توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱همسانه سازی ژن virG و ساخت سازه جهش یافته pGEM–virG به منظور القای نوترکیبی در سویه شیگلا دیسانتری بومی
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي، پاييز, دوره  ۲۲ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۷
سابقه و هدف: بیماری شیگلوز از علل عمده ابتلا کودکان به اسهال در ایران است و ژن virG نقش کلیدی را در بیماری ‌زایی و قدرت تهاجم باکتری شیگلا بازی می ‌کند. هدف از این مطالعه، همسانه سازی، توالی یابی ژن virG و ساخت سازه جهش یافته pGEMDvirG به منظور القای نوترکیبی در سویه شیگلا بومی با هدف ساخت سویه کاندید واکسنی زنده تقلیل حدت یافته است.روش بررسی: با استفاده از آزمون ‌های بیوشیمیایی، سویه شیگلای بومی بررسی و ژن virG در حامل pGEM–7zf همسانه ‌سازی و سپس توالی نوکلئوتیدی آن تعیین گردید. بر اساس اطلاعات حاصل از توالی یابی، نقشه برش آنزیمی حامل نوترکیب pGEMvirG استخراج و نسبت به حذف نواحی از ژن virG با استفاده از واکنش هضم آنزیمی اقدام شد. در نهایت، سازه pGEMDvirG با به کارگیری روش شیمیایی به باکتری اشرشیاکلی تراریخت سازی گردید.یافته‌ ها: سویه شیگلای بومی تایید گردید. توالی ‌یابی ژن virG در پایگاه داده‌ های ژنومی (NCBI) ثبت گردید. سازه pGEMDvirG یک ساختار جهش یافته از ژن virG در باکتری اشریشیاکلی را شامل می ‌شود که 1751 جفت باز از آن، از طریق واکنش هضم آنزیمی حذف شده است.نتیجه ‌گیری: استفاده از تکنیک تبادل آللی بر پایه بهره گیری از رخداد نوترکیبی در باکتری ها یکی از موثرترین روش های ایجاد گسستگی در ژن های هدف می باشد. این ساختار جهش یافته می تواند به منظور ایجاد سویه کاندید واکسنی زنده تقلیل حدت یافته شیگلا دیسانتری مورد استفاده قرار گیرد.

۲همسانه سازی و بیان ژن لیپاز باسیلوس bacillus pumillus در مخمر Picha pastoris
اطلاعات انتشار: ژنتيك در هزاره سوم، بهار, دوره  ۱۱ , شماره  ۱ (پياپي ۴۰)، سال
تعداد صفحات: ۵
لیپازها (تری آسیل گلیسرول آسیل هیدرولازها EC 3.1.1.3) هیدرولیز تری آسیل گلیسرول به اسیدهای چرب و گلیسرول را در حد فاصل لایه چربی و آب کاتالیز می کند. این آنزیم ها کاربردهای فراوانی در صنایع غذایی، کشاورزی، روغن، چوب و کاغذ، پزشکی و دارویی دارند. در این تحقیق ژن لیپاز باکتریایی باسیلوس پامیلوس بومی در میزبان پیکیاپاستوریس همسانه سازی و بیان شد. ژن لیپاز در حامل کلونینگ PGEM5Zf همسانه سازی شد و سپس با آنزیم های BamHI و EcoRI از حامل کلونینگ PGEM5Zf جدا و در حامل بیانی Ppic9 که با همان آنزیم ها برش خورده بود تحت کنترل راه انداز الکل اکسیداز همسانه سازی شد. سازه حاصل پس از تایید همسانه سازی با روش های ملکولی و آنزیمی، از طریق روش الکتروپوریشن به درون ژنوم مخمر بیانی پیکیا پاستوریس انتقال داده شد. بیان آنزیم لیپاز در محیط کشت مناسب با تست پارانیتروفنیل پالمیتات (pNPP) و روش SDS–PAGE بررسی شد. نتایج نشان دهنده بیان لیپاز نوترکیب به صورت پروتئین ترشحی بود.

