توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تهیة کامپوزیت نانو ساختار آلومینیوم آلومینا با روش آلیاژ‌سازی مکانیکی
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
در این تحقیق ، فرا یند آل یاژ ساز ی مکان یکی آلوم ینیوم خالص و مخلوط آلوم ینیوم با %20 آلومینا برا ی ته یه کامپوز یت مقا یسه شده است . تصاویر م یکروسکوپ الکترون ی روبش ی و نور ی برا ی بررس ی تغ ییرات ر ی ز ساختار ی در ح ین آس یاب مورد استفاده قرار گرفت . نتا یج نشان دادند که وجود ذرات آلوم ینا و کاهش انعطاف پذیری ناش ی از آن ، رون د تغ یی رات مورفولوژی در ح ین آس یاب را تغ ییر م ی دهد و تاث یر محسوس ی بر کن یتیک فرا یند دارد . همچنین مکان یزم لا یه ای شدن ذرات و جوش سرد لا یه ها که در پودرها ی فلزی متداول است با اضافه شدن ذرات آلوم ینا به طور کامل به جوش سرد نوع ترد تغییر م ی یابد . وجود ذرات آلوم ینا ورود ناخالص ی را به س یستم تشد ید م ی کند و در نهایت منجر به تشکیل ذرات بین فلز ی آلومینیوم آهن در زمینه کامپوزیت می شود و در نهایت اندازه بلورک در حدود 45 نانو متر ثابت می شود .

۲تهیه و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه آپاتیتی آلومینا زیرکونیا
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
یکی از راه های بهبود خواص هیدروکسی آپاتیت به عنوان یک بیو سرامیک، تهیه مواد کامپوزیتی بر پایه هیدروکسی آپاتیت است . در این پژوهش کامپوزیت مواد بیو سرامیکی پایه آپاتیتی به وسیله افزودن پودر کامپوزیت آلومینا – زیرکونیا تهیه شده به روش مخلوط سازی عادی توسط استفاده از عملیات بالمیل آماده گردید . به منظور بررسی خواص نمونه هیدروکسی آپاتیتی ) ) HAP به صورت مجزا و دو ترکیب مختلف از این کامپوزیت HAP–%15ZA و HAP–%30ZA در نظر گرفته شده و پس از شکل دهی توسط عملیات پرس در دمای 1200 o C در درون کوره مورد عملیا ت سینترینگ قرار گرفت . به منظور بررسی تغ ییرات فازی رخ داده در کامپوزیت پس از سینترینگ و بررسی سطح مقطع شکست به ترتیب از دستگاه پراش اشعه ایکس ) ) XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی ) ) SEM استفاده گردید . سپس خواص مکانیکی نظیر استحکام سه نقطه ای و تافنس شکست مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان می دهد که کا مپوزیت HAP–%15ZA دارای شرایط مناسب و بهینه از نظر خواص نسبت به سایر ترکیبات در نظر گرفته شده می باشد .

۳بررسی تاثیر زمان ایج شدن در سنتز هیدروکسیآپاتیت نانوساختار به روش سل – ژل
اطلاعات انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این تح قیق، امکان پذیری سنتز پودر نانوساختار هیدروکسی آپاتیت به روش سل – ژل و تاثیر زمان ایـج شـدن ژل بـر روی خواص نهایی پودر مورد بررسی قرار گرفته است . پیشمادههای Ca(NO3)2.4H2O و P2O5 در اتانل با هم مخلـوط شـدند و سل پایداری به دست آمد . سلهای شد ه در زمان های مختلف د ر دمای 150 °C به مدت 24 ساعت خـشک و سـپس در 600 °C بـه
مدت 6 ساعت تکلیس شد . از STA ، XRD ، FTIR و ICP برای بررسی خواص ژل و پودر خشک و تکلیس شده اسـتفاده شـد . مقدار فازها، درجه بلوری و اندازه تقریبی بلورک های پودر به دست آمده از الگوی XRD محاسبه و در زمان های مختلف ایج شدن مقایسه گردید . از زتاسایزر نیز برای اندازهگیری اندازه ذرات پودر استفاده شد . مشاهدات میکروسکپی نیز توسـط TEM و SEM
انجام پذیرفت . نتایج نشان داد که به این روش می توان در دمای تکلیس 600 °C پودر هیدروکسی آپاتیت کربناته با انـدازه بلـورک کمتر از 30 nm سنتز نمود . همچنین افزایش زمان ایج کردن باعث افزایش درجه بلوری، اندازه بلورک ها و ذرات فـاز هیدروکـسی – آپاتیت میشود .

۴تهیه نانو بلورک های هیدروکسی آپاتیت به روش هم رسوبی به جهت استفاده در بیو سرامیکها
اطلاعات انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو، سال
تعداد صفحات: ۸
هیدروکسی آپاتیت از قابلیت های مناسب وقابل توجهی به عنوان مواد جایگزین استخوان ها و یا دندان های آسیب دیده برخوردار است و درچند دهه گذشته تحقیقات زیادی بر روی این امر صورت گرفته است . در این پژوهش پودر نانو بلورک هیدروکسی گردید . به منظور بررسی و آپاتیت با استفاده از مواد اولیه نیترات کلسیم و دی آمونیم هیدروژن فسفات توسط فرآیند هم رسوبی تولید مطالعه تغییرات ساختاری پودر سنتز شده از روشهای پراش اشعه ایکس ) ) XRD و طیف سنجی فروسرخ ) ) FT–IR استفاده گردید . با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ) ) TEM نیز اندازه بلورک ها و مورفولوژی آنها تخمین زده شد . نتایج نشان می دهند که با استفاده از این روش نانو بلورک های هیدروکسی آپاتیت با موفقیت سنتز گردیده است . نتایج نشان می دهد که با افزایش دما، اندازه بلورک ها در مقیاس نانو به تدریج افزایش می یابد . همچنین نانو بلورک های سنتز شده دارای ساختار هگزاگونال و تا دمای 1200 o C پایدار بوده و به هیچ فاز کلسیم فسفات دیگری تبدیل نگشته اند .

۵ساخت پودر SiO3 از فروسیلیکون صنعتی به روش (سل– ژل)
اطلاعات انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
دی اکسید سیلیسیم با درجه خلوص بالا به منظور استففاده در صنایع سرامیک، الکترونیک و به ویژه در ساخت سنسورهای یمیایی اهمیت بسزایی دارد. این ماده طی دو مرحله در آزمایشگاه تهیه شده است.
مرحله اول تهیه تتراکلرید سیلیسیم (SiCl4) می باشد که از ترکیب گاز کلر با فروسیلیکون صنعتی در دمای 200–190 درجه سانتیگراد به صورت مخلوط ترکیبات کلره سیلیکون به دست می آید که با توجه به اختلاف نقطه جوش مخلوط، روش تقطیر ساده و جزء به جزء در جداسازی تتراکلریدسیلیسیم موفقیت آمیز است. شستشوی تتراکلرید سیلیسیم به روش شیمیایی به منظور حذف عناصر مزاحم و بالا بردن درجه خلوص این ماده ( تا 99\99 درصد) بسیار موثر بوده است. طی بررسی های آزمایشگاهی مشخص شده که برای تهیه هر 150ml از این ماده سه ساعت وقت لازم است.
مرحله دوم تبدیل تتراکرید سیلیسیم تهیه شده به پودری دی اکسید سیلیسیم می باشد. در اثر ترکیب آب با تتراکلرید سیلیسیم و جایگزینی عامل –(OH) با کلر، ژل شفافی بدست می آید که به دو روش می تواند دهیدراته گردد. روش اول، حرارت دادن مستقیم در خشک کن خلاء صورت می گیرد پودر حاصل آمورف است. برای تهیه پودر دی اکسیدسیلیسیم با اندازه های متفاوت از الکل های مختلف استفاده شد. بزرگ یا کوچک بودن بنیان الکلی در ایجاد دانه بندیهای متفاوت از این پودر موثر است. برای آنالیز از روشهای شیمیایی (انحلال) استفاده شد و درجه حاصل به 99\99 درصد رسید. استفاده از مواد اولیه خالص شده و سادگی روش آنالیز در تعیین درجه خلوص از محاسن این روش تهیه پودر می باشد.

۶ساخت پودر TiO2 با درجه خلوص بالا به روش (سل– ژل)
اطلاعات انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
دی اکسید تیتانیوم در طبیعت به صورت روتیل، آناتاز، بروکیت و ایلمنیت یافت می شود. تیتانیوم موجود در طبیعت در این کانیها در واکنش با گاز کلر می تواند به شکل ترکیبات کلره تیتانیوم و دیگر عناصر که در دمای بالا حالت گازی دارند و با کاهش دما به مایع تبدیل می شوند درآید. در صنعت، این واکنش بیشتر در مورد ایلمنیت صورت می گیرد و ترکیب TiCl4 طی فرآیندهای تقطیر ساده و جزء به جزء جدا می شود. تخلیص این مایع توسط عوامل اکسیدان امکان پذیر است. تتراکلرید تیتانیوم تخلیص شده دارای استعداد جایگزینی لیگاند توسط عواملی از قبیل OMe,OEt,OH و ... می باشد که تبدیل این مایع به پودر TiO2 را در فرآیندهای تولید صنعتی انجام پذیر می سازد. مطالعه و بررسی اندازه دانه نشان می دهد که تهیه پودر با دانه بندیهای متفاوت بستگی به استفاده از ترکیبات آلی از قبیل متوکسی، اتوکسی و ... دارد. حذف گاز کلر در محیط ژلی و توسط واکنش آن با آمونیاک صورت می گیرد و تعیین درجه خلوص پودر حاصل به دلیل استفاده از مواد اولیه تخلیص گردیده ساده و آسان می باشد.

۷ساخت طلای مایع
اطلاعات انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
طلای مایع در واقع متالواورگانیکهای طلا باشد که به همراه مواد معدنی دیگر به عنوان پوششهای سرامیکی و چینی و رساناهای الکتریکی کاربرد دارند و فرایند ساخت آن سه مرحله ای است که عبارتند از:
الف: آماده سازی کلرور طلا از انحلال طلای فلزی خالص در تیزاب سلطانی(1.3) [اسید نیتریک و اسید کلرید ریک] و اضافه نمودن 0\15 درصد قلع، فلزی به دست می آید که از کلرور طلای حاصل و سولفور بالزام در تهیه رزینات طلای (12–10) درصد اضافه می شود.
ب: تهیه رزیناتها: معمولا از A پینن استفاده می نماییم که در تربانتین معمولی وجود دارد که با تقطیر در (170–160) درجه سانتیگراد به دست می آید و به همراه (12–10) درصد گوگرد تولید مایع قرمز خونی (سولفور بالزام) را می کند. رزینات بیسموت از انحلال نیترات بیسموت بازی در نیتروبنزن و اضافه کردن کلوفان به دست می آید که شامل (6–5) درصد Bi2O3 می باشد. رزینات کروم از انحلال کلرور کروم انیدر در کلوفان و اضافه کردن تربانتین معمولی تولید رسوبی می نماید که در ساخت طلای مایع به کار می رود. رزینات رودیوم از انحلال کلرور رودیوم در الکل اتیلیک و اضافه نمودن سولفور بالزام و در نهایت تبخیر الکل موجود تولید رسوبی می نماید که پس از شستشو و انحلال آن در نیتروبنزن به عنوان رزینات رودیوم مصرف می گردد.
ج: مواد آماده شده در مراحل (1) و (2) با همدیگر مخلوط می شوند و به عنوان سولفور رزینات طلا مورد استفاده قرار می گیرند که این ماده در اثر حرارت تجزیه گشته و به طلای فلزی تبدیل می گردد. طلای مایع ساخته شده در پژوهشگاه مواد و انرژی دارای (12–10) درصد طلای خالص بوده که به شکل رزینات در فاز روغنی می باشد. چسبندگی، رنگ، شفافیت و یکنواختی مایع تهیه شده در مقایسه به مشابه های خارجی آن از کیفیت خوبی برخوردار است.

۸بررسی اثر ریزساختار نانو و ذرات تقویت کننده بر سطح شکست و خواص مکانیکی آلومینیوم
اطلاعات انتشار: همایش ملی مواد نو، سال
تعداد صفحات: ۱۴
بررسی ریز ساختار به عنوان مهمترین پارامتر تعیین کننده خواص مکانیکی و کاربرد نهایی مواد نو مورد توجه بوده است. یکی از مهمترین چشم اندازهایی که با پیشرفت مقوله نانو تکنولوژی با استقبال گسترده مواجه شد استفاده از ریز ساختار نانو برای تقویت خواص مکانیکی مواد بوده است. این تحقیق اثر اندازه دانه بر سطوح شکست و خواص مکانیکی برای آلومینیوم خالص و کامپوزیت زمینه آلومینیوم با تقویت کننده آلومینا مورد بررسی قرار می دهد. نتایج بررسی سطوح شکست نشان می دهد که با کاهش اندازه دانه و ابعاد نانومتری، شکست فلز آلومینیوم از نوع داکتیل با حفره های بزرگ ناشی از تجمع میکروحفره ها به نوع مرز دانه ای تبدیل می شود. با بررسی اثر اندازه دانه بر حرکت نا به جایی ها و لغزش نمرز دانه ای مشخص می شود که شکست مرز دانه ای تنها راه ممکن برای پیشرفت ترک بوده است. با استفاده زا فرمول های تئوری اثر پارامترهای مختلف افزایش استحکام شامل مرز دانه ها، ذرات آلومینا و ذرات ناشی از تجزیه PCA، تشخیص و تفکیک شدند. فرمول های پیشنهادی Orowan و Hall–Petch جهت تفکیک اثر مرزدانه و ذرات توزیع شده در زمینه مورد استفاده قرار گرفتند.

۹تهیه و بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت زمینه آپاتیتی – آلومینا –زیرکونیا
اطلاعات انتشار: همایش ملی مواد نو، سال
تعداد صفحات: ۱۱
یکی از راه های بهبود خواص هیدروکسی آپاتیت به عنوان یک بیو سرامیک، تهیه مواد نانو کامپوزیتی بر پایه هیدروکسی آپاتیت است. در این پژوهش نانو کامپوزیت مواد بیو سرامیکی پایه آپاتیتی به وسیله افزودن پودر کامپوزیت آلومینا – زیرکونیا تهیه شده به روش کلوییدی و افزودن آن به هیدروکسی آپاتیت نانو کریستال، آماده گردید. به منظور بررسی خواص نمونه نانو بلورک هیدروکسی آپاتیتی (HAP) به صورت مجزا و دو ترکیب مختلف از این کامپوزیت HAP–%ZA و HAP–30%ZA در نظر گرفته شده و پس از شکل دهی توسط عملیات پرس در دمای 1200 درجه سانتیگراد در درون کوره مورد عملیات سینترینگ قرار گرفت. به منظور بررسی سنتز نانو بلورک های هیدروکسی آپاتیت، کامپوزیت آلومینا – زیرکونیا و تغییرات فازی رخ داده در کامپوزیت پس از سینترینگ و بررسی اندازه و شکل ذرات سنتز شده و بررسی سطح مقطع شکست به ترتیب از دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده گردید. سپس خواص مکانیکی نظیر استحکام سه نقطه ای و تافنس شکست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با افزودن 15% وزنی از کامپوزیت سنتز شده Al203\ZrO2 به هیدروکسی آپاتیت نانو بلورین استحکام تا حدودی افزایش می یابد ولی با افزودن 30% وزنی از کامپوزیت Al203\ZrO2 به هیدروکسی آپاتیت نانو بلورین، استحکام و تافنس با افت شدیدی روبرو است که این امر به دلیل واکنش هیدروکسی آپاتیت با فاز زیرکونیا و خروج آب ناشی از این واکنش است.

۱۰ساخت نانو کامپوزیتی های هیدروکسی آپاتیت – نانولوله های کربنی
اطلاعات انتشار: همایش ملی مواد نو، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در تحقیق حاضر نانو کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت – نانولوله های کربنی با درصدهای مختلف نانولوله های کربنی ساخته شده و استحکام خمشی قطعات کامپوزیتی حاصل با قطعات هیدروکسی آپاتیت خالص مقایسه شد. ساخت قطعات کامپوزیتی از طریق اختلاط کلوئیدی نانولوله های کربنی و پودر هیدروکسی آپاتیت (با نسبت های معین) و سپس قالب گیری گرم و پرس تک محوری پودرهای کامپوزیتی، و سینتر قطعات حاصل در اتمسفر نیتروژن انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که کامپوزیت حاوی 3 درصد وزنی نانو لوله ی کربنی دارای بالاترین میزان استحکام خمشی نسبت به سایر کامپوزیت ها بوده، و همچنین افزودن این مقدار ننولوله کربنی به زمینه هیدروکسی آپاتیت باعث افزایش تقریبا 67 درصدی استحکام خمشی قطعات هیدروکسی آپاتیت مونولیتیک شد. بررسی های ریزساختاری و مورفولوژی شکست این نانو کامپوزیت ا توسط آنالیز SEM صورت گرفت.

۱۱سنتز کامپوزیت های نانوساختار با ترکیب MoSi2–SiC به روش SHS
اطلاعات انتشار: همایش ملی مواد نو، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این تحقیق نانو کامپوزیت MoSi2–SiC با استفاده از مواد اولیه عنصری (Mo+SI+c) با استفاده از روش سنتز احتراقی – فعال شده مکانیکی به کمک فناوری اجاق شیمیایی تهیه شد. در این راستا پس از مخلوط کردن و خردایش مکانیکی مواد اولیه اصلی و رسیدن به ابعاد نانومتری، و مخلوط مواد اولیه فرعی (Mo+Si+Al) نمونه هایی به طور جداگانه از این دو پودر مخلوط تهیه و به روش SHS سنتز شد. محصول نهایی تحت آنالیزهای؛ SEM, XRD, TEM قرار گرفت. با بهینه سازی عوامل موثر بر فرایند در نهایت نانو کامپوزیت MoSi2–SiC با اندازه بلورک های زیر 100 نانومتر با موفقیت سنتز شد.

۱۲بررسی خواص ضدباکتری نانوذرات نقره سنتز شده بر سطح لایه نازک اکسید تیتانیوم با روش رسوب دهی نوری در چینی های بهداشتی
اطلاعات انتشار: همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۷
پوشش ضدباکتری با احیای درجا و سنتز نانوذرات نقره از ترکیب AgNO3 بر روی لایه نازکی از اکسیدتیتانیوم پوشیده شده بر روی لعاب در چینی بهداشتی ساخته و مطالعه شد. لایه نازک اکسیدتیتانیوم با ضخامت 500 نانومتر بر روی سطح لعاب پوشانده شد و در دماهای بین 800 تا 900 کلسینه گردید. سپس نانوذرات نقره با روش رسوب دهی نوری به وسیله ریختن محلول آبی نیترات نقره بر روی سطح لعاب و خشک کردن آن تحت اشعه ماورای بنفش به صورت درجا سنتز گردید. خواص ضدباکتری نمونه ها با استفاده از رشد باکتری E.Coli نمونه برداری شده از سطح آنها بعد از زمان 24 ساعت و مقایسه با لعاب مرجع اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش درصد نقره، افزایش ضخامت لایه اکسیدتیتانیوم و کاهش دمای کلسیناسیون ، خواص ضدباکتری نمونه ها افزایش یافت.

۱۳بررسی رئولوژی و رفتار سینتر بیونانوکامپوزیت های هیدروکسی آپاتیت تقویت شده با نانو لول ههای کربنی
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره سرامیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
هدف از اجرای این پروژه، بررسی رفتار رئولوژی هیدروکسی آپاتیت به همراه نانو لوله های کربنی است . در این پژوهش پس از سنتز هیدروکسی آپاتیت، به روش رسوب گیری از محلول، سعی بر آن بوده که با تنظیم Ph و افزودن عامل تعلیق ساز، سوسپانسیون ها ی پا ی دار هیدروکسی آپاتیت و نانو لوله ها ی کربنی ساخته شود . خروج حلال از ا ین سوسپانسیون، منجر به رسوب مخلوط هیدروکسی آپاتیت و نانو لوله های کربنی شده، به گونه ای که نانو لوله ها ی کربنی به طور یکنواخت در میان ذرات هیدروکسی آپاتیت پراکنده و مخلوط همگنی از این دو به دست آمد . برای دس یابی به پراکندگی یکنواخت تر، با تکیه بر ساخت سوسپانسیون ها ی پا یدار نانو لوله ها ی کربنی و هیدروکسی آپاتیت در آب و سرانجام حصول سوسپانسیون پا یداری از اختلاط ا ین دو، با استفاده از تعلیق ساز سدیم دودسیل سولفات (SDS) و تنظیم pH استفاده شد. نتایج آنالیزهای حرارتی همزمان (STA) و پراش پرتو ایکس (XRD) حضور هیچگونه فاز یا ترکیب جدید ناشی از دگرگونی فازی و یا تجزیه هیدروکسی آپاتیت زمینه و نیز ترکیب شیمیایی آن با نانو لوله ها ی کربنی را در کامپوزیت های HA–MWNT در دمای سینتر 1100C نشان نمی دهد . همچنین نتا یج نشان داد که با افزا یش مقدارنانولوله های کربنی، چگا لی کامپوزیت ها کمتر شده و با توجه به چگالی نسبی کم کامپوزیت ها (حدود 60%) متخلخل بودن ساختار آن و در عین حال بالاتر بودن استحکام آن نسبت به هیدروکسی آپاتیت خالص، انتظار می رود که ا ین کامپوزیت تشویق استخوان سازی و پیوند بهتری با بافت داشته باشد

۱۴بررسی نانوساختارهای ترکیبات سه تایی Mo, Si, Cr حاصل از آلیاژسازی مکانیکی
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره سرامیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
یکی از مؤثرتر ین راه ها برای بهبود خواص مکانیکی فاز ترد MoSi2 اضافه کردن عناصر آلیاژی به آن است. به عنوان مثال عنصرCr در صورت اضافه شدن به فاز MoSi2 جایگزین اتم های Mo شده و تشکیل محلول جامد MoSi, طیفی از ترکیبات بین فلزی می دهد. در این تحق یق ب ه کمک آلی اژسازی مک انیکی ت وسط آس یاب پ رانرژی، ف ازهای سه تایی Mo,Si,Cr طبق فرمول (Mo1–xCrx) Si2 تهیه گردید که در آن برای x مقادیر 0\10 ، 0\15 ، 0\25 ، و 0\40 لحاظ شد. سپس به کمک پراش پرتوای کس تشکیل فازها ی جد ید و تغ ییرات آلوتروپ ی درح ین آس یاب مورد ارز یابی قرار گرفت . تشکیل د ی سیلیساید مو لیبدن درساعات اولیه آس یا بخوب ی مشاهده شد . ولی تشک یل س یلیسایدهای کرم و تکم ی ل واکنش ها در ساعات طولانی تری اتفاق افتاد . با استفاده از SEM,TEM مورفولوژ ی محصولات، نحوه توز یع فازها و ساختار دانه ها در محصولات حاصل از آسی اب بررسی گردید.

۱۵ساخت لعاب ضد باکتری با سنتز نانوذرات نقره به صورت درجا با روش احیایی
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره سرامیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
لعاب ضد باکتری با احیای درجا و سنتز نانوذرات نقره از ترکیبات نقره دار AgNO و 3 Ag2O در هنگام پخت و در اتمسفراحیایی ساخته و مطالعه شد . ترکیبات گوناگون نقره با درصدها ی وزنی متفاوت بابچ لعاب مخلوط و همگن سازی، سپس بر روی بیسکویت کاشی اعمال و در اتمسفرها ی احیایی H2,CO پخت شد . خواص ضد باکتری نمونه ها با استفاده ازرشد باکتری E.Coli نمونه برداری شده از سطح آنها پس از زمان 24 ساعت و مقایسه با لعاب مرجع اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که با افزا یش درصد نقره، کاهش دما ی پخت و استفاده از اتمسفر هیدروژن، خواص ضد باکتری نمونه ها افز ایش مییابد.

۱۶سیمانهای کلسیم فسفاتی پلیمری نورپخت: ساخت، ارزیابی ریزساختار و زیست تخریب پذیری
اطلاعات انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
در این تحقیق سیمان نورپخت کلسیم فسفاتی از طریق مخلوط نمودن فاز پودر شامل تتراکلسیم فسفات و دی کلسیم فسفات با فاز مایع یعنی رزین اصلاح شده پلی هیدروکسی اتیل متااکریلات \پلی اکریلیک اسید تهیه و پس از سفت شدن با نور ماوراء بنفش مورد ارزیابی قرار گرفت. تغییرات فازی در ترکسب سیمان پس از قرار گرفتن در محلول شبیه سازی شده به مایعات بدن (SBF) با استفاده از پراش اشعه ایکس (XRD) بررسی شد. همچنین تغییرات ایجاد شده در گروههای شیمیایی موجود در سیمان و ریزساختار سیمان بعد از نگهداری در SBF به ترتیب به روشهای FTIR و SEM مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین استحکام کششی قطری در سیمان بعد از گیرش 35MPa می باشد. ریزساختار سیمان شامل ذرات کلسیم فسفاتی بوده که توسط فاز پلیمری احاطه شده بودند. پس از نگهداری نمونه ها در محلول SBF فاز پلیمری از زمینه خارج شده و یک ساختار متخلخل در سیمان به وجود آمد. بررسی نتایج FTIR نیز موید خروج فاز پلیمری از ترکیب سیمان بود و نشان داد که کامپوزیتهای تهیه شده را می توان به عنوان یک ماده زیست تخریب پذیر به شمار آورد. نتایج آزمایشهای XRD نیز نشان داد که با گذشت زمان امکان تبدیل فازهای اولیه (واکنشگرها) به فاز آپاتیت وجود دارد اگرچه این انتقال نسبت به سیمانهای کلسیم فسفاتی هیدرولیک آهسته تر صورت می گیرد.

۱۷مطالعه اثر افزایش Ti بر ویژگی های فازی و ریزساختاری ترکیبات پایه MoSi2 سنتز شده به روش SHS
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی دیرگداز و کوره، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف از این پژوهش بررسی اثر افزودن تیتانیوم بر تغییرات فازی و ریزساختاری ترکیبات واقع در سیستم دوتایی Mo–Si بود. دراین راستا پس از توزیت استوکیومتری پودرهای Mo,Si,Ti برمبنای فرمول( Mo+2Si+x(5Ti+3Si در نسبتهای x=0.05, 0.1, 0.2 ، این مخلوط به دو طریق تهیه شد. در روش اول مواد اولیه توسط همزن برقی مجهز به مگنت در محیط متانول و در روش دوم پودرهای مواد اولیه به کمک آسیاب سیاره ای مخلوط شدند. در ادامه از این مخلوط نمونه های فشرده شده خام توسط پرس تهیه و به راکتور احتراق جهت سنتز به روش SHS تحت خلاء ارسال شدند. در نهایت محصول تحت آنالیزهای SEM,XRD قرار گرفت. با بهینه سازی عوامل موثر بر فرایند در نهایت ترکیب سه تایی Mo–Si–Ti با کمترین فازهای ناخواسته و ریزساختار یکپارچه و یکنواخت بدست آمد.

۱۸ساخت و مشخصه یابی نانو لوله های کربنی دوپ شذه با کبالت
اطلاعات انتشار: اولین همایش صنایع معدنی، سال
تعداد صفحات: ۸
دراین مقاله ابتدا نانو لوله کربنی با استفاده از روش بخار شیمیایی CVD گاز متان در بستری از کاتالیست سنتز می شود به این منظور ابتدا کاتالیست مورد نظر را با استفاده از روش سل ژل تهیه و سپس از گاز متان برای تجزیه کاتالیزوری استفاده می کنیم سپس اثر دوپ عنصر کبالت در ساختار به هم پیچیده نانولوله های کربنی چندلایه بطور تجربی مورد بررسی قرارمی گیرد با توجه به خواص کبالت و اکسایش بسیار سریع این عنصر ازمایش در خلا –5 10 torr ×2 انجام شده است از کلرید کبالت به عنوان پیش ماده استفاده شده و از انجا که دمای ذوب این ماده برابر با 735درجه سانتی گراد می باشد دمای نمونه درکورهازمایش تا 790 درجه برده می شود دراین دما کلرید کبالت تجزیه شده و کبالت به عنوان یک افزودنی additive به نانولوله های کربنی اضافه می شود. تصاویر SEM قبل و بعد از عملیات گرمادهی نشان دهنده عدم تغییر در ساختار نانولوله های کربنی بوده و با توجه به خلا بالای مورد استفاده این نتیجه حاکی از عدم سوختن نانولوله ها بوده که نتیجه مورد انتظار می باشد به منظور بررسی اثر اضافه کبالت به پودرنانولوله کربنی XRD و رامان استفاده شده است.

۱۹هیدروژناسیون گزینشی استیلن توسط نانوکاتالیست اهن روی پایه نانولوله کربنی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، سال
تعداد صفحات: ۴
امروزه نانولوله های کربنی به دلیل خواص مطلوبی که دارند به عنوان پایه کاتالیست مورد توجه محققان قرار گرفته اند دراین تحقیق کاتالیست اهن روی پایه نانولوله کربنی ساخته شده است مورفولوژی و مشخصات ساختار کاتالیست با استفاده از ICP XRD TEM ارزیابی شده است همچنین عملکرد کاتالیست اهن روی پایه نانولوله کربنی در واکنش هیدروژناسیون استیلن بررسی شده است.

۲۰اثرالاییدگی پالادیم برنانو کامپوزیت ZnO–Fe2O3
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
در این مقاله به روش سل – ژل ونانوکامپوزیتZnO–Fe2O3 ساخته شد سپس تحت خلا پالادیم به نانوکامپوزیت ZnO–Fe2O3 اضافه گردید نتایج پراش X–ray میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM,EDX و معادله دبی شرر برای نمونه ساخته شده مورد بررسی قرارگرفت نتایج به دست آمده نشان میدهد که درایننانوکامپوزیت ZnO دارای ساختار هگزاگونال با جهت ترجیحی 101 می باشد نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی تشکیل ذرات نانویی در بازه ی 100–30nm نانومتر را نشان میدهد که توافق خوبی با نتایج معادله دبی شرر نیز دارد.

۲۱کامپوزیت MCMB–SiC افقی نو در سازه های هوافضایی
اطلاعات انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
امروزه کامپوزیت های زمینه سرامیکی CMC به عنوان نسل جدید مواد مهندسی درسازه های هوافضایی کاربردهای مختلفی در دماغه شاتلهای فضایی نازل راکت ها مبدلهای حرارتی دیسک های ترمز هواپیماها و اتومبیل دارند این کامپوزیت ها علاوه بردانسیته پایین از مقاومت به شوک حرارتی و استحکام بالا برخوردار می باشند دراین تحقیق سه نوع کامپوزیت زمینه سرامیکی مختلف شامل کمپوزیت گرافیت – سیلیکون کارباید G–SiC) کامپوزیت کربن \ کربن – سیلیکون کارباید C\C–SiC وکامپوزیت سیلیکون کارباید – مزوفاز کربنی MCMB–SiC به روش نفوذ سیلیکون مذاب LSI ساخته شد و خواص فیزیکی مکانیکی آنها شامل دانسیته تخلخل استحکام خمشی و مقاومت به سوزش بررسی گردید. برای بررسی های ریزساختاری از میکروسکوپ نوری استفاده شد و نتایج بررس یهای میکروسکوپی نشان داد ریزساختار این کامپوزیت ها شامل فازهای سه گانه Si SiC C می باشد از شعله گاز اکسی استیلن برای بررسی مقاومت سوزش نمونه ها استفاده شد بررسی نتایج نشان داد کامپوزیت MCMB–SiC از خواص استحکامی و مقاومت سوزشی بالاتری برخوردار بوده و افق روشنی برای توسعه آن در کاربردهای هوافضایی پیش بینی میشود.

۲۲کاشت یون نیتروژن برروی گرافیت و بررسی تشکیل نیترید کربن نانوساختار
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
به علت افزایش روزافزون صنعت میکروالکترونیک به افزاری که در دمای بالا کار می کند نیاز به موادی می باشد که درمحدوده دمای بالا قادر به فعالیت باشند C3N4 از جمله موادی استکه دارای سختی و هدایت گرمایی بالایی بوده و دردماهای بالا پایدار است و لذا نیاز این صنعت را برآورده می کند دراین پروژه زیرلایه های گرافیتی پس از سایش سطحی توسط دستگاه کاشت یون با یونهای نیتروژن درانرژی یکسان و دزهای مختلف تحت بمباران قرارگرفته و تشکیل ترکیب نیترید کربن می دهدکه با روشهای AFM, TEM XRD وRaman مورد بررسی قرارخواهد گرفت انتظار میرود طیف حاصل از پراش ماده فوق با یکی از کارتهای C3N4 درپایگاه داده XRD مطابقت داشته باشد.

۲۳بررسی نقش بایندربرخواص کامپوزیت های C–SiC ساخته شده با فرایندنفوذ سیلیکون مذاب
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته، سال
تعداد صفحات: ۱۱
امروزه کامپوزیت های زمینه سرامیکی به علت دارا بودن خواصی نظیر دانسیته پایین مقاومت به شوک حرارتی و استحکام بالا هدایت حرارتی ضریب انبساط حرارتی پایین و رفتارتریبولوژیکی مناسب به عنوان نسل جدید مواد مهندسی درسازه های هوافضایی کاربردهای مختلفی دارنددرحال حاضر از بین فرایندهای متداول ساخت این کامپوزیت ها روش نفوذ سیلیکون مذاب به علت اقتصادی بودن فرایند سادگی مواد اولیه و تجهیزات و ساخت قطعات نزدیک به شکل واقعی بصورت بسیارگسترده استفاده شده است دراین پژوهش دونوع کامپوزیت C–SiC با استفاده از بایندرهای رزین فنولیک و قیرقطران زغال سنگ به روش نفوذ سیلیکون مذاب ساخته شده و با کامپوزیت MCMB–SiC که درساخت آن از بایندر استفاده نشدها ست مقایسه گردیده است علاوهبرساختار بایندر انطباق خواص گرافیتاسیون بایندر با فیلر نیز برفرایند سیلیکونیزاسیون و خواص نهایی این کامپوزیت های تاثیر گذار است نتایج ازمونهای مکانیکی و آنالیزهای ریزساختار سه کامپوزیت ساخته شده نشان داد که درکامپوزیت MCMB–SiC به دلیل ساختار منحصربفرد کربن مزوفاز امکان ساخت کامپوزیت C–SiC با ریزساختار ظریف تر و sI باقیمانده کمتر درحین فرایند سیلیکونیزاسیون استحکام خیلی بالاتری نسبت به انواع دیگر کامپوزیت ها داشت.

۲۴چگونگی ارایه آموزش ایمنی اثربخش درآزمایشگاه
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، سال
تعداد صفحات: ۵
درمراکز آزمایشگاهی اموزش ایمنی مقوله ای است که باوجود خسارت فراوان ناشی ازحوادث کمترین توجه را به خودجلب کرده است درعصرحاضر ایجاد شبکه های آزمایشگاهی و فناوری کمک موثری به بالا بردن کیفیت نتایج آزمون می کنند و با کمک این شبکه ها و باحداقل هزینه می توانیم حداکثر بهره وری را درزمینه آموزش ایمنی داشته باشیم درواقع دیگر آموزش عمومی ایمنی کفایت نمی کند و لازم است آزمایشگاه های سلامیت پرسنل خود را با آموزش پیشگیرانه تخصصی که بی شک از هرنوع درمانی مفیدتر است حفظ کنند.

۲۵تاثیر فرآیند سل– ژل تک مرحله ای و دومرحله ای بر خواص فیزیکی و زیست فعالی شیشه های پایه CaO–P2O5–SiO2
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کاربردهای نانوفناوری در صنعت، معدن، کشاورزی و پزشکی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
خواص فیزیکی شیشه های زیست فعال مانند سطح ویژه و اندازه ذرات تاثیر بسزایی در برهمکنش با سلولها و نرخ ایجاد پیوند شیمیایی با بافت دارد. در این مطالعه شیشه زیست سازگار بر پایه سیستم CaO–SiO2–P2O5 به روش سل– ژل به دو طریق متفاوت تهیه شد. سل– ژل تک مرحله ای، که مواد اولیه طی فرایند هیدرولیز در حضور اسید، اکسایش می یابند و فرآیند ژل شدن در طولانی مدت اتفاق می افتد. روش دوم، روش هیدرولیز مواد اولیه و ژل شدن سریع می باشد که با افزایش pH محیط اسیدی با استفاده از آمونیاک انجام می شود. سطح ویژه و مورفولوژی شیشه ها به وسیله آنالیزهای BET و TEM به دست آمد. برای تعیین واکنش پذیری سطح، پودرها داخل محلول شبیه بدن طی مدت زمان های متفاوت غوطه ور شدند و سپس، به وسیله آنالیزهای XRD و FTIR ارزیابی شدند. نتیجه اندازه گیری های BET و TEM نشان داد که در هر دو روش،نانوذرات شیشه زیست فعال تهیه شده است. شیشه تهیه شده به روش اسید– باز ،ساختار مزومتخلخل به همراه ذرات کوچک تر اما سطح ویژه بالاتر داشت. رسوب فاز آپاتیت روی سطوح شیشه ها نشان داد که نرخ رسوب در روش اسید– باز بیشتر از روش اسیدی تک مرحله ای می باشد. به نظر می رسد که واکنش پذیری سطوح (و درنتیجه توانایی برقراری پیوند با استخوان) شیشه های زیست فعال رامی توان با بکارگیری روش سنتز مناسب کنترل کرد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۴۲ نتیجه