توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تغییرناپذیری ساختار عاملی سوالهای سندرمی پرسشنامه خودسنجی آخنباخ
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهش در حيطه كودكان استثنايي، بهار, دوره  ۷ , شماره  ۱ (پياپي ۲۳)، سال
تعداد صفحات: ۱۶
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی پرسشنامه خودسنجی (YSR) با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی تاییدی به اجرا درآمد. روش: در این مطالعه از بخشی از داده های پژوهش مینایی (1384)، استفاده شد که شامل 465 دانش آموز پسر و 421 دانش آموز دختر مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. برای برآورد پارامترها و برازش مدل از تابع کمترین مجذورات وزن دار استــفـاده شد. جــهـت ارزیــابـی کــفـایـت بـرازش مـدل از شاخص ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب، شاخص برازش تطبیقی، ریشه دوم میـانگیـن مجـذورات پــس مـانـده هـای استـانـدارد شده، شاخص تاکر – لویز، شـاخـص خـوبـی برازندگی و شاخص تعدیل یافته خوبی برازندگی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مدل 8 سندرمی همبسته آخنباخ از برازش خوبی با داده ها برخوردار است. این یافته شاهد دیگری در زمینه روایی سازه درونی پرسشنامه خودسنجی فراهم آورد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که سندرمهای پرسشنامه مورد بحث همپوشی کامل با همدیگر ندارند. این مطلب حاکی از آن است که سندرمها واجد روایی تشخیصی هستند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مدل 8 سندرمی آخنباخ از برازش خوبی با داده ها برخوردار است.

۲انطباق و هنجاریابی نسخه بازبینی شده آزمون مهارت‌های بینایی – حرکتی
اطلاعات انتشار: توانبخشي، بهار و تابستان, دوره  ۵ , شماره  ۲-۱ (مسلسل ۱۷-۱۶)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: انطباق، رواسازی و هنجاریابی آزمون مهارتهای بینایی– حرکتی با توجه به اهمیت یکپارچگی بینایی – حرکتی در اکثر فعالیتهای روزمره زندگی و همچنین دو عملکرد اساسی خواندن و نوشتن انجام شد.مواد و روش تحقیق: این عمل بر روی نمونه‌ای با حجم 1281 نفر در فاصله سنی (2 سال و 11ماه) تا (13 سال و 11 ماه) شهر تهران که با روش نمونه برداری چند مرحله ای انتخاب شدند، اجرا گردید. این آزمون از 23 طرح هندسی تشکیل شده است، هر طرح از طریق یک معیار مشخص و دقیق ارزیابی می ‌شود و از طریق موارد غلط (ضعف) و صحیح (قوت) نمره گذاری می ‌شود. برای انطباق و هنجاریابی این آزمون، ابتدا کتابچه راهنما و کتابچه معیار نمره ‌گذاری به زبان فارسی ترجمه شد. با اجرای مراحل تجربی و نهایی و تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مدل کلاسیک اعتبار، فرم نهایی آزمون شکل گرفت. ضریب همسانی درونی خرده آزمونها (طبقه ‌بندیها) با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ و ثبات زمانی خرده آزمونها (طبقه بندیها) با استفاده از روش آزمون و باز‌آزمون بدست آمد. روایی محتوایی، ملاکی و سازه خرده آزمونها (طبقه ‌بندیها) با استفاده از روشهای مناسب مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج بدست آمده در زمینه بدست آمده در زمینه اعتبار و روایی آزمون، اطمینان کافی برای استفاده از این ابزار را برای ارزیابی مهارتهای بینایی – حرکتی کودکان شهر تهران بدست می ‌دهد.بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصله از این آزمون به عنوان ابزاری جهت مشخص کردن اختلال در هماهنگی چشم و دست، شناسایی کودکان مبتلا به اختلال در مهارت های بینایی – حرکتی و مستند کردن پیشرفت کودکان در زمینه مهارت های حرکتی ظریف به ویژه مهارت های بینایی – حرکتی در کودکان 14 – 3 سال استفاده نمود.

۳بررسی ساختار عاملی سوالات سندرمی سیاهه رفتاری کودک (CBCL) با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: روان شناسي تربيتي (روانشناسي و علوم تربيتي)، بهار, دوره  ۲ , شماره  ۷، سال
تعداد صفحات: ۲۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی سیاهه رفتاری کودک (CBCL) با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی تاییدی به اجرا درآمد. در این مطالعه، از بخشی از داده های پژوهش مینایی (1384)، استفاده گردید که شامل 697 دانش آموز پسر و 650 دانش آموز دختر مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهر تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. برای برآورد پارامترها و برازش مدل از تابع کمترین مجذورات وزن دار WLS استفاده گردید. جهت ارزیابی کفایت برازش مدل از شاخص GFI، TLI، CFI، SRMR، RMSEA و AGFI استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل 8 عاملی همبسته آخنباخ از برازش خوبی با داده ها برخوردار است. این یافته شاهد دیگری در زمینه روایی سازه درونی CBCL فراهم آورد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که سندرم های CBCL همپوشی کامل با همدیگر ندارند. این مطلب حاکی از آن است که سندرم ها واجد روایی تشخیصی هستند.

۴انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ، پرسشنامه خودسنجی و فرم گزارش معلم
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهش در حيطه كودكان استثنايي، بهار, دوره  ۶ , شماره  ۱ (پیاپی ۱۹)، سال
تعداد صفحات: ۳۰
هدف: پژوهش حاضر با هدف انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک (CBCL)، پرسشنامه خودسنجی (YSR) و فرم گزارش معلم (TRF) برای دانش آموزان دختر و پسر دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسط تهران اجرا شد.روش: نمونه مورد مطالعه در این پژوهش تعداد 1437 دانش آموز (748 پسر و 689 دختر) تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای چند مرحله ای، انتخاب و فرمهای مذکور در مورد آنها تکمیل شد. برای تحلیل سوالات و برآورد ویژگی های روان سنجی مقیاسهای مربوط به هر یک از فرم های مذکور، از مدل کلاسیک آزمون استفاده شد. همسانی درونی مقیاس ها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برآورد شده است.یافته ها: دامنه ضرایب همسانی درونی مقیاس ها از 0.95 – 0.63 است. ثبات زمانی مقیاسها نیز با استفاده از روش آزمون – بازآزمون با یک فاصله زمانی 8 – 5 هفته بررسی شد و دامنه ضرایب ثبات زمانی از 0.32 تا 0.67 به دست آمد. توافق بین پاسخ دهندگان نیز مورد بررسی قرار گرفت. دامنه این ضرایب از 0.09 تا 0.67 نوسان داشت. در خصوص روایی نیز تحلیلهای مختلفی صورت گرفت. از جمله این تحلیلها می توان به همبستگی درونی مقیاسهای هر فرم، همبستگی سوال – نمره کل، تمایز گذاری گروهی، قدرت تمایز گذاری و تحلیل عاملی اشاره کرد.نتیجه گیری: به طور کلی یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که هر سه فرم، از اعتبار روایی مطلوب و بالایی برخوردارند و با اطمینان می توان از آنها برای سنجش اختلالات عاطفی – رفتاری کودکان و نوجوانان 18 – 6 ساله استفاده کرد.

۵بررسی تغییرناپذیری ساختار عاملی سیوال های یندرمی پرسشنامه خودسنجی آخنباخ
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهش در حيطه كودكان استثنايي، سال
تعداد صفحات: ۱۶

۶انطباق و استاندارسازی آزمون غیر کلامی هوش اسنایدرز– اومان برای کودکان 7–2\5 سال : یک مطالعه مقدماتی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهش در حيطه كودكان استثنايي، سال
تعداد صفحات: ۲۸

۷استاندارسازی آزمون هوشی ویلیامز برای افراد دچار آسیب بینایی
اطلاعات انتشار: پژوهش در حيطه كودكان استثنايي، سال
تعداد صفحات: ۲۰

۸هنجاریابی پرسشنامه های نظامی سنجش تجربی آخنباخ ASEBA دردانش آموزان ساوه
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، سال
تعداد صفحات: ۷
این پژوهش باهدف هنجاریابی تست پرسشنامه های نظامی سنجش تجربی آخنباخ ASEBA دردانش اموزان ساوه دریک نمونه 999نفرانجام شده است که درسال تحصیلی 93–94 صورت گرفته است نتایج پژوهش نشان داد که دراین زمینه دانش آموزان نیازمند کمک هستند و این پژوهش همچنین نشان ازنرم بودن آزمو دربین دانش اموزان دارد که بانرم افزار لیزرل و باتحلیل عاملی میزان بارعاملی هرسوال موردسنجش قرارگرفته شد و درنهایت این ازمون نرم شدومیتوان ازآن برای کشف اختلالات عاطفی رفتاری استفاده کرد و مهمترین نتیجه این پژوهش این بود که نیاز به آزمونهای ازاین دست بصورت چشمگیری احساس شد

۹پرسشنامه اختلالات عاطفی درکودکان ایران
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، سال
تعداد صفحات: ۵
این پژوهش باهدف هنجاریابی تست پرسشنامه های نظامی سنجش تجربی آخنباخ ASEBA دردانش اموزان ساوه دریک نمونه 999نفرانجام شده است که درسال تحصیلی 93–94 صورت گرفته است نتایج پژوهش نشان داد که دراین زمینه دانش آموزان نیازمند کمک هستند و این پژوهش همچنین نشان ازنرم بودن آزمو دربین دانش اموزان دارد که بانرم افزار لیزرل و باتحلیل عاملی میزان بارعاملی هرسوال موردسنجش قرارگرفته شد و درنهایت این ازمون نرم شدومیتوان ازآن برای کشف اختلالات عاطفی رفتاری استفاده کرد و مهمترین نتیجه این پژوهش این بود که نیاز به آزمونهای ازاین دست بصورت چشمگیری احساس شد

۱۰تبیین پرسشنامه اختلالات عاطفی رفتاری
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، سال
تعداد صفحات: ۶
این پژوهش باهدف هنجاریابی تست پرسشنامه های نظامی سنجش تجربی آخنباخ ASEBA دردانش اموزان ساوه دریک نمونه 999نفرانجام شده است که درسال تحصیلی 93–94 صورت گرفته است نتایج پژوهش نشان داد که دراین زمینه دانش آموزان نیازمند کمک هستند و این پژوهش همچنین نشان ازنرم بودن آزمو دربین دانش اموزان دارد که بانرم افزار لیزرل و باتحلیل عاملی میزان بارعاملی هرسوال موردسنجش قرارگرفته شد و درنهایت این ازمون نرم شدومیتوان ازآن برای کشف اختلالات عاطفی رفتاری استفاده کرد و مهمترین نتیجه این پژوهش این بود که نیاز به آزمونهای ازاین دست بصورت چشمگیری احساس شد

۱۱رواسازی، اعتباریابی وهنجاریابی پرسشنامه های نظامی سنجش تجربی آخنباخ ASEBA
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، سال
تعداد صفحات: ۷
این پژوهش باهدف هنجاریابی تست پرسشنامه های نظامی سنجش تجربی آخنباخ ASEBA دردانش اموزان ساوه دریک نمونه 999نفرانجام شده است که درسال تحصیلی 93–94 صورت گرفته است نتایج پژوهش نشان داد که دراین زمینه دانش آموزان نیازمند کمک هستند و این پژوهش همچنین نشان ازنرم بودن آزمو دربین دانش اموزان دارد که بانرم افزار لیزرل و باتحلیل عاملی میزان بارعاملی هرسوال موردسنجش قرارگرفته شد و درنهایت این ازمون نرم شدومیتوان ازآن برای کشف اختلالات عاطفی رفتاری استفاده کرد و مهمترین نتیجه این پژوهش این بود که نیاز به آزمونهای ازاین دست بصورت چشمگیری احساس شد

۱۲انطباق و استانداردسازی آزمون غیر کلامی هوش اسنایدرز – اومان برای کودکان 7 – 2\5 سال 7 – 1\2 (SON–R2) : گزارش پایانی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فصلنامه روانشناسي و علوم تربيتي، سال
تعداد صفحات: ۳۸

۱۳روش‏های سنجش تک بعدی بودن سوال‏ها در مدل‏های دو ارزشیIRT
اطلاعات انتشار: اندازه گيري تربيتي، سال
تعداد صفحات: ۲۹
مدل‏های رایج و پرکاربرد IRT بر 3 مفروضه اصلی تک بعدی بودن، تکنوا بودن و استقلال موضعی یا استقلال شرطی استوار هستند. تکنوا بودن به این معنا است که احتمال پاسخ درست به سوال با بالا رفتن توانایی افزایش یابد؛ در استقلال موضعی فرض بر این است که پاسخ‏های سوال‏های مختلف یک آزمون، برای یک سطح خاص از توانایی (?)، مستقل از یکدیگرند؛ و تک بُعدی بودن به این معنا است که تمام سوال‏های‏آزمون، تنها یک‏صفت یا ویژگی مکنون را اندازه می‌گیرند. نقض مفروضه تک بعُدی بودن، می‌تواند برآورد پارامترهای سوال و توانایی را به‏طور جدی دچار تورش نماید. علاوه بر این، تک بعدی بودن سوال‏ها برای تفسیر روشن و بدون ابهام نمره‌ها و انجام مقایسه‌های بین‏فردی و همچنین برای سایر فعالیت‏های‏روان‏سنجی مانند همتراز سازی مهم است. علـی رغم اهمیت مفروضه ابعاد برای مدل‏های IRT، در خصوص تعریف تک بعدی بودن و روش‏های سنجش آن بین متخصصان روان‏سنجی، توافق وجود ندارد و تعاریفی‏که ارایه می‌شود نوعاً انتزاعی و غیرعملیاتی هستند. با‏توجه به نقش و اهمیت مفروضه استقلال‏موضعی در تعریف و شکل‏گیری روش‏های جدید سنجش ابعاد آزمون، در این مقاله، ضمن مرور ادبیات مربوط به مفروضه ابعاد در مدل‏های دو ارزشی IRT و معرفی برخی از روش‏های سنجش تک بعدی بودن، دو روش NOHARM و DIMTEST در مورد یک مجموعه از داده‌های‏ تستی به‏کار رفت و هر دو روش نتیجه مشابهی به‏دست دادند. بر‏اساس مرور ادبیات موجود و نتایج حاصل از NOHARM و DIMTEST می‏توان گفت زمان آن فرا رسیده است که پژوهشگران از کاربرد شاخص‏های اکتشافی مانند «درصد واریانس تبیین شده توسط عامل اول» یا «نسبت ارزش ویژه عامل اول به عامل دوم» به‏عنوان شاخصی برای تک‏بعدی بودن اجتناب کنند و به استفاده از روش‏های جدید مانند NOHARM، TESTFACT، DIMTEST، DETECT، H&R و MSP رو بیاورند.

۱۴انطباق و استاندارد سازی آزمون غیرکلامی هوش اسنایدرز –اومان برای کودکان 7–2\5 سال :یک مطالعه مقدماتی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فصلنامه كودكان استثنايي، پنجم،شماره۲-۳(پياپي ۱۷)،پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۲۸
نمایش نتایج ۱ تا ۱۴ از میان ۱۴ نتیجه