۳کلونینگ و بیان ترشحی ژن لیپاز (BTL2) باسیلوس ترموکاتنولاتوس در پیکیا پاستوریس با استفاده از توالی های نشانه طبیعی و آلفا فاکتور مخمری
اطلاعات انتشار: زيست شناسي ايران، , دوره  ۲۴ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۸

۴کاربرد بیوانفورماتیک و مهندسی ژن جهت طراحی کلون بهینه، برای افزایش تولید پروتیین فعال کننده نوتروفیل هلیکوباکترپیلوری در اشریشیا کلی
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان، خرداد و تير, دوره  ۲۱ , شماره  ۸۵، سال
تعداد صفحات: ۱۵
زمینه و هدف: پروتیین فعال کننده نوتروفیل درهلیکوباکترپیلوری (HP–NAP) از مهم ترین فاکتورهای بیماری زای این باکتری است که از اهمیت به سزایی در ایجاد ایمنی حفاظتی برعلیه این پاتوژن برخوردار است. این آنتی ژن کاندیدای بسیار مطرحی به عنوان بخشی از واکسن های چند قسمتی برعلیه این باکتری در مطالعات کلینیکی می باشد. به دلیل اهمیت پروتیین HP–NAP، در این مطالعه از آن به عنوان الگویی برای بهینه کردن ژن های هترولوگ که محتوای تیمین و آدنین بالا و میزان بیان پایینی در باکتری اشریشیاکلی دارند، استفاده شد.روش بررسی: با کاربرد علوم بیوانفورماتیک ژن کد کننده این پروتیین برای بیان حداکثری در میزبان مربوطه بهینه و سپس ساخته شد.یافته ها: در بهینه کردن ژن HP–NAP عوامل مختلفی تغییر داده شد. کدن ها به کدن های رایج در باکتری اشریشیا کلی تغییر کرد، محتوای G+C از 38 درصد به 45 درصد افزایش یافت و ساختارهای فضایی نامناسب در ساختمان دوم mRNA شکسته شد، این تغییرات منجر به طولانی شدن نیمه عمر mRNA و افزایش قابل ملاحظه بیان پروتیین نوترکیب HP–NAP به میزان حداقل 800 میلی گرم در لیتر گردید.نتیجه گیری: کاربرد ابزار بیوانفورماتیک در افزایش و بهینه سازی بیان پروتیین HP–NAP در باکتری اشریشیا کلی موفق بود. با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می رسد کاربرد این ابزارها روشی منطقی در بهینه کردن ژن هایی با منشا متفاوت جهت بیان در میزبان های بیانی دیگر باشد.

۵کلونینگ، بیان و خالص سازی آنزیم لیپاز جهش یافته Geobacillus thermocatenulatus در مخمر Pichia pastoris
اطلاعات انتشار: ژنتيك نوين، زمستان, دوره  ۹ , شماره  ۴ (پياپي ۳۹)، سال
تعداد صفحات: ۸

۶کلونینگ، بیان و تعیین خصوصیات لیپاز کایمریک باسیلوس ترموکاتنولاتوس در باکتری Escherichia coli
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي سلولي و مولكولي (زيست شناسي ايران)، , دوره  ۲۸ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۹
لیپازهای باکتریایی عضوی از خانواده a\b هیدرولازها هستند که تری آسیل گلیسرول ها را در فاز بین آب–چربی هیدرولیز می کنند. لیپاز باکتری باسیلوس ترموکاتنولاتوس (BTL2) در دمای 60–75 درجه سانتی گراد و pH برابر 8 تا 10 فعالیت دارد و مناسب استفاده در صنعت شوینده می باشد. در این پژوهش لیپاز باسیلوس ترموکاتنولاتوس کایمریک حاوی توالی توافق شده لیپاز قارچ کاندیداروگوزا (207Gly–Glu–Ser–Ala–Gly211) در ناحیه زانوی هسته دوست، در باکتری E. coli کلون و بیان شد. سپس فعالیت آنزیمی لیپاز کایمریک در حضور سوبستراهای مختلف اندازه گیری شد. همچنین اثر عوامل مختلف از قبیل دما، pH، دترجنتها، حلالهای آلی و یونهای فلزی بر روی فعالیت آنزیم بررسی گردید. نتایج نشان داد که آنزیم کایمریک بیشترین فعالیت را در حضور سوبسترای 4 کربنه، (PH 0.9) و دمای 60 درجه سانتی گراد دارد. همچنین فعالیت آنزیم در حضور حلالهای آلی N– هگزان، N– هپتان، متانول و کلروفرم و دترجنتهای ترایتون X–100، توین 20، توین 40 افزایش یافته است در حالی که یونهای فلزی عمدتا اثر کاهشی بر فعالیت آنزیم کایمریک داشتند.
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه