توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مقایسه فعالیت ضد باکتریایی روغن اسانسی تیموس و آمپیسیلین در شرایط اینویترو
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان، زمستان, دوره  ۹ , شماره  ۴ (مسلسل ۲۶)، سال
تعداد صفحات: ۸
بسیاری از گیاهان به علت داشتن روغن فرار نقش بزرگی در دارو سازی، صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و آرایشی ایفا می نمایند. مطالعات زیادی روی گونه های مختلف گیاهی و تاثیر اسانس یا عصاره های آنها روی میکروارگانیسمها انجام شده است. در این مطالعه تاثیر ضد باکتریایی اسانس تیموس(Thymus x–porlock) ایران (آویشن) بر روی E.coli و S.aureus به عنوان دو پاتوژن و خاصیت ضد میکروبی آن با آمپیسیلین مقایسه می شود.اسانس تیموس با روش تقطیر با بخار استخراج و تاثیر ضد میکربی آن با روش دیسک پلیت در رقتهای مختلف و در چهار مرحله متفاوت زمانی مطالعه شد. روغنهای فرار موثر در رقتهای مختلف در برابر سه رقت مختلف سوسپانسیون باکتریال قرار گرفتند تا MBC  و MIC آنها تعیین گردند.اسانس تیموس در رقت باکتریسیدال 16\1 هاله توقف رشـــد E.coli را به قطر 17 میلی متر و در رقت باکتریسیدال 8\1 هاله توقف رشد S.aureus را به قطر 22 میلی متر ایجاد کرد. رقتهای فوق تا دو ماه پس از اسانس گیری کیفیت ضد میکربی خود را نشان دادند که در غلظتهای بالاتر به مدتهای مدیدی قابل نگهداری و فعالیت هستند. تاثیر ضد میکربی آمپیسیلین نیز در رقتهای مختلف با همان روشهای فوق بررسی و نتایج مقایسه شدند. آمپیسیلین در رقت باکتریسیدال 14g\m با قطـــر 11 میلی متری هاله توقف رشد در خصوص E.coli و در رقت 16g\m با قطر 23 میلیمتری در خصوص S.aureus خاصیت میکرب کشی دارد.اسانس تیموس قدرت ضد باکتریایی بسیار خوبی داشته ودر مدت کوتاه بهترین تاثیر خود را نشان می دهد.

۲آیا گونه های ماندابی استپ های البرز به عنوان شاخص های بوم شناختی قابل استفاده اند؟ آزمون یک فرضیه و ترسیم نیمرخ بوم شناختی گونه ها
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران)، , دوره  ۲۸ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۳
مانداب های شیب های جنوبی رشته کوه های البرز ویژگی های منحصر به فردی دارند. تاکنون مطالعات کمی درباره گونه های شاخص و عوامل موثر بر الگوی انتشار آن ها در این رویشگاه ها انجام گرفته است. هدف از این پژوهش آزمون فرضیه امکان شاخص بودن گونه های ماندابی و ترسیم نیمرخ بوم شناختی آنها در دامنه های خشک البرز می باشد. روابط متقابل بین ارتفاع از سطح دریا و ویژگی های خاک و حضور گونه ها (در 512 قطعه نمونه) با تجزیه و تحلیل گونه های شاخص دو طرفه و روش نیمرخ بوم شناختی بررسی گردید. از 41 گونه جمع آوری شده تنها 11 گونه در این تجزیه و تحلیل گونه های شاخص در سه گروه پوششی شناسایی گردید. گروه اول شامل گونه های Ligularia persica. و Gypsophila elegans. در ارتفاعات بالا (<2500متر) با خاک هایی اسیدی (6.3 >) و ماسه ای (> 55%) می باشد. در گروه دوم گونه های شاخص Pedicularis sibthorpii و Carex diluta در تراز های میانی از متغیر های بوم شناختی به ویژه ارتفاع (2550–2050 متر) و اسیدیته خاک (6.4–7.6) دیده می شوند. گروه سوم با گونه های شاخص Schoenoplectus lacustris، Carex songorica و Lythrum salicaria در ارتفاعات پایین (>2000 متر) در خاک های قلیایی (< 7.7) با با تراز های بالایی از هدایت الکتریکی (10 ms\cm <) و درصد رس (< 36%) مشخص می گردد. همچنین 12 گونه به عنوان گونه های شاخص برای ارتفاع و ویژگی های خاکی با استفاده از ترسیم نیمرخ بوم شناختی مشخص گردید.

