توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مقایسه اثر ضدمیکروبی تری کرزول فرمالین با هیپوکلریت سدیم 5.25% بر روی انتروکوک فکالیس
اطلاعات انتشار: مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)، زمستان, دوره  ۲۸ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: حضور میکروب ها در داخل کانال، علت اصلی عفونت های بعد از درمان ریشه است. بنابراین ضدعفونی کردن کانال ریشه در طی درمان اندودنتیک امری ضروری است. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه اثر آنتی میکروبیال تری کرزول فرمالین و هیپوکلریت سدیم %5.25 بر روی انتروکوک فکالیس بود.روش بررسی: جهت انجام این مطالعه آزمایشگاهی تعداد 66 دندان تک ریشه کشیده شده انسانی مورد استفاده قرار گرفت. دندان ها پس از تهیه حفره دسترسی و آماده سازی کانال در داخل اتوکلاو استریل شده و بعد با سوسپانسیون انتروکوک فکالیس آلوده گردیده و به مدت 7 روز در دمای 37 درجه سانتی گراد انکوبه شدند. سپس به طور تصادفی به 3 گروه 20 تایی تقسیم شدند: در گروه 1 از تری کرزول فرمالین به عنوان داروی داخل کانال استفاده شد. در گروه 2 از هیپوکلریت سدیم %5.25 و در گروه 3 (گروه کنترل) از نرمال سالین به عنوان شستشو دهنده کانال استفاده شد. پس از 7 روز انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتی گراد، نمونه گیری میکروبیولوژیک به عمل آمد. بدین منظور از کانال ریشه دندان ها براده های عاجی تهیه شده و در محیط Tryptic soy broth کشت داده شدند و تعداد CFU مورد شمارش قرار گرفت. از آزمون های کروسکال– والیس و من– ویتنی برای ارزیابی نتایج استفاده شد.یافته ها: کاهش معنی داری در تعداد CFU در گروه های تری کرزول فرمالین و هیپوکلریت سدیم در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد (P<0.001). اختلاف معنی دار آماری بین گروه های تری کرزول فرمالین و هیپوکلریت سدیم ملاحظه نشد (P=0.69).نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که اثر ضدمیکروبی تری کرزول فرمالین و هیپوکلریت سدیم %5.25 بر روی انتروکوک فکالیس قابل مقایسه با یکدیگر می باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه