توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی عملیات ردیف کردن در کودکان ناشنوا
اطلاعات انتشار: پژوهش در حيطه كودكان استثنايي، پاییز, دوره  ۵ , شماره  ۳ (پیاپی ۱۷)، سال
تعداد صفحات: ۱۸
این تحقیق با هدف بررسی عملیات ردیف کردن در ناشنوایان و مقایسه نتایج آنها با افراد شنوا انجام شده است. بدین منظور، 160 آزمودنی ناشنوا در چهار گروه سنی (6–9) ساله و در هر گروه سنی 20 آزمودنی شنوا و 20 آزمودنی ناشنوا انتخاب شدند. پس از انتخاب دو گروه نمونه ناشنوا و شنوا، آزمایش عملیات عینی ردیف کردن در دو گروه اجرا گردید. سپس با حذف افراد 6 ساله که کاملا فاقد عملیات ردیف کردن بودند و با حذف افراد 9 ساله که همگی واجد توانایی ردیف کردن بودند، با توجه به انتخاب گروه سنی بین 6 الی 9 سال، مورد انتظار است که در سن 6 سالگی هر دو گروه ناشنوا و شنوا در مرحله فاقد عملیات عینی ردیف کردن و در 9 سالگی نیز هر گروه ناشنوا و شنوا کاملا واجد عملیات عینی ردیف کردن بوده اند؛ لذا مقایسه صرفا برای گروه سنی 7 و 8 ساله انجام گردید. آزمون آماری نشان داد که اگر چه 7 و 8 ساله ها در آزمایش اول در مقایسه با همسالان شنوای خود از تاخیر در عملیات ردیف کردن برخوردار بودند ولی پس از بهسازی وسایل و دستورالعمل آزمایش، مقایسه نمرات آزمودنیهای ناشنوای 7 و 8 ساله در آزمایش مجدد با همسالان شنوا نشان داد که تفاوت آنها معنی دار نیست.

۲بررسی وضعیت شنوایی دانش آموزان نابینا
اطلاعات انتشار: (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research، بهار و تابستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۲۱-۲۰، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف: بررسی وضعیت شنوایی دانش آموزان نابینای آموزشگاههای نابینایان پسران شهر تهرانمواد و روشها: این پژوهش سنجشی توصیفی بر روی 320 دانش آموز نابینا در سال تحصیلی 1379–80 که تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی قرار داشتند صورت گرفت.یافته ها: 20.94 درصد از دانش آموزان مورد بررسی دچار افت شنوایی در یک گوش (7.19 درصد) یا هر دو گوش (13.75 درصد) بودند به عبارتی میزان افت دو طرفه بیشتر از یکطرفه بود، این اختلاف از نظر آماری نیز معنی دار بدست آمد (P.V=0.007). علاوه بر این، 5.94 درصد از دانش آموزان دارای سرومن متراکم (بدون افت شنوایی) بودند. در بررسی انواع کم شنوایی در 640 گوش مورد مطالعه، 15.16 درصد کم شنوایی حسی – عصبی، 1.56 درصد کم شنوایی انتقالی و 0.62 درصد کم شنوایی آمیخته مشاهده گردید. نکته قابل توجه این بود که فراوانی کم شنوایی حسی – عصبی در این افراد حدود 10 برابر کم شنوایی انتقالی بود. کم شنوایی عمدتا در حد ملایم و متوسط بود و شکل ادیوگرام نیز بیشتر از نوع نزولی (HTL) بود.با توجه به معاینات و ارزیابی های صورت گرفته، 8.13 درصد از دانش آموزان مورد بررسی، نیازمند اقدامات درمانی، 15.31 درصد نیازمند خدمات توانبخشی و 3.44 درصد نیز نیازمند اقدامات توام درمانی و توانبخشی بودند. درصد آگاهی والدین، مربیان و خود دانش آموزان مبتلا به مساله کم شنوایی به ترتیب 20.9 ، 22.39 و 26.87 درصد بود. نسبت فامیلی والدین با کم شنوایی حسی – عصبی ارتباط معنی داری دارد.بحث: اختلالات شنوایی در دانش آموزان نابینا نسبت به دانش آموزان بینا شیوع بیشتری دارد و غالبا از نوع حسی – عصبی است. از این رو شناسایی آنها از طریق غربالگری بویژه در فرکانهای بالا و پیگیری های درمانی و توانبخشی آنها حایز اهمیت می باشد.

۳بررسی تاثیر ارتقا پایه تحصیلی بر پیشرفت سطوح درک خواندن دانش آموزان کم شنوا
اطلاعات انتشار: (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research، مهر, دوره  ۲۰ , شماره  ۲ (پياپي ۳۶)، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: دانش آموزان کم شنوا به دلیل کم شنوایی از حیث پرورش مهارت های زبانی با تاخیر مواجه می شوند و به همین جهت در معرض مشکلات خواندن نیز قرار می گیرند. به منظور بررسی تاثیر ارتقا پایه تحصیلی بر بهبودبخشی و پیشرفت سطوح درک خواندن، دانش آموزان پایه های تحصیلی چهارم ابتدایی و سوم راهنمایی بر اساس آزمون بین المللی سواد خواندن در این تحقیق مورد مقایسه قرار گرفتند.روش بررسی: پژوهش از نوع مقطعی و ابزار آزمون دفترچه استاندارد شده بین المللی PIRLS سال 2001 در نظر گرفته شد. 36 دانش آموز پایه چهارم ابتدایی و سوم راهنمایی با کم شنوایی متوسط رو به شدید و شدید از مدارس استثنایی شهرستان های کرج، شهریار، رباط کریم و هشتگرد در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند و در تجزیه و تحلیل داده ها از t مستقل استفاده شد.یافته ها: در تحلیل یافته ها در اولین سطح، تمرکز و بازیابی صریح اطلاعات، دانش آموزان سوم راهنمایی به طور معنی داری بهتر از پایه چهارم ابتدایی عمل نمودند ((p<0.05 ولی در سایر سطوح، استنباط مستقیم، تفسیر و تلفیق ایده ها، بررسی و ارزیابی محتوا، اختلاف معنی داری مشاهده نشد(p>0.05).نتیجه گیری: دانش آموزان کم شنوا علیرغم ارتقا پایه تحصیلی در سطوح عمیق درک خواندن دچار ضعف بودند. در سیاست گذاری های آموزش ویژه، تداوم خدمات توانبخشی در مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان و همچنین ارائه آموزش های خاص جهت بهبود سطوح پیچیده درک خواندن باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

۴مقایسه سطوح مختلف درک خواندن دانش آموزان کم شنوا و دانش آموزان شنوا
اطلاعات انتشار: (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research، , دوره  ۱۹ , شماره  ۲ (پياپي ۳۴)، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: مهارت در خواندن یکی از مهم ترین نیازهای یادگیری دانش آموزان در زندگی امروز است این مهارت معطوف به توانایی درک مطلب، تفسیر و استنتاج از متون و دریافت معنا و مفهوم پیامی است که به نگارش درآمده است. موفقیت و پیشرفت تحصیلی هر دانش آموز با میزان توانمندی وی در درک مطلب ارتباط مستقیم دارد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر افت شنوایی بر توانایی سطوح مختلف درک خواندن دانش آموزان کم شنوا در مقایسه با دانش آموزان شنوا بود.روش بررسی: پژوهش از نوع مقطعی بود و ابزار آزمون دفترچه استاندارد شده بین المللی 2001 (PIRLS) بود که روی 17 دانش آموز مبتلا به کم شنوایی در پایه چهارم ابتدایی از مدارس استثنایی شهرستان های شهریار، رباط کریم و کرج و 17 دانش آموز شنوای هنجار که به روش تصادفی ساده از مدارس عادی همجوار با مدارس استثنایی انتخاب شده بودند اجرا شد.یافته ها: در تحلیل یافته ها بین دانش آموزان کم شنوا و دانش آموزان شنوا در سطوح مختلف درک خواندن تفاوت معنی داری دیده شد (p<0.05).نتیجه گیری: افت شنوایی بر سطوح مختلف درک خواندن تاثیر منفی دارد و به همین سبب بازنگری برنامه ریزی های آموزشی در مراکز استثنایی، به منظور هدایت آموزش از حفظی خوانی به سمت درک معنا و لایه های عمیق تر یادگیری، ضروری است.

۵مقایسه سواد خواندن در دانش آموزان آسیب دیده شنوایی و دانش آموزان با شنوایی هنجار
اطلاعات انتشار: (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research، , دوره  ۱۹ , شماره  ۱ (پياپي ۳۳)، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: گوش کردن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن مهارت هایی زبانی هستند که بین آنها ارتباط کامل وجود دارد. گوش دادن اولین مهارت زبانی است که فرد در جریان رشد خود فرا می گیرد. اگر این مهارت تحت تاثیر آسیب شنوایی قرار گیرد، لطمات اساسی بر مهارت های زبانی وارد خواهد آمد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر افت شنوایی بر سواد خواندن دانش آموزان آسیب دیده شنوایی در مقایسه با دانش آموزان با شنوایی هنجار در مدارس عادی بود.روش بررسی: پژوهش مقطعی حاضر با استفاده از ابزار آزمون دفترچه های استاندارد شده بین المللی 2001 PIRLS انجام گرفت. 119 دانش آموز در پایه های چهارم ابتدایی، سوم راهنمایی و سوم دبیرستان مبتلا به کم شنوایی متوسط و شدید از مدارس استثنایی، و همچنین 46 دانش آموز با شنوایی هنجار از پایه چهارم ابتدایی مدارس عادی در این پژوهش بررسی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از t مستقل استفاده شد.یافته ها: در سطح سواد خواندن و در عملکرد درک متون ادبی، بین کلیه دانش آموزان آسیب دیده شنوایی در مقایسه با دانش آموزان شنوایی هنجار تفاوت معنی دار دیده شد (p<0.05) و در درک متون اطلاعاتی، به جز دانش آموزان پایه سوم دبیرستان دچار کم شنوایی متوسط، سایر دانش آموزان تفاوت معنی داری در مقایسه با دانش آموزان عادی نشان دادند (p=0.03).نتیجه گیری: افت شنوایی بر سطح سواد خواندن تاثیر منفی می گذارد. لازم است ارتقاءبخشی سطح سواد خواندن و تقویت باقی مانده شنوایی، در طراحی و برنامه ریزی های آموزشی در مدارس استثنایی برای دانش آموزان آسیب دیده شنوایی، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

۶مقایسه سواد خواندن در دانش آموزان آسیب دیده شنوایی در سه مقطع تحصیلی
اطلاعات انتشار: توانبخشي، پاييز, دوره  ۱۱ , شماره  ۳( مسلسل ۴۳)، سال
تعداد صفحات: ۷
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی پیشرفت سواد خواندن در دانش آموزان آسیب دیده شنوایی و مقایسه سواد خواندن آنان در سه مقطع تحصیلی انجام پذیرفت.روش بررسی: در این تحقیق تحلیلی و کاربردی که از نوع مقطعی– مقایسه ای می باشد، از بین جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی، سوم راهنمایی و سوم دبیرستان مدارس استثنایی شهرستانهای کرج، شهریار، شهرقدس، هشتگرد و رباط کریم، ۱۱۹ دانش آموز آسیب دیده شنوایی به روش در دسترس انتخاب و توانایی خواندن و درک متون اطلاعاتی و ادبی آنها با استفاده از ابزار پژوهش یعنی دفترچه های مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن (پرلز) مورد سنجش قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از آزمون تی مستقل برای مقایسه گروه ها تحلیل شد.یافته ها: بین پایه های تحصیلی چهارم ابتدایی و سوم راهنمایی با آسیب شنوایی شدید و متوسط، سواد خواندن و درک متون اطلاعاتی و ادبی اختلاف معناداری نداشت (P>0.05) .سواد خواندن و درک متون ادبی بین پایه های تحصیلی سوم راهنمایی و سوم دبیرستان با آسیب شنوایی شدید) به ترتیب P=0.011 و P=0.005) و متوسط (به ترتیب P=0.004 و P=0.032) اختلاف معناداری نشان داد، ولی درک متون اطلاعاتی بین این پایه ها فقط بین دانش آموزان دارای آسیب شنوایی متوسط تفاوت معناداری داشت (P=0.008).نتیجه گیری: پیشرفت سواد خواندن در دانش آموزان آسیب دیده شنوایی روند بسیار کندی دارد که فراتر از مقطع تحصیلی و میزان کاهش شنوایی می باشد. لزوم توجه به ارتقا سواد خواندن و هدایت به سمت لایه های عمیق یادگیری و درک مطلب در مقاطع مختلف تحصیلی در سیستم آموزش استثنایی شایان توجه است.

۷تاثیر آسیب شنوایی بر مهارت ریاضیات دانش آموزان کم شنوای دبستانی
اطلاعات انتشار: (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research، , دوره  ۲۱ , شماره  ۲ (پياپي ۳۸)، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: آسیب شنوایی، رشد بهنجار بسیاری از توانمندی های تحصیلی را تحت الشعاع قرار می دهد و پیشرفت آن را با کندی رشد مواجه می سازد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آسیب شنوایی بر مهارت ریاضیات دانش آموزان کم شنوا در مقایسه با دانش آموزان شنوا در پایه چهارم ابتدایی بود.روش بررسی: پژوهش از نوع مقطعی و ابزار آزمون سوالات ریاضی استاندارد شده بین المللی سال 2007، در نظر گرفته شد که روی 35 دانش آموز کم شنوای پایه چهارم ابتدایی با محدوده کاهش شنوایی متوسط رو به شدید تا عمیق از مدارس استثنایی شهرستان های ورامین، پاکدشت و شهرری و همچنین 35 دانش آموز شنوای همتا که به روش تصادفی ساده از مدارس هم جوار با مدارس استثنایی انتخاب شده بودند اجرا شد.یافته ها: در تحلیل یافته ها، دانش آموزان کم شنوا در بعدشناختی در سه حیطه دانستن، به کارگیری و استدلال در مقایسه با دانش آموزان شنوا عملکرد ضعیف تری نشان دادند و تفاوت معنی داری مشاهده شد (p<0.05)، و بین مهارت ریاضی دانش آموزان در شهرستان های تحت آزمون در هر دو گروه شنوا و کم شنوا اختلاف معنی داری نشد.نتیجه گیری: آسیب شنوایی، پیشرفت حوزه تحصیل از جمله یادگیری ریاضیات را تحت تاثیر قرار می دهد. ارائه روش های متنوع تدریس در جهت پیشرفت تفکر استنتاجی و ساختارهای شناختی ریاضیات و همچنین توسعه درک مفاهیم در حوزه ریاضیات در خدمات توانبخشی دانش آموزان کم شنوا شایان اهمیت است.

۸مقایسه سواد خواندن دانش آموزان کم شنوای مدارس استثنایی و تلفیقی
اطلاعات انتشار: (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research، , دوره  ۲۱ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: مهارت خواندن فرایند پیچیده ای محسوب می شود که نیاز به آموختن دارد و صرفا متکی بر تطبیق صداها با نمادهای نوشته شده بر یک صفحه نیست، خوانندگان بر اساس تجربیات و دانشی که از طریق خواندن کسب می نمایند قادر به فهم و درک عمیق تر معنی از متن خواهند شد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه سواد خواندن دانش آموزان کم شنوای استثنایی و تلفیقی صورت پذیرفت.روش بررسی: پژوهش از نوع مقطعی و ابزار آزمون دفترچه های استاندارد شده بین المللی (2006) PIRLS در نظر گرفته شد که روی 28 دانش آموز کم شنوای پایه چهارم ابتدایی از مدارس استثنایی و تلفیقی شهرستان های شهر ری و شهریار انجام شد.یافته ها: در تحلیل یافته ها دانش آموزان کم شنوا در مدارس استثنایی در سواد خواندن با میانگین 1.78 و انحراف معیار 1.06 و درک متون اطلاعاتی با میانگین 1.92 و انحراف معیار 1.49، همچنین متون ادبی با میانگین 1.64 و انحراف معیار 1.62 با دانش آموزان کم شنوا در مدارس عادی در سواد خواندن با میانگین 3.67 و انحراف معیار 1.74، درک متون اطلاعاتی با میانگین 4.21 و انحراف معیار 2.48 و متون ادبی با میانگین 3.14 و انحراف معیار 1.23 اختلاف معنی دار نشان دادند(p<0.05) .نتیجه گیری: دانش آموزان کم شنوا در تلفیقی در مواجهه با سواد خواندن، درک متون اطلاعاتی و ادبی به طور معنی داری بهتر از دانش آموزان کم شنوا در مدارس استثنایی عمل کردند. فراهم آوردن بستر فرهنگی مناسب در برنامه ریزی های آموزشی به منظور هدایت و پذیرش دانش آموزان کم شنوا به مدارس عادی شایان توجه بیشتری است.

۹تاثیر ارتقای پایه تحصیلی بر مهارت ریاضیات دانش آموزان کم شنوا
اطلاعات انتشار: (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research، , دوره  ۲۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: در رویکرد آموزشی بین اکتساب دانش و مهارت های زبانی وابستگی وجود دارد. آسیب شنوایی و تاخیر در اکتساب مهارت های زبانی، پیشرفت تحصیلی فرد کم شنوا را با کندی رشد مواجه می سازد. به منظور بررسی تاثیر ارتقا پایه تحصیلی بر پیشرفت مهارت ریاضیات، عملکرد ریاضیات دانش آموزان کم شنوای سوم راهنمایی با دانش آموزان کم شنوا و شنوای چهارم ابتدایی مورد مقایسه قرار گرفت.روش بررسی: در این پژوهش مقطعی سوالات ریاضی استاندارد شده بین المللی سال 2007 به عنوان ابزار آزمون انتخاب شد. 31 دانش آموز کم شنوای چهارم ابتدایی و سوم راهنمایی با کاهش شنوایی شدید از مدارس ویژه و 17 دانش آموز شنوای چهارم ابتدایی از مدارس عادی به طور تصادفی ساده از مدارس هم جوار با مدارس ویژه در شهرستان رباط کریم، کرج و شهریار گزینش شدند. اطلاعات با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس و توکی ارزیابی آماری شد.یافته ها: در تحلیل یافته ها دانش آموزان کم شنوای چهارم ابتدایی و سوم راهنمایی با دانش آموزان شنوا در هر سه حیطه دانستن، به کارگیری و استدلال از بعد شناختی ریاضیات تفاوت معنی داری نشان دادند.(p<0.05)  همچنین دانش آموزان کم شنوای دو پایه در حیطه دانستن تفاوت معنی داری داشتند(p<0.05)  ولی در به کارگیری و استدلال اختلاف معنی داری دیده نشد (p>0.05).نتیجه گیری: با ارتقا پایه تحصیلی پیشرفت قابل ملاحظه ای در مهارت ریاضیات دانش آموزان کم شنوا دیده نشد. تالیف کتب ریاضی مقدماتی در دوره آمادگی، بازنگری در شیوه های تدریس و افزایش ساعات تدریس در درس ریاضیات حائز اهمیت است.

۱۰تاثیر آسیب شنوایی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم شنوا (مقاله مروری)
اطلاعات انتشار: (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research، , دوره  ۲۳ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۱۱اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر تنیدگی والدینی در مادران کودکان با آسیب شنوایی
اطلاعات انتشار: (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research، , دوره  ۲۳ , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زمینه و هدف: مطالعات، آسیب شنوایی را پراسترس ترین معلولیت می داند. استرس والدین نیز می تواند به عملکرد بد نظام خانواده و فرزندپروری نامتناسب منتهی شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر تنیدگی والدینی مادران کودکان دچار آسیب شنوایی بود.روش بررسی: جامعه آماری شامل کلیه مادران کودکان 7 تا 12 ساله آسیب دیده شنوایی در شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 24 نفر به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب و به تصادف در دو گروه مورد و شاهد جای داده شدند. به گروه مورد برنامه فرزندپروری مثبت بر مبنای برنامه Sanders (1993) در طول هشت جلسه آموزش داده شد. از پرسش نامه تنیدگی والدین Abidin به عنوان ابزار سنجش استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات در قلمرو والد و قلمرو کودک در گروه مورد نسبت به گروه شاهد در پیش آزمون نسبت به پس آزمون با توجه به هدف پژوهش کاهش بیشتری یافته است. همچنین نتایج با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری حاکی از این بود که آموزش روش فرزندپروری مثبت در کاهش نمرات تنیدگی والدینی در قلمرو کودک و مولفه های تقویت گری و خلق کودک و در قلمرو والد و مولفه های آن احساس صلاحیت، روابط با همسر و محدودیت نقش موثر بوده است (p<0.05).نتیجه گیری: با توجه به مزیت های آموزش والدین در کاهش تنیدگی والدینی مادران کودکان آسیب دیده شنوایی، آموزش این روش به مادران این کودکان در کلیه مراکز آموزشی ناشنوایان توصیه می شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۱ از میان ۱۱ نتیجه