توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اثر مقیاس و نوع سامانه طبقه بندی بر نتایج نقشه برداری خاک به روش ژئوپدولوژی (مطالعه موردی: منطقه دماوند، استان تهران)
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، آذر و دي, دوره  ۲۶ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۱۰
ژئوپدولوژی، کاربرد روشمند تجزیه و تحلیل سطوح ژئومرفیک برای نقشه برداری خاک است که عوارض طبیعی زمین را متناسب با مقیاس، در یک سامانه سلسله مراتبی، منظم و استاندارد می نماید. در این راستا تاثیر مقیاس و نوع سامانه طبقه بندی خاک بر قابلیت اعتماد نتایج روش ژئوپدولوژی مورد پژوهش قرار گرفت. برای این منظور، دو محدوده مشابه A و B پس از تهیه نقشه تفسیری اولیه منطقه ای به وسعت 1500 هکتار در شرق دماوند بر روی عکس های هوایی با دو مقیاس 1:55000 و 1:40000، انتخاب شدند. سپس، متناسب با مطالعات نیمه تفصیلی خاک، به حفر خاک رخ در هر کدام از محدوده های مشابه مورد نظر اقدام گردید. با تشریح و نمونه برداری از همه افق های پیدایشی خاک رخ های مطالعاتی و انجام آزمایش های فیزیکی و شیمیایی لازم بر روی نمونه ها، رده بندی خاک رخ ها بر اساس سامانه رده بندی آمریکایی (تا سطح فامیل) و بر مبنای سامانه طبقه بندی جهانی (تا سطح زیرواحد) نهایی گردید. نتایج، حاکی از تاثیر قابل ملاحظه مقیاس نقشه برداری بر نتایج روش ژئوپدولوژی بود، به طوری که میزان شباهت نسبی خاک های دو واحد مشابه گفته شده در مقیاس 1:40000، همواره و در همه سطوح طبقه بندی، کمتر از مقیاس 1:55000 بود. از سوی دیگر، سامانه رده بندی خاک آمریکایی نسبت به سامانه طبقه بندی جهانی در برآورد میزان شباهت نسبی خاک های موجود در ژئوفرم های مشابه، از هم خوانی بالاتری با روش ژئوپدولوژی برخوردار بود. به طور کلی، روش ژئوپدولوژی هنوز قادر به برآورد و تعیین تغییرات کامل خاک ها و تعریف دقیق طبیعت بی نظم و درهم آن ها نمی باشد و کارایی این روش، محدود به مقیاس های نیمه تفصیلی و کوچک تر است.

۲روشی ساده برای محاسبه بارکمانشی سازه های مشبک مخروطی از موادمرکب تحت اثر بار محوری
اطلاعات انتشار: مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس)، اسفند, دوره  ۱۴ , شماره  ۱۵ (فوق العاده)، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله، از ربطه های هندسی ساده برای تعیین ابعاد و هندسه یک سازه مشبک مخروطی استفاده شده است و با استفاده از همین رابطه ها و رابطه کلاسیک بار کمانشی یک تیر اویلری، بارکمانش بحرانی یک سازه پوسته ای مشبک مخروطی از موادمرکب تحت بار محوری، با روش تحلیلی محاسبه شده است. در ادامه نتایج این تحلیل با نتایج حاصل از آزمایش و نتایج حاصل از تحلیل المان مقایسه شده است. در این مقاله، با بهدست آوردن ضریب طول موثر، از رابطه تیر اویلری برای محاسبه کمانش استفاده شده است. نمونه های آزمایشی با یک روش ابتکاری در یک قالب قابل انعطاف از الیاف شیشه با روش رشته پیچی تر، در رزین اپوکسی تولید شده اند. از یک دستگاه کشش برای آزمایش فشاری محوری نمونه ها، استفاده شده است. این دستگاه، بار فشاری را بر حسب جابه جایی نسبی دو انتهای سازه را به دست می دهد. با استفاده از منحنی حاصل از بار–جابه جایی می توان بارکمانش بحرانی سازه را تعیین نمود. دراین آزمایش مدهای واماندگی سازه مشبک همچون کمانش عمومی و شکست ریب مشاهده شد. نتایج آزمایش و المان محدود نشان می دهند، حل تحلیلی در پیشگویی بار کمانش بحرانی سازه برای طراحی اولیه، دارای کارایی مناسبی است. همچنین، حل تحلیلی در پیشگویی بار کمانش بحرانی یک پوسته مشبک مخروطی که دو ریب محیطی نزدیک به انتهای بزرگ آن تقویت شده است، دقیق تر است.

۳بررسی آلودگی لژیونلا پنوموفیلا، سودوموناس آئروژنزا و کوکوس های گرم مثبت در سیستم آبی دستگاه های جرم گیری مطب های خصوصی اصفهان
اطلاعات انتشار: مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران)، زمستان, دوره  ۲۶ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: پرسنل دندانپزشکی با آب و آیروسل های تولید شده توسط یونیت مواجهند. آبی که وارد یونیت های دندانپزشکی می شود معمولا تعداد اندکی میکروب دارد اما آب خروجی بیش از یکصد هزار میکرو ارگانیسم در هر میلی لیتر دارد. میکروارگانیسم های مختلفی در بیوفیلم سیستم آب یونیت هایافت می شوند و از این میان انواع لژیونلا، سودوموناس و کوکسی ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند. یکی از فعالیتهایی که خطر آلودگی باکتریایی زیادی دارد جرم گیری و تسطیح سطح ریشه است. هدف از این مطالعه بررسی آلودگی لژیونلا پنوموفیلا، سودوموناس آئروژنزا و کوکوس های گرم مثبت در سیستم آبی دستگاه های جرم گیری مطب های خصوصی اصفهان می باشد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی از پنجاه مطب نمونه گیری به عمل آمد. از هر یونیت ده میلی لیتر نمونه از دستگاه جرم گیر گرفته شد. در ادامه نمونه ای نیز از آب شهری هم جهت کنترل گرفته شد. جهت بررسی وجود لژیونلا از روش 3step PCR استفاده گردید. DNA استخراج شده با روش اسپکتروفتومتری بر اساس وجود توالی ژن mip بررسی شد. برای بررسی وجود سودوموناس نیز نمونه ها در محیط برگینت گرین لاکتوز بایل براث کشت داده شدند و نمونه های رشد کرده جهت تایید وجود سودوموناس در محیط سیتریمیت آگار کشت داده شدند که با تست اکسیداز نیز تایید گردیدند. جهت بررسی وجود کوکوس های گرم مثبت نیز ابتدا چندین اسمیر تهیه و پس از رنگ آمیزی گرم، نمونه های گرم مثبت را روی محیط کشتBlood agar  کشت داده شد. سپس داده ها با نرم افزارSPSS  ویرایش 20 مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج در قالب جداول، نمودار و بر حسب تعداد و درصد با استفاده از آمار توصیفی ارائه گردید.یافته ها: از پنجاه مطب دندانپزشکی مورد بررسی هیچ یک از نمونه های کنترل از آب شهری رشد نکردند. 32 مورد از نمونه های تست نیز از نظر سه کونه باکتری لژیونلا پنوموفیه، کوکسی های گرم مثبت و سودوموناس آئروژنز منفی بودند، اما در 18 مطب نتایج تست این سه باکتری مثبت شد.نتیجه گیری: بر اساس این یافته ها خطر حضور باکتری های خطرناکی در بیوفیلم یونیت ها هست و باید روی سلامت آب مورد استفاده در اعمال دندانپزشکی دقت ویژه ای شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه