توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱کاربرد نوروفیدبک در کاهش مشکلات خواب
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زمینه و اهداف : هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نوروفیدبک در کاهش مشکلات خواب است.اختلالات خواب معمولا موجب خواب آلودگی وسیع روزانه می شود که می تواند بر روی خلق ، هوشیاری، حافظه ،امنیت و عملکرد روزانه ی فردتأثیرگذار باشد. نوروفیدبک شیوه ای ست که بر اساس آموزش مناطق مختلف مغز بر روی عملکرد فرد تأثیر می گذارد. روش بررسی : این مطالعه به صورت موردی بر روی فردی 43 ساله که دچار مشکلات خواب بود صورت گرفت . ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ بود. مداخله درمانی شامل 02 جلسه ی 02 دقیقه اینوروفیدبک) هفته ای دو جلسه ( بود .ارزیابی کیفیت خواب در جلسات اول ، دهم و بیستم صورت گرفت . یافته ها :در ارزیابی کیفیت خواب نمره کلی فرد از عدد 02 به عدد 4 کاهش یافت که بیانگر بهبود معنی دار مشکلات فردمذکور می باشد. به طوریکه کلیه خورده مقیاسهای سنجش شده بهبود یافت و تنها خرده مقیاس تأخیر در به خواب رفتن ، تغییری نکرد. نتیجه گیری: نتایج بیان می کند نوروفیدبک در بهبود مشکلات خواب مؤثر می باشد

۲رابطه ویژگیهای دموگرافیگ با فرسودگی شغلی پرسنل دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف ازاین پژوهش بررسی رابطه ویژگیهای دموگرافیگ با فرسودگی شغلی پرسنل دانشگاه علمی کاربردی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است .این تحقیق از نوع همبستگی بوده و به شیوهمقطعی)در سال 1931 ( انجام گرفته است . حجم نمونه و جامعه آماری یکسان فرض شده و پرسشنامه ها بین تمامی پرسنل) 121 نفر( توزیع شد. برای گرد آوری داده ها علاوه بر پرسشنامه اطلاعاتدموگرافیک از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش نیزاستفاده شد.جهت تحلیل داده ها از جداول شاخص ها ی گرایش به مرکز،جداول توزیع فراوانی، نمودار توزیع فراوانی و آزمون ضریب همبستگیاسپیرمن استفاده شد.نتایج نشان داد بین برخی از ابعاد ویژگیهای دموگرافیک)جنسیت و سابقه کار( و بعضی از ابعاد تکرار و شدت فرسودگی شغلی ارتباط وجود دارد و در بین ابعاد فرسودگی شغلی تنها سطح بی کفایتی شخصی در این پرسنل بالاست

۳رابطه فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی پرسنل دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر
اطلاعات انتشار: دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف از این پژوهش با توجه به وظائف خطیر و پر استرس جمعیت هلال احمر تعیین رابطه بین فرهنگ سازمانی پرسنل موسسه آموزش عالی این جمعیت با فرسودگی شغلی ایشان می باشد.این پژوهش از نوع همبستگی بوده و به شیوه مقطعی(در سال1391) انجام گرفته است . حجم نمونه و جامعه آماری یکسان فرض شده و پرسشنامه ها بین تمامی پرسنل(120 نفر) توزیع شد. برای گرد آوری داده ها علاوه بر پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک از پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش استفاده شد.نتایج نشان می دهد بین فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی رابطه وجود دارد. یعنی ابهام گریزی با تکرار کلیه خورده متغیرهای فرسودگی شغلی ونیز شدت مسخ شخصیت و شدت بی کفایتی شخصی ارتباط معکوس دارد. فردگرایی در مقابل جمع گرایی با تکرار و شدت مسخ شخصیت ارتباط معکوس دارد و مرد گرایی در برابر زن گرایی با تکرار بی کفایتی شخصی ونیز شدت تحلیل عاطفی و شدت مسخ شخصیت ارتباط مستقیم دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه