توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارزیابی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر از تجویز صحیح انواع رادیوگرافی در سال 90–1389
اطلاعات انتشار: م‍ج‍ل‍ه‌ دان‍ش‍ك‍ده‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ك‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، سال
تعداد صفحات: ۷
چکیده مقدمه: یکی از ارکان اساسی در تشخیص صحیح نوع بیماری‌ها، رادیوگرافی است. به موازات رشد روز افزون کاربردهای تشخیصی اشعه X مسوولیت حرفه‌ای ایجاب می‌کند که دندان‌پزشک اطلاعات کافی و صحیح و حداقل دوز دریافتی بیمار داشته باشد. هدف از این پژوهش، بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان شهر اصفهان در زمینه تجویز صحیح انواع رادیوگرافی در سال 90–1389 بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی– تحلیلی به 400 دندان‌پزشک عمومی شاغل در شهر اصفهان به طور تصادفی مراجعه شد و پرسش‌نامه طراحی شده شامل سه قسمت معرفی مشخصات رادیوگرافی در قالب سوال سنجش آگاهی بین دندان‌پزشکان به طور حضوری تکمیل و جمع‌آوری گردید. سطح آگاهی دندان‌پزشکان در 25 زمینه مختلف از تجویز صحیح رادیوگرافی ارزیابی شد و در هر یک از زمینه‌ها سطح آگاهی مقایسه گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون One Way ANOVA و Independent t–test آنالیز شدند (05\0 > p value). یافته‌ها: از 400 دندان‌پزشک عمومی شهر اصفهان، 222 نفر (5\55 درصد) مرد و 178 نفر زن (5\44 درصد) بودند. تفاوت معنی‌داری در میانگین نمرات آگاهی دندان‌پزشکان به تفکیک جنسیت مشاهده نشد (904\0 = p value)، میانگین نمره سطح آگاهی دندان‌پزشکان با سابقه کاری کمتر از 5 سال 58\2 ± 76\11 و میانگین نمره دندان‌پزشکان با سابقه کاری بالاتر از 5 سال 74\2 ± 4\10 بود که این تفاوت معنی‌دار بود (0001\0 > p value). نتیجه‌‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که میزان آگاهی دندان‌پزشکان شهر اصفهان در زمینه تجویز صحیح رادیوگرافی کمتر از حد انتظار است. بنابراین راهکارهایی همچون آموزش مداوم و مستمر دندان‌پزشکان جهت آشنایی بیشتر آنان ضروری به نظر می‌رسد. کلید واژه‌ها: دندان‌پزشکان، رادیوگرافی، آگاهی.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه