توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارزیابی عملکرد آسفالت سنگدانه ای (SMA) اجراء شده در مسیرهای گرمسیری و پر تردد کشور
اطلاعات انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۶
یکی از اهداف مهندسین تکنولوژی آسفالت افزایش توان باربری و بهبود مقاومت کششی و کاهش ترکهای زودرس در روسازیهای انعطاف پذیر است، ایده انجام این پژوهش با توجه به استفاده از آسفالتهای سنگدانه ای در جهان و برای بررسی راهکارهایی کاهش مشکلات موجود در زمینه رویه های انعطاف پذیر در کشور صورت گرفت.در این مطالعات، نحوه استفاده و اجرای آسفالت سنگدانه ای در طول مشخصی از دو مسیر گرمسیری و پر تردد کشور مورد بررسی قرار گرفت و توصیه های فنی حاصل از به کار بردن این نوع آسفالت در قالب نتایج تحقیق مورد بحث قرار می گیرد. تحقیق حاضر نشان میدهد هرچند هزینه های استفاده از الیاف سلولزی و اجراء این نوع آسفالت نسبت به آسفالتهای رایج بیشتر است،ولی افزایش مقاومت آسفالت بدست آمده در جلوگیری از خرابیهای زودرس رویه آسفالتی موثر می باشد. در ضمن با مقایسه نتایج آزمایش Wheel – Track در کشور انگلستان و نتایج اجرا این نوع مخلوط آسفالتی در کشور مطلوبیت نسبی استفاده از این مخلوط آسفالتی نشان داده شده است.

۲ارزیابی عملکرد آسفالت سنگدانه ای (SMA) اجراء شده در مسیرهای گرمسیری و پر تردد کشور
اطلاعات انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۶
یکی از اهداف مهندسین تکنولوژی آسفالت افزایش توان باربری و بهبود مقاومت کششی و کاهش ترکهای زودرس در روسازیهای انعطاف پذیر است، ایده انجام این پژوهش با توجه به استفاده از آسفالتهای سنگدانه ای در جهان و برای بررسی راهکارهایی کاهش مشکلات موجود در زمینه رویه های انعطاف پذیر در کشور صورت گرفت.در این مطالعات، نحوه استفاده و اجرای آسفالت سنگدانه ای در طول مشخصی از دو مسیر گرمسیری و پر تردد کشور مورد بررسی قرار گرفت و توصیه های فنی حاصل از به کار بردن این نوع آسفالت در قالب نتایج تحقیق مورد بحث قرار می گیرد. تحقیق حاضر نشان میدهد هرچند هزینه های استفاده از الیاف سلولزی و اجراء این نوع آسفالت نسبت به آسفالتهای رایج بیشتر است،ولی افزایش مقاومت آسفالت بدست آمده در جلوگیری از خرابیهای زودرس رویه آسفالتی موثر می باشد. در ضمن با مقایسه نتایج آزمایش Wheel – Track در کشور انگلستان و نتایج اجرا این نوع مخلوط آسفالتی در کشور مطلوبیت نسبی استفاده از این مخلوط آسفالتی نشان داده شده است.

۳تحقیقات میدانی: مقایسه عملکردی مخلوط آسفالتی سنگدانه ای SMA و مخلوطهای آسفالتی متداول
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۹
آسفالت سنگدانه ای الیاف SMA پیش از سی سال قبل بمنظور مقاومت در برابر ضربات لاستیکهای یخ شکن در آلمان ابداع شد گرچه استفاده از لاستیکهای یخ شکن در سال 1354 در المان ممنوع گردید ولی با بهبود مشخصات SMA استفاده از آن گسترش یافته و از سال 1363 جزء مشخصات آسفالت آلمان قرار گرفته است.

۴تخمین تخلخل با استفاده از کوکریجینگ هم مختصات ذاتی در یکی از مخازن کربناته جنوب غرب ایران
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی، سال
تعداد صفحات: ۹
یکی از پارامترهای اساسی در توصیف مخزن، توزیع تخلخل در محدوده مخزن می باشد. هرچه مدل تخلخل ساخته شده دارای عدم قطعیت پایین تری باشد ارزیابی دقیق تری از مخزن صورت می گیرد، در نتیجه روش انجام تخمین از اهمیتبالایی برخوردار است، از جمله تکنیک های رایج در تخمین و مدل سازی تخلخل تکنیک های زمین آماری می باشد. کوکریجینگ هم مختصات ذاتی، روشی نوین در تخمین کوکریجینگ می باشد که تحت مدل مارکوف به منظورجلوگیری از افزایش واریانس در شبیه سازی معرفی شده است، که در آن از داده ثانویه علاوه بر موقعیت تخمینی در نقاط هم مختصات با داده اولیه نیز استفاده می شود. در این مقاله مدل تخلخلی با استفاده از روش کوکریجینگ هممختصات ذاتی در یکی از مخازن کربناته جنوب غرب ایران ساخته شده است که در نهایت نتایج به دست آمده با استفاده از روش اعتبار سنجی متقابل چند دسته ای مورد سنجش قرار گرفته است. ضرایب همبستگی به دست آمده با استفاده از این روش بین 70 تا 89 درصد می باشد

۵بررسی تأثیر اشباع و توزیع هیدرات گازی بر روی خصوصیات کشسانی رسوبات حاوی آن
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
پاسخ لرزهای دریافت شده از زمین در برداشتهای لرزه نگاری بستگی به خصوصیات کشسان محیط زیرسطحی و همچنین چگونگی توزیع آن دارد که با به تصویر کشیدن این خصوصیا ت کشسان می توان اطلاعات جامعی از مخازن هیدروکربوری متعارف و غیر متعارف هیدرا های گازی بدست آورد. با بررسی خصوصیات کشسان محی ، مطالعا کمی و کیفی این مخازن امکان پذیر می باشد . یکی از موارد مهم در بررسی کمیمنابع هیدرا های گازی برقراری ارتباط بین خصوصیا لرزهای اندازه گیری شده و میزان اشباع هیدرات داخل رسوبا میباشد. در این مطالع تأثیر اشبا هیدرا گازی، درصد تخلخل، برروی خصوصیات کشسانیرسوبا هیدرا گازی برای چهار مدل ارائ شده توس اکر و همکاران بررسی شده است و نتایج این تحقیق نشان می دهد ک مدول حجمی و سرعت موج تراکمی با افزایش اشباع هیدرات گازی در هر چهار مدل افزایش می یابد. مدول برشی و سرعت موج برشی در مدل اول ثابت و در بقیه مدلها با افزایش اشباع ، افزایش می یابد. میزان تغییرات چگالی بستگی به مدل توزیع هیدرات در رسوبات ندارد.

۶تعیین نشانگرهای پیش برانبارشی عرض از مبدا و گرادیان برای مدل مفهومی انباشت هیدرات گازی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
یکی از روشهای مطالعه خصوصیات مخزن وارونسازی تغییرات دامنه در مقابل دورافت ملی باشد. بررسی تغییرات دامنه در مقاب دوراتت ) AVO ( در اکتشاف و ارزیابی کمی و کیفی منابع هلدرات گازی نیزمورداستفاده قرار میگیرد. حضور هیدرات گازی و گاز آزاد در داخ رسوبات باعث تغییر خصوصیات کشسان رسوب شده و اثر آن را میتوان در پاسخ لرزهای بدست آمده از این منابع مورد بررسی قرار داد. در این مقاله وارون سازی بر اساس رابطه خطی آکی ریچاردز بر روی بازتابنده شبیه ساز بستر صورت پذیرفته و به منظور بررسلی صحت تخمین صورت پذیرفته، مقادیر آن با مقادیر واقعی مقایسه شده است. همچنین اثر تغییر میزان اشباع هیدرات گازی و گاز آزاد بر روی ضرایب رابطه آکی ریچاردز مورد بررسی قرار گرفته است نتایج حاکی از مناسب بودن تخمین میزان سری بازتابی سرعت موج تراکمی نسبت به سرعت موج برشی میباشد

۷وارون سازی تغییرات دامنه در برابر دور افت بر اساس رابطه اسمیت و گیدلو
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
وارونسازی تغییرات دامنه در مقابل دورافت یکی از روشهای مطالعه خصوصیات مخزن با استفاده ازابزارلرزهای می باشد. مطالعه تغییرات دامنه در مقابل دورافت در اکتشاف و ارزیابی کمی و کیفی منابع هیدراتگازی نی مورد استفاده قرار میگیرد. حضور هیدرات گازی و گاز آزاد در داخل رسوبات باعث تغییر خصوصیات کشسان رسوب شده و اثر آن را میتوان در پاسخ لرزهای بدست آمده از این منابع مورد بررسی قرار داد. در اینمقاله وارون سازی بر اساس رابطه خطی اسمیت و گیدلو بر روی بازتابنده شبیه ساز بستر صورت پذیرفته و به منظور بررسی صحت تزمین صورت پذیرفته، مقادیر آن با مقادیر واقعی مقایسه شده است. همچنین اثر تغییرمی ان اشباع هیدرات گازی و گاز آزاد بر روی ضرایب رابطه اسمیت و گیدلو مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از مناسب بودن تخمین میزان سری بازتابی سرعت موج تراکمی نسبت به سرعت موج برشی میباشد.

۸مدل سازی سه بعدی تخلخل مخزن با استفاده از شبیه سازی توام در یکی از مخازن کربناته جنوب غرب ایران
اطلاعات انتشار: پژوهش نفت، زمستان, دوره  ۲۳ , شماره  ۷۶، سال
تعداد صفحات: ۱۶

۹مدل سازی معکوس با استفاده از روابط کاستر و توکسوز جهت تخمین درصد حفره ها و نوع آن ها در سنگ های کربناته
اطلاعات انتشار: زمين شناسي نفت ايران، بهار و تابستان, دوره  ۳ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۵

۱۰امکان سنجی بهره برداری از مطالعات لرزه نگاری چهار بعدی مخزن سروک در میدان آزادگان
اطلاعات انتشار: پژوهش نفت، تابستان, دوره  ۲۴ , شماره  ۷۸، سال
تعداد صفحات: ۱۰
پس از انتخاب سازند سروک به عنوان سازند هدف تعداد 31 نمونه از پلاگ های تهیه شده از مغزه چاه های حفر شده از آهک های سازند سروک، برای اندازهگیری های آزمایشگاهی به مرکز تحقیقات و تکنولوژی (TRC) ژاپن فرستاده شدند و سرعت امواج تراکمی و برشی در شرایط مخزن و تحت مقادیر مختلف اشباع سیال، فشار و دما مورد اندازه گیری قرار گرفتند. پاسخ های لرزه ای سازند سروک از دو منظر سرعت و دامنه امواج مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات آنها نسبت به تغییر شرایط مخزن مورد تجزیه تحلیل و مدل سازی واقع گردید، با انجام اعتبارسنجی مدل گاسمن برای سازند مذکور که خطای نسبی کمتر از 4% را نشان می دهد، استفاده از مدل مذکور در مطالعات چهار بعدی توجیه پذیر نمود. نتایج حاصل نشان داد که اثر تغییرات فشار موثر برای مخزن مورد مطالعه قابل پیگیری بوده و تغییر سرعت موج تراکمی 12% و برای سرعت موج برشی 21% و برای تغییر ضریب انعکاس موج تراکمی معادل 6% بوده است ولی اثر تغییرات اشباع سیال بر روی پاسخ های لرزهای به میزان کمتر از 2% بوده است که برای مطالعات لرزه ای چهار بعدی از اعتبار لازم برخوردار نمی باشد. نهایت اینکه احتمال مصورسازی تغییرات ناشی از جابه جایی سیال برای مخزن مورد مطالعه به تنهایی اندک ارزیابی میگردد با این حال اثرات توام تغییرات فشار و جابه جایی سیال روی داده های لرزه ای موج تراکمی (داده های لرزه ای موجود) حدود 13% برآورد می گردد که از نظر عملی امکان تفسیر آن محتمل بوده و لذا انجام مطالعات چهار بعدی لرزه ای مخزن سروک در حین توسعه میدان آزادگان توصیه می گردد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۰ از میان ۱۰ نتیجه