۳ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیتهای وحشی گیاه بالنگو (Lallemantia royleana) با استفاده از نشانگر SCoT
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
ا (Lallemantia royleana) گیاهست دارویی، از تیره نعنائیان که دارای 5 گونه میباشد. در این تحقیق از نشانگر SCoT برای تعیین تنوع ژنتیکی 16 توده گیاه بالنگو استفاده شد. به این منظور DNA ژنومی با استفاده از روش CATB تغییر یافته انجام شد. واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) با استفاده از 10 آغازگر SCoT انجام گردید. در مجموع 58 نوار تکثیر شدند، که تمامی این نوارها پلیمورف بودند. تجزیه خوشه ای برمبنای ضریب (SM) و روش UPGMA ژنوتیپهای مورد مطالعه را در 6 گروه قرار داد. تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که تنوع ژنتیکی به طور عمده در درون جمعیتهای مورد بررسی ( 78 درصد) بیشتر از بین جمعیتها( 22 درصد) بود.

۴بررسی روغن دانه گیاه بالنگو تحت تأثیر ماده سورفکتنت
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی، سال
تعداد صفحات: ۶
به منظور بررسی اثر سورفکتنت بر دانه بالنگو، مطالعه ای در دانشگاه شاهد تهران انجام گرفت. با توجه به اهمیت شناخت هر چه بیشتر سورفکتنت و به منظور بررسی دقیق تر ویژگی کیفی این گونه روغن ها و استفاده از آنها در مصارف خوراکی و دارویی، در این تحقیق خواص بیوشیمیایی دانه بالینگو مورد بررسی قرار گرفت. دانه بالنگو در این دانشگاه جمع آوری و آلودگی های ثانویه آن حذف گردید، دانه ها توسط آسیاب کاملاً خرد شده، روغن به روش سوکسله استخراج شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار، در سال 1392 اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل دو توده بالنگو (کلات و شیرازی)، زمان آبیاری (ظرفیت زراعی (Fc)، 70 و 40 درصد)، سورفکتنت (با و بدون) می باشد. نتایج نشان داد اثرهای اصلی سورفکتنت، آبیاری و توده بالنگو معنی دار نشد (P≤0.01)، اما اثر متقابل توده در سورفکتنت، بیشترین میانگین درصد روغن (25\32) مربوط به توده کلات در حضور سورفکتنت می باشد که به طور مشترک با توده کلات و توده شیرازی در نبود سورفکتنت، به ترتیب (24\74%) و (24\90%) تفاوت معنی داری نداشت. کمترین میانگین درصد روغن (24\46%) مربوط به توده شیرازی در حضور سورفکتنت می باشد. اثر متقابل آب در سورفکتنت، بیشترین میانگین روغن (27\75%) مربوط به آبیاری در زمان Fc بدون سورفکتنت می باشد که با حضور سورفکتنت در این زمان تفاوت معنی داری نداشت. بر اساس نتایج این تحقیق، این دانه دارای میزان قابل توجهی روغن بوده، روغن آن منبع غنی از اسید چرب می باشد. داده ها بوسیله آزمون دانکن و نرم افزار (SPSS(16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

۵گزارش Carex pamirica متعلق به تیره اویارسلام Cyperaceae از فلور ماندابی ایران
اطلاعات انتشار: مجله گياه شناسي ايران، چهاردهم،شماره۲، ، سال
تعداد صفحات: ۲
گونه Carex pamirica به عنوان گزارش جدیدی برای فلور ایران معرفی می شود. این گونه از از رویشگاههای ماندابی غرب رشته کوه های البرز در استان گیلان جمع آوری شده است. ویژگی های اصلی گونه و پراکنش جغرافیایی آن توضیح داده می شود
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه