توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی نقش باکتریها در حذف ترکیبات مغذی از فاضلابهای شهری
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، بهار, دوره  ۱۲ , شماره  ۱ (پيوست)، سال
تعداد صفحات: ۴
مقدمه: حفظ کیفیت منابع آب در کشور با توجه به قرار گرفتن در منطقه کم باران و کمبود منابع آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از روشهای اصلی در حفظ کیفیت آب این منابع، کنترل ورود آلاینده ها و کاهش غلظت آنهاست. رشد بیش از حد جلبکها و گیاهان آبزی و اثرات نامناسب آنها بر کیفیت آب، پیامد ورود ترکیبات مغذی ای چون ازت و فسفر به این منابع است. روشهای مرسوم تصفیه بیولوژیکی فاضلاب توانایی کاهش غلظت کافی این ترکیبات را ندارند. روش بررسی: این تحقیق به صورت تحلیلی– کاربردی در شهرک شهید نامجو در جنوب تهران و طی یک سال انجام شد که ضمن مطالعه کارآیی حذف ترکیبات مغذی در تصفیه خانه انتخابی و انجام تغییراتی در آن، تعیین شاخص های کیفی فاضلاب نظیر COD, BOD ازت و فسفر، جامدات و انواع باکتریها براساس روشهای کتاب استاندارد متد انجام پذیرفت. سپس با طراحی پایلوتی به شکل بی هوازی– هوازی تعداد باکتریهای مؤثر در حذف ترکیبات مغذی افزایش داده شد. یافته ها: تعداد باکتریهای موثر در حذف فسفر در هر میلی لیتر لجن شامل سودوموناس، آئروموناس و اسینتوباکتر به ترتیب در مورد پایلوت طراحی شده برابر106 1.1× ،106  9.1×،106  5.2×عدد بود در نتیجه غلظت ترکیبات ازت و فسفر در پساب خروجی به حدود استاندارد دفع در آبهای پذیرفته کاهش یافت که در مقایسه با روشهای معمول تصفیه فاضلاب اختلاف معنی داری وجود داشت (P<0.05) . در مورد ترکیبات فسفر غلظت این ترکیبات در پساب خروجی به حدود یک میلیگرم در لیتر کاهش داده شد.

۲تعیین زمان رسیدن کمپوست حاصل از لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)، آذر, دوره  ۲۱ , شماره  ۸۵، سال
تعداد صفحات: ۶
سابقه و هدف: از آن جایی که در حال حاضر در زمینه رسیدن فرآیند کمپوست لجن تصفیه خانه فاضلاب در کشور استاندارد خاصی وجود ندارد در این تحقیق سعی شده تا از روش های مختلف شیمیایی و بیولوژیک در ارزیابی فرآیند رسیدن کمپوست استفاده شود.مواد و روش ها: لجن مورد استفاده در این تحقیق از بسترهای لجن خشک کن تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان تامین گردید و با خاک اره به عنوان ماده حجیم کننده مخلوط و فرآیند کمپوست به صورت ویندرو انجام شد. کمپوست هوازی به صورت ویندرو با ابعاد 2.5 متر طول، 1.5 متر عرض و 1.2 متر ارتفاع تشکیل و توده کمپوست در فاصله زمانی 7 تا 10 روز توسط کارگر زیرورو شد.یافته ها: پس از گذشت زمان 100 روز از شروع فرآیند کمپوست نسبت کربن به ازت به 15.1 رسید. با افزایش زمان ماند فرآیند کمپوست، از نسبت آمونیوم به نیترات کاسته شد و پس از گذشت این مدت زمان مقدار جامدات فرار 28.8 درصد کاهش یافت و تعداد کلی فرم های مدفوعی نیز به 898 MPN در هر گرم وزن کمپوست رسید.استنتاج: بعد از گذشت 100 روز از فرآیندکمپوست لجن فاضلاب، با اطمینان می توان کود حاصله را در کشاورزی بکار برد.

۳ارزیابی کارایی فرآیندهای مختلف تصفیه خانه آب جلالیه تهران در حذف TOC و NOM
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي، , دوره  ۷ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زمینه و هدف: مهمترین مواد آلی اسید هیومیک، لیگنین ها، تانن ها، هیدروکربن ها، آمینو اسیدها، فنلیک ها و اسیدهای چرب می باشند. اما حضور ترکیبات آلی که منبع مهم تشکیل تری هالومتان ها و موتاژن ها بوده و همچنین ترکیبات آلی که می توانند به عنوان کربن توسط میکروارگانیسمها مورد استفاده قرار گیرند به توسعه سیستم های جدید برای حذف این نوع ترکیبات آلی از آب، نیاز دارند.مواد و روش کار: طی مدت 6 ماه نمونه گیری از آب تصفیه خانه جلالیه تهران انجام گرفت (نمونه ها از آب خام، نمونه از بعد از اکسیلاتور، نمونه از بعد از فیلتراسیون) به این ترتیب که در هر هفته 2 روز را به صورت تصادفی انتخاب کرده و هر روز 3 نمونه (که بعبارتی در هر ماه برابر 24 نمونه در ماه و در مجموع برابر 144 نمونه می باشد) ضمنا اندازه گیری این مواد [TOC] با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر (در طول موج 555) اندازه گیری شده است.یافته ها: میزان TOC ورودی بیشترین مقدار خود را دارد راندمان تصفیه خانه برابر با 80% می باشد که این مقدار راندمان کمی پایین می باشد که می توان با افزایش میزان مواد منعقد کننده و یا استفاده از مواد کمک منعقد کننده میزان TOC خروجی را کاهش داد. با کاهش مقدار غلظت TOC ورودی به تصفیه خانه میزان راندمان حذف نیز کاهش پیدا می کند. اکسیلاتور راندمان قابل قبولی در حذف TOC دارد.نتیجه گیری: در روزهای بارانی (بخصوص روزهای نمونه گیری که روز قبل آن روز ببارش باران داشته ایم) میزان مواد آلی ورودی (به خصوص مواد آلی کربنه) به تصفیه خانه بیشتر از روزهای دیگر می باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه