدگاه پاسخگویان بوده است. همچنین نتایج نشان داد که بین نگرش نسبت به استفاده از چوب جنگلی و جنسیت رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت و تعداد مردان با نگرش مثبت به استفاده از چوب های جنگلی برای مصارف مختلف بیشتر از زنان بوده است. بین نگرش و سن بهره برداران رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته و هر چه سن بالاتر رفته تعداد افراد با نگرش مثبت به بهره برداری از چوب های جنگلی بیشتر شده است. برای تحلیل عوامل موثر بر بهره برداری پایدار از منابع جنگلی از تحلیل عاملی (نوع R) استفاده شد. پنج عامل شامل: مدیریتی– نظارتی، اقتصادی، تشویقی– انگیزشی، آموزشی– اطلاع رسانی و نگرشی– فرهنگی شناسایی شدند که در مجموع 54.15 درصد واریانس کل عوامل موثر بر بهره برداری پایدار از چوب های جنگلی را تبیین کرده اند.

۶تحلیل پایداری نظام بهره برداری خانوادگی در روستای خانم آباد، شهرستان کرمانشاه
اطلاعات انتشار: روستا و توسعه، پاييز, دوره  ۱۵ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۲۰
مطالعه اکتشافی حاضر در فاصله زمانی فروردین تا آذر 1389 انجام شد. شاخص های پایداری از طریق مشاهده مشارکتی و انجام فعالیت کشاورزی به همراه کشاورزان در یک دوره یک ماهه ساخته شدند. نتایج نشان داد که در روستای خانم آباد، نظام بهره برداری خانوادگی از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی ناپایدار و از لحاظ اجتماعی نیمه پایدار است. سود، اعتماد، مصرف کود زیستی بارور 2، کودهای نیتراته، و تعداد دفعات شخم سطحی مهمترین پیش بینی کننده های ابعاد اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی هستند. مهمترین پیش بینی کننده های پایداری کل نظام بهره برداری خانوادگی عبارت اند از سود، میزان مصرف کود زیستی بارور 2، و تبادلات مالی بین دوستان. بنابراین، پیشنهاد می شود که در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، به ترتیب، بازار عمده فروشی سبزی و تعاونی سبزی کاران در این روستا احداث شود؛ و در بخش زیست محیطی نیز ممکن است ترویج کود زیستی بارور 2 موثر باشد.

۷تحلیل رفتار گندم کاران استان قزوین نسبت به طرح مهندسین ناظر گندم: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي، تابستان, دوره  ۶ , شماره  ۲ (پياپي ۲۲)، سال
تعداد صفحات: ۱۵
هدف تحقیق حاضر تحلیل رفتار کشاورزان گندم کار استان قزوین نسبت به طرح مهندسین ناظر گندم با استفاده از نظریه رفتار برنامهریزیشده (آیژن) بود. جهت سنجش و اندازه گیری رفتار، نگرش و هنجارهای ذهنی گروه هدف از تئوری رفتار برنامه ریزی شده بهره برده شد. به منظور بررسی روایی ابزار تحقیق، پرسشنامه طراحی شده در اختیار تعدادی از متخصصان و صاحب نظران مربوطه قرار گرفت. جهت آزمون پایایی از ضریب کرونباخ آلفا (a=0.80) استفاده شد. روش تحقیق از نوع توصیفی و به صورت پیمایشی بود. نمونه آماری تحقیق 113 نفر از کشاورزان عضو طرح مهندسین ناظر و 51 نفر از کشاورزان غیر عضو طرح بود. نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین (من وایت نی) بین کشاورزان عضو و غیر عضو بر اساس متغیرهای اصلی تحقیق نشان داد که تفاوت معنی داری در هیچکدام از ابعاد نگرش، هنجارهای ذهنی، کارآمدی مهندسین ناظر و تمایل وجود ندارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد کارآمدی مهندسین ناظر و نگرش کشاورزان نسبت به طرح بهترین پیشبینی کننده های رفتار بودند.

۸اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه مشاغل خانگی زنان روستایی
اطلاعات انتشار: جامعه شناسي زنان (زن و جامعه)، پاييز, دوره  ۳ , شماره  ۳ (مسلسل ۱۱)، سال
تعداد صفحات: ۲۲
این پژوهش کاربردی با هدف بررسی متغیرهای موثر بر توسعه مشاغل خانگی از دیدگاه زنان روستایی در شهرستان اسلام آباد غرب و کارشناسان، با روش توصیفی – پیمایشی در سال 90 انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 15000 زن روستایی و  50کارشناس صاحبنظر در زمینه مشاغل خانگی می باشد، حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 375 نفر زن روستایی و 50 نفر کارشناس تعیین گردیده است. روایی پرسشنامه به روش اعتبار محتوا و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (0.72) تایید شد، روش نمونه گیری به صورت طبقه ای با انتساب متناسب بود که در دو مرحله انجام شد. نتایج نشان می دهند که مهم ترین متغیرهایی که باعث توسعه مشاغل خانگی می شود از دید زنان: داشتن مهارت، تخصص و تجربه، انگیزه کسب استقلال بیش تر، معرفی و دیدار با الگوها و افراد موفق است، اما مهم ترین این متغیرها از دید کارشناسان: برگزاری کلاس های آموزشی، برطرف نمودن نیاز مالی زنان، ایجاد بازار محلی برای فروش محصولات است. هم چنین، نتایج نشان می دهد: بین سطح تحصیلات و عضویت در تشکل ها با ایجاد و توسعه شغل خانگی توسط زنان رابطه معناداری وجود دارد.

۹تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر بر تولید ذرت دانه ای کاربرد روش AHP: با تاکید بر پایداری محیط زیست
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي محيط زيست، تابستان, دوره  ۱۵ , شماره  ۲ (مسلسل ۵۷)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
ذرت دانه ای گیاه زراعی مهمی در دنیاست که در شرایط آب و هوایی معتدل و نیمه گرمسیری عملکرد خوبی نشان داده است. توسعه کشت و تولید ذرت دانه ای در شهرستان روانسر استان کرمانشاه به حدی است که چندین بار مقام اول کشوری را از لحاظ عملکرد به خود اختصاص داده است. لذا شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در افزایش تولید ذرت دانه ای در این شهرستان می تواند راه گشای توسعه کشت این محصول برای سایر نقاط مشابه در کشورمان باشد و در نهایت موجبات توسعه کشاورزی و بهبود اقتصادی زندگی مردم روستایی را فراهم نماید. بنابراین هدف از مطالعه حاضر، تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر بر تولید ذرت دانه ای با کاربرد روش AHP و با تاکید بر پایداری محیط زیست است.جامعه آماری مورد مطالعه، مهندسین مراکز خدمات مشاوره ای شهرستان روانسر در استان کرمانشاه می باشند، اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری و داده ها با استفاده از تکنیک AHP (روش تجزیه و تحلیل چند معیاره) و نرم افزار Expert Choice مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج تحقیق نشان داد که عامل آموزشی – ترویجی، اصلی ترین عامل افزایش تولید ذرت دانه ای بوده و عوامل مدیریتی، فنی و اقتصادی در اولویت های بعدی قرار دارند، لذا پیشنهاد می گردد پایداری محیط زیست نیز در برنامه های آموزشی کشاورزان گنجانده شود.

۱۰ارتباط میان موفقیت طرح «تسریع انتقال یافته های تحقیقاتی» و ویژگی های کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه
اطلاعات انتشار: روستا و توسعه، پاييز, دوره  ۱۷ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۲۲

۱۱مربیان در موسسات آموزش کشاورزی با توجه به برنامه ریزی آموزشی به چه نوع توسعه دانش– مهارتی نیازمندند؟
اطلاعات انتشار: فناوري آموزش (فناوري و آموزش)، زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۲ (۳۰)، سال
تعداد صفحات: ۹

۱۲عوامل موثر بر به کارگیری عملیات حفاظت خاک از سوی کشاورزان استان ایلام
اطلاعات انتشار: تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران)، تابستان, دوره  ۴۴ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر به کارگیری عملیات حفاظت خاک از سوی کشاورزان استان ایلام است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام کشاورزان استان ایلام است (N=58336). با توجه به فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد 137 نفر از آن ها برای نمونه انتخاب شدند که برای اعتبار بیش تر یافته ها تعداد 250 پرسشنامه به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب توزیع و در نهایت 228 پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شد. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شد (a=0.7). تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS اجراشد. نتایج نشان داد که بیشتر (67.1 درصد) کشاورزان استان ایلام عملیات حفاظت خاک را در حد متوسط و کم به کار می گیرند. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که بین به کارگیری عملیات حفاظت خاک از سوی کشاورزان بر اساس متغیرهای عضویت داشتن یا نداشتن در نهادهای روستایی و دریافت کردن یا نکردن وام برای اجرای عملیات حفاظت خاک اختلاف معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیرهای میزان زمین کشاورزی، میزان درآمد سالانه، میزان سواد کشاورزان، تعداد دفعات شرکت در کلاس های آموزشی– ترویجی، میزان استفاده از منابع و کانال های ارتباطی و اطلاعاتی، دانش در مورد عملیات حفاظت خاک و نگرش به عملیات حفاظت خاک با به کارگیری عملیات حفاظت خاک رابطه مثبت و معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد. در پایان، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که سه متغیر نگرش به عملیات حفاظت خاک، تعداد دفعات شرکت در کلاس های آموزشی– ترویجی و میزان زمین کشاورزی 56.2 درصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته به کارگیری عملیات حفاظت خاک از سوی کشاورزان مورد مطالعه را تبیین کرد.

۱۳تحلیل مولفه های موثر بر خلاقیت آموزشگران کشاورزی
اطلاعات انتشار: تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران)، پاييز, دوره  ۴۴ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۱۴تحلیل اثربخشی دوره های آموزشی ایمنی و بهداشت حرفه ای برگزارشده جهت کشاورزان
اطلاعات انتشار: طب كار، پاييز, دوره  ۶ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: توانمندسازی و آموزش افراد، عواملی به حساب می آید که به وسیله آن سرمایه های انسانی تبدیل به سرمایه های پایدار می شود. حفظ و توسعه نیروی انسانی در محیط پرمخاطره کشاورزی نیازمند یادگیری و رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای کشاورزی است. این مطالعه با هدف تحلیل اثربخشی دوره های آموزشی ایمنی و بهداشت حرفه ای کشاورزی صورت گرفت.روش بررسی: این تحقیق پس از بررسی نیازهای آموزشی کشاورزان به شیوه غیرآزمایشی و با روش توصیفی– پیمایشی؛ به شیوه آزمایشی و با دو گروه آزمایش و گواه انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 213 خانوار از کشاورزان شهرستان ماهیدشت بود که از طریق جدول مورگان 140 خانوار به عنوان نمونه تعیین گردید و پس از نیازسنجی از این گروه تعداد 61 نفر در طرح آزمایش شرکت داده شد. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که روایی آن با نظر متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0.77) تایید گردید. با استفاده از نرم افزار  SPSS 11.5داده ها توسط آزمون های مقایسه میانگین ها (t مستقل و جفت شده) و آزمون تجزیه واریانس (F) تحلیل شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون افراد گروه آزمایش به ترتیب 6.62 و 18.88 بوده است، به طوری که اختلاف معنی داری بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون افراد گروه آزمایش وجود داشت که بیانگر تاثیر نسبی دوره آموزشی می باشد.نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، نمره افراد در قبل از آموزش با بعد از آموزش تفاوت معنی داری با هم داشت. بنابراین لازم است جهت حفظ سطح دانش مطلوب کشاورزان به مساله آموزش توجه بیشتری مبذول گردد و با برگزاری دوره های آموزشی میزان آگاهی افراد ارتقاء داده شود.

۱۵بررسی نگرش کشاورزان نسبت به راه اندازی شرکت های سهامی زراعی: مطالعه موردی دهستان میاندربند، شهرستان کرمانشاه
اطلاعات انتشار: روستا و توسعه، پاييز, دوره  ۱۸ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۹
اهمیت شناخت نگرش مثبت یا منفی کشاورزان در مورد اجرای برنامه های توسعه روستایی به طور اعم و راه اندازی تشکل هایی نظیر شرکت های سهامی زراعی به طور اخص بر کسی پوشیده نیست. از این رو، مطالعه کیفی حاضر با هدف شناخت نگرش کشاورزان نسبت به راه اندازی شرکت های سهامی زراعی در دو روستای تکیه و سرابله در شهرستان کرمانشاه صورت گرفت. برای گردآوری اطلاعات، از مصاحبه عمیق و گروه های متمرکز استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای هدایت شده نشان داد که پنج مقوله «عدم آگاهی اعضا از اهداف شرکت»، «عدم وجود روابط اجتماعی مناسب مدیران با سهامداران»، «عدم مشارکت سهامداران»، «عدم وجود بستر مناسب اجتماعی»، و «ضعف در زمینه های قانونی» در شکل گیری نگرش بهره برداران نسبت به شرکت های سهامی زراعی تاثیرگذارند؛ همچنین، دو مقوله جدید «تجربه های تلخ گذشته» و «نارضایتی کشاورزان از عملکرد برخی سازمان های دولتی بعد از انقلاب» آشکار شد و بدین ترتیب، مدل مفهومی برگرفته از متون گذشته نیز تایید و تکمیل شد. از سوی دیگر، نتایج روایی مطالعه به روش وارسی توسط همکاران نشان داد که مقوله هایی همچون «نبود تکلیف مالکیت سهام در بین وراث پس از فوت رئیس خانوار»، «محو تدریجی تجارب و دانش بومی سهامداران در مدیریت مزرعه»، «بی اعتبار شدن تدریجی بنیان های ارتباطی مردم روستا» و «مهاجرت کشاورزان به شهرها» می توانند در نوع نگرش بهره برداران نسبت به شرکت های سهامی زراعی بسیار تاثیرگذار باشند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۵ از میان ۱۵ نتیجه