توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱پایداری یک سیستم متشکل از سه محور با اتصال هوک
اطلاعات انتشار: مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس)، اسفند, دوره  ۱۲ , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این پژوهش، پایداری دینامیکی یک سیستم شامل سه شافت الاستیک پیچشی غیر هم محور به وسیله مدل سه درجه آزادی که حالت فضایی (سه بعدی) دارد، بررسی شده است. شافت ها با دو اتصال هوک متصل گشته اند و در انتهای هر کدام، یک دیسک صلب قرار دارد. ابتدا معادلات حرکت برای سیستم استخراج شده است و پس از خطی کردن معادلات دیفرانسیل، به صورت دستگاه معادلات متیو–هیل بیان گردیده و پایداری مجموعه به روش مندرمی ماتریس تحلیل شده است. در انتها محدوده پایداری دینامیکی بر حسب پارامترهای سیستم از قبیل سرعت دورانی، زاویه محور شافت ها با یکدیگر، سختی و استحکام شافت ها بیان گردیده است. نمودارهای پایداری بر اساس پارامترهای مختلف ارائه شده است و مشاهده می شود که با افزایش نسبت اینرسی دیسک ها و همچنین با کاهش زاویه اتصال هوک، پایداری افزایش می یابد.

۲تحلیل غیرخطی تشدید پره و روتور با استفاده از معادله انشعاب و روش عددی
اطلاعات انتشار: مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس)، اسنفد, دوره  ۱۴ , شماره  ۱۲، سال
تعداد صفحات: ۹
همان طور که در مطالعات قبلی نشان داده شده است، پره های انعطاف پذیر می توانند تحت شرایطی باعث تشدید ارتعاشات روتور پره دار شوند. در این مقاله رفتار غیرخطی روتوری که با این نوع تشدید مواجه شده است بررسی می گردد. برای این منظور، مدلی از یک روتور پره دار در نظر گرفته شده است که در آن شفت و دیسک صلب می باشند. پره ها با تیرهای انعطاف پذیر مدل سازی شده اند. دو انتهای شفت روی یاتاقان های غیرخطی و الاستیک قرار دارند. جمله غیرخطی تابع سختی یاتاقان ها از درجه سه می باشد. ارتعاشات روتور شامل مود گردش استوانه ای و مخروطی است. معادله انشعاب در مرز پایدرای با استفاده از روش مقیاس های چندگانه بدست آمده است. اثرات غیرخطی به کمک این معادله بررسی شده اند. مشخص شده است که رفتار سیستم در مواجه با این انشعاب وابسته به نوع ضریب غیرخطی یاتاقان ها است. بر اساس نتایج بدست آمده، انشعاب هوپ زیر بحرانی و فوق بحرانی امکان پذیر است. در نهایت با استفاده از شبیه سازی عددی اثر میرایی ها نیز بر مسیر حرکت مرکز دیسک چرخان محاسبه شده است. روش ها و نتایج بدست آمده در این مقاله را می توان برای مطالعه انشعاب هوپ هامیلتونی در دیگر زمینه ها به کار برد.

۳پیش بینی طول عمر شیمیایی یک نمونه پیشرانه بر اساس مدل های سینتیکی متفاوت
اطلاعات انتشار: مواد پرانرژي، پاييز, دوره  ۱۰ , شماره  ۳ (پياپي ۲۷)، سال
تعداد صفحات: ۷
پیشرانه ها در طول مدت انبارداری دست خوش تغییراتی شده و به تدریج تجزیه و تخریب میشوند. لذا هر پیشرانهای دارای طول عمر مفیدی است که پس از سپری شدن آن، دیگر قابل استفاده نمی باشد. ردیابی کاهش میزان پایدار کننده موجود یکی از عناصر مهم در تعیین مدت زمان انبارداری ایمن پیشرانه ها می باشد. در این مقاله با انجام کهولت تسریع یافته بر روی یک نمونه پیشرانه دوپایه، و سپس استخراج شیمیایی نمونه ها، ردیابی کاهش پایدارکننده انجام گردید. مدل های سینتیکی استفاده شده از نوع مرتبه صفر، مرتبه یک، مرتبه دو، روش پروتکل ناتو و روش برتوله می باشد. سپس پارامترهای سینتیکی واکنش کهولت و طول عمر انبارداری آن، با استفاده از چندین مدل و روش مختلف سینتیکی، بر مبنای کاهش 50% از پایدارکننده تخمین زده می شود. در نهایت طول عمر پیش بینی شده برای مدل سینتیکی مرتبه صفر، مرتبه اول، مرتبه دوم، پروتکل ناتو و روش برتوله به ترتیب در حدود 58، 45، 35، 31 و 14 سال تخمین زده شد.

۴تحلیل دینامیک لوله حاوی سیال با حرکت محوری و چرخشی
اطلاعات انتشار: ماهنامه مهندسي مكانيك مدرس، شانزدهم،شماره۹، آذر ، سال
تعداد صفحات: ۷
در این تحقیق، تحلیل دینامیکی لوله حاوی سیال دارای حرکت محوری و چرخشی با در نظر گرفتن شرایط مرزی دو سر مفصل انجام شد. لوله به صورت تیر اویلر برنولی در نظر گرفته شد. در این مدل نیروی ژیروسکوپیک و اثر خروج از مرکز در نظر گرفته شدند. معادلات حرکت با استفاده از اصل همیلتون بدست آمدند و دو معادله حرکت برای حرکت های عرضی بدست آمد. معادلات حرکت بی بعد شده با استفاده از روش گالرکین گسسته سازی شدند و با استفاده از روش رانگ کوتای مرتبه 15s حل شدند. پاسخ فرکانسی سیستم بر حسب سرعت دورانی بی بعد بدست آمد. نمودار های انشعاب برای سرعت دورانی بی بعد لوله، سرعت بی بعدسیال و سرعت بی بعد شده حرکت محوری لوله بدست آمدند و رفتار دینامیکی با استفاده از نگاشت پوانکاره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که با افزایش سرعت محوری بی بعد لوله، سرعت بی بعد سیال و همچنین سرعت دورانی بی بعد، پاسخ سیستم افزایش می یابد و پس از عبور از ناحیه بحرانی مقدار پاسخ کاهش می یابد. در ناحیه بحرانی سرعت محوری بی بعد، سیستم به سمت ناپایداری می رود. نگاشت پوانکاره رفتار پریودیک را در برخی از نقاط پارامتر کنترلی در ارتعاشات عرضی تیر نشان می دهد. برای صحه گذاری نتایج از نمودارهای صفحه فاز سیستم و FFT (تبدیل فوریه سریع) استفاده شد.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه