توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱سرمایه گذاری شرکت های بیمه در بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: م‍ج‍ل‍ه‌ دان‍ش‍ك‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداري‌ و اق‍ت‍ص‍اد دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۲بررسی همبستگی ریسک و بازده در صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از ارزش در معرض خطر VAR
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
دراین مطالعه سعی شده است که همبستگی بین ارزش درمعرض خطروبازده درصندوقهای سرمایه گذاری ایران را بررسی نموده و مطالعه ای جامع درخصوص هریک ازمتغیرهای مورد نظر انجام دهیم دراین پژوهش داده ها بصورت روزانه درطی سالهای مورد بررسی یعنی بین سالهای 1391–1389 گرداوری و موردازمون قرارمیگیرند داده های پژوهش شامل بازده روزانه تبدیل به هفتگی اخذشده ازمرکزپردازش اطلاعات مالی ایران ارزش درمعرض خطر بصورت هفتگی سایرمعیارهای ریسک ازشامل معیارانحراف معیار وبتامیباشد جهت بررسی همبستگی بین متغیرها ازازمون همبستگی و جهت بررسی اثرمتغیر مستقل برمتغیر وابسته ازازمون رگرسیون استفاده میشود برای بررسی نرمال بودن متغیرها ازنرم افزار SPSS و ازمون جاک – برا استفاده شده است بررسی انجام گرفته برروی داده های گرداوری شده بیانگر اینمطلب است که بین ارزش درمعرض خطر و بازده صندوقهای سرمایه گذاری مشترک درایران همبستگی معناداری وجود دارد همچنین همبستگی بین معیارهای ارزش درمعرض خطروانحراف معیار تایید شد اما همبستگی بین معیارهای ارزش درمعرض خطر و بتا ارد شد
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه