توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی کمی و کیفی زباله های دندانپزشکی شهر قزوین در سال 1388
اطلاعات انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط، سال
تعداد صفحات: ۸
:یکی ازمهمترین الاینده های زیست محیطی ،پسمانده های بیمارستانی هستندکه ازنظرمدیریت موادزائدجامددارای اهمیت بسیارزیادی می باشد .یکی از اجزای پسمانده های بیمارستانی،زائدات مربوط به بخشهای دندانپزشکی می باشدکه حاوی موادزائدمختلفی است وب سیاری ازانها درزمره مواد زائد خطرناک طبقه بندی می شوند .باتوجه به این که اولین قدم درمدیریت موادزائددندانپزشکی شناسایی وطبقه بندی این مواد می باشدلذادراین مطالعه،زباله های دندانپزشکی شهرقزوین ازنظرکمی وکیفی در دوبخش خصوصی و دولتی درسه ماهه اول سال 1388 موردبررسی قرارگرفت. روش تحقیق : به منظورتحقق اهداف این مطالعه، مراکزدندانپزشکی موجوددرشهرقزوین به دو گروه عمومی وخصوصی تقسیم بندی شدوازبین 32 مرکزعمومی و 98 مرکزخصوصی تعداد 10 مرکز دولتی و 40 مرکزخصوصی به صورت تصادفی انتخاب گردید .باتوجه به مطالعات انجام شده قبلی درزمینه زباله های دندانپزشکی،این موادبه 6 گروه (وسایل الوده،نسج بیمار،وسایل نوک تیزو برنده، موادمصرفی، موادشیمیایی و مواد دندانپزشکی ) تقسیم بندی شد.سپس اطلاعات بدست امده توسط نرم افزارExcel مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.تجزیه و تحلیل های انجام شده نشان میدهدکه درمراکز خصوصی 12 درصداز زائدات تولیدی مربوط به وسایل الوده ، 1درصدمربوط به نسج بیمار ، 36 درصدمربوط به وسایل نوک تیز وبرنده، 51 درصدمربوط به وسایل مصرفی و مقدار نسبی مواد دندانپزشکی و موادشیمیایی صفر می باشد.ودرمراکز دولتی 13 درصدمواد زائد مربوط به وسایل الوده ، 8درصدمربوط به نسج بیمار، 13 درصدمربوط به وسایل نوک تیزوبرنده ، 66 درصدمربوط به وسایل مصرفی و مقدار مواد دندانپزشکی و موادشیمیایی صفر می باشد. بحث و نتیجه گیری : باتوجه به نتایج بدست امده،مشخص شدکه بین وضعیت کمی و کیفی زباله های دندانپزشکی درمراکزخصوصی وعمومی رابطه معنی داروجوددارد .لذابه منظور بهبودروند مدیریت پسماندهای بیمارستانی شهرقزوین جهت مدیریت زباله های دندانپزشکی بایستی تمهیدات لازم ازسوی دانشگاه علوم پزشکی،سازمانهای بازیافت وشهرداری قزوین به منظور جمع اوری و دفع این مواد به صورت مجزا در نظر گرفته شود .همچنین باتوجه به نقاط ضعف مشاهده شده دردفع وحمل زباله های دندانپزشکی، بایستی عوامل تاثیرگذاربرروی مدیریت این موادمثل عدم وجود تجهیزات وامکانات و فقدان هماهنگی بین ارگان های مختلف مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

۲کارآیی مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری مراحل تغییر به منظور ترک سیگار در بیماران مراجعه کننده به کلینیک‌های دندانپزشکی
اطلاعات انتشار: دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
  زمینه و هدف: ارتباط مستمر بیماران با دندانپزشکان، توانایی تشخیص عوارض اولیه مصرف تنباکو بر سلامت دهان و سلامت عمومی بدن، کلینیک‌های دندانپزشکی را تبدیل به بستری مناسب برای ارایه مشاوره‌های ترک سیگار کرده است. هدف از این مطالعه تعیین کارآیی مداخله آموزشی بر ترک سیگار در بیماران مراجعه کننده به کلینیک‌های دندانپزشکی با کاربرد مدل مراحل تغییر بود.   روش‌ بررسی : مطالعه حاضر یک پژوهش شبه تجربی بود که در سال 1392 انجام شد. 40 بیمار سیگاری در درمانگاه‌های تخصصی در هر یک از گروه‌های مداخله و مقایسه پرسشنامه خود ایفای شامل سؤالات عمومی و دموگرافیک، مراحل تغییر، فرآیندهای تغییر، خودکارآمدی، توازن تصمیم‌گیری قبل و بعد از 6 ماه آموزش را تکمیل کردند. گروه مداخله 2 جلسه آموزشی به شیوه بحث گروهی به مدت 60 دقیقه را دریافت کرد. داده‌ها با آزمون‌های آماری کای اسکوئر، تی زوجی و مستقل، من ویتنی و ویلکاکسون آنالیز شدند.   یافته‌ها: از حیث توزیع بیماران در مراحل تغییر (پیش تفکر، تفکر و آمادگی) بین گروه‌های مداخله (5\42، 35 و 5\22 %) و مقایسه (5\37، 35 و 5\27%) قبل از آموزش اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (55\0= P ). پس از آموزش در گروه مداخله به ترتیب 20 و 10 درصد بیماران مراحل اجرا و نگهداشت ترک سیگار را گزارش کردند (001\0> P ). بعد از آموزش شاهد افزایش میانگین سازه فرایندهای تجربی، فرایندهای رفتاری، منافع و خودکارآمدی و کاهش میانگین سازه هزینه‌ها در گروه مداخله بودیم (001\0> P ) .   نتیجه‌گیری : یافته‌ها نشانگر اثربخشی آموزش با استفاده از مدل مراحل تغییر در افزایش موارد ترک سیگار بیماران بود. لذا آشنایی دندانپزشکان با آموزش در قالب مدل مراحل تغییر به منظور ترک سیگار توصیه می‌شود.

۳تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل مراحل تغییر بر عملکرد زنان باردار در ارتباط با سلامت دهان و دندان
اطلاعات انتشار: م‍ج‍ل‍ه‌ دان‍ش‍ك‍ده‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ك‍ي‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، سال
تعداد صفحات: ۱۷
چکیده مقدمه:تحقیقات نشانگر اطلاعات ناکافی و عملکرد نامناسب زنان باردار و شیوع نسبتاً بالای پوسیدگی‌های دندانی و سایر بیماری‌های پریودنتال در آنها است. هدف مطالعه حاضر تعیین اثر مداخله آموزشی بر عملکرد زنان باردار در ارتباط با سلامت دهان و دندان با کاربرد مدل مراحل تغییر بود. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی شاهددار تصادفی بود که در نیمه اول سال 1392 انجام شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای، 130 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قزوین برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند. داده‌های دموگرافیک، سوالات مربوط به سازه‌های مدل مراحل تغییر و عملکرد زنان باردار نسبت به بهداشت دهان و دندان با استفاده از پرسشنامه خودایفا روا و پایا قبل و بعد از مداخله آموزشی، گردآوری شد. بر اساس نیازسنجی و با توجه به سازه‌های مدل، 3 جلسه بحث گروهی 45 دقیقه ای به همراه سخنرانی، پرسش و پاسخ و ارایه پمفلت برای گروه تجربی برگزار شد. نهایتاً داده‌ها وارد نرم افزار SPSS شد و با آزمون‌های آماری کای دو، تی مستقل و زوجی، ویلکاکسون و من ویتنی تجزیه و تحلیل شد. (05\0= ?). یافته‌ها:میانگین خودکارآمدی (از 4\6 ± 6\23 به 6\8 ± 5\39 )، مراحل آمادگی (7\0 ± 2\4 به 9\0 ± 6\1)، منافع (از 0\9 ± 2\29 به 3\12 ± 4\51) و فرایندهای تغییر (از 1\8 ± 9\27 به 5\10 ± 4\54 ) افزایش و میانگین هزینه‌ها (از 7\5 ± 4\24 به 0\7 ± 7\11) پس از آموزش در گروه تجربی کاهش یافت (001\0 > p– value). همچنین میانگین عملکرد (از 8\6 ± 0\49 به 4\9 ± 6\73) زنان باردار در ارتباط با بهداشت دهان و دندان نیز در گروه تجربی به طور معنی داری افزایشیافت (001\0 > p– value). نتیجه‌گیری:مداخله آموزشی با بکارگیری تیوری مراحل تغییر در زنان باردار قادر است رفتارهای ارتقا دهنده سلامت دهان و دندان را بهبود بدهد و عوامل مستعد کننده و زیربنای پذیرش رفتار بهداشتی را به طور مطلوب بپروراند. کلید واژه‌ها:رفتار بهداشتی، ارتقای سلامت، بهداشت دهان و دندان، بارداری، خودکارآمدی.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه