توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر پرایمینگ بر واکنش جوانه زنی به دما در پنبه
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي و منابع طبيعي، , دوره  ۱۵ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۸
پرایمینگ یکی از روش های بهبود بذر است که می تواند باعث افزایش کارکرد بذر (جوانه زنی و سبز شدن) در شرایط تنش شود. این تحقیق به منظور بررسی پرایمینگ برروی جوانه زنی بذور پنبه تحت شرایط دمایی متفاوت انجام گرفت. تیمارها شامل 7 سطح دما (از 15 تا 45 درجه سانتی گراد با فاصله 5 درجه سانتی گراد) و دو سطح تیمار بذر (پرایمینگ شده و شاهد) بودند. برای پرایمینگ از روش هیدروپرایمینگ استفاده شد. در این روش بذر های پنبه رقم سای اکرا 324 به مدت 16 ساعت در آب در دمای 25 درجه سانتی گراد قرار داده شدند. نتایج نشان داد که تیمار پرایمینگ توانست بر روی مولفه های جوانه زنی موثر باشد. بذرهای پرایمینگ شده جوانه زنی سریع تر و یکنواخت تری در همه دماها برای رسیدن به 10 و 90 درصد حداکثر جوانه زنی خود داشتند. تیمار پرایمینگ روی واکنش جوانه زنی به دما نیز تاثیر گذاشت؛ بذرهای پرایمینگ شده در دامنه وسیع تری از دما، با دمای پایه کمتر و دمای سقف بالاتری جوانه زدند. دمای مطلوب برای جوانه زنی بذرهای شاهد، 38 درجه سانتی گراد و برای بذرهای پرایمینگ شده 35 تا 45 درجه سانتی گراد بود. در نتیجه پرایمینگ جوانه زنی بذرهای پنبه را تحت دامنه وسیعی از دما بهبود داد.

۲تعیین مناسب ترین آرایش کاشت و تراکم بوته ارقام زودرس پنبه بعد از برداشت کلزا
اطلاعات انتشار: مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي، زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۹
به منظور بررسی تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر اندام های رویا، زایا و عملکرد سه رقم زودرس پنبه، آزمایشی به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار، در ایستگاه تحقیقات کارکنده در طی ساله ای 1384 و 1385 اجرا گردید. سه فاصله ردیف 60، 70 و 80 سانتی متر به کرت های اصلی، دو فاصله بوته 10 و  20سانتی متر به کرت های فرعی و سه رقم، زودرس موتاژنز، ب– 557 و 43259 به کرت های فرعی فرعی اختصاص داده شد. نتایج نشان داد کم شدن فاصله ردیف از 80 به 60 سانتی متر، سبب کاهش تعداد قوزه در بوته و وزن یک قوزه می شود. اما با افزایش تعداد بوته در واحد سطح، عملکرد از2270  به 2656 کیلوگرم در هکتار افزایش یافت. با کاهش فاصله بوته از 20 به 10 سانتی متر، ارتفاع بوته، طول شاخه رویا، طول شاخه زایا، تعداد شاخه زایا، تعداد قوزه در یک بوته کاهش یافت. بهترین الگو در رقم زودرس موتاژنز در تراکم 166.7 هزاربوته در هکتار با آرایش کاشت 10×60 سانتی متر مشاهده گردید. اما اضافه شدن جمعیت گیاهی تاثیر کمتری بر رقم های ب–557 و 43259 داشت .

۳تاثیر پرایمینگ بذر بر سبزشدن و عملکرد پنبه در تاریخ کاشت های مختلف
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)، , دوره  ۱۶ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۴مدل سازی نمو فنولوژیک در پنبه
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)، , دوره  ۱۹ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۲۰
در مدل های شبیه سازی پیش بینی زمان وقوع مراحل نمو فنولوژیک بسیار مهم می باشد. این پژوهش به منظور کمی سازی مراحل نمو فنولوژیک پنبه و ساخت یک مدل فنولوژی ساده انجام شد. برای یافتن پارامترهای مدل، از نتایج یک آزمایش مزرعه ای در سال 1385 با 6 تاریخ کاشت (دوم اردیبهشت، پانزدهم اردیبهشت، سوم خرداد، بیست و سوم خرداد، هجدهم تیر و شانزدهم مرداد) در شرایط گرگان استفاده شد. نتایج نشان داد که هیچ یک از مراحل نمو فنولوژیک پنبه (بر اساس واکنش مراحل نموی به درجه روز رشد) به فتوپریود حساس نیستند و دما تنها عامل موثر بر وقوع مراحل فنولوژی پنبه می باشد. از این رو یک مدل مبتنی بر دما برای پیش بینی مراحل نمو فنولوژیک پنبه ساخته شد. از آن جا که گام های زمانی دما روزانه، سه ساعته و ساعتی اختلاف چندانی در پیش بینی مدل نداشتند، از این رو می توان در پیش بینی نمو فنولوژیک پنبه از میانگین دما روزانه استفاده کرد. برای ارزیابی مدل ساخته شده از داده های مستقل به دست آمده در طی سال های مختلف در طیف گسترده ای از تاریخ کاشت ها در دو ایستگاه هاشم آباد و کارکنده گرگان استفاده شد. نتایج ارزیابی نشان داد که جذر میانگین مربعات خطا برای روز تا سبز شدن، روز تا غنچه دهی، روز تا گل دهی و روز تا باز شدن قوزه به ترتیب 1.8، 7.3، 5.5 و 7.8 روز بود که بیانگر پیش بینی خوب مراحل نمو فنولوژیک پنبه توسط مدل است و می توان از آن در مدل های شبیه سازی پنبه برای پیش بینی مراحل مختلف فنولوژیک در شرایط عدم تنش استفاده کرد.

۵اثرآرایش های ردیف نکاشت بر عملکرد، اجزاء عملکرد، کیفیت الیاف و آلودگی به بیماری ها در دو ژنوتیپ پنبه (.Gossypium hirsutum L)
اطلاعات انتشار: مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر)، , دوره  ۲۶-۲ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۶
این تحقیق در سال زراعی 1386، به منظور ارزیابی اثرآرایش های ردیف نکاشت بر عملکرد، اجزا عملکرد، کیفیت الیاف و بیماری های پژمردگی ورتیسیلیومی، پوسیدگی قوزه و لکه برگی آلترناریایی پنبه در شرایط بدون آبیاری در ایستگاه تحقیقات پنبه کارکنده (35 کیلومتری غرب گرگان) انجام شد. آزمایشات به صورت کرت های خرد شده و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با استفاده از دو ژنوتیپ پنبه (تابلادیلا و شماره 200) در کرت های اصلی و سه آرایش ردیف کاشت (1×2، 1×1 و ردیف کاشت متوالی) در کرت های فرعی اجرا شد. نتایج نشان داد عکس العمل ژنوتیپ ها با رفتارهای رشدی متفاوت نسبت به آرایش های ردیف کاشت متفاوت بود (P≤0.05). کیفیت الیاف، وقوع و یا شدت آلودگی برخی بیماریها تحت تاثیر آرایش ردیف کاشت قرار گرفتند (P≤0.05). میزان عملکرد الیاف (3070 – 3027 کیلوگرم در هکتار) و درصد زودرسی (81.7 – 78.1 درصد) در ردیف های نکاشت نسبت به ردیف کاشت متوالی بیشتر بود. کیفیت الیاف شامل: درصد کیل الیاف و ضریب میکرونری (شاخص ظرافت الیاف) در آرایش های ردیف نکاشت بهتر و به ترتیب در دامنه 30.5 – 29.5 و 3.9 – 3.3 قرار گرفت. اثر متقابل ژنوتیپ × آرایش ردیف مشخص نمود که آلودگی آلترناریائی در تیمار تابلادیلا × (آرایش ردیف 1×2) کمتر و پژمردگی ورتیسیلیومی بوته در تیمار آرایش (ردیف 1×2) × شماره 200 و ردیف کاشت متوالی بیشترین میزان آلودگی را داشتند. میزان پوسیدگی قوزه در آرایش های ردیف نکاشت کمتر بود، چنانکه کمترین میزان پوسیدگی قوزه در تیمار (آرایش ردیف 1×2) × تابلادیلا مشاهده گردید (1.3 درصد). به طور کلی نتایج نشان داد که ایجاد ردیف های نکاشت در زراعت پنبه می تواند باعث کاهش پوسیدگی قوزه و افزایش درصد زودرسی و عملکرد کمی و کیفی الیاف پنبه شود.

۶مقایسه عملکرد و کیفیت الیاف پنبه در سیستم کاشت با فواصل ردیف خیلی کم و رایج
اطلاعات انتشار: مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي، تابستان, دوره  ۵ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۷
روش های مدیریتی بر عملکرد، رسیدگی و کیفیت الیاف پنبه موثر می باشد. تنظیم فواصل ردیف کاشت به عنوان یک روش مدیریتی در افزایش عملکرد پنبه می باشد. به طور معمول پنبه در فواصل ردیف بین 100–70 سانتی متر کشت می گردد. تولید پنبه در سیستم کاشت با فواصل ردیف خیلی کم به عنوان یک روش اقتصادی برای افزایش عملکرد و کاهش هزینه های تولید ارایه شده است. به این منظور آزمایش مزرعه ای برای ارزیابی اثرات سیستم های کاشت با فواصل ردیف خیلی کم (20 سانتی متر) و فواصل ردیف رایج (80 سانتی متر) بر بسته شدن تاج پوشش، عملکرد و کیفیت الیاف سه رقم پنبه (گلستان، ساحل و سپید) در گرگان صورت گرفت. نتایج نشان داد که بسته شدن تاج پوشش در فاصله ردیف کاشت 20 سانتی متر در حدود 36–18 روز زودتر از فاصله ردیف رایج رخ داد. عملکرد نیز در فاصله ردیف 20 سانتی متر بیش تر از فاصله ردیف 80 سانتی متر بود. علت افزایش عملکرد در فاصله ردیف 20 سانتی متر نسبت به فاصله ردیف 80 سانتی متر، در نتیجه افزایش تعداد قوزه در واحد سطح و افزایش دریافت تشعشع توسط تاج پوشش بود. از نظر کیفیت الیاف بین دو سیستم کاشت اختلافی مشاهده نشد. به طورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که سیستم کاشت در فواصل ردیف خیلی کم می تواند به عنوان یک راهکار زراعی در افزایش عملکرد پنبه به کشاورزان توصیه شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه