توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارزیابی میزان مواجهه با صدا و افت شنوایی ناشی از آن در شاغلین صنایع صافکاری خودرو شهرستان قزوین
اطلاعات انتشار: سلامت و محيط زيست، بهار, دوره  ۴ , شماره  ۱ (پي در پي ۱۱)، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: سر و صدا یکی از رایج ترین و شایع ترین عوامل زیان آور محیط کار در دنیا محسوب می شود. هدف از این مطالعه ارزیابی میزان مواجهه با صدا و افت شنوایی ناشی از آن در شاغلین صنایع صافکاری خودروی شهرستان قزوین بوده است.روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی مقطعی در سال 1388 از 218 کارگاه صافکاری خودرو شهر قزوین به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 50 نفربه عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. به منظور کسب اطلاعات زمینه ای، عوامل مداخله گر، الگوی زمان مواجهه و ... از یک پرسش نامه استفاده گردید. تراز معادل مواجهه کارگران با استفاده ازدستگاه دزیمتر مدل CEL–280 و شنوایی سنجی با استفاده از ادیومتر مدل OB 822 شرکت MADSEN انجام شد. متوسط افت شنوایی در بسامدهای مختلف محاسبه گردید و در ادامه اطلاعات به دست آمده توسط آزمون های آماری آنالیز شد.یافته ها: متوسط سن و سابقه کار گروه مورد مطالعه به ترتیب 9.7±38.7 و 9.6±21.5 سال بود. تراز مواجهه با صدا 3.4±98.2 دسی بل (حدود 90–104 دسی بل) و افت شنوایی هردوگوش 9.16±22.1 دسی بل به دست آمد. ضریب همبستگی اسپیرمن بین افت شنوایی دایم گوش چپ و راست در سطحP<0.05  معنی دار بود. ( (R=0.87افت شنوایی دایم کلی در ۶۴ درصد (32 نفر) افراد تحت مطالعه بدون آسیب (NIHL≤25)، 34 درصد (17 نفر) آسیب جزیی (26≤NIHL≤40) و 2 درصد (یک نفر) آسیب متوسط ( (41≤NIHL≤60به دست آمد. بیش ترین میزان افت در گوش چپ در بسامد 4000 هرتز برابر 42.4 دسی بل و در گوش راست در بسامد 8000 برابر 37.1 دسی بل بود. آزمون کای دو بین درجه آسیب، سابقه کار و سن در سطح P=0.015 معنی دار بود. آزمون ANOVA به منظور بررسی تراز صدای معادل اندازه گیری شده بر افت شنوایی با حذف اثر سابقه کار بر افت شنوایی ارتباط معنی داری را نشان نداد.(P=0.09) نتیجه گیری: باتوجه به مواجهه غیر مجاز و شدید با صدا و افت شنوایی ایجاد شده لزوم رعایت اقدامات کنترلی و حفاظتی در برابر صدا ضروری است.

۲توسعه و طراحی راهنمای آموزشی خود مراقبتی برای بهبود علائم گر گرفتگی دوران یائسگی با تاکید بر فعالیت جسمانی و رژیم غذایی در زنان 45 – 60 سال
اطلاعات انتشار: مجله دانش و تندرستي، تابستان, دوره  ۹ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۶
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه