توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱استخراج عوارض از تصاویر بااستفاده از منطق فازی مطالعه موردی مسیر رودخانه کارون در تصاویر لندست
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 85، سال
تعداد صفحات: ۶
استخراج اطلاعات از تصاویر ماهواره ای با توجه به صرف جویی در زمان و هزینه، در دسترس بودن همیشگی و وسعت منطقه تحت پوشش به عنوان راه حلی جهت کشورهایی که فاقد نقشه های پوششی مناسب هستند مطرح می باشد یکی از راه های بدست آوردن این اطلاعات استفاده از طبقه بندی تصاویر ماهواره ای می باشد امروزه محققین بسیاری روی طبقه بندی تصاویر ماهواره ای کار کرده و روشهای مختلفی در این زمینه ارائه نموده اند یکی از این روش ها روش استفاده از تکنیک فازی به منظور کلاسه بندی تصاویر ماهواره ای می باشد که در این مقاله به معرفی این تکنیک طبقه بندی خواهیم پرداخت از مزایای این تکنیک سرعت بسیار بالای آن در مقایسه با روشهای مطرح موجود مثل روش طبقه بندی بر اساس بیشترین شباهت می باشد و این در حالی است که از نظر دقت نیز جوابهای با دقت خوب در اختیار محققین قرار می دهد.

۲استخراج عوارض از تصاویر با استفاده از منطق فازی مطالعه وردی مسیر رودخانه کارون در تصاویر لندست
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 86، سال
تعداد صفحات: ۶
استخراج اطلاعات از تصاویر ماهواره ای با توجه به صرفه جویی در زمان و هزینه، در دسترس بودن همیشگی و وسعت منطقه تحت پوشش به عنوان راه حلی جهت کشورهایی که فاقد نقشه های پوششی مناسب هستند مطرح می باشد یکی از راه های بدست آوردن این اطلاعات استفاده از طبقه بندی تصاویر ماهواره ای می باشد امروزه محققین بسیاری روی طبقه بندی های تصاویر ماهواره ای کارکرده وروشهای مختلفی در ای زمینه ارائه نموده اند یکی از این روشها روش استفاده از تکنیک فازی به منظور کلاسه بندی تصاویر ماهوراه ای می باشد که در این مقاله به معرفی این تکنیک طبقه بندی خواهیم پرداخت از مزایای این تکنیک سرعت بسیار بالای آن در مقایسه با روشهای مطرح موجود مثل روش طبقه بندی بر اساس بیشترین شباهت می باشد و این در حالی است که از نظر دقت نیز جوابهای با دقت خوب در اختیار محققین قرار میدهد.

۳کالیبراسیون سیستم تلفیقی GPS\INS و توجیه مستقیم دوربین هوایی
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 86، سال
تعداد صفحات: ۱۰
توجیه مستقیم دوربین هوایی به اندازه گیری مستقیم پارامترهای توجیه خارجی توسط یک سیستم تلفیقی GPS\INS کالیبره شده و انتقال مختصات نقاط از سیستم مختصات عکسی به سیستم زمینی با تقاطع فضایی و بدون استفاده از نقاط کنترل گفته می شود. مقاله حاضر به روش کالیبراسیون سیستم تلفیقی GPS\INS و ارزیابی دقت مختصات زمینی بدست آمده از روش توجیه مستقیم و مقایسه آن با روش استاندارد مثلث بندی هوایی می پردازد، نتایج به دست آمده بیانگر آنست که برای کالیبره کردن مشاهدات سیستم مورد آزمون در نظر گرفتن سه شیفت موقعیت و سه شیفت وضعیت کافی است و نیای به در نظر گرفتن پارامترهای دریفت (برای مدل کردن تاثیر زمان) نیست. همچنین نتایج تست روش توجیه مستقیم در مقیاس 1:5000 نشان می دهد که خطای متوسط مختصات زمینی نقاط به دست آمده در این روش حدود 7 سانتی متر در مسطحاتی و 15 سانتی متر در ارتفاعی است که اگرچه برای بسیاری کاربردها در حد قابل قبولی ارزیابی می شود با این حال هنوز حدود دو برابر روش مثلث بندی دسته اشعه است.

۴امکان سنجی تهیه نقشه با استفاده از داده های لیزر اسکن هوایی
اطلاعات انتشار: نقشه برداري، سال
تعداد صفحات: ۶

۵ارزیابی جامع مدل سازی هندسی تصاویر ماهواره ای Worldview–2 با روش های هوشمند و کلاسیک
اطلاعات انتشار: علوم و فنون نقشه برداري، بهمن, دوره  ۴ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۵
تعیین و بررسی مدل های تصحیح هندسی و زمین مرجع نمودن تصاویر ماهواره ای با توجه به رونق استفاده از آن ها در بسیاری از زمینه ها در ده های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم در فتوگرامتری و سنجش از دور مطرح است. در این مطالعه با استفاده از روش های مختلف مدلسازی به تصحیح هندسی تصویر ماهواره ای Worldview–2 پرداخته و سعی گردیده است تا یک ارزیابی جامع از قابلیت روش های مختلف در مدلسازی تصویر این ماهواره در منطقه شهری مانند تهران بدست آید. همچنین اثر تعداد و توزیع نقاط کنترل در روش های مدلسازی مورد مطالعه قرار گرفته است و در نهایت تصحیح هندسی با استفاده از توابع رشنال با دقت بالایی در حدود 0.36 متر حاصل گردید. علاوه بر روش های معمول از روش های هوش مصنوعی نظیر الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی به منظور بهینه سازی استفاده گردید و با استفاده از شبکه پرسپترون با 4 نرون در لایه میانی دقت 0.71 پیکسل حاصل گردید و در نهایت مشخص شد که با استفاده از این الگوریتم ها می توان مدل های موجود را بهینه کرد و نتایج بهتری را نسبت به روش های معمول بدست آورد.

۶ارائه روشی مبتنی بر آنالیز قانون مبنای اشیاء تصویری به منظور تشخیص راه در مناطق شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا و داده های لایدار
اطلاعات انتشار: علوم و فنون نقشه برداري، آبان, دوره  ۴ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۶
تشخیص راه ها در مناطق شهری، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و همواره به عنوان یکی از مباحث اصلی در تحقیقات گروه های سنجش از دور مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به تنوع خصوصیات طیفی و هندسی و همچنین شباهت طیفی و هندسی پیکسل های راه با سایر عوارض از جمله ساختمان ها، پارکینگ ها و پیاده روها و عدم پیوستگی عوارض راه به علت مجاورت با عوارضی نظیر اتومبیل و درختان، شناسایی دقیق راه های شهری از طریق تصاویر ماهواره ای با مشکلاتی همراه است. از طرف دیگر داده های لایدار با فراهم کردن اطلاعات ارتفاعی، امکان تفکیک راه ها از سایر عوارض مشابه از نقطه نظر طیفی، را فراهم می سازند. بنابراین در تحقیقات مختلف در کنار تصاویر ماهواره ای به منظور تشخیص عوارض مختلف از جمله راه ها بکار رفته اند. در این مقاله از تصاویر ماهواره ای سنجنده QuickBird با قدرت تفکیک بالا و داده های لایدار و نیز بکارگیری آنالیزهای شی مبنا به منظور تشخیص راه در یک ناحیه شهری با تنوعات گوناگون راه بهر ه گیری شده است. در روش پیشنهادی یک استراتژی قانون مبنا مبتنی بر تکنیک ماسک گذاری طراحی و مورد استفاده قرار گرفته و برای بهبود نتایج از یک استراتژی تکمیلی مبتنی بر طراحی ویژگی های مفهومی بهره گیری شده است. در نهایت دقت کلی شناسایی کلاس های مختلف %89.2 و ضریب کاپای آن 0.832 بدست آمده است که با توجه به شرایط مختلف و نیز اغتشاشات فراوان بین کلاسی، دقت حاصله رضایت بخش می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان دهنده قابلیت بالای روش های شئ مبنا در تشخیص همزمان گستره وسیع و متنوعی از المان های راه در محیط های پیچیده شهری از طریق بکارگیری همزمان داده های تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا و داده های لایدار می باشد.

۷ارزیابی جامع مدل سازی هندسی تصاویر ماهواره ای با روش های هوشمند وکلاسیک Worldview–2
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون نقشه برداري، چهارم،شماره۳(پياپي ۱۵)، بهمن ، سال
تعداد صفحات: ۱۶
تعیین و بررسی مدل های تصحیح هندسی و زمین مرجع نمودن تصاویر ماهواره ای با توجه به رونق استفاده از آن ها در بسیاری از زمینه ها در ده های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم در فتوگرامتری و سنجش از دور مطرح است. در این مطالعه با استفاده از روش های مختلف مدلسازی به تصحیح هندسی تصویر ماهواره ای Worldview–2 پرداخته و سعی گردیده است تا یک ارزیابی جامع از قابلیت روش های مختلف در مدلسازی تصویر این ماهواره در منطقه شهری مانند تهران بدست آید. همچنین اثر تعداد و توزیع نقاط کنترل در روش های مدلسازی مورد مطالعه قرار گرفته است و در نهایت تصحیح هندسی با استفاده از توابع رشنال با دقت بالایی در حدود 0\36 متر حاصل گردید. علاوه بر روش های معمول از روش های هوش مصنوعی نظیر الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی به منظور بهینه سازی استفاده گردید و با استفاده از شبکه پرسپترون با 4 نرون در لایه میانی دقت 0\71 پیکسل حاصل گردید و در نهایت مشخص شد که با استفاده از این الگوریتم ها می توان مدل های موجود را بهینه کرد و نتایج بهتری را نسبت به روش های معمول بدست آورد.
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه